25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28184

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri  Genel  Müdürlüğünden: RİZE


ERTELEME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Zonguldak Belediye Başkanlığından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ. SLİ. Müessesesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİNE GÖRE EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


MAKİNİST KABİNİ VE KUMANDA MASASI BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ENDÜVİ BOBİNİ FASON İMALATI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE TEK KALEM 600 ADET RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Van Santralı İşletme Müdürlüğünden:


KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş.NİN %20 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


27 KALEM KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


1 ADET 1000 KW JENERATÖR VE ALÇAK GERİLİM PANOSU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


ANA MADEN MAKİNELERİ, BANT TESİSLERİ VE KÖMÜR STOK MADEN MAKİNELERİ 15 KİŞİ İLE YAĞLAMA HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çorlu Malmüdürlüğünden:


TAM RANDIMANLI (SU SOĞUTMALI TAŞ DEĞİRMENDE ÖĞÜTÜLMÜŞ) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


UN SİLOLARI PLC VE SCADA OTOMASYONU BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri  Genel  Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 4.080.000 adet ve Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı 540.000 adet 290x540x285 mm’lik oluklu karton kutular %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 100.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a)                Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c)                Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.02.2012 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif teklife kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat yapılacak sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhalede malzemelerin teslim yeri itibarı ile kısmi teklif verilebilir.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve ihale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta,  serbesttir.

395/1-1

—— • ——

ERTELEME İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nde bulunan %80 oranındaki hissesinin, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, satış yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu çerçevede 27.01.2012 tarihi saat 18:00 olarak belirlenen son teklif verme tarihi, 16.04.2012 tarihi saat 18:00 olarak değiştirilmiştir.

645/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Giresun Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Giresun Belediyesine ait Gemilerçekeği (Gedikkaya) Mahallesi G40.b.09.d.3.b pafta,1058 ada, 8 nolu parseldeki 8826.45m2’lik taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2 - İhale 16.02.2012 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Encümen Toplantı salonun da yapılacaktır.

3 - İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 5.472.399,00 TL’dir. Geçici teminat 164.171,90 TL’dir. KDV satış bedeli üzerinden ayrıca tahsil edilecektir.

4 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Giresun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

5 - Her türlü sözleşme giderleri, vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

6 - İhaleye katılmak için istenen belgeler;

a) Gerçek ve tüzel şahıslardan Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası ile elektronik posta adresi.

b) Gerçek şahıslardan T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı sureti.

c) Tüzel şahıslardan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Gerçek kişi olması halinde noter taktikli imza beyannamesi.

e) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile noter taktikli imza sirküleri.

f) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname.

g) İsteklinin %3 geçici teminatı karşıladığına dair belge.

h) Teklif mektubu.

7 - Teklifler en geç 16.02.2012 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Bu süreden sonra verilen teklifler alınmaz.

Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son teklif verme saatine kadar ulaşmayan teklifler verilmemiş sayılarak değerlendirmeye alınmaz.

534/1-1


GÜMRÜK MEVZUATINA GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en çok 81.423,26 TL ile en az 787.71 TL arası değişen; yatırılması gereken güvence tutarı ençok 8.142,33 TL ile en az 78,77 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen B.Oto, Yanları Camlı Çift sıra koltuklu Kamyonet, Camlı Kamyonet, Kapalı Kasa Kamyonet, Römork, Jeep, Kamyonet motorsiklet vs. cinsi.26 (yirmialtı) adet araç açık artırma suretiyle, Liman Cad. TMO Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki ihale salonunda 31/01/2012 tarih saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 30/01/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Liman Cad. TMO Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL KDV dahil) Antalya İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü 0 242 259 03 80

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

624/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Zonguldak Belediye Başkanlığından:

1 - Zonguldak Merkez Ontemmuz Mahallesi Acılık Mevkii’nde Tapunun F27b01c3d pafta, 169 ada,10 nolu parselde kayıtlı toplam 2366.39 m2. taşınmaz mal satış işi şartnamesi ve muhammen bedeli dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca, 37-43 maddelerde belirtilen kapalı teklif artırma usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İşin İhalesi 07/02/2012 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 8.349.381,00 TL. geçici teminat miktarı ise 834.938.10 TL’dir.

