31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Toroslor Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürlüğünden:

Yalavo Üniversitesi Rektörlüğünden:

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Ankara 2. İş Mahkemesinin 2009/932 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10291/1-1

—————

Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2007/154 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

10292/1-1

—— • ——

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

1640270973 vergi numaralı Benteks İmalat İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. firması için Müdürlüğümüzce verilen 22/7/2005 tarihli, 10 sayılı dahilde işleme izni kapsamında geçici ithalatı yapılan Müdürlüğümüzce tescilli 22/7/2005 tarihli, 05070300IM001010 sayılı gümrük giriş beyannamesi muhteviyatı eşyalar, verilen 12 ay süre içerisinde taahhüt edildiği şekilde izin bitim tarihi olan 27/7/2006 tarihine kadar yurtdışı edilmediğinden Müdürlüğümüzce düzenlenen 10/8/2011 tarihli, 6933 sayılı ve 10/8/2011 tarihli, 6936 sayılı ödeme emirlerimiz adı geçen firmaya adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebligat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

10206/1-1


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27.12.2011    Karar No.: 6420

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                                    :  Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Üretim Pazarlama Ltd.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ       :  Türkgücü Köyü Yolu Üzeri Kurtdere Mevkii PK. 106, 59790, Çorlu-TEKİRDAĞ

• MÜRACAAT TARİHİ                             :  21.12.2011

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                               :  Sahadan kısmi terk

• BÖLGESİ                                                  :  II no.lu Bolu

• SAHA İŞARETİ                                       :  TPO/II/A

• TADİLDEN SONRAKİ YÜZÖLÇÜMÜ :  20.519 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI                         :  AR/UYS/4694

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

II no.lu Bolu Petrol Bölgesi’nde 31.10.2010 tarihli ve 3072 sayılı petrol arama ruhsatıyla iktisap edilmiş olan 49.497 hektarlık sahadan 28.978 hektarlık “A” parçasının kısmi terki için yukarıda ünvanı ve adresi yazılı şirket 21.11.2011 tarihinde müracaat etmiş ve terk Petrol Kanununun 89’uncu maddesi gereğince 22.12.2011 tarihinde kesinleşmiştir.

Adı geçen şirket 22.12.2011 tarihinde kesinleşen terk sonucunda arama sahasının son durumunun tarif ve tasvirinin:

1/25.000 ölçekli G25-a1 haritasındaki 98 metre rakımlı Cami Korusu Tepe nirengisinden N-77 derece 00 doğrultuda ve 2.040 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 12.953 güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 7.031 metre batıda (c)’ye doğru çizgi (c)’den 7.402 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 10.792 metre batıda (e)’ye doğru çizgi, (e) köşesi 1/25.000 ölçekli G24-c2 haritasındaki 36 metre rakımlı tepe nirengisinden N-307 derece 00 dakika doğrultuda ve 855 metre uzaklıktadır. (e)’den 9.252 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 4.803 metre doğuda (g)’ye doğru çizgi, (g)’den 2.467 metre kuzeyde (h)’ye doğru çizgi, (h)’den 2.928 metre doğuda (i)’ye doğru çizgi, (i)’den 2.621 metre kuzeyde (j)’ye doğru çizgi, (j)’den 3.044 metre doğuda (k)’ye doğru çizgi, (k)’den 2.313 metre kuzeyde (l)’ye doğru cizgi, (l)’den 2.341 metre doğuda (m)’ye doğru çizgi, (m)’den 3.701 metre kuzeyde (n)’ye doğru çizgi, (n)’den 4.679 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi, şeklinde tadil edilmesini talep etmiştir.

KARAR:

Uğur Yan Sanayi ve Yer Altı Ürünleri Üretim Pazarlama Ltd. Şti.’nin sahadan kısmi terk suretiyle arama sahasının tadili hakkındaki evrakı incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince sahanın tadiline karar verilmiştir.

