7 Şubat 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28197

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


39.400 KG RULO BALYA MAKİNESİ İPİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


11 (ONBİR) ADET RATED POWER 35- 45 KW BAHÇE TİPİ TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


RAY OTOBÜSÜ REVİZYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


21.450.00 KG SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen-RİZE


ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN TAMİR BAKIMLARININ VE PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILARAK FAAL HALDE TUTULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: Tavşanlı-KÜTAHYA


TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş. (TTA)’NE AİT VARLIKLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’NİN % 20 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE DÜZELTME İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1 YILLIK KARGO HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


39.400 KG RULO BALYA MAKİNESİ İPİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce 39.400 Kg. Rulo Balya Makinesi İpi satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 23/02/2012 Perşembe günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S :                                                             

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf. : (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (0.312) 425 59 55

976/1-1

—————

11 (ONBİR) ADET RATED POWER 35- 45 KW BAHÇE TİPİ TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Genel Müdürlüğümüze bağlı; Dalaman, Karacabey ve Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüklerinde kullanılmak üzere toplam 11 (Onbir) adet Rated Power 35- 45 kW bahçe tipi traktör satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından 100 TL karşılığı temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Telif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 27.02.2012 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S :                                                             

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No. 62  06100 Bakanlıklar-ANKARA

Tel : (0312) 417 00 47

Fax: (0312) 425 59 55

977/1-1


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, tip ticari şartnamesi ile teknik şartnamesi ve ihale ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI (Top)

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

GRUP 1 : KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ

112501 stok no'lu Fotokopi Kağıdı

(I. Hamur, 80 gr/m2, 210x297 mm -A4,)

1.000.000

Teknik Şartname

20.02.2012

112502 stok no'lu Fotokopi Kağıdı

(I. Hamur, 80 gr/m2, 250x353 mm -B4,)

15.000

Teknik Şartname

20.02.2012

112503 stok no'lu Fotokopi Kağıdı

(I. Hamur, 80 gr/m2, 297x420 mm -A3,)

30.000

Teknik Şartname

20.02.2012

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.02.2012 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, 112501, 112502 ve 112503 stok fotokopi kağıdı için ihale miktarının tamamına ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte de bulunabilirler. Ancak, 112501 stok için teklif edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmamak kaydıyla kısmi teklif de verilebilecektir.

7- Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

979/1-1


RAY OTOBÜSÜ REVİZYONU YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/13303

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                    :  4 adet MT 5700 tipi ray otobüsü revizyonu, teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  01/03/2012 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 01/03/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

913/1-1

—— • ——

21.450.00 KG SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen-RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 21.450.00 Kg. su buharı % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,000,-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Işıklı Çay Fabrikası Genel Müdürlüğü/Işıklı Köyü Ardeşen/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17/02/2012 günü saat 14:00’e kadar Işıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü Ardeşen/RİZE adresinde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

899/1-1


ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİNİN TAMİR BAKIMLARININ VE PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILARAK FAAL HALDE TUTULMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Tavşanlı-KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne ait araç ve iş makinelerinin tamir bakımlarının ve periyodik bakımlarının yapılarak faal halde tutulması işidir.

İhale No                                           :  2012/14193

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 - 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne ait araç ve iş makinelerinin tamir bakımlarının ve periyodik bakımlarının yapılarak faal halde tutulması işidir.

b) Teslim [yeri/yerleri]                     :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim [tarihi/tarihleri]                 :  İşin süresi 1 yıldır.

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  23.02.2012, saat 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, geçici teminat, vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, isteklinin ortak girişim olması halinde şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge teklifler kapsamında sunulmalıdır. İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahribat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir.

4.2 - Firmalar tarafından verilecek tekliflerde tereddüde sebep olacak hususlar bulunmayacak, teklifler açık ve net olacaktır. Bu hususa uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3 - Alternatif teklif verilmeyecektir.

4.4 - Kısmi teklif verilmeyecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23.02.2012 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

9 - Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

14 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

1022/1-1


TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş. (TTA)’NE AİT VARLIKLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

İHALE KONUSU VARLIKLAR

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(Türk Lirası)

TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ (Türk Lirası)

SON TEKLİF VERME TARİHİ VE SAATİ

İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesinde (Eski İçki Fabrikası) bulunan taşınmazlar ile dolgu alan ve iskele-rıhtım.

3.000.000

5.000

23.03.2012

Saat 17:00

 

1 - TTA’ya ait olup ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Paşabahçe Mahallesinde bulunan ve tapunun;

- 195 ada, 7 parsel no.sunda kayıtlı          54.870 m²,

- 209 ada, 3 parsel no.sunda kayıtlı          16.212 m²,

- 200 ada, 3 parsel no.sunda kayıtlı               827 m²,

yüzölçümlü taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan binaların “satış”,

- 3.935 m² yüzölçümlü iskele-rıhtım ve dolgu alanına ilişkin olarak TTA lehine Maliye Bakanlığı tarafından 27.08.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 49 (Kırkdokuz) yıl süre ile tesis edilen “kullanma izninin devri”,

yöntemleri ile bir bütün halinde, özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihale edilecektir.

2 - İhale kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3 - İhaleye gerçek veya tüzel kişiler veya ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

4 - İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanının alınması zorunludur. İhale konusu taşınmazlar için İdareden temin edilen ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

5 - İhale konusu taşınmazlar hakkında hazırlanan ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli;

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR250001200945200083000006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR860001000001387756615004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yatırılarak, “İstanbul/Beykoz’daki TTA Gayrimenkulleri İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya ortak girişim grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdare’nin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

6 - Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir.

7 - Teklifler, ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

9 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

10 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: 312 / 432 00 71 - 585 80 00

Faks: 312 / 434 59 71

www.oib.gov.tr

1000/1-1


BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’NİN % 20 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE DÜZELTME İLANI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz, EGO Genel Müdürlüğü, Belso, Belko ve Portaş’a ait iştiraklerin Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’deki Toplam % 20 (Yüzdeyirmi) oranındaki hissesinin, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği, 28.12.2011 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla kamuoyuna duyurulmuştur.

Bahse konu ilanlarda 16.02.2012 tarihi saat 12:00 olarak belirlenen son teklif verme tarihi, 17.05.2012 tarihi saat 12:00 olarak değiştirilmiştir.

1015/1-1


1 YILLIK KARGO HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca 1 yıllık Kargo Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 5.500,00 TL değerindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmalar, ihaleye ait İdari ve Teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşabileceklerdir.

4 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 17 ŞUBAT 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi Evrak Servisi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları aynı gün saat 11:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

972/1-1