1 Mart 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28220

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

TSE Erzurum Ürün Belgelendirme Müdürlüğünden:

Merkez Bankası:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Plan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan, İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi, 149 pafta, 1435 ada, 13 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili iddialarının incelenmesi sonucu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a) fıkrasında; “Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.”, (c) fıkrasında; ``Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek." ve (g) fıkrasında; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek.", Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları başlıklı 5 inci maddesinde belirtilen görevlerini yerine getirmediği anlaşılan 53377 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 385 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Plan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Berkay GÜNAY (Denetçi No:10234, Oda Sicil No:3250), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Necip İÇTAŞ (Denetçi No:8657, Oda Sicil No:8143), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Saliha AYDEMİR (Denetçi No:8004, Oda Sicil No:32959), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Şevki Şener ÖZERLİ (Denetçi No:5973, Oda Sicil No:13923), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail Hakkı SUKAS (Denetçi No:7936, Oda Sicil No:22940), Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Güven TOPTAŞ (Oda Sicil No:45421), Kontrol Elemanı Elektrik Mühendisi Deniz SOYTÜRK (Oda Sicil No:32538) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Onur DOĞAN (Oda Sicil No:62543)`ın denetim faaliyetleri yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, (bir (1) yıl) süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilerek sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 22.02.2012 tarih ve 1396 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1732/1-1

—————

Tokgözler Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Sivas İli, Merkez İlçesi, Kızılırmak Mahallesi, 941 ada, 31 parsel üzerindeki 684167 YİBF nolu inşaatı; 4708 sayılı Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında; “Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.” ve (g) fıkrasında; “Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek.” hükümlerine göre denetlemediğinden 12599 Ticaret Sicil No ile Sivas Ticaret Odasına kayıtlı 1320 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tokgözler Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu şirket ortağı veya yetkilisi; Sabahattin TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Denetçi) Denetçi No:18523, Meslek Odası Sicil No:30850) ve sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Zeki SARILAR (Mimar, Denetçi, Denetçi No:3630, Meslek Odası Sicil No:15036), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Tahir POLAT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Denetçi No:20645, Meslek Odası Sicil No:29329)’ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilerek sicillere işlenmesi, Bakanlık Makamının 23.02.2012 tarih ve 1403 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

1733/1-1


Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

2012 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ

Noter ücreti:

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 2.35-TL. dan az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0.5-KR’nın ) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Düzenleme ücreti :

Madde 2- Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 106.47 -TL. düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti :

Madde 3- Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 3.19-TL. yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti :

Madde 4- 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103. maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 26.66-TL. çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti :

Madde 5- Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (Asıllar hariç) sayfa başına 3.19-TL. ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret aynen alınır.

Tescil ücreti :

Madde 6- Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1.00,-TL. tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti :

Madde 7- Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 7.45-TL. ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti :

Madde 8- Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın yüzde onu oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 2.70-TL. ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2.70-TL. ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2.70-TL. ücret alınır.

Defter onaylama ücreti :

Madde 9- Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1.00-TL., yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 38-KR. onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 38-KR. ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 38-KR. ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti :

Madde 10- Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1.00-TL. bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği :

Madde 11- Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 12.78-TL. yol ödeneği alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 117.18-TL. yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti :

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 72-KR. aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret :

Madde 13- Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti 1 inci ve 3 üncü maddelerde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Yürürlük tarihi :

Madde 14- Bu tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, 1 Mart 2012 tarihinden itibaren uygulanır.

1753/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/200281

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Afyonkarahisar/Merkez

Adresi

Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. No:11

Tel-Faks

0272 214 42 55-0272 214 27 80

Posta Kodu

3100

E-Mail

info@afyon.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çağ Özel Güvenlik ve

Eğitim Ltd. Şti.

