17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

9838/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:

Diyarbakır 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/191 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9814/1-1

—————

Gölbaşı (Adıyaman) Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/452 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

9815/1-1

—— • ——

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

RESMİ GAZETE’DE MÜKERRER YAYINLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI İLANININ İPTALİ

7290072083 vergi kimlik nolu PEVA Kimya ve Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanlı tüzel kişi hakkında 29 Kasım 2011 tarih ve 28127 sayılı Resmi Gazete’de Sayfa: 157 de mükerrer yayınlanan 2011/62204 İhale Kayıt Nolu İhaleden dolayı İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı ilanı iptal edilmiştir.

9848/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.12.2011      Karar No: 6413

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

• MERKEZİ                               :  Ankara

• TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ    :  Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde No: 86   06100, Ankara

• MÜRACAAT TARİHİ          :  29.04.2011

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat sürelerinin uzatımı

• BÖLGESİ                               :  III no.lu Ankara

• SAHA İŞARETLERİ             :  TPO/III/AO, AP, AR.

• KAPSADIĞI İLLER              :  Ankara, Konya

• YÜZÖLÇÜMLERİ                :  46.515, 48.554, 49.144 Hektar

• HAK SIRA NUMARALARI   :                                   AR/TPO/4117, 4118, 4119

• VERİLİŞ TARİHLERİ           :  23.08.2005

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O. sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı petrol arama ruhsatlarının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 23.08.2011 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 inci maddesine istinaden teminat karşılığında iki’şer yıl sürelerle uzatılması için 29.04.2011 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A. O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, III no.lu Ankara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/4117, 4118, 4119 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatlarının daha önce uzatılmış sürelerinin sona ereceği 23.08.2011 tarihinden itibaren, her bir ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde birer adet arama kuyusu açılmaması halinde kuyu açılmayan sahaya ait teminatın Hazine’ye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2’nci maddesi ve 12.09.2011 tarihli ve 2011/2222 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 23.08.2013 tarihine kadar teminat karşılığında 2’şer yıl sürelerle uzatılmasına karar verilmiştir.

9796/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 09.12.2011         Karar No: 6412

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                                 :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ    :  Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 86   06100, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                          :  10.08.2011

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                                            :  Arama ruhsat sürelerinin uzatımı

• BÖLGESİ                                               :  XVI no.lu Antalya

• SAHA İŞARETLERİ                             :  TPO/XVI/D, E, F

• KAPSADIĞI İL                                     :  Antalya ( K.S.D.)

• YÜZÖLÇÜMLERİ                                :  1.009.000, 279.630, 1.237.460

• HAK SIRA NUMARALARI                :  AR/TPO/4319, 4320, 4321.

• VERİLİŞ TARİHLERİ:                         :  27.10.2007

KARAR:

Türkiye Petrolleri A. O. yukarıda bölgesi, saha işaretleri, ili, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı 3 adet petrol arama ruhsatının sürelerinin sona erdiği 27.10.2011 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/5’inci maddesine göre % 50 oranında arttırılması için 10.08.2011 tarihinde müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri A. O.’nın süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra arayıcının arama çalışmalarına tamamlamasına imkan vermek maksadıyla XVI no.lu Antalya Petrol Bölgesi’nde Akdeniz’de Türk Karasuları dışında sahip bulunduğu AR/TPO/4319, 4320, 4321 hak sıra numaralı 3 adet petrol arama ruhsatının sürelerinin 27.10.2011 tarihinden 27.10.2013 tarihine kadar 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/5’inci maddesi göz önüne alınarak % 50 oranında süre artırımı ile uzatılmasına karar verilmiştir.

9797/1-1

—————

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, XVI No.lu Antalya Petrol Bölgesi’nde Akdeniz’de Türk Karasuları dışında TPO/XVI/J, K, L işaretli sahalarda üç adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 17.11.2011 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

9798/1-1

—————

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pınnacle Turkey Inc. ve Corporate Resources B.V. Şti. XII no.lu Gaziantep petrol bölgesinde, Kahramanmaraş, Gaziantep İlleri sınırı dahilinde müştereken sahip bulundukları AR/TGT-PIN-CBV/4638 hak sıra no.lu bir adet petrol arama ruhsatını 05.12.2011 tarihinde terk etmişlerdir.

