10 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28169

YARGI İLÂNLARI

 


Fatih 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

5 nci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kd. Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fatih 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Esas No   :  2009/501

Karar No  :  2011/652

Mahkememizin 12.09.2011 tarih 2009/501 Esas 2011/652 Karar sayılı kararı ile suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, hırsızlık suçlarından TCK 141/1, 62 ve CMUK 231 maddeleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair verilen karar Hasan ve Cihan oğlu, 1983 doğumlu, Filistin uyruklu olan MUHAMMED HASAN ALİ”nin adresinin bulanmadığı gibi tanıyan ve bilen olmadığından tebligat bila infaz iade edilmiştir.

7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,

İlan olunur.

175/1-1

—— •• ——

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

İLANEN TEBLİGAT

Esas No                  :  2010/153

Karar No                 :  2011/370

Sanık                      :  METİN ALAGÖZ, Fahrettin ve Meryem oğlu, 01/08/1979 Afşin D.lu.-Kahramanmaraş Afşin Nüf. Kayıtlı, PTT Cad. No: 3 Afşin K.Maraş adresinde oturur.

Suç                         :  Karşılıksız Çek Keşide Etmek

Suç Tarihi               :  30/12/2008-30/10/2008-30/01/2009

Karar Tarihi            :  24/11/2011

Hükmedilen Ceza   :  Karşılıksız Çek kullanma suçundan 04/04/2011 tarih 2010/153 esas 2011/370 sayılı kararı ile 3167 SK. 4814 sayılı yasa ile değişik 16/1. maddesi gereğince;

1 - 30/10/2008 keşide tarihli çek ile ilgili olarak 2.655 TL. Adli Para

2 - 30/12/2008 keşide tarihli çek ile ilgili olarak 2.655 TL. Adli Para

3 - 30/01/2009 keşide tarihli çekle ilgili olarak 1.980 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmekle;

Yukarıda sayısı ile tarihleri ve sanığı belirtilen mahkumiyet kararının, sanığın adresinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden sanığa tebliğinin mümkün olmaması nedeniyle Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi kararın yukarıda açık kimliği yazılı sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde gıyabi kararın kesinleşeceği,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi gereğince ilan olunur.

9706


Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Ege Ordusu K.lığı Askeri Mahkemesince verilen ve özetleri aşağıya çıkarılan kararlar; sanıkların adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir.

İş bu kararlar, Resmi Gazetede ilan edildikleri tarihten itibaren 15 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafii veya katılanın vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay'da temyiz, Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz edilebilir.

Esas/Karar No            :  2010/225 - 763 E-K sayılı gerekçeli Hüküm

Karar Tarihi                :  19.10.2010

Suç                             :  Yurt Dışına Firar

Uygulanan K.Md.      :  As.CK.'nun 67 nci Md.si, As.CK.'nun 67 nci Md.si,

Sanık Kimliği             :  MUSTAFA ÖNLÜ, Muhsin ve Fatma oğlu 1971 D.lu Iğdır, Merkez Ondört Kasım Mh. Nfs. Kyt.

Karar                          :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, 8 ay 10 gün Hapis Cezası

 

Esas/ Karar No           :  2003/311 Esas sayılı dava dosyası ile ilgili 28.04.2008 gün ve 2008/ 572 Müt. Sayılı DİAK

Karar Tarihi                :  28.04.2008

Suç                             :  Yakalanmakla Sona Eren Mehil İçi İzin Tecavüzü

Uygulanan K.Md.      :  As.CK.'nun 68 nci Md.si.

Sanık Kimliği             :  İBRAHİM SOLAĞAN, Ahmet ve Durdane oğlu 1982 D.lu Hatay Antakya Nfs. Kyt.

Karar                          :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,

 

Esas/ Karar No           :  2010/333-337 E-K sayılı gerekçeli Hüküm

Karar Tarihi                :  07.06.2010

Suç                             :  Emre İtaatsizlikte Israr

Uygulanan K.Md.      :  As.CK.'nun 87/1 nci Md.si,

Sanık Kimliği             :  Levent KARA, Oktay ve Ayşegül oğlu 1986 D.lu Ardahan Göle Karlıyazı köyü Nfs.Kyt.

Karar                          :  25 gün Hapis Cezası

 

Esas/Karar No            :  2004/106 Esas sayılı dava dosyası ile ilgili 26.03.2008 gün ve 2008/ 535 Müt. Sayılı DİAK

Karar Tarihi                :  26.03.2008

Suç                             :  İzin tecavüzü

Uygulanan K.Md.      :  As.CK.'nun 66/1-b Md.si.

Sanık Kimliği             :  ASLAN OFLUOĞLU, Kahraman oğlu 1966 D.lu Trabzon Maçka Ardıçlıyayla Nfs.Kyt.

Karar                          :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,

Esas/ Karar No           :  2006/1118 Esas sayılı dava dosyası ile ilgili 20.03.2008 gün ve 2008/ 296 Müt. Sayılı DİAK

Karar Tarihi                :  20.03.2008

Suç                             :  İzin tecavüzü

Uygulanan K.Md.      :  As.CK.'nun 66/1-b Md.si.

Sanık Kimliği             :  İRFAN DİNLER, Yusuf ve Hediye oğlu 1970 D.lu Bingöl Adaklı Hasbağlar Köyü Nfs.Kyt.

Karar                          :  Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına,

 

Esas/ Karar No           :  2010/483-375 E-K sayılı gerekçeli Hüküm

Karar Tarihi                :  28.06.2010

Suç                             :  Firar

Uygulanan K.Md.      :  As.CK.'nun 66/1-a nci Md.si,

Sanık Kimliği             :  YUSUF SAY, Mustafa ve Fatma oğlu 1982 D.lu Düzce Cumayeri Çelikdere Nfs.Kyt.

