23 Şubat 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28213

YARGI İLÂNLARI

 


Ankara 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Silifke Sulh Ceza Hakimliğinden:

Adana 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ankara 8. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2011/447

Karar No : 2011/787

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 23/12/2011 tarihli ilamı ile 142/1.a, 62, 51 maddeleri gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS (ERTELEMELİ) cezası ile cezalandırılmasına ve yargılama gideri olan 24.00.TL.nin sanıktan alınmasına karar verildiği, karar sanığın yokluğunda verilmiş olup; Garip ve Döner oğlu, 19/07/1971 doğumlu, Ankara, Haymana, Balçıkhisar mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET KAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

1223/1-1

—— •• ——

Silifke Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No   : 2010/712

Karar No : 2011/671

Kasten Yaralama, suçundan Sanık Zafer Karaer hakkında mahkememizde açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda;

Mahkememizce verilen 2010/712 Esas ve 2011/671 karar numarası yazılı 27/06/2011 tarihli ilamı ile Sanık Zafer Karaer hakkında Hükmün Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup Müşteki Ahmet ve Fatma kızı 1976 doğumlu AYSEL DEMİR'in tüm arama çabalarına rağmen bulunamadığı ve kararın müştekiye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

1224/1-1

————

Esas No   : 2008/897

Karar No : 2011/518

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Sanık Ramazan Uçtu hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda;

Mahkememizce verilen yukarıda 2008/897 Esas 2011/518 karar numarası yazılı 09/06/2011 tarihli ilamı ile Kerim Çetin ve Emine oğlu 01/08/1979 doğumlu Ramazan Uçtu hakkında 750 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen kararın sanığın tüm aramalara ve çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Kararın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bir hafta sonra kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

1225/1-1


Adana 6 ncı Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas No            :  2011/267

Karar No          :  2011/383

Sanık Kimliği   :  Yılmaz EDEMEN (T.C.KİMLİK NU:35968994542); Alihan ve Fatma oğlu, 10.06.1982 Erciş doğumlu. Van İli Erciş İlçesi Deliçay Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  Toplu Asker Karşısında Emre İtaatsizlikte Israr

Suç Tarihi         :  04.09.2008

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 13.10.2011 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık terhisli P.Onb. Yılmaz EDEMEN'in 04.09.2008 tarihinde toplu asker karşısında emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As.C.K'nın 88. maddesi gereğince takdiren ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasından T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten BEŞ AY CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

31.03.2005 tarihli ve 5329 sayılı kanun ile 1632 sayılı As. CK'na eklenen Ek-8 nci madde uyarınca sanık hakkında hükmolunan netice cezanın 5237 sayılı kanunun 50 ve 51 nci maddeleri doğrultusunda seçenek yaptırımları çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralının uygulanmasına kanuni imkânsızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA,

Askeri Savcılığın talebine uygun sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

807

—————

Esas No            :  2011/490

Karar No          :  2011/366

Hükümlü          :  Yusuf ÇAKIR (T.C.Kimlik Nu: 14969168206): Ali Kaya ve Gülzade oğlu, 01.04.1978 Giresun doğumlu. Giresun İli Merkez İlçesi Çaldağı-Melikli Mahallesi nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  İzin tecavüzü

Suç Tarihi         :  11.08.2005 - 28.02.2007

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 06.10.2011 tarihinde yapılan duruşmasında;

Hükümlü terhisli P. Er Yusuf ÇAKIR'ın 11.08.2005-28.02.2007 tarihleri arasında izin tecavüzü işlediği sabit olduğundan eylemine uyan As.C.K.'nın 66/1-b maddesi gereğince BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Hükümlünün duruşmadaki iyi hali sebebiyle 5237 sayılı TCK'nun 62 nci maddesi uyarınca sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Hükümlünün 28.02.2007-10.03.2007 tarihleri arasında nezarette ve yolda geçirdiği sürelerin 5237 sayılı T.C.K.'nın 63. maddesi uyarınca cezasından İNDİRİLMESİNE,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/5. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/7. maddesi gereğince tayin edilen hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine YER OLMADIĞINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/3. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8. maddeleri gereğince BEŞ (5) YIL DENETİM SÜRESİ UYGULANMASINA, BU SÜRE İÇERİSİNDE DAVA ZAMANAŞIMININ DURACAĞININ İHTARINA,

5237 sayılı T.C.K.'nın 51/6. ve 5271 sayılı C.M.K.'nın 231/8-a,b,c maddeleri gereğince takdiren HİÇBİR DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMAMASINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/11. maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde HÜKMÜN AÇIKLANACAĞININ İHTARINA,

5271 sayılı C.M.K.'nın 231/13. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ve dava dosyası esasının hükmün açıklamasının geri bırakılması kararları için tutulan esas defterine KAYDEDİLMESİNE,

Beş (5) yıllık denetim süresi içerisinde her takvim yılı içinde adli sicil ve arşiv kaydının İSTENİLMESİNE, kasıtlı bir suç işlendiğinin tespiti halinde, dava dosyasının esasa kaydedilerek yargılamaya DEVAM EDİLMESİNE ve HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,

5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 6. maddesi gereğince kararın kesinleşmesine müteakip bir suretinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

