23 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28151

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Şampiyon Performans Oto ve Yedek Parça Tur. Dış Tic. Adına Müdürlüğmüzce 59891/29.06.2004-68251/21.07.2004-68944/22/07/2004-49362/31/05/2004-79356/21/08/2004 sayı ve tarihli ithalat beyannameleri ile ithal edilen eşyalardan kaynaklanan fark vergilerden dolayı firma adına düzenlenen 78557854/19/10/2007, 8062/31/10/2007, 8057-8056/01/11/2007 7843-7844/19/10/2007 sayılı tarihli GV. ve KDV Para Cezası kararları firmanın adresinin yetersiz olması, ve faaliyetine son verilmiş olması nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükmü uyarınca tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüz tarafından 4458 sayılı Gümrük Kanunun 234/1-b maddesine istinaden düzenlenen 7855-7854/19/10/2007, 8062/31/10/2007, 8057-8056/01/11/2007-7843-7844/19/10/2007 sayılı tarihli GV. ve KDV Para Cezası kararları firmanın faaliyetine son verilmiş olması nedeniyle firma ortakları Tuğrul Karaca (TC. No. 158842313727201 ve Erdoğan Gül (TC. No. 51229170456)’e 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

9909/1-1

—— • ——

Altındağ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Aşağıda ada/parsel numaraları yazılı parselasyon plan ve cetvelleri 23/12/2011 tarihinde Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.

   Ada              Parsel

23691             Tüm

23686             Tüm

9988/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Meclisinin 05/10/2011 gün ve 567 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 29/11/2011 tarih ve 3449 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 46879 ada 1 ve 2 sayılı parselleri ile 46877 ada 4 ve 5 sayılı parsellerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 23/12/2011 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9928/1-1

—— • ——

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili Maddeleri uyarıca öğretim üyesi alınacaktır.

Konu ile ilgili ilanımız Üniversitemizin http://www.ikc.edu.tr web adresinde yer almaktadır.

10023/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

525 Nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinin denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında 06.09.2011 tarihli ve 28046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, 31 pafta, 819 ada, 13 parselde ve İstanbul İli Ümraniye İlçesi, 31 pafta, 807 ada, 15 parsel üzerindeki inşaatlardaki sorumlulukları nedeniyle Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hikmet KABAHASANOĞLU (Denetçi No: 1738, Oda Sicil No: 16920) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Tayyar BİGE (Denetçi No:7054, Oda Sicil No: 9392) hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemi iptal edilerek bu durumun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 20.12.2011 tarihli ve 8804 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

10024/1-1

—————

Denetim faaliyetlerinin 3 (üç) defa veya daha fazla geçici olarak durdurulması nedeniyle, Bakanlık Makamı’nın 16.12.2011 tarihli ve 8711 sayılı Olur’u ile, 93502 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 402 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “....Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ” in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 402 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptali ve bu kararının Resmi Gazete’de ilan edilmesi, uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/1/1-1

—————

Gözde Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çanta İlk Kademe Belediyesi, 72 pafta, 1122 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, 2. Maddesi, üçüncü fıkrasının (c) ve (g) bendindeki esaslara göre denetlemediği anlaşılan 563947/511529 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 466 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözde Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; 20/12/2006 tarihinde inşaat %0 seviyesindeyken Fayık YAVUZ’dan görevi devralan Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Savaş SİNAN (Denetçi No: 2653, Oda Sicil No: 20723), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Denetçi No: 9786, Oda Sicil No: 3249) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Esin ALPER (Oda Sicil No: 63474)`in denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8707 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/2/1-1

—————

Şantiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin ortağı, Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Serap UÇURAN’ın (Denetçi No: 1083, Oda Sicil No: 8217) kuruluş hissesini devri ve yapı denetim kuruluşundan istifası ile alakalı olarak mezkur kuruluşun yasal sorumluluklarını yerine getirmediğine dair şikayetinde belirtilen iddialar ile alakalı olarak düzenlenen 13.06.2011 tarihli ve SG.29/11-6 sayılı inceleme raporunda adı geçen kuruluşun, Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Serap UÇURAN’ın (Denetçi No: 1083, Oda Sicil No: 8217) istifasını, ilgili idareler olan Çankaya, Gölbaşı, Mamak, Akyurt, Hasanoğlan ve Elmadağ Belediyeleri’ne geç bildirerek 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesinin 1. bendinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 7. maddesindeki hükümlere aykırı hareket ettiği tespit edilen 162505 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 174 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şantiye Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8710 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/3/1-1

