17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ):


SİMMENTAL VE ESMER IRKI SIĞIR SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


2.214 METRE TEMİZ SU BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


1 KALEM İNKLİNOMETRE CİHAZI VE EKİPMANLARI İLE 20. KALEM KOMATSU İŞ MAKİNASI YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL 3 (ÜÇ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


10.000 ADET AFET ÇADIRI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZEYİLNAME

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden (EÜAŞ):

İhale ilanı 15.11.2011 tarih 28113 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanan MYD-DT-2011/18-MLZ-2601 referanslı dosya konusu Afşin Elbistan A Termik Santrali İşletme Müdürlüğüne ait 4 adet ünite ve bu ünitelerin ortak barasında bulunan, mevcut koruma rölelerinin demontajı ve yerlerine, yeni nesil mikroişlemcili çok fonksiyonlu, haberleşmeli elektronik rölelerin temini ve montajı, bara fiderlerini izleme amaçlı her ünite için ayrı ayrı ve ortak bara için ayrı bir Scada sistemi kurulması, yapılan işlere ve teçhizata ait tüm proje, belge ve dokümantasyonun sağlanması ve yenilenen sistemin garanti kapsamında işletmeye alınması ihalesiyle ilgili olarak Teknik Şartnamenin 3.2.3.7, 3.2.3.10 ve 3.2.3.14 maddeleri ve idari şartnamenin 27.3. maddeleriyle ilgili değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

1 - Teknik Şartname madde 3.2.3.7: Teklif edilen tüm röleler IEC 61850 protokolünü sağlayacaktır.

Şeklinde yazılmış olup;

Teklif edilen tüm röleler IEC 61850 protokolünü sağlayacaktır. Tesis edilecek haberleşme kabloları fiber optik kablo olacak, röle IEC 61850 haberleşme portları kapalı ring sistemini destekleyen çift fiber portlu olacaktır.

Olarak değiştirilmiştir.

2 - Teknik Şartname madde 3.2.3.10: Rölelerin harici etkilerden korunma derecesi en az IP 52 olmalıdır.

Şeklinde yazılmış olup;

Rölelerin harici etkilerden korunma derecesi en az IP 51 olmalıdır.

Olarak değiştirilmiştir.

3 - Teknik Şartname Madde 3.2.3.14: Röleler, çalışma sıcaklığı ( operating temperature ) - 25 …. + 70 ºC aralığında sorunsuz çalışabilir olacaktır.

Şeklinde yazılmış olup

Röleler, çalışma sıcaklığı ( operating temperature ) - 5 …. + 50 ºC aralığında sorunsuz çalışabilir olacaktır.

Olarak değiştirilmiştir.

4 - İdari şartnamenin Geçici teminat başlıklı 27. Maddesinin 27.3. alt bendinde yer alan “26.04.2011” tarihi “25.03.2012” olarak değiştirilmiştir.

9874/1-1


SİMMENTAL VE ESMER IRKI SIĞIR SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yurtiçinden 300 baş (±% 10) simmental ve esmer ırkı sığır satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan bedelsiz olarak temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 23/12/2011 Cuma günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

9835/1-1

—————

2.214 METRE TEMİZ SU BORUSU SATIN ALINACAKTIR

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

- Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı 2.214 Metre temiz su borusu satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 100,00 TL bedelle satın alması zorunludur.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 22/12/2011 Perşembe günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, idare kamu yararı ve hizmet gereklerine göre ihaleyi, en düşük teklif edene verip vermemekte kısmen veya tamamen vermekte veya dilediğine vermekte serbesttir.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.:  (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

9856/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzmir İşletme Bölge Müdürlüğü İzmir İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 2.010,00 TL ile en çok 61.671,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 201,00 TL, en çok 6.168,40 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, minibüs, kamyonet, kapalı kasa kamyonet, araç hurdası, vb. 35 adet araç; açık artırma suretiyle, Atatürk Caddesi TCDD Sosyal Tesisleri Migros Karşısı Alsancak / İZMİR adresindeki ihale salonunda 27.12.2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 26.12.2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Ankara Cad No:75 İhsaniye Plaza Kat:4 Bayraklı/İZMİR adresinde bulunan ve satışı yapan İzmir İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dahil) bedel karşılığı İzmir İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İZMİR İşletme Şube Müdürlüğü (0) (232) (463 90 53)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

9788/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait Hafif Vasıta Park Sahasında Bulunan Araçların Tamir ve Bakım İşçilikleri Hizmet Alımı İşi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 – 613 20 13

c) Elektronik posta adresi       :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin

 

Niteliği Türü Miktarı

İhale

Kayıt No

Dosya No

İhale Tarih ve Saati

İşin

Süresi

Hafif Vasıta Park Sahasında Bulunan Araçların Tamir ve Bakım İşçilikleri Hizmet Alımı İşi

