17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Hizmetleri ve Saray Devlet Hastanesini Güçlendirme ve Eğitim Vakfı 05/07/2011 tarihinde kesinleşen 09/12/2011 tarihinde tavzih edilen Tekirdağ/Saray Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/03/2005 tarih ve E.2001/374, K.2005/61 sayılı kararı ile dağılarak, merkezi sicilden terkin edilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 104.maddesi gereğince ilan olunur.

386/1-1

—————

VAKFIN ADI: Atisan Ankara İnşaat Malzemesi ve Demir Satıcıları Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (ATİSAN VAKFI)

VAKFEDENLER: Talat Çapan, İsmail Soydan, Remzi Gedikoğlu, Sıtkı Şahin, Yaşar Özelge

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU:

Ankara 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/12/2011 tarihli tashih şerhi bulunan 02/11/2011 tarih ve E:2011/288, K:2011/455 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Yenimahalle 3. Noterliğince düzenlenen 08/06/2011 tarih, 22286 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Yapacağı araştırmalar ve akademik çalışmalar ile Ulusal, bölgesel ve Ostim başta olmak üzere ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerini geliştirme, eğitim, kalkınma, dayanışma, yardımlaşma, sosyal, kültürel, sağlık, sanayi ve teknoloji alanında katkısı olabilecek tüm girişim ve organizasyonları yapmak çözüm ve karar mekanizmaları için bilgi üretmek ve bu amaçlar doğrultusunda kamuoyu oluşturmaktır. Vakıf ulusal ve bölgesel alanda sosyal, kültürel eğitim sağlık sanayi ve teknolojik alanlarda ticari ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptığı çalışmalar ile ürettiği bilgiyi ve sonuçları ulusal ve bölgesel kamuoyuna sunmak, çözüm odaklı çalışmalar yapmak ve uygulayıcı ve sorumlu mekanizmaları bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

VAKFIN MALVARLIĞI: 50.000-TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

385/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi'nde sahip bulunduğu AR/TPO/3545 hak sıra no.lu arama ruhsat sahası içerisinde yer alan Çiksor-3 petrol ve doğalgaz arama kuyusunun yeri ve yol inşası için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Diyarbakır ili, Kayapınar İlçesi, Gözalan Köyü sınırları içerisinde yer alan, 60 no.lu parselin 10 446.88 m2'lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu'nun 87/2'nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.12.2011 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü'nün 27'nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

368/1-1

—— • ——

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi http://www.sakarya.edu.tr/ adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

389/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/179852

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Samsun

Adresi

Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü Atakum/Samsun

Tel-Faks

362 457 60 67-362 457 60 52

Posta Kodu

55139

E-Mail

saglikkultur@omu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Köksaloğlu Unlu Gıda İmalat Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi

İrfan Köksal

Adresi

İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi

No: 226 Samsun

İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi

No: 226 Samsun

T.C. Kimlik No.

 

43324879662

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

19 Mayıs 5850053996

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

16687

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

392/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İl/İlçe

Bağcılar/İstanbul

Adresi

Güneşli Mah. Kirazlı Cad. Okul Sok. No: 8 Bağcılar/İstanbul

Tel-Faks

0 212 474 30 37-0 212 474 30 38

Posta Kodu

34212

E-Mail

bağcilar34@meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ersin Emre Karakaya

 

Adresi

Yenimahalle Birlik Cad. No: 147/1 Bağcılar/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

52699560822

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

387/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/142240

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Vali Hakkı Teke Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü

İl/İlçe

Karaman/Merkez

Adresi

Üniversite Mahallesi İ.Ökten Bulvarı No: 146 Karaman

Tel-Faks

0 338 228 00 30-0 338 228 02 30

Posta Kodu

70200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Pak Çelik İnşaat Temzlk. Turizm Taşımacılık Tekstil Petrol Ürünleri

Mahmut Çelik

Adresi

Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 49/5 Balgat/Çankaya/Ankara

Dr. Sadık Ahmet Cad. No: 49/5 Balgat/Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

53530333308

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Başkent V.D. 7190236619

53530333308

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

263593

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

388/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/148071

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Ordu/Merkez

Adresi

Cumhuriyet Yerleşkesi

Rektörlük Binası

Tel-Faks

0452 234 70 98-0452 234 93 02

Posta Kodu

52200

E-Mail

imidb@odu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nur-Hak İnşaat Taahhüt Turizm Pazarlama Nakliyat ve

Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

İnönü Mahallesi Gişe Sokak No: 7 Kat: 3 Tansa Üstü Merkez/Trabzon

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6320305019

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

13649

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

394/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/119802

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Yalova

Adresi

Kazımkarabekir Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. Fesliğen Sok. No: 1

Tel-Faks

226 811 43 65-226 814 25 72

Posta Kodu

77100

E-Mail

yalovasgim@sgk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Saffet Gülnar Gülnar Temizlik Hizmetleri İşaat Taah. Tic.

