31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159

YARGI İLÂNLARI

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

Adana 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden:

SAYI: 2010/802-2011/218 E K

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Saleh ve Mahdıe oğlu, 1979 Aleppo D.lu Suriye Halep Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden SOUBHI KHABBAZ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/03/2011 tarih ve 2010/802 esas, 2011/812 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 10 ay süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

7564

—————

SAYI: 2010/902-2011/224 E K

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Alı ve Fatıma oğlu, 03/03/1987 Damascus D.lu, Suriye Şam Sahiye Mah. Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden AMER DALI HASAN hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 16/03/2011 tarih ve 2010/902 esas, 2011/224 karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1 maddesi uyarınca neticeten 10 ay hapis ve 80-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının 10 ay süreyle ertelenmesine karar verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 s. CMUK'nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

7565


Adana 6. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas No            :  2001/636

Karar No          :  2008/463

Sanık Kimliği   :  Cemil KARA; Satılmış ve Ayşe oğlu, 01.08.1979-Devrekani doğumlu, Kastamonu/Devrekani İlçesi Çörekçi Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  Geç İltihak Suretiyle Bakaya Kalmak

Suc Tarihi         :  29.11.1999-08.12.1999

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 28.03.2008 tarihinde yapılan duruşmasız işlere ait kararda;

"Hükümlü Cemil KARA hakkında mahkememizin 24.10.2001 gün ve 2001/636-943 E.K. sayılı ilamı ile kesinleşmiş hükmün konusunun ASCK'nun 63 ncü düzenlemem Geç iltihak suretiyle bakaya kalmak suçu olduğu dikkate alınarak suç tarihinde sivil şahıs statüsünde bulunan hükümlü hakkında 353 sayılı kanunda 05.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 29.06.2006 gün ve 5530 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sonucu yargılama görevi adliye mahkemelerine verilmiş bulunduğundan 353 sayılı kanunun 29.06.2006 gün ve 5530 sayılı kanun ile değişik 9,10,13 maddeleri ile 5278 sayılı yasanın geçici 2 nci maddesi gereğince Askeri Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

Kararın kesinleşmesini takiben hükümlü hakkında 5278 sayılı yasanın geçici 1 nci maddesi uyarınca CMK'nun 231 nci maddesinin tatbiki ihtimalinin değerlendirilmesi takdir ve ifası için dava dosyasının 5235 sayılı kanunun 10 ve 14 ncü maddeleri uyarınca yetkili ve görevli Kastamonu Devrekani Sulh Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Olayın özelliği dikkate alınarak koşulları oluştuğunda CMK'nın 231 nci maddesinin görevli Mahkemece tatbiki ihtimalinin mevcudiyeti karşısında bu aşamada sürdürülecek infazın hükümlü mağduriyetine neden olabileceği değerlendirildiğinden 5275 sayılı yasanın 98/3 nü maddesi uyarınca İNFAZIN DURDURULMASINA, infazın durdurulması ve buna ilişkin belgelerin dosyaya dönmesi maksadıyla Askeri Savcılığına müzekkere yazılmasına

353 Sayılı Yasanın 254 ncü, 5728 sayılı Yasanın 562 nci ve Geçici 1 nci maddesi, 5275 sayılı Yasanın 101 nci maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına ve askeri kurum amirliğine veya tutuklu ve hükümlüler yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü veya yazılı müracaatla Askeri Yargıtay'da itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

8366

—————

Esas No            :  2011/169

Karar No          :  2011/189

Sanık Kimliği   :  Yalçın SÖNMEZ (T.C.No: 34585549104), Kemal ve Ülkü oğlu, 1987 d.lu, Hatay, İskenderun, Nergizlik Köyü nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  ASKERİ EŞYAYI KASTEN TAHRİP ETMEK

Suç Tarihi         :  08.04.2008

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 25.05.2011 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Yalçın SÖNMEZ hakkında her ne kadar 08.04.2008 tarihinde askeri eşyayı kasten tahrip etmek suçunu işlediği iddia edilmiş ise de;

Sanığa isnat edilen suçun askeri bir suç olmadığı, askeri bir suçla bağlantısının bulunmadığı ve sanığın terhis olmuş olması nedenleriyle askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kesilmiş olduğu anlaşıldığından 353 Sayılı Kanunun 9, 17 ve 176' nci maddeleri gereğince 6 nci Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin GÖREVSİZLİĞİNE,

Kararın kesinleşmesini müteakip sanığın eyleminin kamu malına zarar verme suçunu oluşturabileceğinden bu suçtan yargılanması için dava dosyasının yetkili ve görevli Adana, Asliye Ceza Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Sanığın YOKLUĞUNDA, TALEBE UYGUN olarak karar verildi.