 

Adresi

Çelebiler Mah. 106. Cad. No: 13 Isparta

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0110463110 Kaymakkapı V.D. Isparta

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

7821/9574

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1749/1-1


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/566533

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Samsun/Atakum

Adresi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurupelit Kampüsü Atakum/Samsun

Tel-Faks

Tel: 0362 312 19 19-2318                Faks: 0362 457 60 10

Posta Kodu

55139

E-Mail

omusamsa@omu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kuzey Grup Hastane Malz. Teks. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Merkez Dereler Köyü Mevkii İşgem B Blok No: 15 Derebahçe/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

19 Mayıs Vergi Dairesi              601 045 7363

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

25116

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(18)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1741/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/166971

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Gençlik ve Spor Bakanlığı (Spor Genel Müdürlüğü)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir/Merkez

Adresi

Bahçelievler Mah. Menekşe Sokak No: 1 Balıkesir

Tel-Faks

0266 241 19 44-0266 241 66 52

Posta Kodu

10050

E-Mail

Balıkesir@gsgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ermes Temizlik Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Lojistik Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi

Veysel Söylemez

Adresi

Mithatpaşa Cad. No: 1173/9 B Blok Üçkuyular/İzmir

Mithatpaşa Cad. No: 1173/9 B Blok Üçkuyular/İzmir

T.C. Kimlik No.

 

13934332772

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

364 028 8224

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 1 133 208

Oda Sicil No: 120130.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1704/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/190408

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskere Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Beyağaç/Denizli

Adresi

Uzunoluk Köyü

Tel-Faks

258 6931100-6931101

Posta Kodu

20580

E-Mail

eskereisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

S.S. Uzyenger Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

 

Adresi

Uzunoluk Köyü Beyağaç/Denizli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9040020273

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tavas Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

50

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1763/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/190408

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskere Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Beyağaç/Denizli

Adresi

Uzunoluk Köyü

Tel-Faks

258 6931100-6931101

Posta Kodu

20580

E-Mail

eskereisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cemile Kısa

 

Adresi

Uzunoluk Köyü Tepecik Mah. No:88 Beyağaç/Denizli

 

T.C. Kimlik No.

29260451650

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tavas Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

56

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1765/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/192889

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Odunpazarı

Adresi

Akarmaşı Mah. M.K. Atatürk Cad. No:51 Odunpazarı/Eskişehir

Tel-Faks

0222 2309245

Posta Kodu

26100

E-Mail

eskisehirisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tünta Gıda İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Yeni Mah. İ.İnönü Cad. No:48 Kat:1 Daire:1 Bozüyük/Bilecik

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

875 005 0012

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bozüyük Vergi Dairesi

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası 1244-795

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

1764/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karaman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez

Adresi

İmaret Mah. Mehmetbey Cad. Karaman

Tel-Faks

(338) 213 30 01 – (338) 213 95 77

Posta Kodu

70100

E-Mail

www.karaman.def.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Halil Özer

 

Adresi

Hisar Mah. 499 Sk. No: 8/3

 

T.C. Kimlik No.

41575871312

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Nevşehir

Adresi

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü

Tel-Faks

(0384) 213 17 04 – (384) 213 12 80

Posta Kodu

 

E-Mail

nevsehir@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sabri Terkenli

 

Adresi

Güzelyurt Mah. 201. Sk. No: 51/1 Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

58504107022

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Merkez

Adresi

Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

Tel-Faks

(424) 218 38 18 – (424) 237 77 98

Posta Kodu

23100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sinan Tekin

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Körpe Sk. No: 3/4

 

T.C. Kimlik No.

38464239582

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Gaziantep/Şehitkamil

Adresi

Gaziantep Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

Tel-Faks

(342) 231 89 55 – (342) 232 02 40

Posta Kodu

27090

E-Mail

gaziantep@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Cemil Kutlu

 

Adresi

Kurbanbaba Mah. 93 No.lu Sk. No: 16

 

T.C. Kimlik No.

32530559338

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Hükümet Meydanı Niğde

Tel-Faks

(388) 232 32 90 – (388) 232 45 43

Posta Kodu

51200

E-Mail

nigde@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zekeriya Demircan

 

Adresi

Çarıklı Köyü No: 193 Merkez/Niğde

 

T.C. Kimlik No.

11324884214

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Hükümet Meydanı Niğde

Tel-Faks

(388) 232 32 90 – (388) 232 45 43

Posta Kodu

51200

E-Mail

nigde@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Recep Erim

 

Adresi

Konaklı Kasabası Hüyük Mah. Niğde

 

T.C. Kimlik No.

22010528718

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Hükümet Meydanı Niğde

Tel-Faks

(388) 232 32 90 – (388) 232 45 43

Posta Kodu

51200

E-Mail

nigde@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şakir Uyanık

 

Adresi

Himmetli Köyü No: 28 Merkez/Niğde

 

T.C. Kimlik No.