4 - İhaleye iştirak edecekler olanların 07/02/2012 Salı günü saat 12.00’ye kadar tekliflerini sıra numaralı alındı makbuzu karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

1 - Nüfus kağıdı fotokopisi ve nüfus müdürlüğünden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği

2 - Adli sicil sabıkasızlık kaydı,

3 - İkametgah senedi,

4 - Zonguldak Belediye Başkanlığı’na (vergi, resim, harç, su, kira, masraf, vs.) borcu olmadığına dair belge ;

5 - Noter tasdikli imza sirküleri,

6 - Sigorta prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair resmi belge,

7 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak eden noter tasdikli imza sirküleri.

8 - Tüzel kişilik adına iştirak ediliyor ise, tüzel kişilik adına teklifte bulunan kişinin noter tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi ile noter tasdikli imza sirküleri.

9 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından ilk ilan tarihinden sonra alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge .

10 - Geçici teminatın 2886 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması zorunlu olmakla; %10 geçici teminatın Belediye hesabına nakden ödendiğini gösterir makbuz veya süresiz banka teminat mektubu

11 - Tebligata esas mail adresi ve tebligatların mail adresine yapılmasının kabul edildiğine dair imzalı beyan dilekçesi

12 - Şartnameyi okuyup, kabul ettiğine ilişkin imzalı beyan dilekçesi

5 - Şartname ve ekleri Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.

6 - Başvuru dosyaları idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Telgraf veya Faks ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

600/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ. SLİ. Müessesesi Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 1 adet Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                              :  2012/8915

1- İdarenin

Adresi                                           :  Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa

Telefon ve faks numarası              :  (0224) 827 64 71–(Faks) 827 64 34–827 64 79

Elektronik posta adresi (varsa)     :  blisatinalma@gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  -Harmancı-Manevracı hizmetlerinin (1 Maden Mühendisi, 3 Tekniker, 21 işçi ile) yaptırılması işi.

b) Teslim yeri                               :  B.L.İ. Müdürlüğü İşletme sahası Gümüşpınar Köyü Orhaneli/BURSA

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) Takvim günü içinde işe başlanacak olup, İdare gerekli görmesi durumunda bu süreyi uzatabilir. İşin süresi; 1 Maden mühendisi, 3 Tekniker ile 12 işçi için 10 ay (300 takvim günü,) 9 işçi için ise işin süresi 8 ay (240 takvim günüdür.)

3 - İhalenin

Yapılacağı yer                               :  BLİ. Müdürlüğü (Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale Salonu) Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA

Tarihi ve saati                               :  07.02.2012,-14:00

Şartname Bedeli                            :  KDV. Dahil 100,00-TL

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.

5 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adreslerde görülebilir ve satın alınabilir.

- İhale dökümanının görülebileceği internet adresi : www.bli.gov.tr

- ANKARA’da: TKİ Genel Müdürlüğü-Satın Alma Daire Başkanlığı (Hipodrom Cad. No: 12/Yenimahalle) 312 540 10 00

- İZMİR’de: TKİ.Gümrük Şefliği (Erzene mah.78. Sok. No: 3/Bornova) 232 339 26 71

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satın Alma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar Köyü/ Orhaneli) 224 827 6471

Adresinde görülebilir dosya’ya ait şartname aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, belirtilen tarih ve yazılı ihale saatine kadar B.L.İ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saat’ten sonra İşletmemiz Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan iade edilecektir.

7 - İstekliler tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatı şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliler ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden. Sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az, olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatın geçerlilik süresi, tekliflerin geçerlilik süresinden itibaren en az 30 (otuz) gün fazla olmalıdır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - İdaremiz bu ihalelerle ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir.

609/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 90,01 TL ile en çok 866.230,33 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 9,00 TL ile en çok 866.230,03 TL arasında olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen paket çay, plastik çakmak, dökme çay, akvaryum ısıtıcısı, muhtelif kol saati, dijital kamera bataryası, nargile aksamı, ev telefonu, dijital elektronik tartı, cep telefonu bataryası, çakmak, pil, MP 3 çalar, MP4 çalar, MP5 çalar, bedford yedek parçası, duvar saati, içi boş yaylı yatak, değişik ebatlarda rulman, sigara sarma makinası, contactor, porselen yemek ve fincan takımı, cep telefonu aksamı, oto teybi, cep telefonu, otomatik tüfek ve av tüfeği ile aksam ve parçaları, at arabası vb. cinsi 36 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 07/02/2012 tarihinde saat : 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence; Satış için 06/02/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binası Karaali Beldesi İskenderun yolu 12.Km / ANTAKYA-HATAY adresinde bulunan ve satışı yapan Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlükleri ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11.inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut / ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini gösterir belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10 TL. bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü 0 (326) 285 60 44

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr.

