11 Ocak 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28170

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinden:

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinden:

Hastanemiz Demirbaş deposu ihtiyacı 1 kalem mal alımı işi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesi Açık İhale Usulüne göre 2010/108522 ihale kayıt numarası ile 09.08.2010 tarihinde ihale edilmiş ve 01.09.2010 tarihinde idaremiz ile Obitech İleri Teknoloji Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşmeye istinaden ilgili ihale adı geçen firma uhdesinde kalmıştır. Ancak, yapılan sözleşme sonucunda ilgili taahhüdünü yerine getirmediğinden dolayı ilgili sözleşme iptal edilmiş bulunmaktadır.

Bunun sonucunda hastanemizde takılı bulunan cihazların sökülüp yerinden alınması ve sökülen yerlerin eski haline getirilmesi için tebligat yapılmış fakat idaremize bildirmiş olduğu adreste bulunmadığı veya adresini terk ettiği için tebliğ tarafımıza iade edilmiştir. Daha sonrasında yukarıda adı geçen ihale işi ile ilgili hastanemiz muhtelif yerlerine takılan cihazlar tutanak altına alınarak yerinden sökülüp hastanemiz ayniyat deposuna tevdi edilmiştir. Hastanemiz ayniyat deposuna tevdi edilen mallar iş bu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren 22 gün içerisinde ilgili depodan elden teslim alınması aksi takdirde ilgili mallar için hastanemiz yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Ayrıca elden teslim alınmaması durumunda ilgili malların başına gelebilecek olası herhangi bir zarar vb. durum için hastanemiz sorumlu olmayacak olup ilanen tebliğ olunur.” ile tecziye edilmiştir.

İlgili yukarıda belirtilen hususa ilişkin tebligat adresinde bulunamadığından tebligatı yapılmamış olup, 7201 sayılı tebligat kanununun 28, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

198/1-1

—— • ——

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 14/d maddesi kapsamında 19.12.2008 tarihli IM043918 sayılı beyanname ile tamiri yapılmak üzere yurda geçici girişi yapılan bir adet 1990 model Mercedes marka 37319510216483 şase nolu kullanılmış Aleksandr BABNIN adına kayıtlı otobüs (31.12.2009 tarihinde çıkış hükmünde Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen) için yurt dışı adresine tebligat yapılamadığından, 15 gün içinde Bursa Gümrük Müdürlüğü'ne müracaat etmesi, aksi taktirde 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Tasfiye İşlemlerine tabi tutulacağının bilinmesi 11.04.1961 Moskova doğumlu Rusya Federasyon'u vatandaşı Aleksandr BABNIN adına tebliğ olunur.

199/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3609-133                                                                Karar Tarihi: 28/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2011 tarihli toplantısında, 03/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 29/11/2011 tarihli ve 28127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ (Seri No: 6) hükümleri çerçevesinde müracaatı Denetim Dairesi Başkanlığı’nca incelenerek, gerekli şartları sağladığı tespit edilen Eren Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca yetkilendirilmesine ve unvanının Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

Karar verilmiştir.

243/1-1

—— • ——

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Orman Fakültesi'ne, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelik ile "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Değerlendirme Esasları ve Başvuru Koşulları" hükümlerine göre alınacak Öğretim Üyeleri için 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yer alan ilanın Son Başvuru Süresi 23.01.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıntılı bilgiye; www.btu.edu.tr adresi "duyurular" kısmından veya aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

Bilgi ve Başvuru Adresi: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) 16200 Osmangazi/BURSA  Telefon: 0 (224) 314 16 05, 314 16 29

232/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/71055

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğü/Ankara

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

İsmet İnönü Bulvarı

No: 14 Yücetepe

Tel-Faks

312 415 70 00-312 417 28 51

Posta Kodu

6100

E-Mail

info@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Genç İnşaat Limited Şirketi

Göksel Genç

Adresi

İlkbahar Mahallesi 606 Sokak   No: 22 Yıldız-Çankaya/Ankara

İlkbahar Mahallesi 606 Sokak      No: 22 Yıldız-Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

22270319736

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3930020185-Seğmenler

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

32048

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

187/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/20-01

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İl Çevre ve Orm. Müd. Karabük

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Karabük

İl/İlçe

Antalya

Adresi

Esentepe Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin kat/Karabük

Tel-Faks

0 242 322 00 27

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ram Spor Taşımacılık Tur. Seyahat Acenteliği Ltd. Şti. (Caprinae Travel)

 

Adresi

Yeşilbahçe Mah. M.Kasapoğlu Cad. 24/5 Antalya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

734 052 8741

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

47961

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

230/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/231-113

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İl Çevre ve Orm. Müd. Karabük

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Karabük

İl/İlçe

İstanbul

Adresi

Esentepe Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Zemin kat/Karabük

Tel-Faks

0 212 662 11 91

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Muhlis Uğur Saltan

 

Adresi

Şenliköy Mah. Günyüzü Sok. No: 10 D2 Florya-Bakırköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

27154494264

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

562380

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

229/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2008/181582

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

DSİ Genel Müdürlüğü 26. Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Artvin/Merkez

Adresi

Salkımlı Köyü

Tel-Faks

(0466) 238 25 02-(0466) 238 24 37

Posta Kodu

08000

E-Mail

dsi26@dsi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hüseyin Bayramoğlu

 

Adresi

Kars Cad. Selimoğlu Apt. K: 2 D: 2 Borçka/Artvin

 

T.C. Kimlik No.