10230/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3614                                                                     Karar Tarihi: 28/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2011 tarihli toplantısında,

Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri için Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarının belirlenmesine yönelik alınan 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararının 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrası çerçevesinde Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 2011 yılı Aralık ayı başı Baz Yıl Varlık Tabanının 87.579.971 TL olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

10246/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3561                                                                     Karar Tarihi: 20/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında,

Perakende Satış Lisansına Sahip Dağıtım Şirketlerinin sahibi olduğu ve/veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı (TORETOSAF) üzerinden elektrik enerjisi satın alınması yönündeki talebinin ret edilmesine,

karar verilmiştir.

10247/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3562                                                                     Karar Tarihi: 20/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında,

a) 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında; 2012 yılında geçerli olmak üzere, Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı olarak; 12,39 Krş/kWh esas alınmasına,

b) 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında; Perakende Satış Lisansına Sahip Dağıtım Şirketlerinin sahibi olduğu veya iştirak ilişkisinde bulunduğu üretim şirketi veya şirketlerinden elektrik enerjisi satın alışlarında Ülke Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı olarak; ilgili her saat için Gün Öncesi Fiyatının esas alınmasına,

karar verilmiştir.

10248/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3613                                                                     Karar Tarihi: 28/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2011 tarihli toplantısında,

a) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında 2012 yılı için dağıtım sahibi kişilerce tahsil edilebilecek başvuru bedelinin 250 TL olarak belirlenmesine,

b) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında 2012 yılı için perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerinin LÜY kapsamında fiilen üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık işletim ücretinin 0 TL olarak belirlenmesine,

karar verilmiştir.

10251/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3607                                                                     Karar Tarihi: 28/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2011 tarihli toplantısında, 29/12/2010 tarihli ve 3002 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilen 21 Dağıtım Şirketi İçin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 14 üncü maddesinin “Perakende satış hizmeti fiyatları, abone grupları ve/veya gerilim seviyeleri bazında ayrı ayrı olmak üzere sabit ve/veya değişken bir bedel olarak belirlenir. Sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmeti fiyatı okuma başına uygulanır.” şeklinde değiştirilmesine,

karar verilmiştir.

10252/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3605                                                                     Karar Tarihi: 28/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2011 tarihli toplantısında, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesine göre; 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

Madde 1 - Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt Anonim Şirketi tarafından; Perakende Satış Lisansına Sahip Bölgesel Elektrik Dağıtım Şirketlerine, 01/01/2012 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aktif elektrik enerjisi bedeli olarak 16,71 Krş/kWh uygulanmasına,

Madde 2 - Perakende Satış Lisansına sahip Dağıtım Şirketlerinden elektrik enerjisi alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere uygulanan tarifelerin, TETAŞ tarafından iletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilerine uygulanmasına devam edilmesine,

Madde 3 - Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından Kuruma tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, Kurum tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan Kurul Kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına,

karar verilmiştir.

10253/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3604                                                                     Karar Tarihi: 28/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2011 tarihli toplantısında, Kocaeli-Gebze V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

3,578

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

10254/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3551                                                                     Karar Tarihi: 15/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/12/2011 tarihli toplantısında,

1.                3/11/2010 tarihli ve 2860 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen Güvence Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasların 2 nci maddesinde yer alan güvence bedellerinin yine aynı Usul ve Esasların 8 inci maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2011 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıdaki güvence bedellerinin uygulanmasına,

 

Abone Grupları

Güvence birim bedeli TL/kW

Sanayi ve Ticarethane

40,7

Mesken, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler

14,4

Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer

19,2

 

 

2 - Tarifeler Dairesi Başkanlığının 05/12/2011 tarihli ve TDB.16.110.05.02-1282 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; 3/11/2010 tarihli ve 2861 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen Elektrik Piyasasında Dağıtım Bağlantı Bedelleri ile Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasların 2 nci maddesinde yer alan sabit bağlantı bedellerinin yine aynı Usul ve Esasların 6 ncı maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2011 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıdaki sabit bağlantı bedellerinin uygulanmasına,

 

Kurulu güç

(TL)

AG

 

0-15 kW (dahil)

54,6

15-100 kW (dahil)

124,8

100 kW üzeri

158,6

OG

 

0-400 kVA (dahil)

516,8

400 kVA üzeri

642,3

 

