23 Şubat 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28213

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN 18 ADET KÖMÜR DEĞİRMEN BOĞAZLARI HAREKET TAHRİK SİSTEMİNİN TEKNİK ŞARTNAME VE TEKNİK PROJE DOĞRULTUSUNDA BAKIM-ONARIM VE YENİLENMESİ VE SİSTEMİN SORUNSUZ VE ÇALIŞIR OLARAK TESLİM EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELER SATILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


5000 KG TRİMETİLFENİLAMONYUM KLORÜR SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


1000 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK YERLERİNİN BELEDİYE NAMINA 3 YIL SÜRELİ İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fethiye Belediye Başkanlığından:


10.000 TON YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRİYET BİNASI VE İDARİ BÜROLARIN TEMİZLİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünden:


POSTA GÖNDERİLERİNİN 344 İŞÇİ İLE AYRIM, KAYIT DÜŞÜM VE DAĞITIMI HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğünden:


POSTA GÖNDERİLERİ AYRIM, KAYIT DÜŞÜM VE DAĞITIM HİZMETLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Antalya PTT Başmüdürlüğünden:


VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN İHTİYACI OLAN 18 ADET KÖMÜR DEĞİRMEN BOĞAZLARI HAREKET TAHRİK SİSTEMİNİN TEKNİK ŞARTNAME VE TEKNİK PROJE DOĞRULTUSUNDA BAKIM-ONARIM VE YENİLENMESİ VE SİSTEMİN SORUNSUZ VE ÇALIŞIR OLARAK TESLİM EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                   :  2012/15279

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL: 0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi          :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu işin                 

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  18 Adet Kömür değirmen boğazları hareket tahrik sisteminin bakım-onarım ve yenilenmesi ve sistemin sorunsuz ve çalışır olarak teslim edilmesi işidir.

b) Teslim yeri                            :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmeye Müteakip 1 (Bir) Yıldır.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                        :  15/03/2012 14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 100,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 15/03/2012 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

1066/1-1


4458 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 2.285,43 TL ile en çok 89.920,25 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 229,00 TL, en çok 8.993,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, jeep, motorsiklet ve motor bloğundan oluşan, 25 adet araç; açık artırma suretiyle, 06/03/2012 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 05/03/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2- Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumrukticaret.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

1435/1-1


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 105,56 TL ile en çok 140.162,32 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,56 TL ile en çok 14.016,23 TL arasında olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Muhtelif oto aksam ve parçaları, araç için MP3 ve aksamı, uydu alıcısı, cep telefonu aksam ve parçaları, muhtelif giyim eşyası, elektronik terazi, kuş kafesi (demonte), termos, dikiş makinası aksamı, nargile takımı, akvaryum malzemesi, Paket Çay, cep telefonu, fincan takımı, TV, muhtelif ev eşyası ve aksesuarı, muhtelif motorsiklet aksam ve parçaları, muhtelif emitasyon takı malzemeleri, muhtelif çakmak, muhtelif akvaryum malzemesi, muhtelif marka kol saati, muhtelif gözlük çerçevesi, muhtelif hırdavat aletleri, av tüfeği, klima motoru cinsi 48 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 01/03/2012 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence; Satış için 29/02/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binası Karaali Beldesi İskenderun yolu 12.Km/ANTAKYA-HATAY adresinde bulunan ve satışı yapan Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan Sayman Mutemetlerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11.inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini gösterir belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4- Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü 0 (326) 285 60 44

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr.

İlan olunur.

1438/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Örnekevler Mahallesinde bulunan 19L-1D/19L-4A Pafta, 1706 Ada, 1 Parsel nolu 10.087,75-m² alana sahip Konut Arsası vasıflı gayrimenkul 3.228.080,00-TL. muhammen bedel ve 96.842,40-TL. geçici teminat ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 07 MART 2012 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da,

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Çetinkaya Mahallesinde bulunan 20J-2B Pafta, 3938 Ada, 1 Parsel nolu 4.417,00-m² alana sahip Konut Arsası vasıflı gayrimenkul 1.492.000,00-TL. muhammen bedel ve 44.760,00-TL. geçici teminat ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 07 MART 2012 tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:15’de Encümen huzurunda satılacaktır. Satışa çıkan gayrimenkuller K.D.V. den istisnadır.

İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin satın almak istedikleri her bir arsa için ayrı ayrı istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 07 MART 2012 tarihi saat 11:00’e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.

