18 Aralık 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28146

YARGI İLÂNLARI

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No         :  2011/687

Karar No          :  2011/1005

Davacı              :  K.H.

Sanık                :  Rahıme Ismayılova, Cemşit ve Terane kızı, 12/03/1986 Şeruh doğumlu, Azerbaycan Uyruklu

Suç                   :  5683 Sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi         :  16/02/2010

Suç Yeri           :  Iğdır/Aralık

Karar Tarihi      :  21/10/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış ise de; sanığın Iğdır ili Aralık ilçesinde yakalandığı, suçun işlendiği yerin belli olmadığı ve belirlenemediği anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nun 13/1 maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine ve dosyanın yetkili ve görevli Aralık Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8926

—————

Dosya No         :  2011/684

Karar No          :  2011/1002

Davacı              :  K.H.

Sanık                :  Mammad Sultanov, Adil ve Zinyet oğlu, 24/11/1975 Nahcivan doğumlu, Azerbaycan Uyruklu

Suç                   :  5683 Sayılı Kanuna Aykırılık

Suç Tarihi         :  22/10/2010

Suç Yeri           :  Iğdır/Aralık

Karar Tarihi      :  21/10/2011

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı kanuna aykırılık suçundan Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış ise de; sanığın Iğdır ili Aralık ilçesinde yakalandığı, suçun işlendiği yerin belli olmadığı ve belirlenemediği anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nun 13/1 maddesi gereğince mahkememizin yetkisizliğine ve dosyanın yetkili ve görevli Aralık Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup sanık bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.

8927


Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan sanık Münür ve Emine oğlu 02/05/1979 Kaman doğumlu, Kırşehir, Akpınar, Sofrazlı mah/köy nüfusunda kayıtlı BÜLENT ASLAN hakkında;

Mahkememizin 01/07/2011 tarih ve 2007/1381 Esas, 2011/1078 Karar sayılı ilamı ile; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sübut bulan eylemine uyan 5560 sayılı Kanunla değişik 5237 sayılı Yasanın 191/1-2.maddesi gereğince takdiren 1 yıl süreyle Denetimli Serbestlik Tedbirinin Uygulanmasına,

Sanığa 5237 sayılı TCK'nun 191/3.maddesi gereğince denetimli serbestlik süresince rehberlik edecek bir uzman görevlendirilmesine,

Sanığın denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde açılmış olan davanın DÜŞÜRÜLMESİNE, aksi takdirde davaya devam olunarak hüküm kurulmasına,

5560 sayılı kanun ve 5728 sayılı kanunla değişik CMK 231/5.maddesinin şartları oluşmadığından, takdiren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiş olup, iş bu kararın, adı geçen sanığa, bilinen adreslerinden tebliği sağlanamadığından,

Yukarıda özetle yazılmış olan kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tabliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek veya mahkememizde görevli zabıt katibine bir beyanda bulunmak suretiyle Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, belirtilen sürede kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

9257

—— •• ——

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

ESAS NO  :  2010/17026

SUÇ           :  Resmi evrakta sahtekarlık

SUÇ T.       :  2000

SANIK       :  Uğur Yaşar NEŞELİ: Veli ve Hatice oğlu, 04.05.1964 doğ. Bostancık Mah. 27/8 Mamak/ANKARA adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 16.11.2007 gün ve 2007/582 E. 2007/802 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Onama isteyen 02.12.2010 gün ve 11/2009/291557 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

9847/1-1

—————

ESAS NO  :  2011/4200

SUÇ           :  Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ T.       :  2004

SANIK       :  Mehmet AYDIN : Mehmet, Fatma oğlu 01.01.1945 doğ. Selçuklar Mah. 9007 Sok. No: 7 MERSİN adresinde oturur.

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.09.2008 gün ve 2004/917 E. 2008/857 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay C. Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay C. Başsavcılığının Red, Onama isteyen 15.03.2011 gün ve 11/2009/91729 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

9846/1-1