3 - Tarifeler Dairesi Başkanlığının 05/12/2011 tarihli ve TDB.16.110.05.02-1282 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; 3/11/2010 tarihli ve 2862 sayılı Kurul Kararı ile 1/1/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabul edilen Kesme-Bağlama Bedellerine İlişkin Usul ve Esasların 1 inci maddesinde yer alan kesme-bağlama bedellerinin yine aynı Usul ve Esasların 2 nci maddesi uyarınca TÜİK tarafından yayımlanan 2011 yılı Eylül ayı 12 aylık TÜFE değişim oranı dikkate alınarak artırılmasına ve 1/1/2012 tarihinden itibaren aşağıdaki kesme-bağlama bedellerinin uygulanmasına,

 

Kesme-bağlama

TL

AG

16,2

OG

82,3

 

karar verilmiştir.

10256/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3576                                                                     Karar Tarihi: 22/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2011 tarihli toplantısında, Danıştay 13 üncü Dairesinin 2010/544 Esas No.lu, 2010/614 Esas No.lu, 2010/616 Esas No.lu kararları ile, 15/12/2009 tarihli ve 2347-8, 9, 15 sayılı Kurul Kararlarının yürütmesinin durdurulmasına “1/7/2007 ila 6/6/2008 tarihleri arasındaki dağıtım sistemi gelirlerine reaktif ve güç aşımı bedellerinin dahil edildiği anlaşıldığından, aktarılan düzenlemeler uyarınca 2007 yılı ve 6/6/2008 tarihine kadar dönemsel olarak dağıtım sistemi geliri içerisinde yer almayan reaktif enerji ve güç aşımı bedellerinin gelir düzeltme bileşeni olarak hesaplanmasına ilişkin tarifede hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçesi ile karar verilmiştir. Söz konusu Yürütmeyi Durdurma kararlarının kaldırılmasına ilişkin yapılan itirazların; YD İtiraz No: 2010/710, YD İtiraz No: 2010/711, YD İtiraz No: 2010/712 sayılı kararlar ile reddedilmesinden dolayı, 2007 ve 2008 yılları dağıtım sistemi gelir farkı hesaplamalarına dâhil edilen 1/7/2007 ila 6/6/2008 tarihleri arasındaki reaktif ve güç aşımı bedellerinin 2012 yılı gelir tavanın hesaplamalarında dikkate alınmasına ve;

1) Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 18.669.722 TL yansıtılmasına,

2) ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 11.988.434 TL yansıtılmasına,

3) İSTANBUL ANADOLU YAKASI Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 33.333.507 TL yansıtılmasına,

4) BEDAŞ Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 76.235.608 TL yansıtılmasına,

5) ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 5.970.261 TL yansıtılmasına,

6) Çoruh Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 6.653.147 TL yansıtılmasına,

7) DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına ilk üç ayda 114.039.491 TL yansıtılmasına,

8) FIRAT Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 8.420.671 TL yansıtılmasına,

9) GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 41.766.533 yansıtılmasına,

10) OSMANGAZİ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 23.166.500 yansıtılmasına,

11) TOROSLAR Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 60.885.038 yansıtılmasına,

12) Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 11.619.027 yansıtılmasına,

13) ULUDAĞ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 32.140.408 yansıtılmasına,

14) VANGÖLÜ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 10.306.885 yansıtılmasına,

15) YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin 2012 yılı dağıtım sistemi gelir tavanına 13.837.364 yansıtılmasına,

karar verilmiştir.

10257/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3603                                                                     Karar Tarihi: 28/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/12/2011 tarihli toplantısında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 11 inci maddesi, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 11 inci ve Geçici 2 nci maddeleri ile Doğal Gaz Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 36 ncı, 37 nci, 38 inci, 39 uncu ve 45 inci maddeleri uyarınca, 2012-2016 yıllarını kapsayan dönem boyunca uygulanmak üzere, doğal gaz piyasası ile ilgili bağlantı tarifeleri ve iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri bedelleri ile bu bedellerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar hakkında aşağıdaki Kararı almıştır.

