19 Mart 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28238

YARGI İLÂNLARI

 


Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden Kartepe/KOCAELİ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2010/874

Karar No : 2011/736

5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine aykırılık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 03/05/2011 tarihli ilamı ile Sanıkların sübuta eren eylemine uyan 6217 sayılı Yasa ile değişik 5682 sayılı Yasanın 34. Maddesi gereği kabahatin işleniş şekli ve fiilin özellikleri dikkate alınarak takdiren ve ayrı ayrı 1000 TL idari para cezası ile CEZALANDIRILMALARINA karar verilen Oguldurguh ve Abdullah oğlu 1968 Türkmenistan doğumlu MAKSAD ORAZMURADOV ve Ürveyna ve Loboy oğlu, 1979 Türkmenistan doğumlu LYUDMİLA ERTULOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

1954/1-1

—— •• ——

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

ESAS NO  :  2011/8330

SUÇ           :  Resmi belgede sahtecilik

SUÇ T.       :  16/10/2007

SANIK       :  Ali BOZDAĞ: Ahmet ve Muzaffer oğlu, 1965 doğumlu, Merkez Caddesi Yukarı Mahallesi No: 85 Sazlıca Beldesi Merkez/NİĞDE adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bor Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 10/03/2009 gün ve 2008/317 E. 2009/79 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK.nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının ONAMA isteyen 16/05/2011 gün ve 11/2009/139562 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

2094/1-1


Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

                                                                                                         Kartepe/KOCAELİ

Esas No  : 2011/111

Karar No : 2011/153

Yakalanmakla sona eren mehil içi firar suçundan sanık Şerafettin ve Navrez 1989 doğ. Van Başkale Yurttepe ky Nf kyt Mehmet Tarık ALTUNKAYA hakkında Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Askeri Mahkemesinin 20 Haziran 2011 gün ve 2011/111-153 Sayılı kararıyla;

Sanığın 21 Kasım 2009-25 Kasım 2009 tarihleri arasında mehil içi firar suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K.nun 68/1 nci maddesi uyarınca takdiren İKİ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali, pişmanlığı geçmişte herhangi bir sabıkasının da bulunmamış olması hususları lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek 5237 Sayılı TCK’ nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından pişmanlığı da göz önüne alınarak azami oranda 1/6 oranında indirim yapılması sonucunda sanığın NETİCETEN BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

As.C.K.nun Ek-8nci maddeye ve As.C.K.nunun 47 nci maddesine göre sırf askeri suç kapsamındaki atılı suç nedeniyle verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yasal olanak bulunmadığından sanığın cezasının para cezasına çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanığın 25 Kasım 2009-01 Aralık 2009 tarihleri arasında yolda ve nezarette geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı TCK’ nun 63 ncü maddesi uyarınca hüküm olunacak hapis cezasından İNDİRİLMESİNE,

Talebe uygun temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanığa gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde temyiz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

1987/1-1

—————

Esas No   : 2010/185

Karar No : 2010/232

Sanık Hüseyin GÜL hakkında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlğı Askeri Mahkemesinin 06 Nisan 2010 gün ve 2010/185-232 Esas Karar sayılı mahkumiyet hükmü ile Kandıra kantin reyon sorumlusu olarak 1,75 TL karşılığı satılmak üzere teslim edilen telefon kartlarını 2,00 TL. den satmak ve mağdur Mutlu Erkan MERACI dahil çok sayıda erbaş ve erin mağduriyetine sebebiyet vermek suretiyle memuriyet görevini ihmal suçunu işlediği kabul edilerek aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Sanık terhisli İs.Er Hüseyin GÜL’ ün, 27 Mart 2009 tarihinde memuriyet görevini kötüye kullanmak suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As.CK’ nun 144 ncü maddesi delaletiyle 5237 Sayılı TCK’ nun 257/1 nci maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK’nun 43 NCÜ maddesi uyarınca cezasının takdiren ¼ oranında artırılarak BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK’ nun 62 nci maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın bir yıl on beş gün hapis cezasının TCK’nun 51 nci maddesi uyarınca ERTELENMESİNE,

Sanığın bir yıl denetim süresine tabi tutulmasına ve denetim süresinin herhangi bir yükümlülük öngörülmeksizin geçirilmesine, denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde cezasının infaz kurumunda çektirilmesine, denetim süresinin yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezasının infaz edilmiş olarak sayılmasına şeklinde İsteme uygun ve temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiştir.

Mağdur Mutlu Erkan MERACI’ ya yargılama süresinde CMK’ nun 234 ncü maddesindeki hakları hatırlatılmadan beyanları tespit edildiğinden, mağdura CMK’ nun 234 ncü maddesindeki haklara sahip olduğunun, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü temyiz hakkı bulunduğunun tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın mağdura tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde temyiz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

1986/1-1

—————

Esas No   : 2011/344

Karar No : 2011/299

Üste fiilen taarruz suçundan sanık Bilal ve Gülperi 1989 doğ. Hatay Dörtyol Özerli Mah Nf kyt Ender Ömer KAYMIŞ hakkında Muh.Hiz.Des.Eğt.K.lığı Askeri Mahkemesinin 30 Aralık 2011 gün ve 2011/344-299 Sayılı kararıyla;

Sanığın 18.02.2011 tarihinde P.Çvş. Özgür KOÇOĞLU’na karşı üste fiilen taarruz suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan As.C.K.nun 91/1 nci maddesinin “az vahim hal cümlesi” uyarınca ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemini mağdurun haksız tahrik teşkil eden fiili üzerine işlediği anlaşıldığından cezasından T.C.K.nun 29 ncu maddesi uyarınca 2/4 oranında indirim yapılarak ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın cezasından T.C.K.nun 62 nci maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN İKİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Yasal imkânsızlık nedeniyle HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVİRMEYE VE ERTELEMEYE YER OLMADIĞINA,

Talebe uygun temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş olup, sanığa gerekçeli kararın tebliği maksadıyla yapılan tebligatlara rağmen kararın tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 Sayılı Kanunun 28-29 ncu maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞİ, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu 15 günlük süreye ilave edilecek 7 günlük süre içerisinde itiraz başvurusunu bizzat mahkememize veya bulunulan yerdeki herhangi askeri/adli mahkeme/savcılık ve resmi mercilere müracaatla gönderebileceği ilanen duyurulur.

1917/1-1