Verilen kararın hüküm fıkrası, herkes ayağa kaldırılmak suretiyle okundu, gerekçesi ana çizgileriyle açıklandı. İş bu hükmün tefhiminden/ tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde, Askeri Savcı, Sanıklar, Komutan tarafından;

Askeri Mahkemeye veya Askeri Savcılığa bir dilekçe vermek,

Adliye Mahkemelerine veya Cumhuriyet Savcılıklarına bir dilekçe vermek,

Askeri Mahkemeye veya Askeri Savcılık Yazmanına bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla,

Tutuklular yönünden Yazmana veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçeyle,

Asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak ya da dilekçe vermek suretiyle,

Askeri Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu açıklanmak suretiyle alenen ve usulen tefhim olundu.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince itanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

8367

—————

Esas No            :  2010/1701

Karar No          :  2010/1175

Sanık Kimliği   :  Melih SAĞLAM (T.C.No:22564352548), Arslan ve Dilek oğlu, 1989 doğumlu, Aydın/Merkez Kurtuluş Mah. nüfusuna kayıtlı.

Suç                   :  Emre İtaatsizlikte Israr

Suç Tarihi         :  21.03.2010

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 28.09.2010 tarihinde yapılan duruşmasında;

Sanık Melih SAĞLAM'ın cep telefonu bulundurduğu ve bu nedenle emre itaatsizlikte ısrar suçunu işlediğinden bahisle açılı kamu davasında sanığın eyleminin 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunun 61/A maddesinde yer alan "Kıt'a, karargah ve kurumlarda ya da görev esnasında bulundurulması veya kullanılması emirle yasak edilen; cep telefonu, bilgisayar, radyo, teyp, fotoğraf makinesi gibi görüntü, ses ve benzeri verileri kaydeden, depolayan veya ileten her türlü cihaz ve aletler ile aksamlarını bulunduran veya kullananlar 10 günden 1 aya kadar oda veya göz hapsi ile cezalandırılırlar." hükmü kapsamında olduğu, bu hükmün 1412 Sayılı Kanunun 87. maddesine nazaran özel hüküm içerdiği, böylece sanığın eyleminin 477 Sayılı Kanun kapsamında disiplin suçu oluşturacağı, bu suçtan da yargılama ve görev yetkisinin Disiplin Mahkemesine ait olduğu anlaşılmakla; sanık hakkında müsnet suç sebebiyle 353 S.K. nun 9., 176. maddeleri gereğince Mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, hükmün kesinleşmesini müteakip dava dosyasının yetkili ve görevli Adana 6.Kor.K.lığı Disiplin Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

Talebe uygun ve temyizi kabil karar verildi.

İş bu karar sanığın YOKLUĞUNDA alenen okundu, usulen tefhim olundu. Sanığa hakkındaki hükmü yedi gün içerisinde tutanak katibine veya halen askeri birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak Cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bu hususta tutanak düzenlenmesi için yapacağı bir beyan veya Askeri Mahkememize veya başka bir mahkemeye veya halen askeri bir birlikte görev yapıyor ise Birlik Komutanlığına veya halen tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne vereceği bir dilekçe ile temyiz edebileceği hususu anlatılamadı.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

8368

—————

Esas No            :  2011/4001

Karar No          :  2011/116

Sanık Kimliği   :  GURBET DEMİR; Sadettin ve Kifayet oğlu, 1982 doğumlu, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Şehitishak Mahallesi nüfusuna kayıtlı.

Eylem               :  Kumar ve Benzeri Oyunlar Oynamak

İdarenin İzni Olmaksızın Yasak Yerlere Girmek

Suç Tarihi         :  16.04.2011-20.04.2011

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 06.06.2011 tarihinde yapılan duruşmasında;

Tutuklu Gurbet DEMİR'in 20.04.2011 günü yatakhanede bulunmak suretiyle idarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek eylemi sübut bulduğundan eylemin nitelik ve ağırlığı göz önünde bulundurularak 5275 sayılı kanunun 116. maddesinin atfıyla 5275 sayılı kanunun 40/2-a maddesi gereğince spor etkinliklerinden bir ay süre ile yoksun bırakılmasına,

Tutuklu Gurbet DEMİR'in kumar ve benzeri oyunlar oynamak eylemini gerçekleştirdiği hususunda yeterli delil bulunmaması sebebiyle eylemin gerçekleştirildiği yönünde Mahkememizde tam bir kanaat oluşmadığından bu eylem sebebiyle tutuklu Gurbet DEMİR'e ceza verilmesine yer olmadığına,

5275 sayılı kanunun 47/6 maddesi gereğince gerekçeli kararın bir suretinin tutukevi yönetimi tarafından derhal tutuklulara tebliğine,

353 sayılı kanunu 244/son fıkrası gereğince yedi gün içerisinde Gaziantep/5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Yukarıda yazılı kararın sanığın adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliği yapılamamış olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

8369