Madde 1 - (1) Şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uyguladığı;

Abone bağlantı bedeli: Sayaç dahil, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeldir.

(2) Abone bağlantı bedeline sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri dahildir.

Madde 2 - (1) 4646 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış bir hak, belge, izin ve yetkilendirmeye müsteniden doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunan şehir içi doğal gaz dağıtım tüzel kişilerinin konut ve ısınma amaçlı doğal gaz kullanan abonelere uygulayacağı sayaç dahil abone bağlantı bedeli üst sınırı ilk bağımsız bölüm sayısı (BBS) için 315 TL olarak tespit edilmiştir.

(2) Bağlantı talebinde bulunulan binadaki daire sayısına göre hesaplanacak BBS; dairenin 200 m² ye kadar brüt alanı için 1 (bir) alınır, bundan sonraki ilave her 100 m² ye kadar alan için abone bağlantı bedeli 260 TL artırılır.

(3) Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi kapsamında abonelerin yazılı talebi doğrultusunda, dağıtım şirketi tarafından mevcut mekanik sayacın ön ödemeli sayaç ile değiştirilmesi durumunda alınacak bedel 122 TL olarak tespit edilmiştir.

Madde 3 - (1) Kurumun yaptığı ihale sonucu lisans almış dağıtım şirketleri lisanslarında belirlenen abone bağlantı bedelini uygular. Söz konusu dağıtım şirketleri için, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk 5 yıllık sürenin dolmasından sonra, bu Kararın 2 nci maddesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

Madde 4 - (1) Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılacak olması halinde bağlantı, abonenin seçimine bağlı olarak, abone tarafından sertifika sahibi kişilere veya dağıtım şirketlerine yaptırılır. Söz konusu bağlantının abone tarafından dağıtım şirketine yaptırılması halinde, dağıtım şirketinin aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedeli; bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşur. Abone bağlantı bedeli; bağlantı tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre hesaplanacak bağlantı maliyetine %10 ilave edilerek bulunan toplam bedeli geçemez. Talep edilmesi halinde, dağıtım şirketi bağlantı ile ilgili gerçek maliyetlerini onaylı belgelerle ispat etmekle yükümlüdür.

(2) Söz konusu bağlantının abone tarafından sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili vereceği hizmetler için dağıtım şirketinin aboneden alacağı bedel ilk 100 metrelik bağlantı için 260 TL’yi, ilave her metre için 1,7 TL’yi geçemez.

(3) Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanacak abonelere münferit bağlantı yapılmayacak olması ve konutlarla aynı binada bulunması halinde, 2 nci ve 3 üncü madde hükümleri uygulanır.

Madde 5 - (1) Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketleri serbest tüketicilere; eşit durumda bulunan serbest tüketiciler arasında ayrım yapmaksızın, taraflar arasında belirlenen bağlantı tarifelerini uygular.

(2) Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır.

Madde 6 - (1) Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, ön ödemeli sayaç kullanan müşterileri hariç, diğer müşterilerinden her bir kullanım yerine göre ayrı ayrı tahsil edeceği güvence bedeli üst sınırı, abonenin kullanım yerlerine göre; kombi için 287 TL/adet, soba için 287 TL/konut, merkezi sistem için 287 TL x BBS, ocak ve/veya şofben için 70 TL olarak belirlenmiştir.

(2) Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonelerden alınacak güvence bedeli için üst sınır, abonenin 2 (iki) aylık maksimum tüketimi karşılığı doğal gaz bedelini geçemez. 2 (iki) aylık maksimum tüketim karşılığı alınacak olan güvence bedeli aşağıdaki şekilde hesaplanır:

GB = (2 x ÇS x ÇG x YCST x BF ) + (K x KS) + (S X SS) + (O X OS) + (Ş X ŞS)

GB, mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonelerden alınacak güvence bedeli üst sınırını (TL);

ÇS, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen günlük çalışma saatini (saat);

ÇG, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen aylık çalışma gününü (gün);

YCST, müşteri ile dağıtım şirketi arasında belirlenen, kombi, soba, ocak ve şofben hariç yakıcı cihazların ortalama saatlik tüketimlerini (metreküp/saat);

