24 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28152

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından :

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığından :

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULUNA ÜYE SEÇİMİNE İLİŞKİN İLAN

Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun seçimle gelen ve süresi 15 Ocak 2012 tarihinde sona erecek olan üç asıl ve iki yedek üyeliği için Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunca 13 Ocak 2012 Cuma günü saat:14.00'te seçim yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı katılanlarla 16 Ocak 2012 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacaktır.

Adaylarda aranan nitelikler:

Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul üyeleri,

Yargıtay üyeleri,

Danıştay üyeleri,

Birinci sınıf adli yargı hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile bu sınıftan sayılanlar,

Birinci sınıf idari yargı hâkimleri ile bu sınıftan sayılanlar,

Hukuk profesörleri,

En az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış olanlar,

En az yirmi yıl fiilen noterlik yapmış birinci sınıf noterler

aday olabilirler.

Başvuru usulü:

1 - Genel Kurul üyeleri, toplantı öncesinde veya sırasında aday olabilirler.

2 - Yukarıdaki niteliklere sahip kimseler, toplantı tarihine kadar başvurabilirler.

3 - Genel Kurul üyeleri, yukarıdaki niteliklere sahip kimseleri toplantı öncesinde veya sırasında aday gösterebilirler.

4 - Toplantıdan önce başvuru ve aday gösterme Akademi Başkanlığına, toplantı sırasında başvuru ve aday gösterme ise Genel Kurul Başkanlığına verilecek dilekçe ile yapılır.

5 - Genel Kurul üyelerinin adaylığı dışında yapılan başvuru ve aday göstermelerde dilekçeye adaylarda aranan niteliklerin bulunduğuna ilişkin belge eklenir.

6 - Toplantıdan önce başvuran veya aday gösterilen kişilere başvurunun yapıldığını gösteren bir alındı belgesi verilir.

7 - Eksik belgeyle yapılan başvurular ve aday göstermeler değerlendirmeye alınmaz.

8 - Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun alındığı tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuru adresi:

Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı İncek Bulvarı Ahlatlıbel Çankaya-ANKARA

İlanen duyurulur.

10043/1-1

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3532                                                                              Karar Tarihi: 08/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/12/2011 tarihli toplantısında, TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2012 yılı 1. çeyreği için 7,02 TL/MWh olarak onaylanmasına,

karar verilmiştir.

10044/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin XVI No.lu Antalya petrol bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/AKS/4259 hak sıra numaralı 1 adet petrol arama ruhsatnamesi 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 132/4’üncü maddesi gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından 12.12.2011 tarihinde feshedilmiş ve söz konusu ruhsatname bu tarihte sona ermiştir.

6326 Sayılı Petrol Kanununun 48 ve 49 uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetini yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 ncu maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9953/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.12.2011     Karar No: 6415

ŞİRKETİN                                          :

- TİCARİ UNVANI                           :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

- MERKEZİ                                        :  Ankara

- TEBLİGAT ADRESİ                      :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86, 06100 Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ                   :  15.08.2011

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                                     :  Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                        :  XIII no.lu Hatay

- SAHA İŞARETİ                              :  TPO/XIII/BP

- KAPSADIĞI İL                               :  Adana

- YÜZÖLÇÜMÜ                               :  49.556 hektar

- HAK SIRA NUMARASI               :  AR/TPO/5013

ARAMA SAHASININ HUDUDU  :

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/25.000 ölçekli N35-b4 haritasındaki 89 metre yükseltili Sinekçinin Tepe nirengisinden N-99 derece 15 dakika doğrultuda ve 2580 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 13.255 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 21.440 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c)’den 7090 metre güneyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 10.359 metre batıda (e)’ye doğru çizgi,

(e) köşesi 1/25.000 ölçekli N35-d1 haritasındaki 331 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-297 derece 45 dakika doğrultuda ve 1410 metre uzaklıktadır. (e)’den 20.344 metre kuzeyde (f)’ye doğru çizgi, (f)’den 31.740 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Türkiye Petrolleri A.O.’nın mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereğince 07.09.2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş, ancak istenilen muvafakat 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1’nci maddesinde sözü edilen iki ay içerisinde 07.11.2011 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi şartı ile talip şirkete mezkur sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Türkiye Petrolleri A.O.’na bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