—————

Öncü Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Sakarya Mahallesi, 126 pafta, 1220 ada, 10 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin üçüncü fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasındaki esaslara göre denetlemediği anlaşılan 566524-514106 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 509 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öncü Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Yönetmeliğin 7. maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bendinde tanımlanan görev tanımlarına aykırı hareket eden sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Onur AKTAŞLI (Denetçi No: 7507, Oda Sicil No: 4292), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Faruk ERGELEN (Denetçi No: 10678, Oda Sicil No: 21844), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Kaya SAVAŞ (Denetçi No: 7985, Oda Sicil No: 8079), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Osman AKBOĞA (Denetçi No: 6704, Oda Sicil No: 7052) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Bekir Murad SOYLU (Oda Sicil No: 41133)`nun denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince,1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8708 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/4/1-1

—————

Genyap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, H=117 246DY-1 D pafta, 8480 ada, 21 nolu parsel üzerindeki inşaatı,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 602235/549817 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 670 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Genyap Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hakime ŞENOL (Denetçi No: 503, Oda Sicil No: 11453), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemal KILBAŞ (Denetçi No: 1817, Oda Sicil No: 32621), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Necati BAKIR (Denetçi No: 502, Oda Sicil No: 8074), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mahmut DEMİREL (Denetçi No: 2135, Oda Sicil No: 36280), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Behiç Suat ÖZPARLAK (Denetçi No: 12916, Oda Sicil No: 8442) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gül ATASELİM (Oda Sicil No: 34892)`in denetim faaliyetleri yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8709 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/5/1-1

—————

Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Hürriyet Mahallesi, G-118 pafta, 5845 ada, 34 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 444386/391961 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 7 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa MORGÜL (Denetçi No: 4152, Oda Sicil No: 25398), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülnur Üreten COŞKUN (Denetçi No:656, Oda Sicil No: 12057), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No: 9186, Oda Sicil No: 64624), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cezmi ŞAHİN (Denetçi No: 9200, Oda Sicil No: 9826) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Metin Ali BARAN (Oda Sicil No: 66302)`ın denetim faaliyetleri yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8712 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/6/1-1

—————

Canlar Yapı Denetim San. Tic. Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Ankara İli, Pursaklar İlçesi, 657 ada, 9 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasındaki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 156036 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 25 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Canlar Yapı Denetim San. Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Metin KINACIOĞLU (Denetçi No: 2565, Oda Sicil No: 23919), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Sami SİVRİKAYA (Denetçi No: 342, Oda Sicil No: 13937), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Şimşek ÖZDEMİR (Denetçi No: 633, Oda Sicil No: 25219), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Zeki CANTİMUR (Denetçi No: 535, Oda Sicil No: 3630), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa ÖZMUŞ (Denetçi No: 866, Oda Sicil No: 9031), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Süheyl URAL (Denetçi No: 479, Oda Sicil No: 1001) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İhsan KARATAŞ (Oda Sicil No: 44686)`ın denetim faaliyetlerinin yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8706 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/7/1-1

—————

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 149 pafta, 1427 ada 6 parsel üzerindeki inşaatta 18.04.2008 tarihine kadar denetim sorumluluğunu üstlenen Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinde öngörülen esaslara göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan 575434/523016 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

18.04.2008 tarihinde Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin %95 seviyesinde denetimini bırakmasının ardından, 05.07.2008 tarihinde yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalayan Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 149 pafta, 1427 ada 6 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 496300-443882 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 343 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8714 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/8/1-1

—————

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 149 pafta, 1446 ada 11 parsel üzerindeki inşaatta 18.04.2008 tarihine kadar denetim sorumluluğunu üstlenen Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan 575434/523016 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

18.04.2008 tarihinde Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin %90 seviyesinde denetimini bırakmasının ardından, 23.10.2008 tarihinde yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalayan Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 149 pafta, 1446 ada 11 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 496300-443882 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 343 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8716 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/9/1-1

—————

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 150 pafta, 1454 ada 17 parsel üzerindeki inşaatta 18.04.2008 tarihine kadar denetim sorumluluğunu üstlenen Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan 575434/523016 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

18.04.2008 tarihinde Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin %90 seviyesinde denetimini bırakmasının ardından, 06.02.2009 tarihinde yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalayan Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 150 pafta, 1454 ada 17 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 496300-443882 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 343 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat Salih DUYUŞ’un (Oda Sicil No: 70115) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8717 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/10/1-1