19723406990

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Borçka Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1280

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

228/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/177101

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü

İl/İlçe

Ofis/Diyarbakır

Adresi

Ekinciler Caddesi No: 39

Tel-Faks

0412 241 54 34 - 0412 229 42 20

Posta Kodu

21100

E-Mail

www.egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Paşam Hizmet Kuyumculuk İnşaat Gıda İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Hamidiye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi No: 6/B Siverek - Şanlıurfa

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Siverek Vergi Dairesi 723 039 4867

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Siverek Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2465

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(X)

b-4735 KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

244/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/122003

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No: 11

Tel-Faks

0 312 412 24 43 - 0 312 428 81 15

Posta Kodu

06540

E-Mail

www.egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İbrahim Türk - İkmalci.Com Trafik ve Güvenlik Merkezi

 

Adresi

Lalegül Mahallesi Bağdat Caddesi   No: 10/B Yenimahalle - Ankara

 

T.C. Kimlik No.

23132477380

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Yenimahalle Vergi Dairesi 8760099110

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

293978

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

245/1-1


Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)” uyarınca Profesör (daimi statüde) ve Doçent (daimi statüde) alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, Üniversitemiz Senatosu'nun kararı ile kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan “Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nde aranan ilkeler ve ölçütlerdeki kriterleri sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuracak adaylar;

1 - Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kendi adres ve telefon bilgileri ile başlıca araştırma eserini belirten dilekçe,

2 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1,

3 - Özgeçmiş,

4 - İki adet fotoğraf,

5 - Yayın listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.),

6 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ile birlikte),

7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi,

9 - Askerlik durum belgesi,

10 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 6 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopileri ile birlikte) ve FORM-1 de bulunacaktır),

Doçent kadrosuna başvuracak adaylar;

1 - Başvurulacak ünvan, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi ile kendi adres ve telefon bilgilerini belirten dilekçe,

2 - Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1, 

3 - Özgeçmiş,

4 - İki adet fotoğraf,

5 - Yayın listesi,

6 - Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopisi ile birlikte),

7 - Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8 - Kamuda çalışmış veya çalışıyorsa hizmet belgesi,

9 - Askerlik durum belgesi,

10 - Bilimsel çalışmalar ile yayınları kapsayan 4 takım dosya (her bir takımda, dilekçe ekinde Rektörlüğümüze sunulan evraklardan ayrı olarak özgeçmiş, yayın listesi, Doçentlik Belgesi fotokopisi, Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi fotokopisi, Yüksek Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi, Lisans mezuniyet belgesi fotokopisi (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi fotokopileri ile birlikte) ve FORM-1 de bulunacaktır),

ile birlikte ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.  Adaylar tarafından doldurulup imzalanan FORM-1’deki eser sıralaması ve puanlama sistemine göre, yayın listesi ve dosya içeriğinin hazırlanması ve yayınların numaralandırılarak dosyalanması zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler)’nin internet adresi:

http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/yonerge.pdf

Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Tablosu (Üniversitemiz Profesör/Doçent/Yardımcı Doçent Kadrolarına İlk Defa Atanacak Adaylar İçin) FORM-1 internet adresi : http://www3.dpu.edu.tr/files/akademikformveyonergeler/form1.pdf

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

Profesör

1

1

Ahlaki mesneviler üzerinde çalışmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

GEOMETRİ

Doçent

3

1

Finsler ve contact geometrisi alanında çalışma yapmış olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ

ZOOLOJİ

Doçent

2

1

Ekoloji, balık biyolojisi alanında yayınları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Doçent

3

1

Okul öncesi eğitim alanında Doçentliğini almış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞMELER VE ULUSLARARASI İKTİSAT

Doçent

1

1

Kısa vadeli sermaye hareketlerinin ekonomik kriz etkisi alanında çalışmaları olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

İKTİSADİ GELİŞMELER VE ULUSLARARASI İKTİSAT

Doçent

1

1

Bölgesel kalkınma farklılıklarının analizi alanında çalışmaları olmak.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

KADRO DERECESİ

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

SAYISAL YÖNTEMLER

Doçent

3

1

İç nokta algoritmaları alanında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK

Doçent

2

1

Biyomedikal Mühendisliği ala-nında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

HİDROLİK

Doçent

3

1

Hidroloji alanında doktora yapmış olmak.

218/1-1

—— • ——

Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin www.nigde.edu.tr) yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.

Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)

Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Anabilim Dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

 

BİRİMİ VE BÖLÜMÜ                                            ANABİLİM DALI VEYA ALANI                 ÜNVANI                     ADET               AÇIKLAMALAR

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Coğrafya                                                                                                                                               Doçent                            1

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Mütercim Tercümanlık                                                                                                                          Doçent                            1

213/1-1