8 Mart 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28227 (Mükerrer)

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:01.03.2012         Karar No.:6467

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              : Türkiye Petrolleri A.O.

- MERKEZİ                            : Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ          : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 86,  06100 Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ       : 18.01.2012

 

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         : Sahadan kısmi terk

- BÖLGESİ                            : I no.lu Marmara

- SAHA İŞARETİ                 : TPO/I/BR

- TADİLDEN SONRAKİ

YÜZÖLÇÜMÜ                     : 46.681 hektar

- HAK SIRA NUMARASI   : AR/TPO/4655

 

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde 19.09.2009 tarihli ve 3021 sayılı petrol arama ruhsatıyla iktisap edilmiş olan 47.313 hektarlık sahadan 632 hektarlık “A” parçasının kısmi terki için yukarıda ünvanı ve adresi yazılı şirket 18.01.2012 tarihinde müracaat etmiş ve terk Petrol Kanunu’nun 89 ncu maddesi gereğince 19.02.2012 tarihinde kesinleşmiştir.

Adı geçen Şirket 19.02.2012 tarihinde kesinleşen terk sonucunda arama sahasının son durumunun tarif ve tasvirinin:

1/25.000 ölçekli F20-a3 haritasındaki 218 metre yükseltili nirengiden N-299 derece 30 dakika 00 saniye doğrultuda ve 655 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 6957 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 4969 metre doğuda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 5551 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 6342 metre doğuda (e)’ye doğru çizgi, (e)’den 11.102 metre güneyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 9149 metre batıda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 2368 metre güneyde (h)’ye doğru çizgi,(h)’den 14.274 metre batıda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 999 metre güneyde (j)’ye doğru çizgi, (j)’den 10.917 metre batıda (k)’ye doğru çizgi, (k) köşesi 1/25.000 ölçekli F19-c3 haritasındaki 145 metre yükseltili nirengiden N-284 derece 00 dakika doğrultuda ve 695 metre uzaklıktadır.(k)’den 9992 metre kuzeyde (l)’ye doğru çizgi, (l)’den 16.772 metre doğuda (m)’ye doğru çizgi, (m)’den 1239 metre kuzeyde (n)’ye doğru çizgi, (n)’den 2213 metre doğuda (o)’ya doğru çizgi, (o)’dan 2005 metre kuzeyde (p)’ye doğru çizgi, (p)’den 2212 metre batıda (r)’ye doğru çizgi, (r)’den 13.742 metre kuzeyde (s)’ye doğru çizgi, (s)’den 6191 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi ile kapanan sahadır.

Bu Sahanın iç sınırlarının anlatımı:

1/25.000 ölçekli F20-d1 haritasındaki 174 metre yükseltili Çifte T. nirengisinden N-19 derece 40 dakika doğrultuda ve 1270 metre uzaklıkta (t) köşesinden başlayarak 3546 metre güneyde (u)’ya doğru çizgi, (u)’dan 3030 metre batıda (v)’ye doğru çizgi, (v) köşesi 1/25.000 ölçekli F20-d1 haritasındaki 188 metre yükseltili Umur T. nirengisinden N-151 derece 40 dakika doğrultuda ve 930 metre uzaklıktadır. (v)’den 3546 metre kuzeyde (y)’ye doğru çizgi (y)’den 3029 metre doğuda başlangıç noktası olan (t)’ye doğru çizgi şeklinde tadil edilmesini talep etmiştir.

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nun sahadan kısmi terk suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 6326 Sayılı Petrol Kanununun 89’uncu maddesi gereğince sahanın tadiline karar verilmiştir.

1900/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O.’nın X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde TPO/X/BJ işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için yapmış olduğu müracaattan 24.02.2012 tarihinde feragat ettiği Petrol Tüzüğünün 27 nci maddesinin (E) fıkrası gereğince ilan olunur.

1899/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin XIII no.lu Hatay Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ARR/4394, 4395, 4396 hak sıra numaralı üç adet petrol arama ruhsatının sürelerinin sona ereceği 13.05.2012 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/2 maddesi gereğince 13.05.2014 tarihine kadar 2’şer yıl süre ile uzatılması için 28.02.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

1898/1-1

—————

Merty Enerji, Petrol Arama, Eğitim ve Servis Hizmetleri A. Ş.’nin, IV no.lu Çorum Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/MER/4357, 4358 hak sıra numaralı iki adet petrol arama ruhsatının kanuni sürelerinin sona ereceği 13.03.2012 tarihinden itibaren Petrol Kanunu’nun 55/2’inci maddesine istinaden 13.03.2014 tarihine kadar 2’şer yıl süreyle uzatılması için 24.02.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

1895/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş’nin XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/ARR/4226 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 22.10.2012 tarihinden 22.10.2014 tarihine kadar Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında 2 yıl süreyle uzatılması için 28.02.2012 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (C) fıkrası gereğince ilan olunur.

1896/1-1

—————

Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Üretim Pazarlama Ltd. Şti.’nin XIII No.lu Hatay Petrol Bölgesi’nde UYS/XIII/B işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 17.02.2012 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

1897/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 05/12/2011 tarih ve 727 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2012 tarih ve 187 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Ahi Mesut Mahallesi, imarın 46142 ada 1, 2 ve 3 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”  09/03/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1933/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 05/12/2011 tarih ve 726 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/02/2012 tarih ve 188 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Güzelkent Mahallesi,  imarın 18648 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”09/03/2012 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1934/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenikent Mah. 42683/1, 44982/1, 44983/1, 44984/1, 44985/1, 44986/1, 44990/1 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1941/1-1