Satış İhalesine katılacak istekliler için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

05) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

06) Şartname Bedeli Makbuzu. (50,00-TL.)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkullerin yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi,

03) Ticaret Sicil Belgesi,

04) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü,

05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü,

06) Geçici İhale Teminatı. (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07) Şartname Bedeli Makbuzu, (50,00-TL.)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır.

İlan olunur.

1242/1-1


İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELER SATILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

1 - Aşağıda dökümü gösterilen ihtiyaç fazlası malzemeler 13.03.2012 Salı günü saat 14.00’de Açık Teklif  Usulü Açık Artırma” ile Cumhuriyet Mahallesi Güney Yan Yolu No: 22 D-100 Karayolu Üzeri Çayırova-Gebze/KOCAELİ adresindeki İşletmemiz idare binasında satılacaktır.

2 - Satış ile ilgili ayrıntılı doküman ve şartname İşletmemizin 1 nci maddede yazılı adresindeki İşletmemizin Satın Alma Şefliğinden ücretsiz temin edilebilecek, Ayrıca ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, (0216) 674 26 26 -674 26 27 nolu telefonlarımızdan bilgi alınabilecektir. (A.Fuat Polat Satın Alma Şefi)

3 - Malzemeler görüldüğü hali ile satılacaktır.

4 - Geçici teminatlar 13.03.2012 Salı Günü en geç saat 12.00’ya kadar İşletmemiz veznesine veya Banka Hesaplarından birisine yatırılarak makbuzu Satın Alma Şefliğine teslim edilmiş olacaktır. Banka teminat mektuplarının da aynı süre içerisinde Satın Alma Şefliğine teslim edilmesi gerekmektedir. (Teminat mektupları vadesiz olmak zorundadır)

5 - Malzemelerin İşletmeden alınması, yüklenmesi ve nakliyesi alıcıya ait olacaktır.

6 - İşletmemiz satış konusu malzemeleri ihale edip etmemekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

 

SATIŞA ÇIKARILAN İHTİYAÇ FAZLASI MALZEMELERİN LİSTESİ

 

MUHAMMEN BEDEL

 

SIRA

NO

  

STOK NO

CİNSİ

MİKTARI

BİRİM

FİYATI

TUTARI

DEĞERİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

1

940.000102

Metal

18.321,43

Kg.

2,00000 TL

36.642,86 TL

3.660,00 TL

2

918.00115

Kalay Klörür

132,00

Kg.

24,00000 TL

3.168,00 TL

320,00 TL

3

112.BSM.311

I.H.38 cm. 90 gr/m² Kağıt

47.416,00

Kg.

1,07728 TL

51.080,31 TL

5.110,00 TL

4

112.BSM.342

I.H.42 cm. 90 gr/m² Kağıt

3.095,00

Kg.

1,75000 TL

5.416,25 TL

550,00 TL

5

112.BSM352

I.H.52 cm. 90 gr/m² Kağıt

6.355,00

Kg.

1,15435 TL

7.335,89 TL

750,00 TL

6

151.BSM103

İ.Kraft Zarf Bobini    286 mm. 90 gr/m²

1.780,00

Kg.

0,66334 TL

1.180,75 TL

120,00 TL

7

151.BSM104

İ.Kraft Zarf Bobini    210 mm. 70 gr/m²

3.609,00

Kg.

0,74701 TL

2.695,96 TL

270,00 TL

8

162.BSM105

Normal Sülfit Kağıt

426,597

Top

5,00000 TL

2.132,99 TL

220,00 TL

9

918.000121

PVC Plastik 31 cm.  0,12 mm.

324,00

Kg.

3,44886 TL

1.117,43 TL

120,00 TL

10

918.000122

PVC Plastik Sert

71,00

Kg.

1,50000 TL

106,50 TL

0,00 TL

11

918.000123

Cilt Bezi

1.466,00

M.

0,10000 TL

146,60 TL

0,00 TL

12

918.000124

Plastik Çember

339,00

Kg.

2,04519 TL

693,32 TL

70,00 TL

13

918.000125

Plastik Masura 5,6 cm.

50.200,00

Ad.

0,04063 TL

2.039,63 TL

200,00 TL

14

918.000129

Bezsiz Plastik 60x0,25 mm.

5.000,00

M.

0,62564 TL

3.128,20 TL

320,00 TL

15

918.000135

Plastik Masura

59.448,00

Ad.

