14 Ocak 2012 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28173

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Karşıyaka 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1957/359 Esas ve 1958/979 Karar sayılı dosyasının kayıp olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

269/1-1

—————

Çerkezköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/690 Esas sayılı dosyasının kayıp olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

270/1-1

—————

Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/267 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

271/1-1

—————

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2009/1092 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

272/1-1

—————

Mersin Tüketici Mahkemesinin 2009/217 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

273/1-1

—————

Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğünün 2006/1682 Esas sayılı takip dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

274/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Ankara Yıldırım Beyazıt Vakfı (AYBEV).

VAKFEDENLER; Nuh ACAR, Ahmet ÖZTÜRK, Salih Mehmet MALLI, Fatih Bilal YÜLEK, Okan SÖNMEZ, Mehmet Ziya KAHRAMAN, Koray Güngör ŞANAL, Mustafa ÇALKAN, Ali GÖKŞİN, Hüdayi ÇAKIR, Süleyman YOLCU, Şeref SONGÖR, İbrahim UYANIK, İlhan ERDAL, Cihan ANKARA, Nazif ERCAN, İsa AYDAR, İsmet KILIÇ, Salih BEZCİ, Sabri ÖZCAN, Orhan AYDIN, Faik GÜNGÖR, Metin İLCİ, Zafer İÇYER, İbrahim GÜZELGÖZ, Ayhan YILMAZ, Ahmet Sinan POYRAZ, Ekrem TAMER, Şaban BAŞDURAK, Zafer ÇOKTAN, Adem CEYLAN, Mehmet DOĞANLAR, Özkan ÖKSÜZ,

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Ankara 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.12.2011 tarihli 2011/459 Esas, K. 2011/427 sayılı karar.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİHİ VE YEVMİYE NO'SU: Ankara 18. Noterliğince düzenlenen 17.11.2011 tarih ve 35041 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vakıf senedi

VAKFIN AMACI:

Eğitime hizmet etmek amacı ile öncelikle yükseköğrenim olmak üzere ve eğitimin her kademesindeki öğrencilere ve öğretim elemanlarına yurt içi ve yurt dışı eğitimi için burslar vermek, ayni ve nakdi yardımda bulunmak, barınma ve beslenme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000,00 (Ellibin) TL.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

352/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Ak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Zeki KARAKAŞ (Denetçi no:7448, Oda Sicil no:2028) tarafından Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 2011/1308 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada; adı geçen mahkemenin 11.11.2011 tarih ve E.2011/1308-K.2011/1328 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 05.01.2011 tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Zeki KARAKAŞ (Denetçi no: 7448, Oda Sicil no:2028) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.01.2012 tarih ve 223 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

335/1-1

—— • ——

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

DUYURU

Üniversitemiz Akademik Birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’u ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

Birimi

Böl/ABD/ASD/Prog.

Unvanı

Drc.

Adet

Açıklama

Veteriner Fakültesi

Fizyoloji

Profesör

1

1

Ekokardiyografi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Müh.

Profesör

1

1

Doçentliğini Makine Mühen-disliği Bilim Alanında Almış Olmak. Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Alanında Deneyimli Olmak.

Kartografya

Doçent

1

1

 

İletişim

Fakültesi

Sinema

Doçent

1

1

Sinemada Anlatı ve Türler Üzerinde Çalışmış Olmak

Sinema

Doçent

1

1

Türk Sineması ve Sinema Gösterge Bilimi Alanında Çalışmış Olmak.

Sinema

Doçent

1

1

Türk Sineması ve Politik Sinema Üzerine Çalışmış Olmak

288/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/524759

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Dikmen-Çankaya

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı No: 5

Tel-Faks

(0312) 480 08 10-(0312) 480 09 45

Posta Kodu

6450

E-Mail

yigm@cevresehircilik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ORMA Uluslararası İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fethi Yazıcı

Adresi

Simonbolivar Cad. Ebuziya Tevfik Sok. No: 21/4 Çankaya/Ankara

Simonbolivar Cad. Ebuziya Tevfik Sok. No: 21/4 Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

60445379468

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler V.D. Vergi

No: 6470051132

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil. No: 112541,

Oda Sicil No: 27/7524

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

370/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/122648

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

TEİAŞ Genel Müdürlüğü 12. İletim Tesis ve İşletme Gurup Müdürlüğü

İl/İlçe

Şehitkamil/Gaziantep

Adresi

Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Pk: 18

Tel-Faks

0 342 329 28 28-0342 329 08

Posta Kodu

27001

E-Mail

12gurupmd@teias.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mustafa Ufuk Akdoğan

 

Adresi

Gazi Mah. 2. Nolu Sok. Yüksel Apt. A. Blok 4/10 Ş.Kamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

15790227452

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

15790227452

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gaziantep Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

33822

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

337/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/130952

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ordu İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Ordu/Merkez

