23 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28151

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


4. VE 5. ÜNİTE DEĞİRMENLERİNE AİT ROTOR ÇARPMA PLAKALARININ İMALİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: TAVŞANLI - KÜTAHYA


34 KALEM MUHTELİF FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YEDEK ANA GÜÇ TRAFOSUNUN İMALATI, DEMONTAJ-MONTAJI VE TESTLERİNİN YAPILARAK İŞLETMEYE ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF ÇELİKLİ LASTİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


ARSA SATIŞI İHALESİNİN İPTALİ

Borçka Belediye Başkanlığından:


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR İLE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığından:


I.II. ÜNİTE SOĞUTMA KULESİ SİRKÜLASYON HATTININ İÇ VE DIŞ KISIMLARININ KUMLANARAK EPOKSİ BOYA İLE KAPLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kozlu Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KANUNUN 16. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 7,08 TL ile en çok 8.099,52 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en az 5,00 TL, en çok 810,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında muhtelif markalarda cep telefonu, şarj aleti,kulaklık, v.b. 27 (yirmiyedi) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 29/12/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 28/12/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen "tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (10 TL KDV dahil) bedeli karşılığı Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

9972/1-1


4. VE 5. ÜNİTE DEĞİRMENLERİNE AİT ROTOR ÇARPMA PLAKALARININ İMALİ VE EÜAŞ’A TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

TAVŞANLI - KÜTAHYA

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 4. ve 5. Ünite değirmenlerine ait rotor çarpma plakalarının teknik şartname ve teknik resimlere göre imali ve EÜAŞ’a teslimi işidir.

İhale Kayıt Numarası                       :  2011/206377

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı - Kütahya

b) Telefon ve faks numarası             :  0274 638 30 53 – 0274 638 31 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)     : -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  4. ve 5. Ünite değirmenlerine ait rotor çarpma plakalarının teknik şartname ve teknik resimlere göre imali ve EÜAŞ’a teslimi işi - Mal alımı

Miktar:  720 adet rotor çarpma plakası     (dış)

              720 adet rotor çarpma plakası     (orta)

              720 adet rotor çarpma plakası     (iç)

b) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

c) Teslim süresi                                :  75 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                              :  13.01.2012, saat 15.00

4 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-Kütahya adresinde görülebilir ve 20,00-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 13.01.2012 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk istekliye aittir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günüdür.

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

9 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler aynen geçerlidir.

10 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, Şirketimizin Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.

9976/1-1


34 KALEM MUHTELİF FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

TKİ Kurumu S.S. Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

İş makinelerinde kullanılmak üzere 34 Kalem muhtelif filtre Mal Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt No                         :  2011/202785

İhale Dosya No                      :  390.GELİ/2011-1560

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan-Milas Karayolu 8.Km. Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03

c) Elektronik posta adresi       :  gelisatinalma@geli.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği türü miktarı            :  İş makinelerinde kullanılmak üzere 34 kalem muhtelif filtre alımı işidir.

                                                  (Hava, Yakıt, Motor yağ, Hidrolik yağ ve su filtresi)

b) Teslim yeri                         :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü Ambarı Yatağan/Muğla

c) İşin süresi                           :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer   :  GELİ Müessesesi Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA

b) Tarih ve saati                      :  10.01.2012 – 14.00

4 - İhale dokümanları :

- TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

- TKİ Kurumu Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No: 3 D. 4 Bornova/İZMİR

- TKİ Kurumu GELİ Müessesesi Müdürlüğü Yatağan – Milas Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA

 adreslerinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 50,00,- (Elli)TL. Karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan İstekliyle, Teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

6 - İhale konusu iş için kalem bazında kısmi teklif verilebilir, miktar bazında verilemez.

7 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar GELİ Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler.

