7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketinden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Bakanlığımız Iğdır Devlet Hastanesi Baştabipliğince 30.09.2005 tarihinde 2005/144114 İhale Kayıt No ile yapılan “19 Kişilik 3 Aylık Bilgisayar Kullanım Hizmet Alımı” ihalesi sonucunda; DETAY Madencilik Temizlik Taşımacılık Otomotiv Yemek Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Adres: Öveçler 8. Cadde No: 32/l Dikmen/ ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 127135, Oda Sicil No: 48/3119, Vergi Dai/No: Başkent V.D/ 2930075026)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin ihale tarihi itibariyle yarısından fazlasına sahip ortağı Çetin BAKIŞ (TC. Kimlik No: 63655387216)’a;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 ve 59 uncu maddeleri gereğince verilen ve 06.08.2011 tarih 28017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 07.12.2011 tarihli ve E:2011/1750 sayılı “...dava konusu işlemin; 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulması...” kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 30.01.2011 tarihli ve 1429 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

984/1-1

—————

Bakanlığımız Iğdır Devlet Hastanesi Baştabipliğince 30.09.2005 tarihinde 2005/144114 İhale Kayıt No ile yapılan “19 Kişilik 3 Aylık Bilgisayar Kullanım Hizmet Alımı” ihalesi sonucunda; ÖZEL Pozitif Temizlik Turizm Servis Taşımacılığı Yemek Tekstil İnşaat Bilgisayar Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eski Ticaret Unvanı MB Temizlik Güvenlik Tekstil İnşaat Bilgisayar Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) (Merkez Adres: Kubilaybey Mah. Kars Cad. Köroğlu Sok. No: 13 Kat: 2 Göle/ARDAHAN, Ardahan Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 938-Göle, Oda Sicil No: 6060, Şube Adres: Öveçler 4. Cadde No: 3/5 Dikmen/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 175562, Vergi Dai./No: Göle Mal Müd./6130395575)’ne ve bu şirketin sermaye hissesinin ihale tarihi itibariyle yarısından fazlasına sahip ortağı Metin BAKIŞ (TC Kimlik No: 63658387152)’a;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 ve 59 uncu maddeleri gereğince verilen ve 06.08.2011 tarih 28017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 1 (bir) yıl süreyle 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 23.11.2011 tarihli ve E:2011/2334 sayılı “...dava konusu işlemin; 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulması...” kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 30.01.2011 tarihli ve 1428 sayılı Onayı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

983/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3662                                                                     Karar Tarihi: 26/01/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2012 tarihli toplantısında,

4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi hükümleri uyarınca serbest tüketici limitine ilişkin aşağıdaki karar alınmıştır:

Madde 1 - Serbest tüketici limiti 25.000 kWh olarak uygulanır.

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

973/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3666                                                                     Karar Tarihi: 26/01/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2012 tarihli toplantısında,

4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinin dördüncü paragrafı, (b) bendinin ikinci paragrafı, (e) bendinin (6) numaralı alt bendi,     7 nci maddesinin (a) fıkrasının ikinci bendi ve Geçici 2 nci maddesi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 19, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca, 2012 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmini, doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 48.500.000.000 Sm3 olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

974/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3665                                                                     Karar Tarihi: 26/01/2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/01/2012 tarihli toplantısında,

13/05/2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/04/2011 tarih ve 3194 sayılı Kurul Kararı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1- 13/05/2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 28/04/2011 tarih ve 3194 sayılı Kurul Kararının 1 inci maddesindeki “219.051.000.- (ikiyüzondokuzmilyonellibirbin) TL” rakamı “228.051.000.- (ikiyüzyirmisekizmilyonellibirbin) TL” olarak değiştirilmiştir.

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Kararı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

975/1-1


TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketinden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/151400

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Ahmet Kanatlı Caddesi

Tel-Faks

0 222 224 00 00 – 225 72 72

Posta Kodu

26490

E-Mail

tulomsas@tulomsas.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yiğit Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Bahçeköy Karadeniz Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Çamlık Sokak Kardeşler Apt. No: 14/B Sarıyer/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Boğaziçi Kurumlar V.D. 980 003 4937

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

220438

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

1005/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/166206

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Malatya Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Malatya/Darende

Adresi

Zaviye Mah. Hulusi Efendi Cad. No: 22

Tel-Faks

(0422) 6151011/6151507

Posta Kodu

 

E-Mail

malatyadhs3@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

AKM Yemek Temizlik Tekstil İnşaat Oto Nakliyat Otomasyon Petrol Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sarite Alan

Adresi

Merkez Mah. Hanımın Çiftliği Belediye Yanı No: 27/A Malatya

 

T.C. Kimlik No.