İlan olunur.

530/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1. MADDESİNE GÖRE EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli 224.251,20.- TL, yatırılması gereken güvence tutarı 22.430.-TL olan cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Ceviz içi cinsi 1 grup eşya; açık artırma suretiyle, Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü Açık Artırma Salonu-Diyarbakır adresindeki ihale salonunda 01/02/2012 tarihinde saat 09.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 31/01/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Peyas Mahallesi Mahabat Bulvarı No: 20 Kayapınar-DİYARBAKIR adresindeki Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Diyarbakır Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (412) (257 43 78 ve 257 43 79)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

607/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 261,00 TL ile en çok 247.310,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 27,00 TL, en çok 24.731,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri , satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Örgü Makinası, Cam Kavonoz, rulman, aydınlatma cihazı, bluz, pamuklu kumaş, tişört, karışım halinde linear alkil benzer, soğutma fan ve paneli, ayran makinası, petrokimya tesis ekipman ve aksamı, silikon tabancası, led lamba, damacana, masaj aleti, cam boncuk, tekstil malzemesi, jant kalıbı, bayan ceket, polipropilin, bambu ve ağaçtan muh. hediyelik eşya, vb. 42 grup eşya; açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/ İZMİR adresindeki ihale salonunda 31.01.2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 30.01.2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Ankara Cad. İhsaniye Plaza No: 75 K: 4 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan ve satışı yapan İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya diğer Tasfiye İşletme Müdürlüklerine bağlı sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10.00 TL (KDV dahil) bedel karşılığı İzmir İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İZMİR Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (232) (463 90 53)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

608/1-1


MAKİNİST KABİNİ VE KUMANDA MASASI BAKIM-ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/8155

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı:15 adet Modernize Edilmiş DE 24000 Tipi Lokomotiflerin Makinist Kabinleri ile Kumanda Masalarının Bakım-Onarımı işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  14/02/2012 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 14/02/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

526/1-1

—————

MUHTELİF TALAŞLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2012/8169

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 27 kalem Muhtelif Talaşlı İmalat Malzemeleri teknik şartname ve eki resimlere göre imal ettirilmek suretiyle  satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  13/02/2012 - Saat 14:45

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 13/02/2012 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

528/1-1

—————

ENDÜVİ BOBİNİ FASON İMALATI YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2012/8101

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı:22 Takım DE 33000 tipi lokomotif Cer Motoru Endüvi Bobini fason imalatı işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  13/02/2012 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 13/02/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az  % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

529/1-1

—————

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN REVİZYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE TEK KALEM 600 ADET RULMAN SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2012/8428

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /Eskişehir/Türkiye

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0(222) 224 00 00 (Pbx) 0 222 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  600 ADET 23132 C/C3 RULMAN

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/02/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV dahil) 50,-TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

533/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Van Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                                  :  2012/01

İhale Kayıt No                           :  1012/9341

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Van Santralları İşletme Müdürlüğü Gevaş yolu üzeri 25. Km. Edremit/VAN

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL : 0-432 227 35 62 FAX : 0-432227 35 63

c) Elektronik posta adresi          :  vanhes@euas.gov.tr

2 - İhale konusu Malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  KİTİ HE SANTRALININ 2 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALESİ.

b) Teslim yeri                            :  VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IĞDIR KİTİ HES

c) İşin süresi                              :  730 TAKVİM GÜNÜ.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Edremit/VAN

b) Tarihi ve saati                        :  20/02/2012 PAZARTESİ Günü Saat: 14:00

c) İhale Usulü                            :  EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT/VAN adresinde görülebilir ve 100.00 -TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 20/02/2012, saat 14:00'e kadar EÜAŞ VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Halk Bankası VAN. Şb: IBN NO: TR-700001200933900013000002

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00'de EÜAŞ VAN SANTRALLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp. Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

641/1-1


KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş.NİN %20 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket

Şirket Sermayesi

(TL)

Satışa Sunulan Hisse Oranı

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

(ABD Doları)

Son Teklif Verme Tarihi

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.