0,04171 TL

2.479,58 TL

250,00 TL

1436/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

“Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaşpaşa Mah. 2397 Ada 1 Parsel sayılı ve 5609,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazın peşin olarak satışı" 2886 sayılı D.İ.Kanunun 36 maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

Muhammen Bedel         :  16.268.884,00.-TL

Geçici Teminat %3        :  488.067,00.-TL

İhalesi Belediyemiz Encümeninde : 06.03.2012 SALI günü saat 15.00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şartname Hazırlama Şb. Müd.de görülebileceği gibi 500,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

S.No

İlçesi

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

Belediye Hissesi

İmar Durumu

1

Osmangazi

Demirtaşpaşa

2397

1

5609,96 m²

Tam

Ticaret Alanı Kask :2.50 Hmaks : 15.50

 

Şirketlerin

Şahısların

1. İmza Sirküsü

1. İmza Sirküsü

2. Vekil ise Vekaletname

2. Vekil ise Vekaletname

3. Ticaret ve San. Odası Belgesi

3. Nüfus Cüzdan Sureti.

4. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

4. İkametgah Senedi

5. Şartname Alındı Makbuzu

5. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

 

6. Şartname Alındı Makbuzu

 

İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.30’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şartname Haz.Şb.Md. Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cad. 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 16190 Osmangazi/ Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

1392/1-1

—— • ——

5000 KG TRİMETİLFENİLAMONYUM KLORÜR SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de Kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 5000 Kg Trimetilfenilamonyum Klorür kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme Müdürlüğünden, 50,-TL karşılığında temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 hesaba yatırılıp dekontunun (0 272 612 56 67) nolu numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662/316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamelerde belirtilmiştir. İhale 08.03.2012 Perşembe günü saat 14.00 olup; İstekliler belirtilen saat’e kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

1429/1-1


1000 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK YERLERİNİN BELEDİYE NAMINA 3 YIL SÜRELİ İŞLETİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Fethiye Belediye Başkanlığından:

1 - Fethiye Belediye Meclisinin 03/11/2011 tarih ve 116 nolu kararı ile trafik akışının yoğun olduğu 1. Bölge olan Atatürk Caddesi 500. Sokaktan itibaren, Çarşı Caddesi Hükümet Caddesine kadar olan kısım, Kandönmezler Kavşağı’ndan Palmiye Kavşağına kadar olan kısım, 96. Sokak ve 97. Sokak, Belediye Caddesi, Hükümet Caddesi, Ali Gaffar OKKAN Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı, Otogar Bölgesi, Fevzi ÇAKMAK Caddesi ve 2. Bölge olan (Günlük) Cahit GÜNDÜZ Caddesi, Sadi PEKİN Caddesi, İnönü Bulvarı, Ovacık Köprüsü ile Lokman Hekim Kavşağı arasındaki yerlerde trafiği rahatlatmak amacıyla araçların düzenli ve belli bir disiplin içinde park yapabilmeleri için 1000 araç kapasiteli Otopark yerlerinin Belediye Namına 3 yıl süreli işletilmesi işidir.

2 - İhalesi, 13 Mart 2012 Salı günü saat 14.00’de Fethiye Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda Belediye Encümenince 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ile yapılacaktır.

3 - İşin Muhammen bedeli Aylık KDV Hariç 42.500,00-TL.(Kırkikibinbeşyüz Türk Lirası+KDV/AY), Yıllık KDV Hariç 510.000,00-TL. (Beşyüzonbin Türk Lirası), 3 yıllık bedeli ise toplam 1.530.000,00-TL+KDV (Birmilyon Beşyüzotuzbin Türk Lirası) olup, Geçici Teminatı 3 yıllık bedel üzerinden 45.900,00-TL. (Kırkbeşbindokuzyüz Türk Lirası)’dır.

4 - İhaleye katılabilmek için;

A) Kanuni ikametgâhı olması,

B) Yabancı Özel/Tüzel Kişilikler için Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,

a) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2012 Yılı içinde alınmış olacaktır.)

b) Tüzel Kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan 2012 Yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimi oluşturan Gerçek veya Tüzel kişilerin her birinin yukarıda (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte Şirket kurabilirler. Ancak idareye karşı Ortaklar ve Şirket birlikte ayrı ayrı Sözleşme ve Şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için idarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.)

D) İmza Sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu Ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

F) Belirtilen Geçici teminatı vermesi,

G) İsteklilerin Ortak Girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalı Ortaklık Sözleşmesini vermesi,

H) Şartnamede talep edilen diğer belgeler,

5 - Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir ve 100,00-TL. (Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7 - İstekliler İhale teklif zarflarını ihale saatine kadar Fethiye Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

İlan olunur.

