17 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28176

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


10,5 KV KESİCİLERE BASINÇLI HAVA SAĞLAYAN KOMPRESÖRLERE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:


5 ADET CÜRUF ÇIKARICI TAHRİK DİŞLİSİ İMALATI VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


ERTELEME İLANI

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


KABLO VE KABLO PABUCU SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


TÜVENAN CEVHERLERİN; KIRILARAK ISLATMA HAVUZLARINA STOKLANMASI BU CEVHERLERİN YIKAMA ÜNİTESİNE BESLENMESİ, YIKAMA SONUCU ELDE EDİLEN 38.000 TON 25-125 MM EBADINDAKİ CEVHERLERİN İÇİNDEKİ GANG VE DİĞER CEVHER PARÇALARININ ELLE AYIKLANMASI (TRİYAJ) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 2.332,15 TL ile en çok 151.283,35 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 233,22 TL, en çok 15.128,33 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 70 adet muhtelif vasıta (Binek Oto, Motosiklet, Minibüs, Arazi Taşıtı, Camlıvan); açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 25/01/2012 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 24/01/2012 tarih 16.00’ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi İşletme Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 31 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr -

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

334/1-1


10,5 KV KESİCİLERE BASINÇLI HAVA SAĞLAYAN KOMPRESÖRLERE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

Hamitabat Elektrik Üretim Anonim Şirketinden:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/3229

1 - İdarenin                                        

a) Adresi                                          :  TATARKÖY MEVKİİ 39750

b) Telefon ve faks numarası             :  2884644237 - 2884644160

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@heas.gov.tr

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                             :  İhale konusu malzeme ile ilgili detay bilgiler Teknik Şartname ve İhtiyaç Listesinde yer almaktadır.

3 - İhalenin/Yeterlik

     Değerlendirmesinin :                     

a) Yapılacağı yer                              :  HEAŞ Genel Müdürlüğü / 2.Kat Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  26/01/2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

1. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

2. İhale dokümanı, HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü/Lüleburgaz-KIRKLARELİ adresindeki, Malzeme İkmal ve Ticaret Müdürlüğünden 50,00 TL (K.D.V. Dahil) temin edilebileceği gibi, Şartname bedeli, Şirketimiz Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesindeki, TR53 0001 5001 5800 7293 6379 26 No’lu hesabına dekont edildikten sonra dekont ile birlikte yapılacak, yazılı başvuruya istinaden, gönderme bedeli alıcıya ait olmak şartı ile şartnameler posta/kargo yolu ile adrese de gönderilebilir.

3. Teklif mektupları 26/01/2012 Perşembe günü saat 14:00’a kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine elden imza karşılığında teslim edilmiş olacaktır. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile posta veya kargoda vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da Şirketimiz Satın Alma ve İhale Komisyon Odasında alenen açılacaktır.

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

6. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.üncü maddesinin g bendi kapsamında Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7. Bu ihale tüm yerli isteklilere açıktır.

8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 (ALTMIŞ) Takvim Günü olmalıdır.

9. İhale konusu malzemeler ile ilgili Teknik Şartname ve İhtiyaç Listesi, Şirketimiz internet adresi; www.heas.gov.tr adresinden görülebilir.

349/1-1


5 ADET CÜRUF ÇIKARICI TAHRİK DİŞLİSİ İMALATI VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 5 adet cüruf çıkarıcı tahrik dişlisi imalatı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2012/3257    

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 - Cüruf Çıkarıcı Tahrik Dişlisi: 5 Adet

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 70 (yetmiş) takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  13.02.2012   14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 13.02.2012 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

338/1-1

—— • ——

ERTELEME İLANI

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden:

5.575.000 Adet Flebotomi Hazırlık Kiti Alınması İhalesi Ertelenmiştir

11 Ocak 2012 tarih 28170 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve ihale tarihi olarak 23 Ocak 2012 günü saat 14:30’da yapılacağı duyurulmuş olan  “5.575.000 adet Flebotomi Hazırlık Kiti” satın alınması ihalesi 23 Ocak 2012 saat 16:00’a ertelenmiştir.

372/1-1


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 292,18 TL ile en çok 90.580,53 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 29,22 TL, en çok 9.058,05 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 30 grup muhtelif oto parçası, muhtelif oto parçası, muhtelif giyim eşyası, muhtelif gözlük, muhtelif kamera, odun cipsi, freze ucu, muhtelif lastik v.b. eşya; açık artırma suretiyle, Edirne Özel İdare İl Müdürlüğü Düğün Salonu 1. Murat Mahallesi İstasyon Kavşağı Migros Karşısı EDİRNE adresindeki ihale salonunda 24/01/2012 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 23/01/2012 tarih ve saat 16.00'a kadar Kapıkule Gümrük Kompleksi J1 Binası Kapıkule/Edirne adresindeki Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz Mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV Dahil) bedel karşılığı Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (0) (284) (2152178)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

414/1-1


KABLO VE KABLO PABUCU SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

Kablo ve Kablo Pabucu alımı TEİAŞ'nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

İhale kayıt numarası                               :  2012/4248

a) Adres                                                 :  Edipsomunoğlu Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri TEİAŞ Sosyal Tesisleri K: 3 ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası                   :  442 242 27 70 (8 Hat) 442.242 27 65

c) Elektronik posta adresi                       :  15grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  2.000 metre 36 kV XLPE Kablo (1x95/16 mm2)

