25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28184

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden :

Türkiye Petrolleri A.O. X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3830 hak sıra no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Düzalan-1 ve Didan-2 petrol ve doğal gaz arama kuyusunun yeri ve yol inşası için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Silvan Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları bulunan, Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Düzalan Köyü sınırları içerisinde yer alan 480 no.lu parselin 11874.89 m2’lik kısmının ve Diyarbakır İli, Silvan İlçesi, Eşme Köyü sınırları içerisinde yer alan 297 no.lu parselin 9777.209 m2’lik kısmının olmak üzere toplam 21652.099 m²’lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.12.2011 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

539/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3341 hak sıra no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Güney Kırtepe-8 ve Güney Kırtepe-9 petrol ve doğal gaz kuyularının yeri ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 1.Asliye ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemelerince acele el koyma kararları alınan, Diyarbakır İli, Eğil İlçesi, Taşdan (Musan) Köyü sınırları içerisinde 177 no.lu parselin 9892.21 m2’lik kısmının ve Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Ekinciler Köyü sınırları içerisinde 649 no.lu parselin 2735.22 m2’lik kısmının olmak üzere toplam 12627.43 m²’lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.12.2011 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

538/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.01.2012 Karar No: 6423

ŞİRKETİN                                :

- TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                               :  Ankara

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ    :  Söğütözü Mahallesi, 2. Cadde No: 86, 06100

- MÜRACAAT TARİHİ          :  16.12.2011

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                               :  XIV no.lu Adana

- SAHA İŞARETİ                    :  TPO/XIV/BA

- KAPSADIĞI İL                     :  Niğde, Konya

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  49.182 hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TPO/4348

- VERİLİŞ TARİHİ                  :  06.01.2008

KARAR                                    :

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 06.01.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 inci maddesine istinaden 06.01.2014 tarihine kadar uzatılması için 16.12.2011 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, XIV no.lu Adana Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/4348 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 06.01.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 inci maddesi göz önüne alınarak 06.01.2014 tarihine kadar iki yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

542/1-1

—————

Tiway Turkey Ltd. Şti.’nin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde TWY/X/H işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için yapmış olduğu müracaattan 12.01.2012 tarihinde feragat ettiği Petrol Tüzüğünün 27 nci maddesinin (E) fıkrası gereğince ilan olunur.

541/1-1

—————

TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty.Ltd. ile INNEX Energy, LLC Şti.’nin III No.lu Ankara Petrol Bölgesi’nde, Ankara ve Konya İlleri sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TEM-INL/4314, 4315, 4316 ve 4317 hak sıra numaralı dört adet petrol arama ruhsatnamesini 16.01.2012 tarihinde terk etmişlerdir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49’ uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğünün 69’uncu maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

540/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ebrar Eğitim Kültür Dayanışma Yardımlaşma ve Güzelliklerin Yaşatılmasını Destekleme Vakfı.

VAKFEDENLER: Mahmut Nedim TEPEBAŞI, Hanifi YILMAZ, Ahmet KURTUL, Yılmaz AKÇAKALE, Gökhan AKMANSOY, Remzi YENİPINAR, Mehmet Ali BELPINAR.

VAKFIN İKAMETGAHI: Kahramanmaraş

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.12.2011 tarihli 2011/230 Esas, K. 2011/862 sayılı karar.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO’SU: Kahramanmaraş 3. Noterliğince düzenlenen 03.03.2011 tarih ve 4639 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vakıf senedi ve 15.07.2011 tarih 14824 yevmiye nolu ve 17.11.2011 tarih 23157 yevmiye nolu tadil senetleri.

VAKFIN AMACI:

İhtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişilere, kimsesizlere veya yalnız yaşayan ihtiyarlara, sokakta kalmış korumasız çocuklara ve gençlere, evlenme çağına gelmiş muhtaç kimselere, işsiz yada yeterli geliri olmayan kişi ve ailelere nerede olursa olsun her türlü doğal afete maruz kalmış kişiler ile bir başka kişi veya kurumun desteğine muhtaç kişilere yardım etmek, bunları topluma kazandırmak, ihtiyaç duydukları her türlü maddi yardımda bulunmak, gerektiğinde psikolojik ve manevi destek sağlamak, bunlara bağlı olarak projeler hazırlamak, hazırlattırmak ve yürütmek, bu yönde gereken yardımlarda bulunmak, barınmaya muhtaç olanları barındırmak, bu durumda olanların her türlü sağlık giderlerini karşılamak.