 

Adresi

Kaykazdere Sanayi Sit. C. Blok No: 66 Altınova/Yalova

 

T.C. Kimlik No.

49261407968

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4210070093

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Altınova Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Otomobilciler Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

77/023993

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

384/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/130326

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Beyoğlu

Adresi

Meclisi Mebusan Cd. No. 43 Fındıklı

Tel-Faks

0 212 252 05 00/0 212 244 04 92

Posta Kodu

34427

E-Mail

istanbulsgim@sgk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ender Turizm Seyahat ve Taşımacılık Limited Şikreti

Ender Karakoç

Adresi

Çobançeşme Mh. Sanayi Cd. Kımız Sk. No: 20 K.2 D.1 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

45442974458

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3340503409

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

646832

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

384/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/142867

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sivas Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Sivas/Merkez

Adresi

Örtülü Pınar Mh. İnönü Bulvarı İstasyon Cd. No: 27 Sivas

Tel-Faks

346-221 70 30-346 221 45 91

Posta Kodu

58079

E-Mail

sivassgim@sgk.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sivas Ulusal Güvenlik Eğitim ve Hizmetleri Limited Şirketi

 

Adresi

Paşabey Mh. Arapşeyh Cd. Öğretmen Evi Karşısı Gülaçtı Apt. No: 171/1 Sivas

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Site Vergi Dairesi/Sivas

771 028 2569

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

15121

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

2 (iki)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun

58 inci maddesi gereğince

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

384/3/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bayburt Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Bayburt/Merkez

Adresi

Vali Nihat Üç Yıldız Cad. İl Özel İdaresi İş Merkezi Kat: 5 Bayburt

Tel-Faks

0 458 211 70 57

Posta Kodu

69000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Esen Yol Yapım Turizm İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi

Dursun Altun

Adresi

Şehhayran Mah. Rıhtım Sok. Cumhuriyet Cad. No: 20 Bayburt

Erenli Köyü/Barburt

T.C. Kimlik No.

 

59500494376

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3780389253

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3466

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

374/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bulancak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İl/İlçe

Giresun/Bulancak

Adresi

Bulancak Hükümet Konağı Kat: 2 Bulancak/Giresun

Tel-Faks

0 454 318 44 11-0 454 318 32 33

Posta Kodu

28300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Şahin Beton Madencilik İnşaat Enerji Nakliyat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

Faruk Şahin

Adresi

Pazarsuyu Köyü Köprübaşı Mevkii Bulancak/Giresun

Merkez Mah. 5/2A Sok. No: 1/5 Bağcılar/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

47137099538

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

789 053 7441

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1762

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

375/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tuzluca Köylere Hizmet Götürme Birliği

İl/İlçe

Iğdır/Tuzluca

Adresi

Yukarı Mahalle Cumhuriyet Meydanı No: 12

Tel-Faks

0 476 311 20 36

Posta Kodu

76900

E-Mail

www.ziyatalicetin@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Sürmeli İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Sürmeli

Adresi

Hürriyet Caddesi No: 62 Merkez/Iğdır

 

T.C. Kimlik No.

 

24260706052

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7870092948

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3721

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

378/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır.

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bayburt Valiliği Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

İl/İlçe

Merkez/Bayburt

Adresi

Vali Nihat Üç Yıldız Cad. İl Özel İdaresi İş Merkezi Kat: 5 Bayburt

Tel-Faks

0 458 211 70 57

Posta Kodu

69000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yılmaz Kaya Müteahhit

 

Adresi

Veli Şaban Mah. Erzurum Caddesi No: 23 Bayburt

 

T.C. Kimlik No.

63133373762

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2431

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

379/1-1

—— • ——

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/21394

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Merkez/Kahramanmaraş

Adresi

İsmetpaşa Mah. Azerbeycan Bulvarı No: 25 Belediye Hizmet Binası Kat: 6

Tel-Faks

0 344 224 15 60-0 344 223 90 01

Posta Kodu

46100

E-Mail

parkbahçe@kahramanmaraş.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ETÜ Kimya Ambalaj Temizlik Malzemeleri Gıda Elektrik İnşaat Taahhüt Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Serdar Yeşildağ

Adresi

1203/11 Sokak No: 4/427 Kara Hasan Atlı İş Merkezi Yenişehir/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

48301136264

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1060168107

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

113806

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

376/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/84543

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 1

Tel-Faks

0 232 293 14 29

Posta Kodu

35250

E-Mail

trafik_md@izmir.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Prosep Yapı Elemanları Kimya Petrol Ürünleri Madeni Yağ San.ve Tic. Ltd.Şti.

 

Adresi

2. Org. San. Böl. Celal Doğan Blv. 11. Nolu Sk. No: 5 Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Gazikent V.D. 7330075818

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

20-515

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

377/1-1