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, Şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için, ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

9799/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 08.12.2011        Karar No: 6411

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

• MERKEZİ                               :  Ankara

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86    06100 ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  15.06.2011

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                            :  Arama ruhsat süresinin uzatımı

• BÖLGESİ                               :  IV No.lu Çorum

• SAHA İŞARETİ                    :  TPO/IV/BM

• KAPSADIĞI İLLER              :  Sinop, Samsun

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  49.462 Hektar

• HAK SIRA NUMARASI      :  AR/TPO/4091

• VERİLİŞ TARİHİ                  :  08.10.2005

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yukarıda bölgesi, saha işareti, illeri, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona erdiği 08.10.2011 tarihinden itibaren, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesine göre 08.10.2013 tarihine kadar teminat karşılığında iki yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuştur.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, arayıcının arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, IV No.lu Çorum Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/4091 hak sıra numaralı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin sona erdiği 08.10.2011 tarihinden itibaren, söz konusu ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazineye irat kaydedilmesi şartıyla, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/2 nci maddesi ve 10.10.2011 tarihli ve 2011/2345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 08.10.2013 tarihine kadar teminat karşılığında 2 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

9800/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda Ünvanı belge nosu ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmesi fesih edildiğinden mevcut Standarda Uygunluk ve Kritere Uygunluk Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı belge kapsamındaki mamülleriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebeb olacağı duyurulur

 

Firma Adı

TS Nosu

Fesih Tarihi

Fesih Sebebi

YAKACIK VALF SAN. VE TİC. A.Ş.

TSEK 2211

25.03.2011

Firma Talebi

MEKSİS MEKANİK SİSTEMLER İMALAT VE MÜHENDİSLİK SANAYİ A.Ş.

TS 1911,

TS 1996

21.03.2011

Firma Talebi

ÖZEVREN RULMAN TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

TS 6269

21.03.2011

Firma Talebi

ENERSİSTEMMÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

TS EN 777-4

21.03.2011

Firma Talebi

TROYA DOĞALGAZ PETROL MÜH. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TSEK-8233

21.03.2011

Firma Talebi

G.M.S. GENEL MAKİNA POMPA VANA ELEKTRİK TAAHHÜT TİC.LTD.ŞTİ.

TS 11146

21.03.2011

Firma Talebi

GÜNDOĞDU ASANSÖR ELEKTRİK METAL İNŞ. TURZ. NAK. OTM. GIDA TEKSTİL SAN.VE TİC. LTD. ŞT

TSEK-06/5604

21.03.2011

Ara Kontrol Olumsuz

AKIN ISI MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 497,

TS 712,

TS 736,

TS 737,

TS 1911,

TS 1996,

TSEK-4025,

TSEK-4445

21.03.2011

Firma Talebi

ÖZEL FİTTİNGS SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS EN 593

25.03.2011

Firma Talebi

ÖZMAK MAKİNA VE ELEKTRİK SAN. A.Ş.

TS 6475,,

EN 10217-1

25.03.2011

Firma Talebi

HAKPA SIHHİ TES. MALZ. VE OTO YED. PAR. DÖK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 579,

TS 3148

25.03.2011

Firma Talebi

CEM SU ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET KOLLEKTİF ŞTİ. AHMET OKTAY YILDIRIM VE ORTAKLARI

TSEK-8342,

TSEK-7997,

TSEK-7996,

TS EN 1254-3

25.03.2011

Firma Talebi

ÖZTOPAL MAKİNA YEDEK PARÇA POMPA SANAYİ VE TİCARET AŞ.

TS ISO 9905

25.03.2011

Firma Talebi

HTV İKLİMLENDİRME MÜHENDİSLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 579

31.03.2011

Firma Talebi

ESAB S/A INDUSTRIA E COMERCIO

TS 563 EN 499

31.03.2011

Firma Talebi

ESAB-MOR KFT.