11 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir

12 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr

9962/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsin@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

A- a) Dosya No                               :  2011/110

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  Brüden Hatları İçin Redüksiyon ve Düz Boru Temini

c) İşin Süresi                                    :  Siparişi müteakip 30 (Otuz) takvim günüdür.

d) İşin Teslim Yeri                           :  Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

e) Şartname bedeli                            :  50,00-TL

f) İhale Tarihi                                   :  10/01/2012

2 - İhale konusu hizmetin                

B- a) Dosya No                               :  2011/111

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  1 Adet Ana Güç Trafosunun ve 4 Adet İkaz Trafosunun Bakımlarının Yapılması İşi

c) İşin Süresi                                    :  İşin süresi 195 (Yüzdoksanbeş) takvim günüdür.

d) İşin Teslim Yeri                           :  Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü

e) Şartname bedeli                            :  100,00-TL

f) İhale Tarihi                                   :  18/01/2012

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati                              :  10/01/2012 ve 18/01/2012 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler idari şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 10/01/2012 Salı Günü ve 18/01/2012 Çarşamba Günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, ilk ihale için götürü bedel ve ikinci ihale için birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

9 - İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

9901/1-1


YEDEK ANA GÜÇ TRAFOSUNUN İMALATI, DEMONTAJ-MONTAJI VE TESTLERİNİN YAPILARAK İŞLETMEYE ALINMASI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Aliağa Gaz Türbinleri Kombine Çevrim Santrali ihtiyacı 1 (bir) adet 161/10,5 kV 50 MVA Yedek Ana Güç Trafosunun imalatı, demontaj-montajı ve testlerinin yapılarak işletmeye alınması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2011/195027

Dosya No                                           :  37–TAG/11065

1 - İdarenin

a) Adı                                                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                             :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Kat: 13 Çankaya/ ANKARA

c) Telefon numarası                            :  0312 212 69 00/2581

d) Faks numarası                                :  0312 212 78 54

d) Elektronik posta adresi                   :  mehmet.ozdemir euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı,

   niteliği, türü ve miktarı:                    :  Aliağa Gaz Türbinleri Kombine Çevrim Santrali ihtiyacı 1 (bir) adet 161 kV/10,5 kV 50 MVA Yedek Ana Güç Trafosunun imalatı, demontaj-montajı ve testlerinin yapılarak işletmeye alınması işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer         :  Aliağa Gaz Türbinleri Kombine Çevrim Santralı İşletme Müdürlüğü Aliağa-İZMİR

b) Teslim tarihi/işin süresi                   :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, işin süresi 330 (üçyüzotuz) takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhalenin ait olduğu Mevzuat            :  Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

b) İhale Usulü                                     :  Açık ihale usulü

c) İhale Dokümanı bedeli                    :  100,00-TL (KDV dahil)

ç) Dokümanın görülebileceği ve

  satın alınabileceği yer                        :  -EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 13 Oda No: 72 Çankaya /ANKARA

d) Son teklif verme tarih ve saati         :  13.01.2012 Cuma günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer                 :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) Tekliflerin açılacağı yer                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No: C - 3 Çankaya/ANKARA

g) Tekliflerin açılış tarihi ve saati        :  13.01.2012 Cuma günü, saat: 14:00

h) İhale dokümanına ulaşılabilecek

     internet adresi                                 :  www.euas.gov.tr

9997/1-1

—— • ——

MUHTELİF ÇELİKLİ LASTİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/204844

1 - İdarenin                                :

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  9 kalem muhtelif çelikli lastik malzeme lokomotif revizyonunda kullanılmak üzere teknik şartname, teknik bilgi ve resimlerine göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  09.01.2012 - Saat: 14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 09/01/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

9919/1-1

—— • ——

ARSA SATIŞI İHALESİNİN İPTALİ

Borçka Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz tarafından 24 Kasım 2011 gün ve 28112 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 30/12/2011 (Cuma) günü saat: 14.00’de yapılacak olan “Arsa Satışı”na ait ihale 2886 sayılı Kanunun 7/g Maddesi gereğince; görülen lüzum üzerine ihale ileriki bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmiştir.

Sözkonusu ihale için geçici teminat ve ihale döküman bedeli yatırmış olanların belediyemize başvurmaları gerekmekte olup,

İlanen duyurulur.

