19 Mart 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28238

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlıktan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Öğretim Üyesi Alınacaktır

Üniversitemizin çeşitli fakültelerinin aşağıda belirtilen anabilim dallarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir (postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır).

Adayların, eğitim verecek seviyede iyi Almanca bilmeleri şarttır.

Müracaat için gerekli belgeler ve daha fazla bilgi için bkz.: http://tau.edu.tr

Başvuru Adresi: Türk – Alman Üniversitesi Rektörlüğü, Kaymakamlık Meydanı, 34820

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Adet

Mühendislik

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

Makina

Profesör

1

Makina

Doçent

1

Makina

Yrd. Doçent

1

Elektrik-Elektronik

Profesör

1

Elektrik-Elektronik

Doçent

1

Elektrik-Elektronik

Yrd. Doçent

1

Fen

Moleküler ve Mikro Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Doçent

1

Moleküler Biyoloji

Yrd. Doçent

1

Mikro Biyoloji

Doçent

1

Mikro Biyoloji

Yrd. Doçent

1

İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Yrd. Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doçent

1

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

Sayısal Yöntemler

Yrd. Doçent

1

Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi

Doçent

1

Kamu Yönetimi

Yrd. Doçent

1

2204/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Öztarhanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Cumhuriyet Cad. Doruk Çarşısı No:94-BURSA) Şirketi adına Müdürlüğümüzce tescilli aşağıda tarih ve sayıları belirtilen Giriş Beyannameleri muhteviyatı müeyyide uygulanan eşyalara ilişkin tahakkuk ettirilen (Gümrük Vergisi, KDV, Gecikme Faizi) Ek Tahakkuk kararlarına karşı anılan şirket tarafından Bursa 1. Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davalara ilgili olarak dava dosyaları davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması nedeniyle Mahkemenin 16.02.2011 günlü, 134-135-136-137-138-139-140-141 sayılı işlemden kaldırma kararları ile işlemden kaldırılmış olmasına rağmen, bir yıl içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenilmediği anlaşılmıştır. Davaların yapılan yargılamaları sonucunda ilgili Mahkemece, 2577 sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu'nun 26. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Davanın Açılmamış Sayılmasına hükmedilmiştir. Söz konusu kararlara karşı bugüne kadar herhangi bir itirazda bulunulmamış olup, buna ilişkin tanzim edilen aşağıda tarih/sayısı belirtilen Ödeme Emirleri” 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28-29 ve 31 maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanı ile ilan bitiminde 6183 sayılı AATUH Kanunun 55-60-64 ve 114.üncü maddeleri gereğince işlem yapılacağının bilinmesi hususu amme borçlusu ÖZTARHANLAR Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve şirketi temsile yetkili Ali ÖZTARHAN adına İlanen tebliğ olunur.

 

Ödeme Emri Tarih/Sayı

Vergi (GV.KDV.G.Faizi)

S.D.G Bey/Tarih/Sayı

Ek Tahakkuk Tarih/Sayı

07.03.2012/1483

36.476.-TL

19.06.1998/IM007748

27.01.2006/2827

07.03.2012/1484

32.108.-TL

03.06.1998/IM006991

30.01.2006/2872

07.03.2012/1485

31.050.-TL

29.12.1997/IM015189

27.01.2006/2819

07.03.2012/1486

73.217.-TL

19.06.1998/IM007578

30.01.2006/2828

07.03.2012/1487

68.536.-TL

06.02.1998/IM001469

27.01.2006/1391

07.03.2012/1488

65.522.-TL

08.01.1998/IM000266

27.01.2006/2969

07.03.2012/1489

30.924.-TL

29.12.1997/IM015190

27.01.2006/2971

07.03.2012/1490

31.289.-TL

13.03.1998/IM003345

27.01.2006/2821

2211/1-1

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünce İmak Profil Kesme Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti. firması adına onaylı 27.08.2008 tarihli 08160100AN003452 sayılı antrepo beyannamesi muhteviyatı 2.608,50.-EUR kıymetindeki 1 kap (168 adet) pompa ticari tanımlı eşya için; Gümrük Kanununun 101/1. Maddesi hükmünce bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde "Gümrükçe onaylanmış bir işlem ve ya kullanım belirlenmesi" aksi halde söz konusu eşyaların aynı kanunun 177. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendi uyarınca tasfiye edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

2210/1-1


Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğümüzde açık bulunan (1) adet Profesör kadrosuna daimi statüde çalıştırılmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların, 2547 saydı Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 26. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosu için;

Daimi statüde çalışmayı kabul edecek adayların başvurdukları birim, anabilim/anasanat dalını, birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri dilekçelerine; özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, (2) adet fotoğrafın yanı sıra yine özgeçmişlerini, onaylı nüfus cüzdanı suretini, öğrenim belgelerini, bilimsel/sanatsal yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bilim/sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya sanatta yeterlik, yüksek lisans (bilim/sanat uzmanlığı) çalışmalarını üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen yayın listelerini (6) takım dosya halinde ekleyerek Üniversitemiz REKTÖRLÜĞÜNE, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)

Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Kadro dereceleri ve sınava ilişkin diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

Rektörlük Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Enformatik/Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım

Prof.

1

-Lisansüstü programlardan birini yurtdışında yapmış olmak.

-Lisans programını Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinden birinde tamamlamış olmak.

-Sanal ve reel ortamda imgenin yeniden üretilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

-Güncel Sanat ve Tasarımda Temel Kuramlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

-Temel Sanat Eğitimi konusunda ders vermiş olmak.

2209/1-1


Başbakanlıktan:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/19205

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza B1 Bilkent/Ankara

Tel-Faks

0312 5652512

Posta Kodu

06800

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak /veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Elbistan İnşaat Tic. Ltd. Şti.

Recep Çolak

Adresi

Ceyhan Mah. Ulucami Cad. Kutuzman Apt. No:44/4 Elbistan/Kahramanmaraş

 

T.C. Kimlik No.

 

59056232934

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Elbistan V.D./ 331 007 5840

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3725

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(  )

7. Yasaklama Kapsamı

4734

KİK

(  )

4735

KİSK

(  )

 

2886 DİK

(  )

Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

2237/1-1