18467646686

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Hükümet Meydanı Niğde

Tel-Faks

(388) 232 32 90 – (388) 232 45 43

Posta Kodu

51200

E-Mail

nigde@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Bekir Yılmaz

 

Adresi

Ovacık Kasabası Terazi Mah. Rüstemağa Cad. No: 9/1 Merkez/Niğde

 

T.C. Kimlik No.

21011562288

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Hükümet Meydanı Niğde

Tel-Faks

(388) 232 32 90 – (388) 232 45 43

Posta Kodu

51200

E-Mail

nigde@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Uğur Koç

 

Adresi

Nar Mah. Osmanlı Sk. No: 24/1 Merkez/Niğde

 

T.C. Kimlik No.

28814301748

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Hükümet Meydanı Niğde

Tel-Faks

(388) 232 32 90 – (388) 232 45 43

Posta Kodu

51200

E-Mail

nigde@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aydın Özsaraç

 

Adresi

Efendiler Mah. Kanel Sk. No: 5/7 Merkez/Niğde

 

T.C. Kimlik No.

10286919118

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Alaçam Malmüdürlüğü

İl/İlçe

Samsun/Alaçam

Adresi

Hükümet Konağı 2. Kat

Tel-Faks

(362) 622 06 65 - (362) 622 00 23

Posta Kodu

55800

E-Mail

askin_cansiz@milliemlak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Osman Yulafçı

 

Adresi

Alparslan Mah. İstikbal 2. Sk.   No: 9/1 Alaçam/Samsun

 

T.C. Kimlik No.

53779514292

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1742/11/1-1


Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48.maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, 

Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECESİ

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Karşılaştırmalı dil bilim, çeviribilim ve oyunlarla yabancı dil öğretimi ile ilgili çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Anadilin motivasyon faktörü olarak yabancı dil öğrenimine etkisi ile ilgili çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

İslam Hukuku alanında doktora yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.

3

1

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalında doktora yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Malzeme Mühendisliği

-

Doçent

1

1

Malzemelerin kaynağı ve karateterizasyonu konusunda çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

3

1

Osmatik ve sıcak havayla kurutma işlemleri ve ozonun mikotoksinler üzerine etkileri ile ilgili çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Gıda Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

4

1

Ozon uygulamasının gıda mikrobiyoloji ve aflatoksinler üzerine etkileri konularında çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

-

Yrd.Doç.

3

1

Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Herbisitlerin hayvan dokularına etkileri ile ilgili çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Yrd.Doç.

4

1

Tüketim Sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Yrd.Doç.

3

1

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve cinsiyet eğitimi konularında çalışmaları olmak

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

-

Yrd.Doç.

3

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ve zihinsel engelli çocuklar ile ilgili çalışmaları olmak

1700/1-1


TSE Erzurum Ürün Belgelendirme Müdürlüğünden:

Aşağıda isimleri, hizmet yerleri/imal ettikleri mamuller belirtilen firmaların TSE Marka kullanma hakkı veren sözleşmeleri, karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmanın bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu mamullerinin TSE Markalı olarak piyasaya sürülemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

Sıra No

Firma Adı

TS No-Kriter Adı

HYB/TSE No

Markası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

1

KORKMAZLAR GRUP BETON BOYA PEN VE İNŞ. MALZ. İML. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 5808

14.11.25/TSE-243

VATAN+ŞEKİL

12/12/2011

Standard Değişikliğinden Dolayı

2

ŞAHİKA BOYA VE KİMYA SAN. İNŞ. MALZ. VE TAAHHÜT DOĞALGAZ VE MÜH. HİZ. NAK. GIDA İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş.

TS 5808

14.11.25/TSE-013

ŞAHİKA

12/12/2011

Standard Değişikliğinden Dolayı

3

ERPOR İNŞAAT MALZ. İNŞ. TAAH. GIDA TUR. NAK. SAN. TİC. A.Ş.

TS 7316 EN 13163

25/14.31/TSE-188

eps epor

08/12/2011

Standard Değişikliğinden Dolayı

4

DÜNYA OKUL MALZ. İNŞ. TUR. SAĞLIK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS EN 1729-1 

TS EN 1729-2

14.31.25/TSE-228

dos

09/02/2012

ÜBM Talimatına Aykırılıktan

5

TÜRKİYE ŞEKER FAB. A.Ş. – ERZİNCAN MAK. FAB.

TS 457

14.11.25/TSE-073

T.Ş.F.

09/02/2012

Standard Değişikliğinden Dolayı

1739/1-1


 

 

1748/1-1