TS 563 EN 499

31.03.2011

Firma Talebi

GÜVEN DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 708

31.03.2011

Firma Talebi

TEMASAN TERMİK MAKİNA SAN. LTD. ŞTİ.

TS 1911,1996

31.03.2011

Firma Talebi

ALARKO CARRIER SAN. VE TİC. A.Ş.

TSEK- 34/3034

31.03.2011

Firma Talebi

PROGÜN PROFİL SANAYİ MÜMESSİLLİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

TS 12761

31.03.2011

Firma Talebi

ÇIKRIKÇIOĞLU DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 708

06.04.2011

Firma Talebi

ÜZÜMCÜ TIBBİ CİHAZ VE MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TSEK-7785,

TSEK-7782,

TSEK-7924,

TS 9109,

TS 5541,

TS 737-4,

TS 7493

06.04.2011

Firma Talebi

TEK METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 10796-1 EN ISO 7711-1

06.04.2011

Firma Talebi

YILDIZ MAKİNA VE İNŞAAT SAN. LTD. ŞTİ.

TS 1911

06.04.2011

Firma Talebi

ŞEN PRES DÖKÜM SIHHI TESİSAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10878,

TS 10670,

TS EN ISO 10380

14.04.2011

Firma Talebi

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11672

14.04.2011

Firma Talebi

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.

TS 616-1-1

EN 30-1-1

TS 616-2-1

EN 30-2-1

27.04.2011

Firma Talebi

YAVUZCAN OTOMOTİV VE FİŞEK SAN. TİC. LTD.ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ

TS 1889

27.04.2011

Firma Talebi

SİMTES SONDAJ MAKİNA VE İNŞAAT SAN. TİC. A.Ş.

TSEK-7551 TSEK-7552

TSEK-7553

TSEK-7554

31.03.2011

Firma Talebi

ADAN MOBİLYA SAĞLIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 8770

31.03.2011

Firma Talebi

ADARAD DÖKÜM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TSEK-7999

31.03.2011

Firma Talebi

OLİMPİYAT ISI VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS1911,TS

TS 712,

TS 736,

TS EN303-5

27.04.2011

Firma Talebi

UĞUR TİCARET SANDER ASANSÖRLERİ İNŞ. VE ELK. SAN. LTD. ŞTİ.

TS 10922

EN 81-1

27.04.2011

Firma Talebi

SEDAT KIZILKAYA KIZILKAYA TORNA PRES

TS 11368

27.04.2011

Firma Talebi

VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 616-1-2

EN 30-1-2

11.05.2011

Firma Talebi

YAŞAR KUBUŞ - KUBUŞ KAZAN SANAYİ

TS EN 303-1

TS EN 303-2

TS 736,

TS 1911

11.05.2011

Firma Talebi

BNT MAKİNE İNŞAAT GIDA TEM. MED. PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TSEK-7771, TSEK-7750, TSEK-7840,7841

05.05.2011

Firma Talebi

KODSAN KAZAN İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 712

05.05.2011

Firma Talebi

UFUK TAŞKESEN-UDT ELEKTRONİK MAK. SAN. İÇ VE DIŞ TİC.

TS 12095

05.05.2011

Firma Talebi

AKESAN ASANSÖR MAKİNA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

10922 EN 81-1

11.05.2011

Firma Talebi

73 PEPE SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ İML. İTH. İHR. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 579,

TS 3148,

TS EN 331

18.05.2011

Firma Talebi

ULTRA AS ASANSÖR İNŞ. TAAH. DEKORASYON TESİSAT OTOMOTİV İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10922

EN 81-1

18.05.2011

Üretim Yeri Değişikliği Ve Kapsam

Değişikliği Hk.