2011/202329

2011/2328

27.12.2011-14.00

365 gün

 

b) Yapılacağı yer                    :  TKİ ELİ Müessesesi Müdürlüğü (SOMA/MANİSA) dır.

c) İşin süresi                           :  Yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                          :  Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Toplantı Salonu (212 nolu oda) Soma/MANİSA

4. İhale dokümanı; ELİ Müessese Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No.111 45500 Soma/MANİSA TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan),ANKARA ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4 Bornova / İZMİR adreslerinde görülebilir. İhale dokümanının şartnamesini 100,00-TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

9784/1-1


1 KALEM İNKLİNOMETRE CİHAZI VE EKİPMANLARI İLE 20. KALEM KOMATSU İŞ MAKİNASI YEDEĞİ SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. No. 111     45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası      :  (236) 613 23 26 (4 hat)       Fax: 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi          :  elimakikmal@eli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

 

İhalenin niteliği-Türü

İ.K No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

Teslimat

1-

1. Kalem İnklinometre Cihazı ve Ekipmanları Alımı

203562

2011–2335

28.12.2011–14.00

45 Gün

2

20. Kalem Komatsu İş Makinası Yedeği Alımı

203567

2011-2336

28.12.2011-15.00

180 Gün

 

b) Teslim yeri                            :  ELİ Cenkyeri merkez ambarı.

c) Teslim tarihleri                       :  Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma komisyonu toplantı salonu Soma/MANİSA

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 50.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır.

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz   : www.eli.gov.tr

9823/1-1


GAYRİMENKUL 3 (ÜÇ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Cumhuriyet Mahallesi, Çamlık Caddesi, 650 ada 1 parsel sayılı yerdeki mülkiyeti Belediyemize ait l.Bodrum Kat 1698,84m2, 2.Bodrum Kat 1698,84 m2 ve 1. ve 2. Bodrum katta ilave olarak oluşturulan 4198,36 m2 alan olmak üzere toplam 7596,04 m2'lik alanın 3 (üç) yıllığına kiralama işi, 2886 sayılı Yasanın 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 27/12/2011 Salı günü saat ll:00'da Belediye Encümen Odasında Encümen huzurunda ihale edilecektir. İhale yapılacak alanın yeri, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

 

1 - İHALEYE VERİLECEK YERİN;

Mevki

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Cumhuriyet Mah. Çamlık

Caddesi (650 ada 5 parsel)

Gayrimenkul

138.750,00-TL/AY

149.850,00-TL

 

2 - İhale, Belediye Hizmet Binası içerisinde yer alan Belediye Encümen Odasında; Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak istekliler, Beylikdüzü Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden Şartname ve eklerini 500,00- TL (Beş Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alabileceklerdir.

4 - İhaleye katılacak istekliler Şartname ve eklerini Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler.

5 - İhaleye katılacak istekliler, tekliflerini en geç 27.12.2011 Salı günü saat 10:00' a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

6 - İsteklilerden istenen belgeler ;

A. GERÇEK KİŞİLER (ŞAHISLARIN);

a. Nüfus Cüzdan Sureti

b. İkametgah Senedi.

c. Sabıka Kaydı.

d. Yer Görme Belgesi.

e. Geçici teminat alındısı.

f. İhale dosya bedeli alındısı.

g. İsteklinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alınmış borcu olmadığına dair doküman veya yazı.

B. TÜZEL KİŞİLER (ŞİRKETLERİN);

a. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (2011 yılı)

b. İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

c. İhaleye katılacak için yetki belgesi (Noter Onaylı)

d. İhaleye katılacak tüzel kişilik iş ortaklığı ise ortaklık hisse beyanı.

e. Geçici teminat alındısı.

f. İhale dosya bedeli alındısı.

g. Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi.

h. Yer Görme Belgesi.

ı. İsteklinin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alınmış borcu olmadığına dair doküman veya yazı.

7 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

9664/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI”

(CEB-WB4-YAPIM-27)

 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (CEB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International Competitive Bidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi – (CEB-WB4-YAPIM-27

İstanbul İlinde 3 adet İlköğretim Okulu ve 1 adet Lisenin anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işi ile 2 adet ilkögretim okulunun ikmal (*) inşaatı işidir.