BF, sözleşmenin imzalandığı ay geçerli olan tüm vergiler dahil perakende doğalgaz satış fiyatını (TL/metreküp);

K, bu maddenin birinci paragrafında kombi için belirlenmiş güvence bedeli tutarını;

KS, kombi sayısını;

S, bu maddenin birinci paragrafında soba için belirlenmiş güvence bedeli tutarını;

SS, soba sayısını;

O, bu maddenin birinci paragrafında ocak için belirlenmiş güvence bedeli tutarını;

OS, ocak sayısını;

Ş, bu maddenin birinci paragrafında şofben için belirlenmiş güvence bedeli tutarını;

ŞS, şofben sayısını;

ifade eder.

(3) Mal ve hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanan abonenin merkezi sisteme dahil olması ve ayrı bir yakıcı cihazının bulunmaması durumunda bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

(4) Abonenin iç tesisat projesinin tadil edilmesi halinde, güvence bedeli yalnızca tadilat konusu cihaz için yukarıdaki formülasyona uygun olarak yeniden hesaplanır. Tadilat dolayısıyla;

a) Cihaz sayısının değişmesi halinde, eklenen ya da çıkarılan cihaz için hesaplanan yeni tutar,

b) Mevcut bir cihazın yenisi ile değiştirilmesi halinde ise eski ve yeni cihaz arasındaki kapasite farkı için hesaplanan tutar,

dikkate alınır.

(5) Şehir içi dağıtım şirketleri tarafından serbest tüketicilere uygulanacak güvence bedeli taraflar arasında serbestçe belirlenir.

(6) 05/03/2003 tarihinden sonra güvence bedeli alınan müşterilerden, sözleşmesi sona eren veya mekanik sayacı ön ödemeli sayaç ile değiştirilenlerin, dağıtım şirketinde bulunan güvence bedeli tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak ilan edilen, 1994=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’nde bir ay önceye göre meydana gelen değişim oranları esas alınarak güncelleştirilir ve talep tarihinden itibaren üç gün içerisinde kendisine iade edilir.

Madde 7 - (1) Şehir içi doğal gaz dağıtım şirketlerinin, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine göre doğal gazı kesilerek hizmeti durdurulan müşterilerine uygulayacağı sayaç açma-kapama bedeli üst sınırı, yalnızca sayaç kaparken uygulanmak üzere 21 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Madde 8 - (1) Dağıtım şirketlerinin iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri bedelleri üst sınırları sayaç çeşitlerine göre aşağıda belirlenmiştir.

 

SAYAÇ TİPİ

İÇ TESİSAT PROJE ONAY, KONTROLÖRLÜK, TEST VE İŞLETMEYE ALMA BEDELİ

G4, G6 (TL/Adet)

21

G10, G16, G25 (TL/Adet)

39

G40, G65, G100 (TL/Adet)

78

G160, G250, G400 (TL/Adet)

118

G400 den büyük (TL/Adet)

159

 

 

Kolon Hattı (TL/Proje)

21

 

(2) Bu bedeller iç tesisat sertifikası sahibi kişilerce dağıtım şirketlerine ödenir. Birinci kontrolde uygunluk alamayan tesisatlarda ikinci ve üçüncü kontrol ücreti olarak ilk kontrol ücretinin en fazla %50’ si tahsil edilir. Daha sonra kontrol gerekmesi halinde ücret alınmaz.

(3) İç tesisat tadilat projeleri için de yukarıda belirlenen bedeller uygulanır.

(4) Dağıtım Şirketleri, iç tesisat sertifikası sahibi kişilerden Kurul tarafından belirlenen bedellerin dışında herhangi bir ad altında başka bir bedel alamaz.

Madde 9 - (1) Döviz bazında düzenlenen bedellerin Türk Lirasına çevrilmesinde, abonenin dağıtım şirketi ile sözleşme imzaladığı günün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Döviz Alış kuru kullanılır.