METLAB METROLOJİ AKREDİTASYON UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ TEST VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ SİSTEM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İMALAT PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TSEK-9158

30.05.2011

Firma Talebi

NİKEL END. YIKAMA SİSTEMLERİ MAKİNA SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-9220

30.05.2011

Firma Talebi

AKMETAL ELEKTRİK ASANSÖR. İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10922-81-1

26.05.2011

Firma Talebi

SİVİL KORUNMA ACİL YARDIM YANGIN VE EĞİTİM VAKFI SİSAV VAKFI İŞLET.-2

TS 862-3

EN 3-3

TS 862-6

EN 3-6

TS 862-7

EN 3-7

02.06.2011

Firma Talebi

POLMAK MAK İMALAT A.Ş.

TS ISO 3552-1

02.06.2011

Firma Talebi

ARSU PRES DÖKÜM SANAYİİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 3143

TS 579

23.06.2011

Firma Talebi

AS CİVATA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TS 12432

TS 2963

TS ISO 7411 1

TS 12434

TS 1026-40

ISO 4775

04.08.2011

Firma Talebi

YILMAZOĞLU MAKİNA KALIP PROJE METROLOJİİML. İNŞ. İTH. İHR. OTOM. NAK. GIDA PAZ. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

TSEK- 8040

15.08.2011

Firma Talebi

KAYNAK TEKNİĞİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TS 563 EN 499

18.08.2011

Firma Talebi

AHMED HAKAN KAYA-AHK GÖZLÜK KILIF VE METAL KAPLAMA SANAYI

TS EN ISO 12870

22.08.2011

Firma Talebi

BAYMAK MAKİNA SANAYİ VE TİC. A.Ş.

TS EN 483

15.08.2011

Firma Talebi

BAYMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS EN 625

12.09.2011

Firma Talebi

MENDORA KAPI İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12655

12.09.2011

Firma Talebi

AYVİS ISI SİSTEMLERİ-BİLAL AYKAŞ

TS 10878,

TS 10670

26.09.2011

Firma Talebi

TAM ESER İNŞAAT ÇELİK EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TSEK-7866

26.09.2011

Firma Talebi

FETA LAB. MALZ. ÜRÜNL. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TSEK-6888

29.09.2011

Firma Talebi

SONBAY BORU PROFİL METAL SANAYİ NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET A.Ş.

TS EN 14195

03.10.2011

Firma Talebi

ÖZ-SILA ASANSÖR İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1922 EN 81-1

03.10.2011

Firma Talebi

SENTE ASAN. İM. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TSEK-7328, TSEK-7329, TSEK-7330

10.10.2011

Ara Kontrol Olumsuz

ÖZBALIKÇIOĞLU ÇELİK KAPI İNŞ. TEKS. OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12655

10.10.2011

Ara Kontrol Olumsuz

BUL YAPI SİSTEMLERİ İNŞAAT TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ

TSEK-7516

10.10.2011

Ara Kontrol Olumsuz

BLANCO ÖZTİRYAKİLER MUTFAK DONANIM SAN. TİC. A.Ş.

TS 616-1-1

10.10.2011

Firma Talebi

 

YAMANLAR LAMİNAT VE MOBİLYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TSEK-8000

TSEK- 8001

TSEK- 8002

TSEK- 8003

10.10.2011

Firma Talebi

CMS GAZ EKİPMAN TEKNOLOJİLERİ İMALAT SANAYİ İNŞAAT VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-8785

27.10.2011

Ara Kontrol Olumsuz

ENSAR MAK. İNŞ. NAK. TAH. GIDA TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 6114

27.11.2011

Firma Talebi

ŞEN PRES DÖKÜM SIHHI TESİSAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-8608,

TSEK-9081,

TSEK-9082

27.10.2011

Firma Talebi

LİFTER MÜH. ASANSÖR İNŞ. VE TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS EN 81-2

TS 10922

EN 81-1

27.10.2011

Firma Talebi

GÜNEŞ ÇELİK HASIR SAN. İNŞAAT VE TİC. AŞ.