 

(CEB-WB04-YAPIM-27)

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İSTANBUL

Beşiktaş

Hasan Ali Yücel İÖO Nispetiye Cad. Albay Nail Gönenli Sok. Etiler BEŞİKTAŞ/İSTANBUL 

2

İSTANBUL

Üsküdar

Halide Edip Adıvar Lisesi Sultantepe Mah. Selvilik Cad. No: 87 Üsküdar, İSTANBUL

3

İSTANBUL

Bayrampaşa

(*) Yahya Kemal İÖO Altıntepsi Mah. Yahya Kemal Cad. No: 1 Bayrampaşa, İSTANBUL

4

İSTANBUL

Bayrampaşa

(*) Vatan İÖO  Vatan Mah. Bağlar Cad. No: 35 Bayrampaşa, İSTANBUL

5

İSTANBUL

Beykoz

Rüzgarlıbahçe İÖO Seyfi baba Sok. No: 3 Rüzgarlı Bahçe Beykoz, İSTANBUL

6

İSTANBUL

Güngören

Ali Fuat Cebesoy İÖO/Tozkoparan Mah. General Fehmi Tuncali Cad. No: 6 Güngören, İSTANBUL

 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2008-2009-2010), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2011 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 60.000.000–TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2006-2010) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı (ana yüklenici) olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olmak üzere (B.III Grup kapsamındaki tüm işler) tek bir Sözleşme Paketi kapsamında en az 50.000 m2 yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 12.750.000- TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 400.- TL veya 200 Euro karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO:  TR31  0001  5001 5800  7286  1036  53 veya Euro için IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63  numaralı hesabına,  teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (CEB-WB4-YAPIM-27) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve herhangi bir güçlü para birimi cinsinden (USD veya EURO) veya idarenin ülkesinin para birimi olan TL cinsinden ihale paketi için 960.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 23/01/ 2012 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:16 34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel        : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

9785/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

 

REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

Loan No. F/P 1701 (2010)

 

“RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS”

(CEB-WB4-WORKS-27)

 

1. The Government of Turkey has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB) and Council of Europe Development Bank (CEB), and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.

2. Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the reconstruction work of educational buildings in lump sum bases under the scope of contract package given below.

Construction Contract Id. No – (CEB-WB4-WORKS-27)

3 Primary Schools and 1 high schoool in Istanbul shall be reconstructed and 2 primary schools in Istanbul shall be completed (*).

(CEB-WB04-WORKS-27)

No

Province

District

Name of the Building

1

İSTANBUL

Beşiktaş

Hasan Ali Yücel İÖO Nispetiye Cad. Albay Nail Gönenli Sok. Etiler BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

2

İSTANBUL

Üsküdar

Halide Edip Adıvar Lisesi Sultantepe Mah. Selvilik Cad. No: 87 Üsküdar, İSTANBUL

3

İSTANBUL

Bayrampaşa

(*)Yahya Kemal İÖO Altıntepsi Mah. Yahya Kemal Cad. No:1 Bayrampaşa, İSTANBUL

4

İSTANBUL

Bayrampaşa

(*)Vatan İÖO Vatan Mah. Bağlar Cad. No: 35 Bayrampaşa, İSTANBUL

5

İSTANBUL

Beykoz

Rüzgarlıbahçe İÖO Seyfi baba sok. no:3 Rüzgarlı Bahçe Beykoz, İSTANBUL

6

İSTANBUL

Güngören

Ali Fuat Cebesoy İÖO Tozkoparan Mah. General Fehmi Tuncali Cad. No: 6 Güngören, İSTANBUL

 

3. Minimum qualification criteria are given below:

I. Minimum average annual turnover in construction work of 60.000.000 TL, calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2008-2009, and 2010), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2011 basis by using Ministry of Public Works certificate coefficients. Annual turnovers shall be verified by the documents certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant or Tax Authority. If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a joint venture partner (prime contractor), within last 5 (five) years (2006-2010) of having satisfactorily completed works of similar nature and complexity (All works under the scope of BIII Group) as follows;

Construction of a new building with a total closed construction area of 50.000 m2 (calculated as sum of closed construction area) under one contract.

Successful completion of the works should be evidenced by the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of Public Works and Settlement.  Works completion certificates taken up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 12.750.000- TL available cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification criteria.

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the past 5 (five) years.

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation given by the Invitation for Bids

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may purchase the bidding documents regarding to this package at the same address by a written application and upon payment of a non-refundable fee of 400 Turkish Liras or 200 Euros. Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63  at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract Identification No of  CEB-WB4-WORKS-27.  The purchasing application shall be made by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any reason.

5 - Bids shall be valid for a period of  90 calendar days after Bid opening and accompanied by a Bank security of Turkish Lira (TL)  960.000 TL or equivalent minimum.  The bid price shall be in any hard currency (USD or EURO) or in TL (Turkish Lira) which is the currency of the Employer’s country for tender package and shall be delivered to the address given below, on or before 23/01/2012, 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the representative of the bidders who wish to attend.

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:16 34126

Beyazıt/Istanbul/Turkey

Phone   : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

9785/2/1-1


10.000 ADET AFET ÇADIRI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuz ihtiyacı için 10.000 adet Afet Çadırı kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “ Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No: 10 Cağaloğlu-Fatih/ İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İngilizce ve Türkçe idari, teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 05 OCAK 2012 günü saat 10:00’a kadar İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 3/E Etimesgut/ANKARA adresindeki Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi Sistemler Yönetimi Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinde bulunan Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

9855/1-1