10007/1-1


HEK VE EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ TAŞITLAR İLE HURDA MALZEMELERİN MÜBADELESİ YAPILACAKTIR

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığından:

Hek ve ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda ve kullanım dışı çeşitli cins ve nitelikteki (47) adet taşıt ile hurda durumda bulunan muhtelif malzeme, (70.000) kg metal, (12.000) kg paslanmaz çelik, (900) kg döküm boş kovan, (509) kg çinko, (400) kg bakır fosfor ve (3.074) parça muhtelif oto yedek malzemesinin 4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca (4) adet 2011 Model PEUGEOT 508 Active 2.0 HDİ AUTO6R marka binek tipi taşıt ve (1) adet EXPER İntel Dual Core marka masa üstü Bilgisayar ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No:11 06100 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 412 24 53 / 412 24 54 – Fax : 0 312 467 97 50

c) Elektronik posta adresi          : ---

2 - Mübadele konusu malın      

a) İşin Adı                                 :  Hek ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtlar ile hurda malzemelerin mübadelesi.

b) Niteliği, türü ve miktarı         :  Hek ve ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda ile kullanım dışı çeşitli cins ve nitelikteki (47) adet taşıt ile hurda durumda bulunan muhtelif malzeme, (70.000) kg metal, (12.000) kg paslanmaz çelik, (900) kg döküm boş kovan, (509) kg çinko, (400) kg bakır fosfor ve (3.074) parça muhtelif oto yedek malzemesi

c) Teslim Etme ve

Teslim Alma yeri                       :  1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar ve bilgisayar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Depo Şube Müdürlüğü İstanbul Yolu 7. Km Yenimahalle/ANKARA adresine teslim edilecektir.

                                                     2) Mübadele karşılığı verilecek taşıtlar ve malzemeler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Fabrika ve Kademeler Şube Müdürlüğü Fatih Caddesi No:14 Keçiören/ANKARA, Ankara Polis Koleji Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi Yenimahalle/ANKARA, Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı EGM Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA, Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ulaştırma Şube Müdürlüğü Kamyon Garajı Büro Amirliği İstanbul Yolu 7. km. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Yanı Yenimahalle/ANKARA adresinden teslim alınacaktır.

ç) Teslim Etme Tarihi                :  Mübadele karşılığı alınacak olan (4) adet 2011 Model PEUGEOT 508 Active 2.0 HDİ AUTO6R marka binek tipi taşıt ve (1) adet EXPER İntel Dual Core marka masa üstü Bilgisayar mübadele sözleşmesinin onaylandığı tarihten itibaren (40) (kırk) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi               :  Mübadelesi yapılan hurda ve kullanım dışı çeşitli cins ve nitelikteki taşıt ile hurda durumda bulunan muhtelif malzeme, metal, paslanmaz çelik, döküm boş kovan, çinko, bakır fosfor ve muhtelif oto yedek malzemesinin, mübadele karşılığı olan Taşıtlar ve Bilgisayarların teslim edildiği tarihi izleyen (15) (Onbeş) takvim günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Mübadelenin                       

a) Yapılacağı yer                        :  Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  03/01/2012 günü saat: 14:00

4 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;

a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi,

istenir.

5 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6 - Mübadele dokümanı Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 03/01/2012 günü saat: 14:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı Hizmet Alımları ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin Mübadele Komisyonu önünde pey tekliflerini açık artırma usulü ile sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir.

10 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

11 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan hek, ekonomik ömrünü doldurmuş, hurda ve kullanım dışı çeşitli cins ve nitelikteki taşıtlar Ankara Polis Koleji Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi Yenimahalle/ ANKARA, Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı EGM Gölbaşı Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA, Emniyet Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Ulaştırma Şube Müdürlüğü Kamyon Garajı Büro Amirliği İstanbul Yolu 7. km. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü Yanı Yenimahalle/ANKARA adreslerinde, hurda durumda bulunan muhtelif malzemeler ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Fabrika ve Kademeler Şube Müdürlüğü Fatih Caddesi No:14 Keçiören/ANKARA, adresinde görülebilir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9925/1-1


I.II. ÜNİTE SOĞUTMA KULESİ SİRKÜLASYON HATTININ İÇ VE DIŞ KISIMLARININ KUMLANARAK EPOKSİ BOYA İLE KAPLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmet açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/200555

1 - Teşekkülün                           ;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

 

Sıra No

Boru çapı

Boru uzunluğu (±%20)

Boyanacak Yüzey

Toplam Metrajı (±%20)

1

2000 mm

700 metre

İç Yüzeyi

4400 m²

2

2000 mm

200 metre

Dış Yüzeyi

1250 m²

3

80 mm

130 metre

Dış Yüzeyi

325 m²

 

b) Yapılma Yeri                         :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Yer teslimine müteakip 45 takvim günü yürürlükte kalacaktır.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011/86

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 – İhalenin                                ;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Odası Seyitömer/KÜTAHYA

b) İhale Tarihi ve Saati               :  12.01.2012 günü Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,

ı) Firmalar teklifinde, kullanacağı malzemelerin markasını ve teknik özelliklerini belirtecektir.

i) İş Deneyim Belgesi:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak

İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, tutarı teklif edilen bedelin %30 (Otuz)’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması zorunludur.