—————

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 150 pafta, 1482 ada 3 parsel üzerindeki inşaatta 18.04.2008 tarihine kadar denetim sorumluluğunu üstlenen Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan 575434/523016 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,

18.04.2008 tarihinde Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin %80 seviyesinde denetimini bırakmasının ardından, 18.07.2008 tarihinde yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalayan Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 150 pafta, 1482 ada 3 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 496300-443882 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 343 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zemin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Erkan ÖZKAN’ın (Denetçi No: 6248, Oda Sicil No: 39191) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8705 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/11/1-1

—————

Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 149 pafta, 1435 ada 14 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. Maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 575434/523016 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8718 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/12/1-1

—————

Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 167 pafta, 5445 ada 7 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 575434/523016 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8715 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/13/1-1

—————

Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 146 pafta, 1412 ada 4 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 575434/523016 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Erhan DEMİR’in (Denetçi No:8749, Oda Sicil No:18930) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8713 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/14/1-1

—————

Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi 149 pafta, 1447 ada 29 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinde ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 575434/523016 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 no’lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şehircilik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 16.12.2011 tarihli ve 8704 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9980/15/1-1

—————

Sin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte kuruluş yetkilisi olan Ali AYAŞLI ve Gürkan AYTEKİN tarafından Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 2011/1641 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada; adı geçen mahkemenin 14.11.2011 tarih ve E.2011/1641-K.2011/2034 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.07.2011 tarih ve 28001 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sin Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte kuruluş yetkilisi Mimar Ali AYAŞLI (Sicil No: 29868) ve Mimar Gürkan AYTEKİN (Sicil No: 27128)’in hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi Genel Müdürlük Makamından alınan 16.12.2011 tarihli ve 8700 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

9980/16/1-1

—————

Genel Müdürlük Makamının 14.12.2011 tarih ve 8664 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği gereği;

Kuryab İnş. Taah. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Osman Kavuncu Mah. Kevser Cad. No: 36 Melikgazi/KAYSERİ adresinde faaliyetini sürdüren Yapı Malzemesi laboratuarının Yapı Denetim Komisyonunun 09.02.2011 tarih ve 365 nolu kararı ile verilen 244 no’lu Laboratuar İzin Belgesinin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi,

Söz konusu firmanın fesih talebi Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 06.12.2011 tarih ve 412/3 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

Aşağıda belirtilen mevcut askıdaki laboratuarlara 01.11.2011 tarihine kadar faaliyete geçmeleri için süre verilmiş olup, bu süre içinde herhangi bir başvuru olmaması nedeni ile;

ÇABUK Beton ve Yapı Malz. Lab. İnş. Taah. Müh. Tic. Ltd. Şti.’nin Fevzi Çakmak Mah. Kalıcı İşyerleri Cezaevi yolu üzeri B Blok Zemin Kat No:73 DÜZCE adresinde faaliyetini sürdüren Yapı Malzemesi laboratuarının; LİBK’nın 21.09.2006 tarih ve 79 sayılı kararı ile verilen 13 nolu “Laboratuar İzin Belgesi” nin iptali, Sözleşmenin feshi,

ANALİZ Yapı Malz.Test Lab.Mim.Müh.Ltd.Şti.’nin Altınkum Mah.460.Sok.No:34/1-2 ANTALYA adresinde faaliyetini sürdüren Yapı Malzemesi laboratuarının; LİBK’nın 25.01.2006 tarih ve 67 sayılı kararı ile verilen 73 nolu “Laboratuar İzin Belgesi”nin iptali, Sözleşmenin feshi,        

BAŞARI Eğitim Sağlık Tur. San.ve Lab. Hiz. Tic. Ltd. Şti. (Antalya Şubesi)’nin Etiler Mah. Şair Adem Dede Cad. No: 16 Özdemir Apt. ANTALYA adresinde faaliyetini sürdüren Yapı Malzemesi laboratuarının; LİBK’nın 01.03.2006 tarih ve 69 sayılı kararı ile verilen 84 nolu “Laboratuar İzin Belgesi” nin iptali, Sözleşmenin feshi,

Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 06.12.2011 tarih ve 412/3 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

9981/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen Öğretim Üyeleri alınacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük : 0-326-221 33 17-18-19

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

AD.

NİTELİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖL.

TÜRKÇE EĞİTİMİ

PROF.

1

1

Doktorasını ve doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanında yapmış, Divan şiirinde ilim, sabır ve cehalet konularında çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAK.

 

BİYOLOJİ BÖL.