45.500.000 (Kırkbeşmilyonbeşyüzbin)

%20

(Yüzde Yirmi)

2.000.000- (İkimilyon)

5.000-

(Beşbin)

30/03/2012

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. sermayesinde bulunan %20 (Yüzde Yirmi) oranındaki İdare hissesi, “Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

2 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi’nin satın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubu’nun her bir üyesinin Gizlilik Taahhütnamesi’ni ayrı ayrı imzalaması ve İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

4 - Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi; İdarenin aşağıdaki adresinden 25/01/2012 tarihinden itibaren alınabilecek olan Gizlilik Taahhütnamesi’nin, Katılımcı veya yetkili temsilcileri tarafından imzalanarak imza sirkülerleri ile birlikte İdareye tesliminden sonra, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedeli olan, 5.000 (Beşbin) ABD Doları’nın, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR91 0001 0000 0138 7773 4350 05 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz ABD Doları Hesabına veya ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR86 0001 0000 0138 7756 6150 04 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL Hesabına yatırıldığına dair üzerinde “KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş.NİN %20 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İLE İLGİLİ İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM DOKÜMANI BEDELİ” ifadesini içeren ve ihaleye katılacak olan tüzel kişinin veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont aslı İdare’ye teslim edilerek İdare’nin aşağıdaki adresinden 25/01/2012 tarihinden itibaren “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenmiş olan bedel, her ne surette olursa olsun iade edilmez.

5 - Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için 2.000.000- (İkimilyon) ABD Doları Geçici Teminat alınacaktır.

6 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en geç 30/03/2012 tarihi saat 16:00’a kadar üzerinde “KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş.NİN %20 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

8 - Hisselerin yurt dışında yerleşik taraflara satışı; yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata tâbidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan temin edilebilir.

9 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, 06600 Kurtuluş/ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 435 93 42

e-posta: info@oib.gov.tr

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

654/1-1

—— • ——

27 KALEM KURU GIDA SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan 27 Kalem Kuru Gıda Malzemesi idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 4.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 06 ŞUBAT 2012 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı aynı gün saat 11:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

622/1-1

—————

1 ADET 1000 KW JENERATÖR VE ALÇAK GERİLİM PANOSU SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Jeneratör ve Alçak Gerilim Panosu idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüz ve “Balabanağa Mahallesi Büyük Reşit Paşa Caddesi No: 26 Fatih/İSTANBUL” adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 06 ŞUBAT 2012 günü saat 11:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale Zarfı aynı gün saat 16:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

623/1-1


ANA MADEN MAKİNELERİ, BANT TESİSLERİ VE KÖMÜR STOK MADEN MAKİNELERİ 15 KİŞİ İLE YAĞLAMA HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim AŞ.- Afşin –Elbistan İşletme Müdürlüğü Ana Maden Makineleri, Bant Tesisleri ve Kömür Stok Maden Makineleri 15 kişi ile yağlama hizmet alım işidir.

EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 23. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                      :  2012/6311

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  EÜAŞ-AEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞܖELBİSTAN/ K.MARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  344 524 22 82-344 524 22 80

c) Elektronik posta adresi             :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)              :  www.euas.gov.tr

 

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  15 kişi ile yağlama hizmet alım işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  EÜAŞ-AEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Çoğulhan kasabası AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

c) İşin süresi                                 :  İki (2) yıl süreli.

3 - İhalenin                                  

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ-AEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İhale Salonu – Çoğulhan kasabası AFŞİN/K.MARAŞ

b) Tarihi ve saati                           :  13/02/2012---14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi,

4.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.3.2.1. Bant Konveyör hatlarında yapılan yağlama işleri,

4.3.2.2. Mekanik tamir bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir..

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150.00-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ-AEL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ELBİSTAN/K.MARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat/götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az Doksan(90)takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

561/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Çorlu Malmüdürlüğünden:

 

Bulunduğu Yer

İmar Durumu

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

Cinsi

Hissesi

Tahmini

Bedeli TL

Geçici

Teminat TL

İhale Şekli

Tarihi

Saat

Önerler Köyü

Ticari Alan

 

415

8

1.957,98

Arsa

Tam

1.975.000,00

592.500,00

Açık Teklif

9/2/2012

16:00

 

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince Çorlu Malmüdürlüğü Malmüdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satılacaktır.

1 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu veya mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri ve imza sirküleri, tüzel kişilerde yetkili makamdan 2012 yılında alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ortak girişim halinde ortak girişim beyannamesi ile ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

2 - Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4 - Şartname ve ekleri Çorlu Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz görülebilir.

