24 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28152

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


53 KALEM HIRDAVAT, ELEKTRİK VE TEKNİK DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:


2 ADET BORULU TİP YAĞ SOĞUTUCU EŞANJÖRÜN TEKNİK RESİM ÖLÇÜLERİNDE VE TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


4.270 TON YEM HAMMADDELERİ VE 498.600 KG YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


PALET PABUCU VE PALET EK PİMİ SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ  Kurumu E L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


2.000.000 ADET HAVA KABARCIKLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ TAŞIMA POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A. Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


18 KALEM LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


53 KALEM HIRDAVAT, ELEKTRİK VE TEKNİK DONANIM SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:

İhalenin konusu                            :  53 Kalem Hırdavat, Elektrik ve Teknik Donanım alımı

İhaleyi yapan birim adı                 :  TÜRK TELEKOM A.Ş. BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                                           :  Cumhuriyet Bulvarı No: 117 Pasaport/İZMİR

Telefon                                         :  0 (232) 555 1113 - 555 19 82

Faks                                              :  0 (232) 484 95 86

e-mail                                            :  ahmet.bircekan@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği      

yer ve temin şekli                          :  Batı-I Bölge Müdürlüğü/ Satın Alma Müdürlüğü 503 no'lu oda

İhale usulü                                    :  İlanlı Alım

İhale tarih ve saati                         :  27.12.2011-10:00

Tekliflerin verileceği yer               :  Batı -I Bölge Müdürlüğü/Satın Alma Müdürlüğü

                                                    

İhalenin yapılacağı yer                  :  Batı-I Bölge Müdürlüğü Satın Alma Müdürlüğü ihale salonu

İhaleye katılabilecek olanlar          :  Yurtiçinde faaliyet gösteren tüzel kişiler

Şartname Bedeli                            :  20.- TL

Geçici Teminat Miktarı                 :  Teklif edilen bedelin en az % 3 oranında

Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

9992/1-1


2 ADET BORULU TİP YAĞ SOĞUTUCU EŞANJÖRÜN TEKNİK RESİM ÖLÇÜLERİNDE VE TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINDA İMALİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere, 2 adet borulu tip yağ soğutucu eşanjörün teknik resim ölçülerinde ve teknik şartname esaslarında imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2011/ 203137

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  1- Borulu Tip Yağ Soğutucu Eşanjör:    2 Adet

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 (kırkbeş) takvim gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  18.01.2012 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan / MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 18.01.2012 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9864/1-1


4.270 TON YEM HAMMADDELERİ VE 498.600 KG YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 4.270 Ton yem hammaddeleri ve 498.600 Kg yem katkı maddeleri satın alınacaktır.

 

S.No

Cinsi

Miktarı

(Ton)

1-

Ayçiçeği Tohumu Küspesi

2.008

2-

Buğday Kepeği

452

3-

Mısır Kepeği

360

4-

Pamuk Tohumu Küspesi (PTK)

560

5-

Soya Fasulyesi Küspesi (SFK)

890

 

TOPLAM

4.270

 

S.No

Cinsi

Miktarı

(Kg)

1-

Amonyum Klorür

3.500

2-

Fraksiyonize By-Pass Yağ

120.000

3-

Dikalsiyum Fosfat (DCP)

55.200

4-

Biotin

2.200

5-

Mermer Tozu

122.000

6-

Sodyum Bikarbonat

111.000

7-

Yemlik Tuz

50.000

8-

Vitamin-Mineral Premiksi

34.700

 

TOPLAM

498.600

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 04/OCAK/2012 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62  Bakanlıklar/ANKARA

Tlf. :  (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax : (0 312) 425 59 55

10005/1-1


PALET PABUCU VE PALET EK PİMİ SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ  Kurumu E L.İ. Müessesesi Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz iş makinelerinden 191 M-II model Marion ekskavatörlerde kullanılmak üzere palet pabucu ve palet ek pimi temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası              :  2011/206820

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası  :  Tel: 0286-4162001

                                                  Faks: 0286-4163700

c) Elektronik Posta Adresi      :  clibilgiişlem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                     :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  191 M II model Marion ekskavatörlerde kullanılmak üzere 110 adet palet pabucu ve 220 adet palet ek pimi

b) Teslim yeri                         :  Ç.L.İ. Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ç.L.İ. Elektromekanik Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  17 OCAK 2012 - 15:00

c) Dosya no                            :  242-ÇLİ/2011-0952

4 - İhaleye ait dökümanlar;

- Çan’da                                  :  Ç.L.İ. Müdürlüğü Satın Alma Şefliği ÇAN/ ÇANAKKALE

- İzmir’de                                :  T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği, Erzene mahallesi, 78. sokak No: 3 Bornova/İZMİR

- Ankara’da: T.K.İ. Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat: 11 Yenimahalle/ANKARA adreslerinde görülebilir ve KDV dahil 100,00 TL karşılığı ayni adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 17.01.2012 saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10004/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

MUHTELİF MALZEME (25 KALEM) alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2012/205604

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası             :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi               :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  MUHTELİF MALZEME (25 KALEM 138.886 KG. DEMİR ÇELİK ÜRÜNÜ)

b) Teslim yeri                                   :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI MEYDAN SAHASI

c) Teslim tarihi                                 :  İdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  03/01/2012 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

9975/1-1


2.000.000 ADET HAVA KABARCIKLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ TAŞIMA POŞETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:

İçeriğinde pasaport olan gönderilerde kullanılmak üzere 2.000.000 adet hava kabarcıklı yüksek güvenlikli taşıma poşeti alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2011 / 206896