 

BOTANİK

DOÇENT

1

1

Bitki sistematiği alanında Doçent unvanı almış ve Doğu Akdeniz bölgesi tohumlu bitkiler konusunda araştırmalar yapmış olmak

KİMYA BÖL.

 

ANALİTİK KİMYA

PROF.

1

1

İyon kromotografisi ve metal türlendirmesi konusunda çalışmış olmak

İKT. VE İDA.BİL.FAK.

 

KAMU YÖNETİMİ BÖL.

 

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI

PROF.

1

1

Kentleşme ve çevre sorunları anabilim dalında görev yapıyor olmak ve uluslar arası dergilerde konusuyla ilgili enaz 2 yayın yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAK.

 

İNŞAAT MÜH. BÖL.

 

HİDROLİK

DOÇENT

1

1

Baraj haznelerindeki akımın 3 Boyutlu matematik modelle incelenmesi konusunda çalışmış olmak

SU ÜRÜNLERİ FAK.

 

SU ÜR. AVLAMA VE İŞL. TEKNO. BÖL.

 

İŞLEME TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Su Ürünleri Kalite Kontrolü ve İşleme Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak

TAYFUR ATA

SÖKMEN TIP F.

 

CERRAHİ TIP

BİLİMLERİ BÖL.

 

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

DOÇENT

1

1

Deneysel serebral iskemi konusunda çalışmış olmak

TEMEL TIP

BİLİMLERİ BÖL.

HİSTOLOJİ EMBRİYOLOJİ

DOÇENT

1

1

Tüp bebek konusunda sertifikası olmak

VETERİNER FAK.

KLİNİK BİLİMLER BÖL.

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ

DOÇENT

1

1

Repeat breeder ineklerde subklinik endometritis raslantılarının belirlenmesi ve intrauterin sağaltım girişimi konusunda doktora yapmış olmak

ZİRAAT FAK.

BAHÇE BİTKİLERİ BÖL.

SEBZE YETİŞTİRME

VE ISLAHI

PROF.

1

1

Sebzelerde biyoteknoloji, doku kültürü ve aşılama konularında çalışmış olmak

BİTKİ KORUMA BÖL.

FİTOPATOLOJİ

DOÇENT

1

1

Mikoloji ve funguslarda genetik çeşitlilik konularında çalışmış olmak

9969/1-1

—— • ——

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de neşredilen ilanımızın Ondört’üncü satırında “Veriliş Tarihi: 27.10.2007”, onyedi’nci satırındaki “sona erdiği 27.10.2011” ile yirmiiki’nci satırındaki “ruhsatının sürelerinin 27.10.2011 tarihinden 27.10.2013 tarihine” cümleleri tarafımızca sehven yanlış yazılmış olup, doğrusu “Veriliş Tarihi: 06.10.2007”, “sona erdiği 06.10.2011”  ile “ruhsatının sürelerinin 06.10.2011 tarihinden 06.10.2013 tarihine” şeklindedir.

İlgililere duyurulur.

9986/1-1

—— • ——

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyeleri( profesör, doçent ve yardımcı doçent) alınacaktır. Müracaatta aranacak şartlar ve ilan metnine www.bayar.edu.tr adresinde mevcut olup, başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

İlan olunur.

10009/1-1

—— • ——

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (Profesörler ve Doçentler Rektörlüğe, Yardımcı Doçentlerin ilgili birimlere) başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlan metnine ve kontenjanlara www.cumhuriyet.edu.tr web sitesinden ulaşılabilir. İlanen duyurulur.

10008/1-1

—— • ——

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre İnegöl İşletme Fakültesine Yardımcı Doçent Alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz web sayfasının (www.uludag.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

9990/1-1

—— • ——

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik kadrosuna 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Ayrıntılı bilgi http://aksaray.edu.tr web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

9995/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Adayın başvurduğu anabilim dalını belirten (telefon numarasını içeren) dilekçe,

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Sureti

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (CD’ şeklinde de verilecektir), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

Ünvanı

Derece

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Profesör

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Savunma Ekonomisi Alanında Çalışmaları Olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Biyokimya

Biyomateryallerin Ağır Metal ve Boyarmadde Biyosorpsiyonunda Kullanımı ve Yeni Biyosorbent Sistemlerin Geliştirilmesi Konularında Çalışmalar Yapmış Olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Fizikokimya

Korozyon ve Yüzey Kimyası Konularında Deneysel ve Teorik Çalışmaları Olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yakınçağ Tarihi