1546/1-1

—— • ——

10.000 TON YARI MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 – Teşekkülümüz ihtiyacı olan 10.000 ton yarı mamul (tormalı) kuru çay nakliyesi hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 – Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 70,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/Rize

3 – İhaleye katılmak isteyenler isteklilerin idari ve teknik şartnameye esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.03.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektuplarını aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 – Postada Meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 – İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 – Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 – Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 – İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 – İhale kısmi teklife açıktır.

10 – Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1451/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve miktar masaüstü bilgisayar ve monitör kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesine eklenmesi istenilen idari hususlar ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. Maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 05.03.2012 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1527/1-1


HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRİYET BİNASI VE İDARİ BÜROLARIN TEMİZLİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğünden:

Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Müdüriyet Binası ve İdari Büroların Temizlik İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2012/19647

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  HAREM İSKELE CADDESİ ÜSKÜDAR/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                :  2163488020 - 2163451705

c) Elektronik Posta Adresi                  :  alizengi2@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                                  :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                                 :  TCDD HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

c) Süresi                                              :  İşe başlama tarihi 29.02.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2012

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  SELİMİYE HAREM İSKELE CADDESİ ÜSKÜDAR/İST.

b) Tarihi ve saati                                 :  14.03.2012 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Benzer iş olarak tüm temizlik işleri kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları Komisyonu Bürosu adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımları Komisyonu Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1361/1-1


POSTA GÖNDERİLERİNİN 344 İŞÇİ İLE AYRIM, KAYIT DÜŞÜM VE DAĞITIMI HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR

İzmir PTT Başmüdürlüğünden:

İzmir Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğünde Posta Gönderilerinin 344 işçi ile ayrım, kayıt düşüm ve dağıtımı Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2012/20591

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No.931 Güzelyalı İZMİR

b) Telefon ve faks numarası         :  0232 2471164 – 2470122

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  -

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Posta gönderilerinin 344 işçi ile Ayrım, kayıt düşüm ve dağıtımı.

b) İşin yapılacağı yer                    :  İzmir Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğüne bağlı Dağıtım Merkez Müdürlükleri (Bornova dağıtım ve toplama, Karabağlar dağıtım ve toplama, Karşıyaka dağıtım ve toplama, Konak dağıtım ve toplama, Narlıdere dağıtım ve toplama Merkez Müdürlükleri) ile İzmir Posta İşleme Merkezi Müdürlüğü

c) İşin süresi                                 :  122 takvim günüdür. (01.04.2012 - 31.07.2012)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  İzmir PTT Başmüdürlüğü İhale Odası (5. Kat)

b) Tarihi ve saati                           :  05/03/2012 günü saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu

d) Geçici teminat

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname,

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

h) Çalıştırılacak işçilere ücret, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer sosyal ödeneceğine dair Taahhütname

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

j) Yüklenici-İş Bitirme Belgesi

Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f), (h) ve (j) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanı Mithatpaşa Cad. No:931 Kat.4 Güzelyalı/İZMİR adresinde Malzeme Müdürlüğünde görülebilir ve 35,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 05/03/2012 saat 10.00’a kadar İzmir PTT Başmüdürlüğü İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü 6. Kat verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

1447/1-1


POSTA GÖNDERİLERİ AYRIM, KAYIT DÜŞÜM VE DAĞITIM HİZMETLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Antalya PTT Başmüdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2012/20877

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 Muratpaşa/Antalya

b) Telefon ve faks numarası         :  TELEFON : 0.242.243 32 40

                                                     :  FAKS        : 0.242.244 01 94

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  antalya_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Posta Gönderileri Ayrım, Kayıt Düşüm ve Dağıtım Hizmetleri Alımı ihalesi (10 İşçi ayırım, Kayıt Düşüm, 108 İşçi Dağıtım hizmetleri olmak üzere toplam 118 işçi)

b) Yapılacağı yer                          :  Antalya Posta İşleme Merkezinde yüklenicinin ayrım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 10 kişi,

                                                         Konyaaltı Posta Dağıtım Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 55 kişi,