9954/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.12.2011     Karar No: 6417

ŞİRKETİN                                :

- TİCARİ UNVANI                 :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

- MERKEZ ADRESİ                :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK

- TÜRKİYEDEKİ ADRESİ      :  Söğütözü Caddesi No:27 Söğütözü - ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ          :  29.09.2011

RUHSATIN                              :

- MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

- BÖLGESİ                               :  VII no.lu Erzurum

- SAHA İŞARETİ                    :  TPI/VII/E

- KAPSADIĞI İLLER              :  Muş, Erzurum

- YÜZÖLÇÜMÜ                      :  49.661 hektar

- HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TPI/4388

- VERİLİŞ TARİHİ                  :  05.01.2008

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti., yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 05.01.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 55/2'nci maddesine istinaden 05.01.2014 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılması için 29.09.2011 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.'nin süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarına imkan vermek maksadıyla, VII no.lu Erzurum Petrol Bölgesi'nde sahip bulunduğu AR/TPI/4388 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının kanuni süresinin sona ereceği 05.01.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 55/2'nci maddesi göz önüne alınarak 05.01.2014 tarihine kadar 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

9955/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 16.12.2011     Karar No: 6416

ŞİRKETİN                                   :

- TİCARİ UNVANI                    :  Turkish Petroleum International Company Ltd.

- MERKEZ ADRESİ                   :  Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal ISLANDS UK

- TÜRKİYEDEKİ ADRESİ         :  Söğütözü Caddesi No:27 Söğütözü - ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ             :  29.09.2011

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                               :  Arama ruhsat sürelerinin uzatımı

- BÖLGESİ                                  :  VII no.lu Erzurum

- SAHA İŞARETLERİ                :  TPI/VII/A, B, C, D

- KAPSADIĞI İLLER                 :  Trabzon, Rize (K.S.İ)

- YÜZÖLÇÜMLERİ                   :  48.100, 49.187, 48.270, 46.255 hektar

- HAK SIRA NUMARALARI   :  AR/TPI/4384, 4385, 4386, 4387

- VERİLİŞ TARİHLERİ              :  05.01.2008

KARAR:

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti., yukarıda bölgesi, saha işaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı 4 adet petrol arama ruhsatının kanuni sürelerinin sona ereceği 05.01.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/5 inci maddesine göre %50 oranında artırılması için 29.09.2011 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti.’nin süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarına imkan vermek maksadıyla, VII no.lu Erzurum Petrol Bölgesi’nde Karadeniz’de Karasuları içinde sahip bulunduğu AR/TPI/4384, 4385, 4386, 4387 hak sıra numaralı 4 adet petrol arama ruhsatının süresinin, 05.01.2012 tarihinden 05.01.2014 tarihine kadar 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/5 inci maddesi göz önüne alınarak % 50 oranında süre artırımı ile uzatılmasına karar verilmiştir.

9956/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Alaşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/140 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9994/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMANIN ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AKSA PEYZAJ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-SARAY ŞUBESİ ANKARA

KRİTER 252

TS 12427

06/8635

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

AKTEPE BİLİŞİM SİS. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

TS 10956

TS 12845

06/8124

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ALG PSİKOTEKNİK SİSTEM BİLİŞİM YAZILIM TEK. A.Ş.

ANKARA

TS 13149

TS 12498

06/8638

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ANKARAN TURZ. GİYİM GIDA A.Ş.-KUKİ MACUNKÖY SATIŞ ŞUBESİ ANKARA

TS 7281

06/8125

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ANKATEST KALİTE KONTROL CİH. SER. HİZ. VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 13211

06/8639

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BEMAŞ ELEKTORNİK MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12739

TS 12749

06/269

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BİR OFİS BÜRO MAK. İNŞ. TEKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12125

TS 12749

06/3467

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

C.Z.K. TURZ. RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 7036

06/7698

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

CS ANALİTİK LABORATUVAR CİH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06/7687

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ERKAL ERGÜVEN ERBA ISITMA VE SOĞUTMA SİS. İML. TİC. VE TAAH.