Türk Hukuk Tarihi Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Türk Tiyatro Tarihi Alanında Çalışıyor Olmak

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

 

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Ultrasonografi ve Doppler Konusunda Deneyimli ve Çalışmalar Yapmış Olmak

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Anatomi

 

Profesör

1

1

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Profesör

1

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Kontrol ve Kumanda Sistemleri

Mobil Robotlar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak

Profesör

1

1

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

 

 

ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşullarına Uygun Olmak, “Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği” Alanında Profesör Olmak

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Kamu İç Denetimi Alanında Çalışmaları Olmak

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Mali İktisat

Kamu Ekonomisi ve Maliye Politikaları Alanlarında Çalışmaları Olmak

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Hizmet Kalitesi Ölçümü Konusunda Çalışmaları Olmak

Doçent

1

1

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Doçentliğini Eğitim Bilimleri Alanında Almış Olmak

Doçent

1

1

Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O

 

 

Makroiktisat Temel Alanında Doçent Olmuş ve Turizm Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak

Yardımcı Doçent

3

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

UV-Spektrometre ile Metal ve Kapiler Zon ve Elektroforez ile Paraben Tayini Üzerine Çalışmaları Olmak

Yardımcı Doçent

3

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

İngiliz Dili Eğitiminde Yüksek Lisans, Eğit. Prog.ve Öğretiminde Doktora Yapmış ve Yabancı Dil Hazırlık Programı Değerlendirme ve Model Önerileri Üzerinde Çalışmış Olmak

Yardımcı Doçent

3

1

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektrik Makinaları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak

Yardımcı Doçent

3

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Hematoloji Uzmanı Olmak

Yardımcı Doçent

3

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Aksiyografi Kondiler Hareket  ve Fonksiyonel Ortopedik Tedavi Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yardımcı Doçent

4

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Biyomedikal Mühendisliğinde Yüksek Lisans Yapmış Periodontal Doku Yıkımında Rol Alan Sitokin, MMP, TLR’lar Konusunda Doktora Yapmış Olmak

Yardımcı Doçent

5

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Redüksiyonlu Disk Deplasmanı Tedavilerinin Çiğneme Kaslarına Etkisinin Elektromiyografi ile İncelenmesi Konusunda Doktora Yapmış Olmak

9973/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/55571

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

DZKK. İzmir Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

İl/İlçe

İzmir/Bayraklı

Adresi

Anadolu Cad.

Tel-Faks

232 365 41 36-232 382 22 86

Posta Kodu

 

E-Mail

kozak.t4356@dzkk.tsk.

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Batuhan İnşaat Turizm İşletmeleri Dış Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Yerbelen Mah. No:2 Ortaca/Muğla

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Dalaman Vergi Dairesi 849 002 90 27

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

005606

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9993/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/548339

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tülomsaş; Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.

İl/İlçe

Eskişehir

Adresi

Ahmet Kanatlı Caddesi

Tel-Faks

0222 224 00 00-225 72 72

Posta Kodu

26490

E-Mail

tulomsas@tulomsas.com.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İlköz Makine İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Emine Aslan

Adresi

Yüzüncü Yıl Bulvarı 42. Sokak No: 31 Ostim/Ankara

Yüzüncü Yıl Bulvarı 42. Sokak

No: 31 Ostim/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

12799207614

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4730233612

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Kayıtlı Değil

Ticaret/Esnaf Sicil No.

177232/35-3303

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9991/1-1


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/143852

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

İl/İlçe

Çankaya

Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara

Tel-Faks

0312 2663035

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özideal İnşaat Taah.

Tic. San. Ltd. Şti.

Mükerrem Aslan Ekinci

Adresi

Cevizlidere Cad. 1244 Sok. Koç Apt. No: 1/5 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

44824302018

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

266923

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1 (bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9984/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/571860

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 16

Tel-Faks

0232 455 22 00-0232 489 19 83

Posta Kodu

35250

E-Mail

izsu@izsu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kerimoğlu İnş. Nak. Teks. Oto. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hüseyin Tosun

Adresi

9 Eylül Meydanı No: 3 Hüdaverdi Apt. K: 5 D: 9 Basmane/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

46501133182

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

İzmir Çakabey V.D. 5440068744

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

70833

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9996/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/45004

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Akseki Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Akseki/Antalya

Adresi

Demirci Mahallesi İnönü Caddesi No: 23

Tel-Faks

0242 678 10 03-0242 14 88

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mennan Şimşek İnş.

Taah. Mütah. Hizmetleri

 

Adresi

Silifke Caddesi 60/ 2 Mersin

 

T.C. Kimlik No.