                                                         Lara Posta Dağıtım Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 19 kişi,

                                                         Aksu PTT Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 3 kişi,

                                                         Alanya Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 10 kişi,

                                                         Elmalı Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 1 kişi,

                                                         Gazipaşa Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 2 kişi,

                                                         Gündoğmuş Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 1 kişi,

                                                         Kalkan Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 1 kişi,

                                                         Kemer Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 2 kişi,

                                                         Kumluca Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 2 kişi,

                                                         Mahmutlar Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 2 kişi,

                                                         Manavgat Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 5 kişi,

                                                         Serik Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 4 kişi,

                                                         Side Merkezinde yüklenicinin dağıtım işinde çalıştıracağı işçi sayısı 1 kişi,

c) İşin süresi                                 :  4 Ay (02.04.2012 - 31.07.2012)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Antalya PTT Başmüdürlüğü Deniz Mahallesi Güllük Caddesi No: 5 kat: 7 Kat İhale Salonu ANTALYA

b) Tarihi ve saati                           :  06/03/2012  saat:10.30’da

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenler teklifleri kapsamında sunulur.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Teklif mektubu,

d) Geçici teminat,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname.,

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname.

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi.

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

(1) Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler,

b)Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

Sunulacaktır.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

(4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

(5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

(7) İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki deneyimini ortaya koyan ve özellikleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre düzenlenen Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yazılı esas ve usullere göre düzenlenen ve değerlendirilen; yüklenici iş bitirme belgesidir.

(8) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde;

Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ise, ayrıca ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan Posta Gönderilerin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

5 - İhale Dokümanı Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5  6 Kat 602 Nolu odadan ANTALYA adresinden CD ortamında 30,00 TL (KDV Dahil) temin edilebilir. Teklifler, 06/03/2012 saat:10.30’a kadar ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne verilecektir.

6 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İhale ceza ve yasaklar haricinde, Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4964 sayılı kanunla değişik 3. maddesinin (g) bendi kapsamında Mal ve Hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkında Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır.

10 - İhaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

1439/1-1


VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden:

1 - İDARENİN

a) Adı                                           :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                      :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya /ANKARA

c) Telefon ve Faks numarası         :  Telefon: 00 90 312 2072151 - Faks: 00 90 312 2869049

d) Elektronik posta adresi             :  arama.hizmetalimi@tpao.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) İşin Adı                                    :  Veri Toplama Hizmet Alımı

b) İhale kayıt numarası                 :  2012 / 22260

c) Dosya Kodu                             :  2012ARA-HA-001

d) Niteliği, türü ve miktarı            :  Türkiye’nin her bölgesinde sismik veya sismik dışı yöntemler için veri toplama amaçlı olarak; Sondaj Öncesi Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri için her türlü arazi şartlarında yürütülen sismik, gravite ve jeoloji saha çalışmalarında, projelerin bulunduğu İl, İlçe veya köy çalışma sahalarının mahallinden temin edilmesi önerilen proje alanlarında, teknik şartnamede tariflenen İdarenin asli olmayan hizmet işlerinin yapılabilmesi yönünde ihtiyaç duyulan Saha ekiplerinde toplam, her ay için 340 kişi veya karşılığı 10.200 yevmiye olan mahalli işçilik hizmet alımıdır.

e) Hizmete ait diğer bilgiler           :  İdare gerekli gördüğü yer ve zamanda bu sismik veya sismik dışı yöntemler için veri toplama işinde iş artışı veya iş eksilişi için İdari Şartnamenin 50. maddesinde belirlenen hususları uygulama hakkını saklı tutar.

f) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı saha ekiplerinin faaliyet göstereceği Türkiye’nin her bölgesidir.

g) İşin Süresi                                :  Sözleşme imzalanmasından itibaren, 31.12.2012 günü dâhil süredir. Ancak, fiili çalışma süresi ve iş bitimi İdare’ye bağlı saha ekiplerinin çalışacağı tarih ve sürelere göre düzenlenecektir.

3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ

a) İhale Türü- Usulü                     :  Hizmet alımı - Açık ihale usulü (TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği Madde 23).

b) Yapılacağı yer                          :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 12. kat Ozan SUNGURLU toplantı salonu Söğütözü Mahallesi 2180. cadde No:86 06100-Çankaya/ANKARA

c) İhale (son teklif verme) tarihi    :  20/03/2012 SALI günü

d) İhale (son teklif verme) saati    :  14.00

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri;

4 - 1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamede belirlenen ve ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu,

e) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İdari Şartnamenin 7.2. ve 7.3. maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri.

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

j) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, şartname ekinde sunulan forma uygun belge,

4.1.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (j) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere kendileri tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını, gösterir Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan alınacak belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır (Banka Referans Mektubu). Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler:

1) İstekliler, Bilanço veya eşdeğer belgeleri için;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerini,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerini, vereceklerdir.

2) İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan kriterler aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

8) Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Dördüncü fıkrada yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de geçerlidir.

9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:

1) İstekliler, iş hacmini gösteren belgeler için;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaları,

vereceklerdir.

2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış ıskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

7) Altıncı fıkradaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

8) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

10) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

12) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Bu ihalede isteklilerce;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

İdareye sunulması zorunludur.

Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3.2 İş Deneyim Belgeleri:

1) İsteklinin, Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgeleri, ibraz etmesi gerekir.

2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; İsteklilerce, teklif edilen bedelin % 50’si oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunulacaktır.

4) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

5) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin,

b) Tüzel kişi tarafından tam olarak değerlendirilmek üzere sunulan iş denetleme belgesinin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur.

6) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu Kurum ve kuruluşları ile özel sektörde sözleşme ile bağıtlanmış vasıfsız işçilik hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

7 - İhale dokümanı, TPAO Genel Müdürlüğü Arama Daire Başkanlığı 16. kat 1602 nolu oda Söğütözü Mahallesi 2180. cadde No: 86 06100-Çankaya/ANKARA ve “www.tpao.gov.tr” internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve de T.P.A.O Genel Müdürlüğü Vakıflar Bankası 425 şube kodlu Ankara Kurumsal Şube - 00158007290224965 (IBAN:TR970001500158007290224965) nolu TPAO hesabına 250,00 TL. ihale dokümanı karşılığı yatırılarak temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

8 - Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Zemin kat Gelen Evrak Servisi Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86 06100 Çankaya/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

14 - İlan konusu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ayrıca, idare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihale konusu işlerden bir bölümünü ve/veya bir kaç bölümünü ayırarak ihaleye yeniden çıkmakta serbesttir.

1531/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Çetinkaya, Örnekevler, Kanlıca ve Sahipata Mahallelerinde bulunan aşağıda mahallesi, pafta, ada, parsel, alanı, vasıfları, ihale saatleri, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı 5 adet arsa vasfındaki gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile satılacaktır.

Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin ihalesi 07 MART 2012 tarihinde saat 14:30’da başlayacak olup; Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda, Encümen huzurunda aşağıdaki belirtilen sıralar ve saatler takip edilerek yapılacaktır.

 

İHALE TARİHİ: 07/03/2012                   İHALE SAATİ      : 14:30

S. NO

MAHALLESİ

PAFTA

ADA

PARSEL

ALAN (M2)

VASFI

MUHAMMEN

BELEDİ-TL

GEÇİÇİ İHALE

TEMİNATI-TL

1-

ÇETİNKAYA

20J-2B

3936

2

2.305,00-

ARSA

940.000,00-

28.200,00-

 

İHALE TARİHİ: 07/03/2012                   İHALE SAATİ      : 14:45

2-

ÖRNEKEVLER

19K-3C

868

1085

1.010,91-

ARSA

355.000,00-

10.650,00-

 

İHALE TARİHİ: 07/03/2012                   İHALE SAATİ      : 15:00

3-

KANLICA

19K-4C

3757

14

512,00-

ARSA

120,000,00-

3.600,00-

 

İHALE TARİHİ: 07/03/2012                   İHALE SAATİ      : 15:15

4-

KANLICA

19K-4B

3728

8

490,00-

ARSA

100.000,00-

3.000,00-

 

İHALE TARİHİ: 07/03/2012                   İHALE SAATİ      : 15:30

5-

SAHİPATA

20L-3C

1770

2

65,85-

ARSA

5.600,00-

168,00-

Açık teklif (açık arttırma) usulü ile satışa çıkan gayrimenkullerden Çetinkaya, Örnekevler ve Kanlıca Mahallelerinde bulunan arsalar K.D.V. den istisnadır. Sahipata Mahallesinde bulunan arsanın ise K.D.V.’si hariç olup; ihale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.

İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Biriminde görülebilir.

İhaleye katılacak isteklilerin son müracat günü olan 06 MART 2012 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.

Satış İhalesine katılacak istekliler için;

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)

03) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)

04) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)

05) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

06) Şartname Bedeli Makbuzu (50,00-TL.)

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)

02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

03) Ticaret Sicil Belgesi

04) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü

05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü

06) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)

07) Şartname Bedeli Makbuzu (50,00-TL.)

- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

1241/1-1