Askeri Savcılığın talebine uygun hükümlünün YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196, 202 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 5271 sayılı kanunun 268 nci maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile en yakın Askeri Mahkeme nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

808

—————

Esas No            :  2010/474

Karar No          :  2010/1111

Sanık                :  Yüksel BİNEKTAŞI (T.C.Kimlik Nu: 32324195414): Tahsin ve Cahide oğlu, 21.09.1980 İstanbul doğumlu. Ordu İli Gölköy İlçesi Direkli/ Ahmetli Mahallesi nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  İKİ KEZ FİRAR

Suç Tarihi         :  08.07.2001-08.01.2003, 28.04.2003-07.03.2004

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 02.09.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

6. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 22.12.2005 gün ve 2005/1627-1366 E.K. sayılı ilamı ile iki kez firar suçundan sonuç olarak iki kez onar ay hapis cezasından hükümlü Yüksel BİNEKTAŞI hakkında 6. Kor. K.lığı Askeri Savcılığının 10.03.2008 ve 2006/485 İlmt. sayılı talebinin hakkında hükümlünün hakkında daha önce sabıka kaydının bulunması sebebi ile bu kapsamda CMK'nun 231/6-a maddesi koşulunun gerçekleşmemiş olması nedeniyle 6. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 22.12.2005 gün ve 2005/1627-1366 E.K. sayılı ilamında bulunan iki ayrı onar aylık hapis cezası hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI MÜESSESİNİN TATBİKİNE YER OLMADIĞINA,

Askeri Savcılığın talebine uygun hükümlünün YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 ncı maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

810

—————

Esas No            :  2011/241

Karar No          :  2011/364

Sanık Kimliği   :  Yasin ŞENER (T.C.Kimlik Nu:47074601740): Yılmaz ve Yaşariye oğlu, 12.12.1988 Akyazı doğumlu. Sakarya İli Akyazı İlçesi İnönü Mahallesi nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  Firar

Suç Tarihi         :  10.11.2008-20.11.2008

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 06.09.2011 tarihinde yapılan duruşmasında;

1. Sanık Topçu Er Yasin ŞENER'in 10.11.2008-20.11.2008 tarihleri arasında firar suçunu işlediği sabit görüldüğünden eylemine uyan As.C.K'nın 66/1-a maddesi gereğince takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın altı hafta içinde kendiliğinden birliğine katılması sebebiyle tayin edilen cezasından As.C.K.'nın 73. maddesi gereğince takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın duruşmadaki iyi hali lehine indirim sebebi kabul edilerek tayin edilen cezasından T.C.K.'nın 62. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

31.03.2005 tarihli ve 5329 sayılı kanun ile 1632 sayılı As. CK'na eklenen Ek-8 nci madde uyarınca sanık hakkında hükmolunan netice cezanın 5237 sayılı kanunun 50 ve 51 nci maddeleri doğrultusunda seçenek yaptırımları çevrilmesine ve ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kuralının uygulanmasına kanuni imkânsızlık nedeniyle YER OLMADIĞINA,

2- Sanığın 17.06.2011-08.07.2011 tarihleri arasında tutuklulukta, 29.07.2010-31.07.2010 ve 08.11.2010-10.11.2010 tarihleri arasında nezarette ve adli gözlem altında geçirdiği sürelerin T.C.K.'nın 63. maddesi uyarınca mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA,

Askeri Savcılığın talebine uygun, sanığın YOKLUĞUNDA karar verildi. Bu karara karşı 353 sayılı kanunun 195-196 nci maddeleri gereğince kararın sanığa, Askeri Savcıya ve komutana tebliğinden veya tefhiminden itibaren 353 sayılı kanunun 209 ncu maddesi uyarınca 1 hafta (7 gün) içerisinde asker ise bağlı bulunduğu komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi müdürlüğüne, mahkememize ya da herhangi mahkemeye verebileceği dilekçe ile Askeri Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceği alenen okunup usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

811

—————

Evrak No          :  2010/4 Ert.

Karar No          :  2010/635

Sanık                :  Yunus TEKİN (T.C.NO: 39751074220); Müslüm ve Şehrinaz oğlu, 1985 doğumlu, Çorum/Merkez Evciortakışla Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  EMRE İTAATSİZLİKTE ISRAR

Suç Tarihi         :  03.08.2006

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 23.11.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

1 - Sanık Yunus TEKİN hakkında Mahkememize ikame edilen ve işbu dosya üzerinden yargılaması yapılan fiil ile ilgili olarak, 6000 Sayılı Kanunla 477 Sayılı Kanuna eklenen 61/A maddesi ve 6000 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca talebe uygun ASKERİ MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,

2 - Görevsizlik kararının kesinleşmesini müteakip 03.03.2008 tarihli, 2007/1595 - 2008/69 E.K. sayılı karara istinaden sanık hakkında tanzim edilen tali karar fişinin adli sicildeki kaydı silindikten sonra Mahkememize iadesi için Askeri Savcılığa müzekkere yazılmasına,

3 - Görevsizlik kararı kesinleştikten ve tali karar fişi Mahkememize iade edildikten sonra dosyanın görevli ve yetkili Adana 6 nci Kolordu Komutanlığı DİSİPLİN MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

Yedi gün içerisinde Gaziantep 5 inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi, açıklandı.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

812