TS 4559

03.11.2011

Ara Kontrol Olumsuz

HİDROAN ANKARA HİDROLİK MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-8507

03.11.2011

Ara Kontrol Olumsuz

SEDA İNŞ TAAH TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12165

03.11.2011

Ara Kontrol Olumsuz

TOPRAK SENİTERİ VE İZOLATÖR SAN. A.Ş. (DEMİRDÖKÜM MÜESSESESİ)

TS 544

17.11.2011

Firma Talebi

ULUSLARARASI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ MAKİNA PAZ. LTD. ŞTİ

TS EN671-1,

TS EN 671-2

17.11.2011

Ara Kontrol Olumsuz

ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAKİNA VE İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TSEK-7426

21.11.2011

Ara Kontrol Olumsuz

MEÇSAN YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ METAL VE DEMİR İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS EN 671-2

21.11.2011

Firma Talebi

SES SPOR EKİPMANLARI İNŞ. MAK. TUR. GIDA PLASTİK KAUÇUK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TSEK-7531 TSEK-7532

21.11.2011

Ara Kontrol Olumsuz

NUROL SU ARMATÜRLERI SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

TS EN 200,

TS EN 817

21.11.2011

Firma Talebi

DALSAN ALÇI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TS EN 14195

21.11.2011

Firma Talebi

NOTA ISI VE YAPI SIST.SAN VE TIC.LTD.ŞTI.

TS 579

21.11.2011

Firma Talebi

ORTAKLAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS EN 200,

TS EN 817

21.11.2011

Firma Talebi

TİTAN MAKİNA MAD. İNŞ. İTH. TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-6766

21.11.2011

Firma Talebi

CARTUCHOS SAGA S.A

TS 1889

10.01.2011

Firma Talebi

BARANSEL MAKİNE ELK. İNŞ SAN VE TİC. LTD.ŞTİ

TS 10922

EN 81-1

TS 10922

EN 81-2

TSEK 7198

17.03.2011

Firma Talebi

ELİNTA ELEKTRİK İNŞ TES. ASANSÖR SAN.LTD.ŞTİ

TS 10922

EN 81-1

TS 10922

EN 81-2

17.03.2011

Firma Talebi

İLERİ MAKİNA VE İNŞ GEREÇLERİ İML SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TSEK 7041

14.03.2011

Talimata Aykırı Hareket Etmesi Üzerine

İSTANBUL GALVANİZ VE AYDINLATMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TSEK 6010

03.03.2011

Firma Talebi

DİAS ASANSÖRLERİ AYŞİMŞEK TİCARET ALİ AY

TS 10922

EN 81-1

14.03.2011

Firma Talebi

ZEKİHAN ASGERSAN TİC. VE SAN.

TSEK 7399

17.03.2011

Firma Talebi

KOZMİK ISI CİHAZLARI SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 616-1

EN 30-1-1

TS 616-2

EN 30-2-1

17.03.2011

Firma Talebi

GÖK VANA TESİSAT VE ARMATÜR SAN. TİC.

TS 579

TS 3148

TS EN 331

14.04.2011

Firma Talebi

SATRA TRAFİK SANAYİ İNŞ VE TİC. LTD. ŞTİ

TSEK 7572

14.04.2011

Firma Talebi

SİSTEM TESİSAT ELEMANLARI SAN VE TİC. A.Ş.

TS 579

TS 2821

TS 10873

TS 11494

14.04.2011

Firma Talebi

KARADENİZ PRES DÖKÜM SU ARMATÜRLERİ SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 579

21.06.2011

Firma Talebi

ALFEN MAKİNA VE ARMATÜR SAN. A.Ş.

TS EN ISO 9908

21.06.2011

Firma Talebi

SCS OPDİK MEDİKAL SAĞ. MEDYA TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS EN ISO 1280

21.06.2011

Firma Talebi

STAR ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN İNŞ TAAH TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TS EN 81-2

14.07.2011

Firma Talebi

DAHA ASANSÖR SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TSEK 7076

TSEK 7077

13.07.2011

Firma Talebi

ÇEVİKLER MUSLUKCULUK SIHHI TESİSAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TS EN 200

TS EN 817

08.06.2011

Firma Talebi

YÜCEL MAKİNA KAZAN SAN.