5 - İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Bilgi için tel: 0 282 651 10 28

İlan olunur.

10205/1-1

—— • ——

TAM RANDIMANLI (SU SOĞUTMALI TAŞ DEĞİRMENDE ÖĞÜTÜLMÜŞ) UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 400 Çuval tam randımanlı (su soğutmalı taş değirmende öğütülmüş) un alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 25.01.2012 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

445/1-1

—————

UN SİLOLARI PLC VE SCADA OTOMASYONU BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan un siloları plc ve scada otomasyonu 1 yıllık bakım hizmeti teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Teklifler en geç 25.01.2012 Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74

446/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 16/02/2012 Perşembe günü saat 14.15’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 500,00-TL. karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

5-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü(Noterden)

5-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

SIRA

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN

HİSSE

CİNSİ

EMSAL

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI

(% 10)

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

ALACAATLI

44453

1

1780

1780

KONUT

0.50

534.000,00-TL

53.400,00-TL

16.02.2012

14.15

2

ALACAATLI

44550

6

2125.65

2125.65

KONUT

0.50

584.553,75-TL

58.455,38-TL

16.02.2012

14.20

3

ALACAATLI

44551

5

829.33

829.33

KONUT

0.50

228.065,75-TL

22.806,58-TL

16.02.2012

14.25

4

ALACAATLI

60669

3

1213.3

1213.3

KONUT

0.50

333.657,50-TL

33.365,75-TL

16.02.2012

14.30

5

ALACAATLI

60680

3

1744.9

1744.9

KONUT

0.50

479.847,50-TL

47.984,75-TL

16.02.2012

14.35

6

ALACAATLI

60959

6

811

811

KONUT

0.50

243.300,00-TL

24.330,00-TL

16.02.2012

14.40

7

İVEDİK-İMAR

42826

14

719

719

KONUT

TAKS=0.15-

KAKS=0.30

269.625,00-TL

26.962,50-TL

16.02.2012

14.45

8

İVEDİK-İMAR

42826

17

600

600

KONUT

TAKS=0.15-

KAKS=0.30

225.000,00-TL

22.500,00-TL

16.02.2012

14.50

9

İVEDİK-İMAR

42826

18

600

600

KONUT

TAKS=0.15-

KAKS=0.30

225.000,00-TL

22.500,00-TL

16.02.2012

14.55

10

SUSUZ

43565

2

1810

1810

TİCARET

0.50

271.500,00-TL

27.150,00-TL

16.02.2012

15.00

11

YAKACIK-İMAR

43805

2

8133

8133

KONUT

0.90

975.960,00-TL

97.596,00-TL

16.02.2012

15.05

12

YAKACIK-İMAR

43808

2

8064

8064

KONUT

0.90

967.680,00-TL

96.768,00-TL

16.02.2012

15.10

13

YAKACIK-İMAR

43978

3

2450

2450

KONUT

0.85

294.000,00-TL

29.400,00-TL

16.02.2012

15.15

14

YAKACIK-İMAR

43978

4

2400

2400

KONUT

0.85

288.000,00-TL

28.800,00-TL

16.02.2012

15.20

15

YAKACIK-İMAR

43990

7

3037

3037

KONUT

0.85

364.440.00-TL

36.444,00-TL

16.02.2012

15.25

16

YAKACIK-İMAR

43995

3

2000

2000

KONUT

0.85

240.000,00-TL

24.000,00-TL

16.02.2012

15.30

17

YAKACIK-İMAR

43995

6

3355

3355

KONUT

0.85

402.600,00-TL

40.260,00-TL

16.02.2012

15.35

18

YAKACIK-İMAR

43995

7

2000

2000

KONUT

0.85

240.000,00-TL

24.000,00-TL

16.02.2012

15.40

19

YAKACIK-İMAR

43999

10

4000

4000

KONUT

0.85

480.000,00-TL

48.000,00-TL

16.02.2012

15.45

20

YAKACIK-İMAR

44007

1

1876

1876

KONUT

0.85

225.120,00-TL

22.512,00-TL

16.02.2012

15.50

21

YAKACIK-İMAR

44017

4

2695

2695

KONUT

0.85

323.400,00-TL

32.340,00-TL

16.02.2012

15.55

22

YAKACIK-İMAR

44122

5

883

883

KONUT

TAKS=0.35-

KAKS=1.05

105.960,00-TL

10.596,00-TL

16.02.2012

16.00

23

YAKACIK-İMAR

44128

4

1200

1200

KONUT

TAKS=0.35-

KAKS=1.05

144.000,00-TL

14.400,00-TL

16.02.2012

16.05

24

YAKACIK-İMAR

44129

2

1124

1124

KONUT

TAKS=0.35-

KAKS=1.05

134.880,00-TL

13.488,00-TL

16.02.2012

16.10

25

YAKACIK-İMAR

44153

2

1262

