16 Ocak 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28175

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen maddeleri uyarınca Akademisyenler alınacaktır.

- Başvuru şartları ve ilan edilen kadrolar hakkında detaylı bilgi Üniversitemizin www.usak.edu.tr  adresinde yer almaktadır.

286/1-1

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu İR/TPO/4635 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan Karacan-7, 8 ve 9 no.lu petrol ve doğalgaz arama kuyularının yeri ve yol inşası için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Diyarbakır ili, Eğil İlçesi, Taştan (Musan) Köyü sınırları içerisinde, yer alan 208 no.lu parselin 37 744.46 m²’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.12.2011 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

366/1-1

————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:10.01.2012     Karar No: 6422

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                    :  Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş.

- MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ                  :  Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:53, 34398 Maslak-İSTANBUL

- MÜRACAAT TARİHİ             :  11.08.2011

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                               :  Arama ruhsat sürelerinin uzatımı

- BÖLGESİ                                  :  II no.lu Bolu

- SAHA İŞARETLERİ                :  HDE/II/A,B

- KAPSADIĞI İLLERİ                :  Zonguldak/Bartın

- YÜZÖLÇÜMLERİ                   :  49.220,49.403 hektar

- HAK SIRA NUMARALARI   :  AR/HDE/4092,4093

- VERİLİŞ TARİHLERİ              :  19.08.2005

KARAR:

Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş., sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı 2 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 19.08.2011 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesine istinaden teminat karşılığında iki’şer yıl süreler ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Hema Doğal Enerji Kaynakları A.Ş.’nin süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, II no.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/HDE/4092,4093 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 19.08.2011 tarihinden itibaren, söz konusu arama ruhsat sahasının her birinde uzatılan süreler içerisinde bir’er arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi ve 31.10.2011 tarihli ve 2011/2454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 19.08.2013 tarihine kadar teminat karşılığında 2’şer yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

367/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, XI no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu İR/TPO/4635 hak sıra no.lu petrol işletme ruhsat sahası içerisinde yer alan Karacan-7, 8 ve 9 no.lu petrol ve doğalgaz arama kuyularının yeri ve yol inşası için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Eğil Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı alınan, Diyarbakır ili, Eğil İlçesi, Taştan (Musan) Köyü sınırları içerisinde, yer alan 208 no.lu parselin 37 744.46 m²’lik kısmının 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 28.12.2011 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

368/1-1