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sanayi Caddesi No: 9 06102/ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası       :  0312 309 50 83 - 0312 560 57 74  Faks:0312 309 09 63

c) Elektronik Posta Adresi         :  ankara_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  2.000.000 adet hava kabarcıklı yüksek güvenlikli taşıma poşeti.

b) Uygulanacak İhale Usulü      :  Bu alım 16.05.2008 tarih 26878 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

c) Teslim Yeri                            :  Ankara PTT Başmüdürlüğü, Pasaport PTT Merkez Müdürlüğü.

d) Teslim Tarihi                         :  En az 200.000 adet olmak üzere partiler halinde teslimat yapılacaktır. Sözleşme imzalanmasını müteakip 30 takvim günü içinde en az 200.000 adet, sonraki her 30 takvim gününde bir en az 200.000 adet olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara PTT Başmüdürlüğü Sanayi Caddesi No: 9 Kat: 3 Toplantı Salonu 06102 Ulus/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                       :  10/01/2012 Salı günü saat: 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2 - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e - Teklif mektubu,

f - Geçici teminat,

g - Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h - İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ı - İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

a - Teklif edilen hava kabarcıklı yüksek güvenlikli taşıma poşetine ait 3 adet numunenin Pasaport PTT Merkezi Müdürlüğüne teslim edildiğine ait belge verilecektir.

b - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belge verilecektir.

6 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü İhale Bürosu Sanayi Caddesi No:9 Kat: 2 Ulus/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dahil 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 10/01/2012 Salı günü saat:10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü İhale Bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12 - Bu işin tamamı için teklif verilecektir.

13 - Bu iş için avans verilmeyecektir.

14 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

İlan olunur.

9982/1-1


MUHTELİF MALZEME ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F. A. Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                   :  2011/206409

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km Afyonkarahisar

c) Telefon ve Faks numarası      :  0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İhale konusu işin türü, niteliği ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.

CrNi Sac, Sac ve Muhtelif Malzeme Alımı

SIRA NO

MALZEMENİN EVSAFI

ÖLÇÜ

MİKTAR

1

CrNi 304 kalite sac 2X1500X3000 mm

KG

425

2

CrNi 304 kalite sac 4X2000X6000 mm

KG

1.130

3

CrNi 304 kalite sac 6X2000X6000 mm

KG

3.390

4

CrNi 304 kalite sac 8X2000X6000 mm

KG

9.045

5

CrNi 304 kalite sac 10X2000X6000 mm

KG

940

6

CrNi 304 kalite sac 15X1500X3000 mm

KG

3.180

7

CrNi 304 kalite sac 20X2000X6000 mm

KG

1.185

8

Sac Malzeme 4X1500X6000 mm Rst 37-2 (1 Plaka)

KG

285

9

Sac Malzeme 8X1500X6000 mm Rst 37-2 (1 Plaka)

KG

565

10

Sac Malzeme 10X1500X6000 mm Rst 37-2 (1 Plaka)

KG

705

11

Sac Malzeme 15X1500X6000 mm Rst 37-2 (1 Plaka)

KG

1.060

12

Sac Malzeme 20X1500X6000 mm Rst 37-2 (3 Plaka)

KG

4.240

13

Kare Malzeme ž 120X120X5000 mm Ç 1030 DIN 1014 (8 Boy)

KG

4.520

14

Dikişsiz Boru Ø168,3X16X3000 mm St 42 DIN 2448

ADET

10

15

Dikişli Boru Ø13,5X1,8X6000 mm St 37 DIN 2458

ADET

1

16

Köşebent L65X65X7X6000 mm St 37 DIN 1028

KG

900

17

Sıcak Haddelenmiş Mil Ø 250X6000 mm Ç1040

DIN 1013

KG

2.310

18

NPU 200X6000 mm St 37 DIN 1026 (10 Boy)

KG

1.520

19

Baklavalı Sac 5/6 X 1250 X 2500 (10 Plaka)

KG

1.350

 

b) Teslim Yeri                           :  Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Malzeme Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Malzemeler, sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası-Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  05.01.2012 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 05.01.2012 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

10016/1-1

—— • ——

18 KALEM LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının (Orman Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin) ihtiyacı aşağıda gösterilen 18 kalem laboratuar cihazı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Liste: 1

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

ORMAN FAKÜLTESİNİN İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı (Adet)

1

Aşınma Test cihazı

1

2

Çizilme Test Cihazı

1

3

Küresel Konum Belirleme Sistemi

1

4

Renk Ölçüm Cihazı

1

5

Şerit Numune Kesici

1

6

Üniversal Test Cihazı

1

Liste: 2

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNİN İHTİYACI MALZEME LİSTESİ

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı (Adet)

  1

Mekanik Sürtünmenin temelleri eğitim seti

1

  2

Termal Şok Test Cihazı

1

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı (Adet)

  3

Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cihazı

1

  4

Spektrofotometre double beam

1

  5

Hassas metalografik numune kesme cihazı

1

  6

Otomotik bakalite alma cihazı

1

  7

Otomotik metalografik zımparalama parlatma  cihazı

1

  8

Statikçe belirsiz kirişlerdeki kuvvetleri belirleme eğitim seti

1

  9

Çerçevelerin deformasyonu eğitim seti

1

10

Fotoelastisite eğitim seti

1

11

CNK Dik İşleme Merkezi

1

12

Üniversal Test Cihazı

1

 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartname ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki listede belirtilen şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 28.12.2011 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - İhale konusu her bir kalem malzemenin tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka ve modeli teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

10026/1-1