 

15118325556

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Fırat V.D./ 031 052 2699

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 12395,

Oda Sicil No: 14394

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

981/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/132536

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

İrfan Baştuğ Cad. No: 10 Dışkapı

Tel-Faks

(0312) – 3186690/5172097

Posta Kodu

06100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Medset Tıbbi Malzeme İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

1145/4 Sok. No: 13 K: 1 Yenişehir/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Ege V.D./ 613 069 2995

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 146606

Oda Sicil No: 133455.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

982/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/114839 (İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi)

2011/50635 (İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

2011/134411 (Konya Numune Hastanesi)

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1 – İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

2 – İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3 – Konya Numune Hastanesi

İl/İlçe

1 – İzmir/Buca

 

2 – İstanbul/Fatih

 

3 – Konya/Selçuklu

Adresi

1 – Özmen Cad. No: 145 Buca/İzmir

2 – Kasap İlyas Mah. Org. A.Nafiz Gürman Cad. Fatih/İstanbul

3 – Hastane Cad. Selçuklu/Konya

Tel-Faks

(0212) 232 52 52 (Buca S.Demirsoy)

(0212) 459 61 35 (İstanbul Eğt. Arşt.)

 

(0332) 221 55 25 (Konya Num. Hst.)

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yiğit Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Bahçeköy Karadeniz Mah. Cengiz Topel Cad. Çamlık Sok. Kardeşler Apt. No: 14/B Sarıyer/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Boğaziçi Kurumlar V.D./980 003 4937

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 220438

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

985/1-1


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/103952

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Nevşehir/Merkez

Adresi

Güzelyurt Mahallesi Avanos Yolu Üzeri 1’inci Km.

Tel-Faks

(0 384) 213 10 44-(0 384) 214 23 18

Posta Kodu

50100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İbrahim Çolak-İEST Ticaret Pazarlama Taahhüt Danışmanlık

 

Adresi

Kasımpaşa Mahallesi Sakızlı Sokak Nu:1 Daire: 404 Zirve İş Merkezi Menemen-İzmir

 

T.C. Kimlik No.

25576306790

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

25576306790

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Menemen Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3711

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

996/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/558990

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İzmir/Bornova

Adresi

Hacılarkırı

Tel-Faks

(0 232) 479 48 06-(0 232) 479 31 80

Posta Kodu

35090

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Genç Gıda Ürünleri Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Teşvikiye Caddesi Nu: 95/B Şişli/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3930084800

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

378727

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

996/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/70475

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı

İl/İlçe

Diyarbakır/Merkez

Adresi

Elazığ Yolu Üzeri İl Özel İdare Arkası Seyran Tepe Yenişehir/Diyarbakır

Tel-Faks

(0 412) 262 51 37-(0 412) 262 13 09

Posta Kodu

21100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İbrahim Halil Eski-Okyanus Gıda Temizlik Tekstil ve Kırtasiye

 

Adresi

Peyas Mahallesi 229’uncu Sokak Yıldırım-2003 Apatmanı Altı Nu:4/A Kayapınar/Diyarbakır

 

T.C. Kimlik No.

27260509326

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3800260963

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

24035

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

996/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/572314

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

E 5 Yan Yol Üzeri Soğanlık-Kartal/İstanbul

Tel-Faks

(0216) 377 82 83-(0 216) 309 12 72

Posta Kodu

34880

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ANSER Moda Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Hüseyin Anıl Demir

Adresi

Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi Kalem Sokak Nu: 6 Giriş Kat Avcılar/İstanbul

Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi Kalem Sokak Nu: 6 Giriş Kat Avcılar/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

51463486276

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0700240784

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

513639

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

996/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/40406

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Etimesgut

Adresi

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour Alışveriş Merkezi Karşısı Güvercinlik/Ankara

Tel-Faks

(0 312) 456 52 39-(0 312) 278 05 67

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

T.E.P. Otomotiv Sanayi Ticaret ve İmalat Limited Şirketi

Zafer Çetinkaya

Adresi

Yıldız Sanayi Sitesi Uğur Mumcu Mahallesi 1580 Sokak Nu: 54 Ostim-Yenimahalle-Ankara

Yıldız Sanayi Sitesi Uğur Mumcu Mahallesi 1580 Sokak Nu: 54 Ostim Yenimahalle-Ankara

T.C. Kimlik No.

 

39205778810

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8150460166

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

284564

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

996/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/81414

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara /Etimesgut

Adresi

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour Alışveriş Merkezi Karşısı Güvercinlik/Ankara

Tel-Faks

(0 312) 456 52 39-(0 312) 278 05 67

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Unifirm Savunma Sanayi İnşaat Makina Elektrik  Elektronik İthalat ve İhracaat Limited Şirketi

 

Adresi

O.S.B. İş Merkezi 1354’üncü Cadde 1397’nci Sokak Nu: 1/29 İvogsan/Yenimahalle-Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8920288700

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

260872

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

996/6/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Eyüp/İstanbul

Adresi

Eyüp Hükümet Konağı B Blok Kat: 2 Eyüp/İstanbul

Tel-Faks

0 (212) 497 27 27 - 0 (212) 497 27 37

Posta Kodu

 

E-Mail

eyup.meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ali Rıza Der

 

Adresi

Atatürk Mah. Yeşim Sok. No: 10/2 Büyükçekmece/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

49957745190

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yok

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yok

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Yok

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

995/1-1