YÜCEL TOPRAK

TSEK 7775

17.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

ÖZKANLAR HİDROLİK MAKİNA İML SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TSEK 6063

TSEK 6062

06.10.2011

Firma Talebi

BUSE SANAYİ ÜRÜNLERİ PAZ. İNŞ. TUR. VE TİC.

TSEK 9240

17.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

KÜRELİ MÜH. MAK. İNŞ. TUR SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS EN 1493

17.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

KUZEY FİTTİNGS SU ARMATÜRLERİ SAN. A.Ş.

TS EN 331

TS 3143

30.09.2011

Firma Talebi

AYVİS ISI SİSTEMLERİ BİLAL AYKAŞ

TS 1394

04.10.2011

Firma Talebi

GÜRSAN MUTFAK CİH İML. SOĞ. SAN. LTD. ŞTİ

TS EN 203-1

04.10.2011

Firma Talebi

EKOL MEDİKAL VE ELK. SAN.

MEHMET OKAN

TS EN 1422

17.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

TEREYAĞOĞLU MEDİKAL GAZ PAZ. TESİSAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TS EN 737-1

17.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

EBRA SAC METAL İNŞ TUR. GIDA HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS 12655

10.10.2011

Firma Talebi

YILDIZ MAKİNA VE İNŞ SAN. LTD. ŞTİ

TSEK 4147

14.10.2011

Firma Talebi

HEMA DİŞLİ SAN VE TİC. A.Ş.

TSEK 4034

TSEK 4035

TSEK 4036

TSEK 4037

21.10.2011

Firma Talebi

VEKKON İNŞ. TUR END. TES. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TSEK 7311

24.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

DEMİRKON DEMİR KONSTRÜKSİYON MADENİ İNŞ ENERJİ MAK. MONTAJ İTH İHR. TAAH. LTD. ŞTİ

TSEK 7811

TSEK 7812

24.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

YAŞAR SARIKAYA

BAŞKENT FIRIN MAKİNALARI

TS EN 1673

24.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

KILINÇ MAKİNA PAZ. VE TİC.LTD.ŞTİ

TS EN 9908

24.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

YILDIZ MAKİNA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS EN 303-1

TS EN 303-2

14.10.2011

Firma Talebi

AKSA PEYZAJ İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TSEK 9397

21.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

FOX MEDİKAL EKİPMANLARI İML İTH İHR. PAZ.SAN TİC.LTD.ŞTİ

TS 4510

TS 5541

TS 6606

TS 9109

TS 4271

10.10.2011

Firma Talebi

YÜKSEL İŞ ASANSÖR SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TSEK 7567

TSEK 4124

TSEK 4123

TSEK 4125

25.10.2011

Firma Talebi

ÇKS ÇELİK KAZAN VE MAK. İML. MONTAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS 712

02.11.2011

Firma Talebi

YAŞAR KUBUŞ KUBUŞ KAZAN SANAYİ

TS 712

31.10.2011

Firma Talebi

MESA İMALAT SAN VE TİC. A.Ş.

TS 4559

13.10.2011

Firma Talebi

FATİH ASANSÖR SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TS 10922 81-1

31.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

SEREN AS ASANSÖR İNŞ TAAH HIRD. DEK. EML. NAK. OTOM. GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

TS 10922 81-1

31.10.2011

Adresinde Faaliyet Göstermemesi Üzerine

CTM FIRÇA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

TSEK 9341

14.11.2011

Firma Talebi

ERSAN GALVANİZ ENERJİ MAD. A.Ş.

TSEK

14.11.2011

Firma Talebi

VARNASAN VANA SAN. A.Ş.

TS 3148

29.11.2011

Firma Talebi

ZİRVETAŞ HIRDAVAT VE SULAMA TES. PAZ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ

TS EN 817

02.12.2011

Firma Talebi

ALFA ASANSÖR SAN VE TİC. A.Ş.

TS 10922

EN 81-1

TSEK 6814

01.12.2011

Firma Talebi

NACE MAKİNA SAN. A.Ş.