Madde 10 - (1) Bu Kararda belirlenen bedeller 2012 yılı için geçerli olan bedellerdir. Bu bedeller her yıl Aralık ayında T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel İndeksi’ndeki Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim) oranı ile güncellenir. Bu şekilde güncellenen bedeller dağıtım şirketleri tarafından yürürlüğe girmeden önce internet sitesinde yayımlanır ve geçerli olduğu dönem boyunca internet sitesinde duyurulur.

Madde 11 - (1) Bu Kararda belirlenen bedellere, Katma Değer Vergisi dâhil değildir.

Madde 12 - (1) Bu Kararda düzenlenen tarifelerde, belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz.

Madde 13 - (1) Bu Karar, 01/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 14 - (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

10250/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3563                                                                           Karar Tarihi: 20/12/2011

1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,583

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

2 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Adıyaman OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,81

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

3 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Afyonkarahisar OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,5

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

4 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Akhisar OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

3,087

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

5 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Aksaray OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,77

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

6 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

2,649

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

7 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Aliağa OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım

Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,443

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

8 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Amasya Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,869

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

9 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Amasya-Merzifon OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,2

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

10 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,848

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

11 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Ankara 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,152

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

12 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

2,031

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

13 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,35

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

14 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Antakya OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,451

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

15 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Antalya OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

1,53

0,73

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

16 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Aydın OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

2,078

1,561

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

17 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Balıkesir II. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,5

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

18 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,922

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

19 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bandırma OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,545

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

20 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bartın Merkez 1. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,979

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

21 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Başkent OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,45

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

22 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Batman Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,993

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

23 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bergama Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,169

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

24 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Biga OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,856

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

25 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bilecik 1. OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,64

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

26 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,786

 

 

1,444

128,477

256,955

 

olarak onaylanmasına,

 

27 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bolu OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,345

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

28 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Boya ve Vernik OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,974

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

29 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,11

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

30 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bucak OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,382

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

31 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Burdur OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,386

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

32 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bursa Deri OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

1,313

0,965

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

33 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,98

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

34 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Çanakkale OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,106

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

35 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Çankırı Korgun OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,629

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

36 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,216

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

37 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Çorum OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,896

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

38 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Demirtaş OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

0,65

0,49

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

39 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,216

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

40 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,086

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

41 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Düzce 2. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,75

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

42 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Düzce OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,09

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

43 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Edirne Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,319

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

44 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Elazığ OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,509

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

45 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Erzincan OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,244

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

46 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Erzurum Merkez I. OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,981

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

47 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Eskişehir Sanayi Odası OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,87

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

48 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,922

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

49 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Gaziantep OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,965

 

 

0,667

1,4

2,8

 

olarak onaylanmasına,

 

50 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

0,95

0,704

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

51 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

1,409

0,965

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

52 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Gediz OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,37

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

53 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Gerede OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,871

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

54 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Gümüşhane OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,352

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

55 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,31

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

56 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Hatay-Payas Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,96

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

57 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Hayrabolu OSB Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,521

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

58 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Isparta Deri OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,411

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

59 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Isparta Süleyman Demirel OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,2

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

60 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

2,08

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

61 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İnegöl OSB Tüzel Kişiliğinin;

 

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,6

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

62 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İscehisar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

2,569

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

63 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İskenderun OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

0,4

0,13

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

64 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

1,9

1,7

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

65 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İstanbul Dudullu OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

1,71

1,21

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

66 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,698

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

67 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İstanbul Tuzla OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

1,63

1,23

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

68 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İTOB Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,3

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

69 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İzmir Atatürk OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

0,62

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

70 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İzmir Buca (Ege Giyim) Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,327

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

71 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

 

2,671

2,104

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

72 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Kadirli OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,2

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

73 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Kahramanmaraş OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)

Güç

Bedeli

(Kr/kW/Ay)

Güç Aşım Bedeli (Kr/kW/Ay)

1,238

 

 

 

 

 

 

olarak onaylanmasına,

 

74 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2011 tarihli toplantısında, Karabük OSB Tüzel Kişiliğinin;

- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, organize sanayi bölgesi onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına 2012 yılı için uygulanmak üzere dağıtım bedelinin

 

TT

(Kr/kWh)

AG (Kr/kWh)

OG (Kr/kWh)

ÇT (Kr/kWh)