32 Adet Harici Tip Kablo Başlığı (lx 95 mm2)

b) Yapılacağı yer                                    :  Erzurum

c) İşin süresi                                           :  15 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  Edipsomunoğlu Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri TEİAŞ Sosyal Tesisleri K: 3 ERZURUM

b) Tarihi ve saati                                     :  25.01.2012 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İlanın 4.2 ve 4.3 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İş Deneyim belgesi istenmediğinden benzer iş tanımı yapılmamıştır

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50. Türk Lirası doküman bedelini TCZB TR15 000 1000 112 34897353 5001 nolu Hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edipsomunoğlu Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri TEİAŞ Sosyal Tesisleri K:3 Oda No:408 ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

357/1-1


TÜVENAN CEVHERLERİN; KIRILARAK ISLATMA HAVUZLARINA STOKLANMASI BU CEVHERLERİN YIKAMA ÜNİTESİNE BESLENMESİ, YIKAMA SONUCU ELDE EDİLEN 38.000 TON 25-125 MM EBADINDAKİ CEVHERLERİN İÇİNDEKİ GANG VE DİĞER CEVHER PARÇALARININ ELLE AYIKLANMASI (TRİYAJ) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden:

Tüvenan cevherlerin; kırılarak ıslatma havuzlarına stoklanması bu cevherlerin yıkama ünitesine beslenmesi, yıkama sonucu elde edilen 38.000 ton 25-125 mm ebadındaki cevherlerin içindeki gang ve diğer cevher parçalarının elle ayıklanması (triyaj) işi Şartnamelerimiz hükümlerine göre Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                                     :  2012/5795

1 – İdarenin                                         :

A) Adresi                                            :  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yeniköy Yolu 12. Km. Bigadiç/BALIKESİR

B) Telefon ve Fax Numarası               :  0 – 266 – 633 72 21- 22 / 633 72 23

C) Elektronik Posta Adresi (Varsa)    :  bigadic11@etimaden.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

A) Niteliği, Türü ve Miktarı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesindeki açık ocaklarından üretilen, konsantratör tesisine getirilerek kırıcı bunkerlerine beslenen tüvenan cevherlerin; paletli besleyiciler ile kırıcılara beslenmesi, kırılıp ıslatma havuzlarına stoklanması ve ıslatma havuzlarından İşletme Müdürlüğü elemanlarınca (gezer vinç operatörleri) yıkama bunkerlerine beslenen kırılmış tuvenan cevherin paletli kazıyıcılar vasıtasıyla yıkama tromellerine beslenmesi ve İşletme Müdürlüğünün çeşitli açık ocaklarından üretilerek Konsantratör Tesisine beslenen tüvenan cevherlerde ve bu cevherlerin kırılıp sınıflandırılmasıyla elde edilen38.000 ton 25-125 mm ebadındaki cevherler içinde bulunan gang mineralleri (marn, kil taşı, jips, tüf, kil vs. ) ile diğer cins cevher (kolemanit içindeki üleksit, üleksit içindeki kolemanit) parçalarının elle ayıklanması (triyaj) (198 işçi ile) işi

B) İşin Süresi                                      :  İşe başlama, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01/02/2012 tarihidir. İşin süresi 29 (yirmi dokuz) takvim günü olup, 29/02/2012 tarihinde sona erecektir.

C) İşin Yapılacağı Yer                        :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Bigadiç / Balıkesir

3) İhalenin

A) Yapılacağı Yer                               :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/BALIKESİR

B) Tarih ve Saati                                 :  26/01/2012 Perşembe günü saat:11:00

4 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olmak kaydıyla geçici teminat verilecek olup; Bu tarih 27/03/2012 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Türk Bankaları ve Türk Katılım Bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları,

d) Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine, Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya Katılım Bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları,

5) Teklifler kapalı zarf şeklinde ve İhale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü süreli olacaktır.

6) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İşletmece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yerler:

1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı: Cihan Sokak No:2 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0312 2317020,

2 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü: Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL Tel: 0212 5270909,

3 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü: Halit Ziya Bulvarı No: 1 İZMİR Tel: 0232 4843717,

4 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü: Yeniköy Yolu Üzeri 12.km Bigadiç/BALIKESİR Tel: 0266 6337221-22

- İhale dokümanı satış bedeli (KDV dahil) : 100,00 TL.

- Posta ile İhale dökümanı satış bedeli (KDV dahil): 110,00 TL.

7) Teklifler en geç ihale tarihi olan 26/01/2012 Perşembe günü saat:11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv şefliğine verilmiş olacaktır.

8) İhalemiz 26/01/2012 Perşembe günü saat:11:00’da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü idari binasındaki toplantı salonunda açık ihale usulü ile yapılacaktır.

9) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler Aşağıdadır.

9.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

9.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

9.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

9.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

9.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

9.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

9.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

9.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

9.10. Mali Durum Belgesini: Bu madde boş bırakılmıştır.

9.11. İş Deneyim Belgesini,

İstekliler son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliğinde olduğu gibidir

9.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık bakımından benzer özellik taşıyan ve ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftyalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, personel çalıştırılmasına dayalı her türlü hizmet işleri kabul edilecektir.

9.12. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

9.12.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9.2, 9.3 ve 9.4 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8.maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

10) İlan konusu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp İşletme Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

401/1-1