TSEK 2020

TSEK 2019

01.12.2011

Firma Talebi

FABER VANA VE AKIŞ KONTROL SİST. A.Ş.

TS 3148

02.12.2011

Firma Talebi

ŞAHİN MUSLUK SANAYİ- ALİ ŞAHİN

TS 579

01.12.2011

Firma Talebi

9726/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/45439

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Petrolleri

A.O. Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Söğütözü Mahallesi

2. Cadde No: 86

Tel-Faks

0312 207 20 00-0312 286 90 00-01

Posta Kodu

06100

E-Mail

tpaocc@petrol.tpao.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mefa İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Barbaros Mah. 26. Cad. Mefa Apt. 4/1 Pk.: 33150 Mersin

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6190040116

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Mersin Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

8085

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

Kalan Süre 6 ay 6 gündür

Ank. 15. İdare Mah.

2011/448 E, 2011/1841 K

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9868/1-1


Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/133654

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Artvin/Şavşat

Adresi

Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü/Şavşat-Artvin

Tel-Faks

0(466)5171021-0(466)5172720

Posta Kodu

8700

E-Mail

savsatisl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hüseyin Bayramoğlu

 

Adresi

Selimoğlu Apt. Kat: 2 Kars Cad. Borçka/Artvin

 

T.C. Kimlik No.

19723406990

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

19723406990

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Borçka Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1280

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9836/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/131983

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü

İl/İlçe

Balıkesir/Dursunbey

Adresi

Bozyokuş Mahallesi İsmail Dayı Caddesi No: 68 Kat: 2

Tel-Faks

0266 662 12 94-662 29 66

Posta Kodu

10800

E-Mail

alacamişl@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Berra Ormancılık Gıda İnşaat Medikal Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Saray Mahallesi S.S.K. Yolu Üzeri Ertenler Apartman Zemin Kat No 1 Merkez/Muş

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1660345990

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Muş Ticaret e Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

003154

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9837/1-1


Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadroları için, 2547 sayılı Kanunda belirtilen niteliklere sahip adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri üç adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi, nüfus cüzdan sureti, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri, askerlik durum belgesi fotokopisi, özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 takım, Doçent adayları 4 takım halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullara sahip olmalıdır. Adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 3 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doktora belgesi, lisans, yüksek lisans diploma fotokopileri, askerlik durum belgesi, özgeçmiş, yayın listesiyle bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim/Bölüm/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doçent

Nitelikler

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

FELSEFE

FELSEFE TARİHİ

1

 

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

1*

*Matematik Müh. Mezunu olup, Matematik Müh. Alanında doktora yapmış olmak.

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

1*

*Cebirin diferansiyel ve kısmi diferansiyel denklemlerdeki uygulamaları alanında çalışma yapmış olmak.

MÜTERCİM - TERCÜMANLIK

İNGİLİZCE MÜTERCİM TERCÜMANLIK

2*

*İngiliz Dili Eğitimi veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

SOSYOLOJİ

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

1*

*Toplumsal hareketler ve modernleşme alanında çalışmış olmak.

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

1*

*Kent sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

YENİ TÜRK DİLİ

1*

*Kırgız Türkçesi ve Edebiyatı alanında çalışma yapmış olmak.

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

İKTİSAT

İKTİSAT TEORİSİ

1*

*Küresel Ekonomi ve Banka alanında çalışma yapmış olmak.

KAMU YÖNETİMİ

HUKUK BİLİMLERİ

1*

*Kamu Hukuku alanında çalışma yapmış olmak.

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

1*

*Yapay Sinir Ağları ve Elektronik Makineleri üzerinde uzman olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

2**

*Tümleşik Optik Aygıtlarda Dalga Yayılımı üzerine çalışmış olmak.

*Wavelet Analizi ve Ferrorezonans konularında çalışmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

 

 

2**

*Hafif beton üzerine çalışma yapmış olmak. *Geri dönüştürülmüş atık beton ve kum taşlarının yapı taşı olarak kullanılması alanlarında çalışma yapmış olmak.

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1

 

9825/1-1