Karar                          :  10 ay Hapis Cezası

 

Esas/ Karar No           :  2010/157-437 E-K sayılı gerekçeli Hüküm

Karar Tarihi                :  21.06.2010

Suç                             :  Yakalanmakla Son Bulan Firar

Uygulanan K.Md.      :  As.CK.'nun 66/1-a nci Md.si,

Sanık Kimliği             :  KAMİL SEVER, Kazim ve Türkan oğlu 1985 D.lu Hayrabolu, Büyükkarakarlı köyü Nfs.Kyt.

Karar                          :  10 ay Hapis Cezası

8752

—— • ——

5 nci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda kimlikleri, suçları ve cezaları yazılı şahıslar uzun zamandan beri aranıp bulunamadığından haklarında verilen karar 7201 sayılı Yasanın 28, 29 ve devam eden maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilan olunur. Tebliğ, ilân tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılır. Tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Askeri Yargıtay'a karar aleyhine temyiz yoluna başvurulabilinir.

Şanlıurfa/Birecik İlç. Hocaşerif köy. Nüf. Kay. Ahmet . 1981 doğ. Cafer COŞKUN'un, Sivas 5.P.Eğt.Tug.K.lığı As. Mah.nin 20.04.2011 tarih 2011/267-209-56 Evrak, Esas ve Karar sayılı gerekçeli kararı ile,

a) 17.12.2001 (saat: 13.00)-24.12.2001 (saat: 10.30) tarihleri arasındaki kısa süreli kaçma suçundan dolayı mahkememizin görevsizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Sivas 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı Disiplin mahkemesine gönderilmesine,

b) Sanığın 24.12.2001-24.01.2002 tarihleri arasından temadi eden firar etmek suçundan dolayı eylemine uyan 1632 Sayılı As.C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL SÜREYLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 Sayılı TCK.nun 62'nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak ON AY SÜREYLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5271 sayılı CMK.nun 231/6'ncı maddesindeki şartların bulunduğunun ve sanığın HAGB. Kurumundan faydalanmak isteğini beyan ettiğinin anlaşılması nedeni ile sanık hakkında 5271 Sayılı CMK.nun 231/5'inci maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5271 sayılı CMK'nun 231/8'inci maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içerisinde herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamasına, 5271 sayılı CMK.'nun 231/10'uncu maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasıtlı yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağının ve davanın düşmesine karar verileceğinin 5271 sayılı CMK'nun 231/11 'inci maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlendiği takdirde hükmün açıklanacağının huzurda bulunan sanığa ihtar edilmesine,

c) Sanığın 29.01.2002 (saat:15.00)-06.02.2011 tarihleri arasından temadi eden firar etmek suçundan dolayı eylemine uyan 1632 Sayılı As.C.K.nun 66/1-a maddesi uyarınca BİR YIL SÜREYLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 Sayılı TCK.nun 62'nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY SÜREYLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın üzerine atılı suçun yasal sınırı, cezanın infaz süresi ve sanığın tutuklulukta kaldığı süre nazara alınarak sanığın tutukluluk halinin kaldırılmasına, sanığın 24.01.2002-29.01.2002; 06.02.2011-18.02.2011 tarihleri arasında yolda ve nezarette; 18.02.2011-20.04.2011 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı TCK'nun 63'üncü maddesi uyarınca mahkumiyet müddetinden indirilmesine, 5239 Sayılı Kanunun l'inci maddesi ile As.C.K.nuna eklenen ek-8 maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle sanığa takdir edilen hürriyeti bağlayıcı cezanın başka bir tedbire çevrilmesine mahal olmadığına,,

As.C.K'nun 47'nci maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın ertelenmesine mahal olmadığına, 1.3.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5739 Sayılı Kanun ile As.C.K.nuna eklenen Ek-10'uncu maddesindeki yasal imkansızlık nedeniyle sanık hakkında 5271 Sayılı CMK'nun 231/5'inci maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA MAHAL OLMADIĞINA karar verilmiştir.

8810

—— • ——

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kd. Hakimliğinden:

Esas No         :  2011/74

Karar No       :  2011/124

Karar Tarihi   :  24.05.2011

Sanık             :  Hakan DURMAZ; Mevlüt-Nuran oğlu, 1984 doğumlu, Afyonkarahisar, Şuhut, Yarışlı köyü nüfusuna kayıtlı, Cengizhan Mahallesi 1615 Sok. No:53 Bayraklı İzmir adresinde oturur.

Suç                :  Mehil içi firar ve üstünün bir şeyini çalmak

Suç Tarihi      :  24.6.2009-26.6.2009, 24.6.2009

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın mehil içi firar suçundan dolayı As.C.K.nun 68/1, TCK.nun 62/1 nci maddeleri gereğince bir ay yirmi gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, üstünün bir şeyini çalmak suçundan dolayı As.C.K.nun 132, TCK.nun 62/1, 50/1,52 maddeleri gereğince üç bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş olmakla birlikte, sanığın açık ikametgah adresinin, tüm aramalara rağmen belirlenememesi nedeniyle, karar kendisine tebliğ edilemediğinden; söz konusu kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 vd. maddeleri doğrultusunda, Resmi Gazate'de yayımı tarihinden on beş gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, T.C. Anayasasının 40/2 nci maddesinde; Devletin, yaptığı işlemlerde ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğu öngörüldüğünden; 353 Sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209 ve CMK.nun 263 ncü maddeleri uyarınca, hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine veya tutuklular yönünden tutuklu bulunulan ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri Yargıtay'da temyiz yoluna gidilebileceği ilanen tebliğ olunur.

8930