Adresi

Durugöl Mah. Atatürk Bulvarı  No: 191 Ordu

Tel-Faks

0 452 233 25 58-0 452 233 25 47

Posta Kodu

52200

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ATT Yapı Taahhüt İnşaat Dış Ticaret Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Sanayi Mah. Kocasinan Bulvarı

No: 12/B Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1030539969

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

35144/Merkez

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

348/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/91560

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11

Tel-Faks

0312 412 24 43-0312 428 81 15

Posta Kodu

06540

E-Mail

www.egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İbrahim Türk-İkmalci.Com Trafik ve Güvenlik Merkezi

 

Adresi

Lalegül Mahallesi Bağdat Caddesi No: 10/B Yenimahalle/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

23132477380

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yenimahalle Vergi Dairesi / 8760099110

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

293978

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

365/1-1


İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların İzmir Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (Profesörlük için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçent için 4 takım) vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İzmir Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Kadro adetleri, başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden veya www.izmir.edu.tr internet adresinden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADET

ARANAN NİTELİKLER

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler (İng.)

-

Profesör

1

 

-

Yrd. Doç.

1

 

Uluslararası Tic.ve Finansman (İng.)

 

Profesör

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

-

Profesör

1

Prof. Dr. İçin: Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora ve Doçentlik derecesi almış olmak. Veri yapıları, algoritmalar, programlama dilleri, dosya organizasyonu, sistem analizi konularında uzmanlaşmış olması.

 

Doçent

1

 

 

Yrd. Doç.

1

 

Endüstri Mühendisliği

 

Profesör

1

 

 

Yrd. Doç.

1

Yrd. Doç. Dr. İçin: İstatistik alanında Yükseklisans ve Doktora yapmış olmak. Programlama bilgisine sahip, çok değişkenli istatistik yöntemleri alanında uzmanlaşmış, bulanık kümeler teorisi bilgisine sahip olması.

Bilgisayar Mühendisliği

 

Profesör

1

 

 

Doçent

1

 

 

Yrd. Doç.

1

 

MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi

-

Yrd. Doç.

1

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını “Çocuk Sağlığı ve Eğitimi” ve “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi” alanlarında yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doç.

1

Tıp Doktoru ve Biyokimya uzmanı olup Tıbbi Onkoloji Doktorası yapmış olmak

Histoloji ve Embriyoloji

Yrd. Doç.

1

 

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd. Doç.

1

 

Fizyoloji

Yrd. Doç.

1

 

Tıbbi Biyoloji

Yrd. Doç.

1

 

Anatomi

Yrd. Doç.

1

 

Biyofizik

Yrd. Doç.

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nefrolojisi Yan Dal Uzmanı olmak

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

 

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanı olmak

Yrd. Doç.

1

Alerji ve Immunoloji Yan Dal Uzmanı olmak

Yrd. Doç.

1

Hematoloji Yan Dal Uzmanı olmak

Yrd. Doç.

1

Romatoloji Yan Dal Uzmanı olmak

Kardiyoloji

Profesör

1

Kök hücre laboratuar çalışmaları konusunda sertifika almış olmak.

Doçent

2

Hipertrofik kardiyomiyopatide alkol ablasyonu konusunda deneyimli ve yayın yapmış olmak.

Radyodiagnostik

Doçent

1

Girişimsel radyoloji konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç.

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirürji

Profesör

1

Parkinson Cerrahisi konusunda deneyimli olmak

Genel Cerrahi

Doçent

1

Karaciğer ve böbrek transplantasyonu sertifikasına ve bu konuda deneyime sahip olmak

Doçent

1

Endokrin cerrahisi konusunda deneyimli olmak

Göğüs Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

Akciğer kanseri konusunda deneyimi ve Endobronşiyal Ultrasonografi konusunda yurtdışı deneyimi olması.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Retina cerrahisi konusunda deneyimli olmak

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doçent

1

Yoğun Bakım ve Kardiyovasküler Cerrahi konusunda deneyimli ve Board Sertifikası sahibi olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

Laparoskopik Onkoloji Eğitimi almış olmak

Yrd. Doç.

1

Perinatoloji konusunda deneyimli olmak

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Yan Dal Uzmanı olmak ve Kalp Transplantasyonu konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç.

3

 

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Yurt dışında alerji, astım ve sinus ile ilgili deneyim sahibi olmak

Yrd. Doç.

1

En az 10 yıllık uzman olmak ve Endoskopik sinüs cerrahisi konusunda uluslararası deneysel hayvan çalışması olması

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

El Cerrahisi ve Mikrocerrahi konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç.

1

Artroplasti konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç.

1

Artroskopi konusunda deneyimi olması.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Profesör

1

Meme Cerrahisi konusunda yurt dışı deneyime sahip olmak

Yrd. Doç.

1

Adipozid kültürü konusunda çalışması olması.

Üroloji

Profesör

1

Üroonkoloji konusunda deneyimli olmak

Yrd. Doç.

1

Laparoskopik ürolojide deneyimli olmak

328/1-1