8 Mart 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28227 (Mükerrer)

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Esas No   : 2007/14

Karar No : 2011/70

Hürriyeti tahdit suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/02/2011 tarihli kararı ile sanık Sami Solmaz hakkında;

Sanıklar hakkında dava zamanaşımı süresinin dolmuş olduğu anlaşılmakla sanıklar hakkındaki kamu davasının ayrı ayrı 765 sayılı TCK 102/4 ve 104/2 maddeleri uyarınca olağanüstü zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiği,

Mahkememiz kararının Bayrampaşa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu adresli Kemal ve Zöhre oğlu 1966 D.lu Sami SOLMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince ilam RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

1779/1-1

—— •• ——

Doğubayazıt 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

ESAS NO                  :  2009/474

KARAR NO              :  2012/106

DAVACI                   :  K.H.

KATILAN                 :  GÜRBULAK GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ, Doğubayazıt/ AĞRI.

KATILAN VEKİLİ   :  Av. Serdar Akdemir, hazine vekili

SANIK                      :  HASAN ANSARI, Morad ve Rana oğlu, 1971 İRAN doğumlu, MEYDANI KIYAM NO 1 ERDABİL İRAN adresinde oturur.

SUÇ                           :  5607 sayılı Kanuna muhalefet

SUÇ TARİHİ            :  27/10/2009

SUÇ YERİ                :  AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ      :  14/02/2012

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı ve üzerine atılı suç yazılı sanık HASAN ANSARI hakkında mahkememizce 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinin 18. fıkrası yollamasıyla aynı Kanunun 3. maddesinin l. fıkrasının l. cümlesi, 5237 sayılı Yasanın 62/1, 52/2, 50/1-a, 52/4. maddeleri gereğince 80,-TL adli para cezası ile 6.000,-TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, suça konu olan eşyaların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54/1. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiş olup, sanık HASAN ANSARI bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

1780/1-1