1262

KONUT

TAKS=0.35-

KAKS=1.05

151.440,00-TL

15.144,00-TL

16.02.2012

16.15

26

YAKACIK-İMAR

44160

7

1067

1067

KONUT

TAKS=0.35-

KAKS=1.05

128.040,00-TL

12.804,00-TL

16.02.2012

16.20

27

YAKACIK-İMAR

44236

3

1880

1880

KONUT

1.05

225.600,00-TL

22.560,00-TL

16.02.2012

16.25

28

YAKACIK-İMAR

44259

7

956

956

KONUT

TAKS=0.35-

KAKS=1.05

162.520,00-TL

16.252,00-TL

16.02.2012

16.30

29

YAKACIK-İMAR

44295

5

1216

1216

KONUT

TAKS=0.35-

KAKS=1.05

206.720,00-TL

20.672,00-TL

16.02.2012

16.35

30

YAKACIK-İMAR

44295

7

1334

1334

KONUT

TAKS=0.35-

KAKS=1.05

160.080,00-TL

16.008,00-TL

16.02.2012

16.40

31

YAKACIK-İMAR

44297

3

907

907

KONUT

TAKS=0.35-

KAKS=1.05

108.840,00-TL

10.884,00-TL

16.02.2012

16.45

32

YAKACIK-İMAR

44322

8

3133

3133

KONUT

1.05

532.610,00-TL

53.261,00-TL

16.02.2012

16.50

33

YAKACIK-İMAR

44322

9

2172

2172

KONUT

1.05

369.240,00-TL

36.924,00-TL

16.02.2012

16.55

34

YAKACIK-İMAR

44329

5

1546

1546

KONUT

1.05

262.820,00-TL

26.282,00-TL

16.02.2012

17.00

35

YAKACIK-İMAR

60298

1

3477

3477

TİCARET ALANI

0.50

695.400,00-TL

69.540,00-TL

16.02.2012

17.05

36

YAKACIK-İMAR

60279

2

5197

5197

KONUT

0.90

909.475,00-TL

90.947,50-TL

16.02.2012

17.10

37

YUVA

43135

1

1736

1736

TİCARET ALANI

0.50

607.600,00-TL

60.760,00-TL

16.02.2012

17.15

38

YUVA

43149

1

2698

2698

TİCARET ALANI

0.50

944.300,00-TL

94.430,00-TL

16.02.2012

17.20

İlanen duyurulur.

551/1-1

—————

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Aşağıda mevkii, ada-parsel m² si, emsali, cinsi, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 16/02/2012 Perşembe günü saat 14.00 den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında (4.kat) toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak Şubesinden görülüp 500.00-TL karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; ilgililer şartnameye uygun hazırlayacakları tekliflerini, 16/02/2012 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu Başkanlığına (Encümene) vermeleri gerekmektedir.

5 - İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminatı veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

6 -İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, harç gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

7 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

7-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir. Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

7-2) Gerçek kişi olması halinde; İlgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (Noterden)

7-3) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

7-4) Ortak girişimci olması halinde ; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

7-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

7-6) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

8 - KAPALI TEKLİF USULÜNDE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

1 - Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına (Encümene) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi ihaleye ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi alınır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

2 - Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.

 

SIRA

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN

HİSSESİ

CİNSİ

EMSALİ

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ

TEMİNATI (% 10)

İHALE

TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ALACAATLI

44923

1

2690

2211

TİCARET

0.50

1.105.500,00-TL

110.550,00-TL

16.02.2012

14.00

2

İVEDİK-İMAR

42810

2

4236

4236

KONUT

1

1.482.600,00-TL

148.260,00-TL

16.02.2012

14.05

3

İVEDİK-İMAR

42820

1

4436

4436

KONUT

1

1.552.600,00-TL

155.260,00-TL

16.02.2012

14.10

İlanen duyurulur.

552/1-1