Benzer İş: Boru, tank vb. iç yüzeyleri gibi kapalı alan kumlama ve epoksi boyama işi

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.madde hükümleri uygulanır.

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dahil 75,-TL (Y.Yetmişbeş Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Ban-kası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, fax numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale günü 12.01.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan“EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

9786/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kozlu Belediye Başkanlığından:

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZ MALIN

SIRA NO

MAHALLESİ

CADDE/ MEVKİİ

PAFTA ADA

PARSEL

YÜZ

ÖLÇÜMÜ m2

CİNSİ

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MERKEZ

DR.HALİM TANYERİ

CADDESİ

13/2

80 NOLU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞAN (a) NOLU PAREL

689,14

ARSA

(B-7)

TİCARET + HİZMET + KONUT ALANI

1.033.710,00- TL

310.113,00- TL

09/01/2012

15.00

2

MERKEZ

DR.HALİM TANYERİ

CADDESİ

13/2

80 NOLU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞAN (b) NOLU PAREL

965,35

ARSA

(B-7)

TİCARET + HİZMET + KONUT ALANI

1.448.025,00- TL

434.407,50- TL

09/01/2012

15.00

3

MERKEZ

DR.HALİM TANYERİ

CADDESİ

13/2

80 NOLU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞAN (c) NOLU PAREL

901,31

ARSA

(B-7)

TİCARET + HİZMET + KONUT ALANI

1.351.965,00- TL

405.589,50- TL

09/01/2012

15.00

4

MERKEZ

DR.HALİM TANYERİ

CADDESİ

13/2

80 NOLU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞAN (d) NOLU PAREL

702,47

ARSA

(B-7)

TİCARET + HİZMET + KONUT ALANI

1.053.705,00- TL

316.111,50- TL

09/01/2012

15.00

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 Sayılı Yasanın 35/a. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile karşısında gösterilen tarih ve saatte Kozlu Belediyesi Encümen Salonunda satışı yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale günü 14.30’a kadar;

a) Geçici teminatı yatırdıklarına dair banka makbuzu veya ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süre geçerli geçici teminat mektuplarını,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) İhale Dokümanının satın alındığına dair makbuz,

e) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastık edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,

f) İhaleye katılacak istekliler, Belediyeye borcu bulunmadığını gösterir belgeyi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3 - İhale neticesinde ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişi ihale bedelinin % 40 (Yüzde kırk)'ını peşin olarak, kalanını ise peşinat yatırılmasından itibaren 12 (oniki) aylık süre içinde ve 12 (oniki) eşit taksitle ödeyecektir. Peşinattan sonraki ilk taksit ödemesi, en geç ihale kararının ilgilisine tebliğinden itibaren başlayan 15 günlük (iş günü) sürenin bitiminden sonraki 30. takvim gününde yapılır. Ödemeler, Belediyemizce verilecek olan 'ödeme planına' göre yapılacak ve ödeme gecikmelerinde kanuni faiz uygulanacaktır. Ancak her şartta ödemedeki gecikme süresi 3 ayı geçemez. Aksi halde ihaleyi alanın varsa teminatı yoksa ödemelerinden teminat kadar tutarı gelir kaydedilerek, varsa yapmış olduğu taksitli ödemelerin tutarı da dahil olmak üzere ihaleyi alanın ödeme süreleri dahilinde ve eşit taksitlerle geri ödenir. Bu durumda ihaleye giren hiçbir itirazda bulunamaz, gecikme faizi talep edemez. İhaleye girmekle gerçek ve tüzel kişi bu hükmü peşinen kabul etmiş sayılır.

4 - İhale ile ilgili vergi, resim, harçlar ve diğer tüm gideler ihaleyi alana aittir.

5 - Kapalı teklif usulünde teklifler, yazılı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 ve 38'nci madde hükümlerine göre yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, aynı hükümler çerçevesinde uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6 - İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9974/1-1