Toplumun muasır medeniyet seviyesinin üstünde bilgi ve kültüre sahip olması, iyi ve güzelliklerin yaşatılması, kişilerin ve aile yapısının her türlü zararlı etkenlerden korunması, kişiler arası dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü çalışmayı yapmak ve bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek.

Toplumda emek, zaman ve maliyet israfının önlenmesi ve kaynakların doğru kullanılması bilincinin geliştirilmesini sağlamak.

Sanatın geliştirilmesi ve sanatkar yetiştirilmesi için çalışmalar yapmak.

Topluma hizmet etmiş önemli şahsiyetlerin isimlerinin yaşatılması ve toplumda sürekli yad edilmesi için çalışmalar yapmak.

Nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunmak.

Tüm bu işleri yaparken ırk, din, dil, mezhep, düşünce vb. bir ayrımı gözetmeksizin ve siyasi düşünce yapısına bakmaksızın faaliyetini yürütmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 900,00 TL. (Nakit)

- Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Pınarbaşı Köyü, 2839 Ada, 12 Parselde kayıtlı taşınmazın 1 ve 3 nolu bağımsız bölümleri

VAKFIN ORGANLARI : Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

564/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/51520

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı/

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Kütahya/Tavşanlı

Adresi

Bursa Caddesi No: Bila-Tunçbilek

Tel-Faks

0274 638 30 53-0274 638 31 05

Posta Kodu

43900

E-Mail

ttermiks@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Güdücüler İnşaat Nakliye Hafriyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Taşköprü Sanayi Sitesi Karşısı Lüleburgaz/Kırklareli

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4130066698

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Lüleburgaz

Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2801

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

621/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Kırıkkale/Merkez

Adresi

Fabrikalar Mah. Bosna Cad. No: 2 Kırıkkale

Tel-Faks

0(318) 224 26 48-0(318) 224 25 59

Posta Kodu

71100

E-Mail

kirikalemem@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erdal Saylik

 

Adresi

Altuntaş Mah. Hüdaverdi Atakul Cad. No: 12 Kırıkkale/Keskin

 

T.C. Kimlik No.

50074496230

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

50074496230

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yok

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Yok

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

610/1-1


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 Sayılı  Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent (daimi statüde)  ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvuruların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, başvuru esnasında eksik belgeli başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru koşuları ile ilgili geniş bilgi Üniversitemizin www.dicle.edu.tr. Web sayfasında mevcuttur.

 

S.No

FAKÜLTE

BÖLÜM

ABD

KADRO

ADET

AÇIKLAMA

1

Devlet Konservatuvarı

Türk Halk Oyunları

YRD.DOÇ.

1

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

DOÇ.

1

3

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Ortodonti

DOÇ.

1

4

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimleri

Periodontoloji

YRD.DOÇ.

1

Dental İmplantlar konusunda eğitim almış olmak ve çalışmaları bulunmak

5

Diyarbakır Meslek Yüksekokulu

YRD.DOÇ.

1

VOLTAMMETRİ TEKNİĞİNİ KULLANARAK KİMYA ABD ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

6

Diyarbakır Meslek Yüksekokulu

YRD.DOÇ.

1

BARİT VE FLUORİT İÇEREN CEVHER NUMUNELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

7

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

YRD.DOÇ.

2

8

Fen Fakültesi

Kimya

Anorganik Kimya

DOÇ.

1

9

Hukuk Fakültesi

Hukuk Tarihi

PROF.

1

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

DOÇ.

2

11

Mühendislik Fakültesi

İNŞAAT

Hidrolik

DOÇ.

1

12

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

DOÇ

1

13

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

YRD.DOÇ.

2

14

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

PROF.

2

15

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

YRD.DOÇ.

1

16

Ziraat Fakültesi

BAHÇE BİTKİLERİ

YRD.DOÇ.

1

BAĞCILIKTA SİTOLOJİK VE MOLEKÜLER KONUDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

17

Ziraat Fakültesi

ZOOTEKNİ

DOÇ.

1

18

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Fizik Eğitimi

YRD.DOÇ.

1

TEKNOLOJİ VE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI DESTEKLİ DÜŞÜNCE YOLCULUĞU TEKNİĞİ KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

19

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

YRD.DOÇ.

1

BİYOLOJİ EĞİTİMİNDE HARMANLANMIŞ ÖĞRENME KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

20

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

DOÇ.

1

21

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

DOÇ.

1

22

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

YRD.DOÇ.

1

WEB DESTEKLİ ÖĞRENME HALKASI YAKLAŞIMI KONUSUNDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK

23

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

YRD.DOÇ.

1

ORGANİZE EĞİTİM MEKANİZMALARI VE KİŞİLİK KONUSU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK

TOPLAM

27

 

566/1-1