61066489550

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Ticaret Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26832-Oda Sicil Kayıt- 29177

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9998/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/115701

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tokat Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

İl/İlçe

Tokat

Adresi

Hükümet Konağı Kat: 2

Tel-Faks

3562143139

Posta Kodu

60100

E-Mail

tokat@cevresehircilik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

1 – Atsızoğlu İnşaat Taahhüt Mühendislik Bilgisayar Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

3 – Ahmet Atsız

Adresi

Sanayi Sitesi Acentalar 1. Blok No: 78 Tokat

Sanayi Sitesi Acentalar 1. Blok    No: 78 Tokat

T.C. Kimlik No.

 

T.C. Kimlik No: 46783256180

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Tokat V.D. Vergi No: 1030055487

Tokat V.D. Vergi No: 1030043128

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 2988                         Oda Sicil No: 3181

 

Adı/Unvanı

2 – Tuba Atsız

4 – Has-Bey Petrol Ürünleri Nakliyat İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti.

Adresi

Yeniyurt Mah. Gümüşdiş Bul. 35-A Tokat

Turhal Yolu Karayolu Ulaş Köyü Altı Tokat

T.C. Kimlik No.

26305937476

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Tokat V.D. Vergi No: 0520511881

Tokat V.D. Vergi No: 4580461709 Tokat Ticaret ve Sanayi Odası      Tic. Sicil No: 5118

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 4750/TOKAT,                         Oda Sicil No: 5003

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10020/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2004/231668

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156

Tel-Faks

312 2197791-95

Posta Kodu

6520

E-Mail

ankara@cevresehircilik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kent-Bir İnşaat Taahhüt Emlak ve Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Ömer Sümer

Adresi

7. Cad. 17. Sok. No: 29/1 Bahçelievler/Ankara

7. Cad. 17. Sok. No: 29/1 Bahçelievler/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

T.C. Kimlik No: 56185292952

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Maltepe V.D. Vergi No: 5440043417

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 146998                     Oda Sicil No: 41/608

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10021/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2005/189058

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Eskişehir Yolu 8. Km. No: 156

Tel-Faks

312 2197791-95

Posta Kodu

6520

E-Mail

ankara@cevresehircilik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öztürkler İnşaat Maden Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

Adresi

Süslü Sokak No: 28/1 Mebusevleri/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kaletepe V.D. Vergi No: 7160003448

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Tic. Sicil No: 2918 Oda Sicil No: 003166

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734 KİK

(  )

b-4735 KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

10022/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Antalya/Merkez

Adresi

Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İş Hanı, Kat: 1

Tel-Faks

0242 244 13 94-0242 248 96 44

Posta Kodu

07040

E-Mail

antalya@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Osman Seçmen

 

Adresi

Karşıyaka Mah. 3928 Sokak

No: 14/6 Kepez/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

12800279234

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

9989/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Antalya/Merkez

Adresi

Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İş Hanı, Kat: 1

Tel-Faks

0242 244 13 94-0242 248 96 44

Posta Kodu

07040

E-Mail

antalya@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Emel Yeşilbaş

 

Adresi

Yeşiltepe Mahallesi 2676 Sokak No: 13/8 Kepez/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

55564349348

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

9989/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Antalya/Merkez

Adresi

Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İş Hanı, Kat: 1

Tel-Faks

0242 244 13 94-0242 248 96 44

Posta Kodu

07040

E-Mail

antalya@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aslı Özdemir Altun

 

Adresi

Hacıaliler Mahallesi 311/1 Sokak No: 5/1 Aksu/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

13294575680

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

9989/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Antalya/Merkez

Adresi

Haşim İşcan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İş Hanı, Kat: 1

Tel-Faks

0242 244 13 94-0242 248 96 44

Posta Kodu

07040

E-Mail

antalya@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Özben Yağan

 

Adresi

Düdenbaşı Mahallesi 2303 Sokak No: 46/4 Kepez/Antalya

 

T.C. Kimlik No.

47395122306

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

9989/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Başbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul 2. Vakıflar

Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Beyoğlu/İstanbul

Adresi

Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Taksim

Tel-Faks

0212 251 88 10-0212 252 27 76

Posta Kodu

34437

E-Mail

istanbul2@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Metaş Gıda İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Bulgurlu Mahallesi Bulgurlu Caddesi No: 115 Üsküdar/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Anadolu

Kurumlar V.D. 6190146664

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

414786

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

9989/5/1-1