ANKARA

TS 12676

TS 12355

TS 12865

06/5093

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ESC BİLGİ İŞLEM YAZIYIL DAN. VE REKLAMCILIK TİC. LTD. ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ ANKARA

TS 13149

06/8128

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KİP ELBİSE KURU TEMİZLEME ÇAMAŞIR YIKAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 9173

06/5636

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

KÜÇÜKAĞA ATAKUL-ATAKUL TİC. ŞUBESİ ANKARA

TS 8986

06/8628

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

MEDİKO SES TIBBİ MALZ. İLT. OTO TEKS. TURZ. GIDA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06/5098

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

METİN İREM-ARTI ORTOPEDİ MEDİKAL ANKARA

TS 13181

06/8622

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

OPTİVA SAĞLIK YAT. VE HİZ. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06/5063

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÖZ BAŞKENT MAK. İML. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12539

06/6255

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÖZKANOĞLU İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇANKIRI

TS 12225

19/758

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ÖZSERAY LPG NAK. GIDA VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12664-1

06/6248

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

PET-TA PET. ÜR. İNŞ. TEK. GIDA MAD. TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-MAMAK ŞUBESİ ANKARA

TS 11939

06/8632

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

REKOR SAVUNMA VE GÜVENLİK SİS. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12782

06/5635

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ŞİPKON PREFABRİK KONTEYNER VE ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMLİ YAPILAR İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

KRİTER 3

06/8129

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

TELKOTEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA

TS 12498

TS 12749

TS 13242

06/8131

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

UMED ULTRASON END. MED. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12426

06/7692

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

USTA BİLİŞİM REK. EĞT. GÜV. İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. PAZ. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12498

TS 13149

06/5067

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

YAPICILAR İNŞ. VE TİC. KOLL. ŞTİ.-AHMET KOCA VE ORTAĞI ANKARA

KRİTER 178

06/8633

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

BİL-SER LPG DÖNÜŞÜM SİS. OTO YED. PARÇ. AKS. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 12664-1

06/6780

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

VADİ ENERJİ TELEKOMÜNİKASYON İNŞ. ELEK. PET. DEK. MİM. MÜH. MAK. İTH. İHR. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12541

06/8090

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

ALPLER 2000 İNŞ. TUR. NAK. GIDA VE HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇANKIRI

TS 12524

06/1044

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

 

YENİŞEHİR TELEFON İNŞ. ELEK. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12739

TS 12749

06/3676

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

RED-EL REDÜKTÖR ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL

KRİTER 263

06/7699

09.11.2011

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

 

DEÇAR GIDA TEKS. İNŞ. AKAR. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

06/8293

09.11.2011

FİRMA İSTEĞİ

REİS LİDER ARAÇ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

TS 13070

06/5744

09.11.2011

FİRMA İSTEĞİ

DUYAR GIDA VE İHTİYAÇ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06/7625

09.11.2011

FİRMA İSTEĞİ

İL-TU PET. İNŞ. NAK. OTOM. TURZ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 11939

TS 12663

06/8202

09.11.2011

ARA KONTROL OLUMSUZ

DEMİR PETROL TARIM ÜR. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ANKARA

TS 11939

06/5024

09.11.2011

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKİD OTOM. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

TS 11921

06/3982

09.11.2011

ARA KONTROL OLUMSUZ

MERGEN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTANBUL

TS 11173

06/7642

09.11.2011

ARA KONTROL OLUMSUZ

OSMANLI KALIP MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.İSTANBUL

TS 12225

06/6758

09.11.2011

ARA KONTROL OLUMSUZ

UZUNSÖZ MOTORLU ARAÇLAR İNŞ. GIDA TEK. LTD. ŞTİ. ANKARA

TS 12047

06/4032

09.11.2011

ARA KONTROL OLUMSUZ

9952/1-1