16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığından:

Pursaklar İlçesi Altınova 127 ve 606 nolu adalar arasındaki park alanına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9761/1-1

—————

Pursaklar İlçesi 850-851 adalar arası park alanında Doğalgaz Regülatör İstasyon yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9762/1-1

—————

Pursaklar İlçesi 978,979,980,1176,1300,1247 ve Saray 98326 ve 98329 nolu adalara yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

9763/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Meclisinin 02/11/2011 tarih ve 630 sayılı kararı ile reddedilerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29/11/2011 tarih ve 3448 sayılı kararı ile tadilen onanan  “Etimesgut İlçesi, Şehit Osman Avcı Mahallesi, İmarın 46665 ada 4 ve 46666 ada 1 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 16/12/2011 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

9766/1-1

—— • ——

İçişleri Bakanlığından:

Şahin İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca verilen ve 29.11.2011 tarihli ve 28127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklamaya dair ilanda;

Şahin İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin 5890167634 olan Vergi Kimlik Numarası; 7920035025 olarak düzeltilmiştir.

İlan olunur.

9812/1-1

—— • ——

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İPTAL İLANI

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımızda aşağıdaki şekliyle İPTAL edilmiştir.

SEHVEN YAYIMLANAN ve İPTAL EDİLEN

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı /Alanı

Ünvanı

Derecesi

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

 

9820/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 3521-18                                                               Karar Tarihi: 01/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2011 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”na ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

“Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”

MADDE 1 - 31/5/2011 tarihli ve 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ş) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı: Lisans başvurusuna konu akaryakıt istasyonunda, tarımsal amaçlı satış tankerlerinde ve/veya sabit köy pompalarında istasyon otomasyon sisteminin kurulduğuna ve çalışır durumda bulunduğuna dair dağıtıcı lisansı sahibince verilen yazılı beyanı”

MADDE 2 - Aynı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans başvurusu; başvuru dilekçesi ve gerekli diğer bilgi ve belgelerden oluşan lisans başvuru dosyasının Kuruma sunulması suretiyle yapılır.”

MADDE 3 - Aynı Kurul Kararı’nın 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstasyonlu kategorili bayilik lisansı başvurularında, akaryakıt istasyonu faaliyete yeni başlayacak ve daha önce lisanslandırılmamış ise bu duruma ilişkin beyan dilekçesi ile İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı başvuruya eklenir.”

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans başvuruları hakkında uygulanır.

MADDE 4 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

9803/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 3521-17                                                              Karar Tarihi: 01/12/2011

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2011 tarihli toplantısında; “Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”na ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.

“Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”

MADDE 1 - 31/5/2011 tarihli ve 3242/3 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı”

MADDE 2 - Aynı Kurul Kararı’nın 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bayilik lisansına Sabit Köy Pompası bilgisi ekleme veya değiştirme tadili için aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Köy pompasına ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

b) İstasyon Otomasyon Sistemi Beyanı”

MADDE 3 - Aynı Kurul Kararı’nın 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“25/5/2007 tarihli ve 1206/17 sayılı Kurul Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.”

GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Karar, yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak lisans tadil başvuruları hakkında uygulanır.

MADDE 4 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

9804/1-1


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı ile Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı Eleme ve Giriş Sınavları Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7, 8 ve 9 uncu derecelerden 20 adet Çalışma Uzman Yardımcısı, 8 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ile 32 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1 - SINAVLARA BAŞVURU ŞARTLARI:

A - Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

Çalışma Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreyle eğitim veren hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre, KPSSP 46, KPSSP 48, KPSSP 58, KPSSP 115 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2010 veya 2011 yıllarında yapılan KPSS sonuçlarına göre yabancı dilde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak ya da 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS'den İngilizce, Almanca ya da Fransızca dillerinden birinden en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 80 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

B Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aranan şartlar:

(1) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup, bu sınava katılmak için önce Arapça dilinde yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan eleme sınavına katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Yabancı dil eleme sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarında veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak,

b) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 36, KPSSP 60, KPSSP 63, KPSSP 64, KPSSP 66, KPSSP 74, KPSSP 82, KPSSP 86, KPSSP 88, KPSSP 95, KPSSP 108, KPSSP 114, KPSSP 116, KPSSP 117 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış almak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS'den Arapça dilinde en az 70 puan almış olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

(2) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrolarına, Arapça dilinden 8 personel alınacaktır. Adaylar başvurularını en yüksek puana sahip oldukları KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. En yüksek KPSS puanına sahip ilk 32 aday yapılacak eleme sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da eleme sınavına katılabileceklerdir.

(3) Yabancı dil eleme sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır. Yazılı sınav Arapçadan Türkçeye ve Türkçeden Arapçaya çeviri ve Arapça kompozisyon, sözlü sınav ise mülakat şeklinde yapılacaktır. Yabancı dil yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması adayın yabancı dil eleme sınavı sonucunu gösterecektir. Yabancı dil eleme sınavında başarılı olan adaylar giriş sınavına katılmaya hak kazanacaklardır.

C - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için aranan şartlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılacak olup sınava katılmak için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin en az dört yıl süreli Mühendislik Fakültelerinin Maden, Makine, İnşaat, Endüstri, Bilgisayar, Petrol, Metalürji veya Metalurji ve Malzeme, Fizik ve Çevre mühendisliği bölümlerinde ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarında lisans eğitimi görmüş olmak (Benzer bölümlerden başvuranlar YÖK’ten denklik belgesi getirecektir),

b) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre KPSSP 4, KPSSP 5, KPSSP 8, KPSSP 13, KPSSP 14, KPSSP 15 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen devlet memuru olma şartlarına haiz olmak,

ç) Sınav ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte 35 yaşından gün almamış olmak,

d) 2010 yılı veya 2011 yılında yapılan KPSS sonuçlarına göre İngilizce dilinde en az 42 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 2010 veya 2011 yıllarında yapılmış KPDS'den İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunup ilan tarihinden önceki 2 yıl içerisinde alınmış bir belgeye sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Adaylar başvurularını en yüksek KPSS puanları ile yapacak olup başvurular en yüksek KPSS puanına göre tek bir liste halinde sıralanacaktır. Sıralama sonunda en yüksek puanı bulunan ilk 128 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

2 - BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

(1) Yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı eleme ve giriş sınavına, çalışma uzman yardımcılığı ile iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) İş talep formu,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Bakanlıkça ya da diğer resmi makamlarca onaylı örneği (Yurtdışında öğrenim görenler için YÖK’ten alınan denklik belgesi),

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) KPSS sonuç belgesindeki yabancı dil puanı dışında belge ibraz eden adaylar için bu belgenin aslı ya da Bakanlıkça onaylı örneği (KPDS puanının uluslararası geçerliliği bulunan belgelere denkliğinde YÖK'ün http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/lang,tr_TR/ internet adresindeki Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri Tablosu dikkate alınacaktır),( Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için sadece KPDS belgesi aranır),

d) 3 adet vesikalık fotoğraf.

(2) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, iş talep formunu ayrı ayrı formlarla istenen belgelerle birlikte birden fazla uzman yardımcılığı sınavı için başvuru yapabilir.  Başvuruların tamamlanmasının ardından yurtdışı işçi hizmetleri uzman yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınavı ile çalışma uzman yardımcılığı ve iş sağlığı ve güvenliği uzman yardımcılığı giriş sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3 - BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ:

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı eleme ve giriş sınavı ile Çalışma Uzman Yardımcılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavlarına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 B Blok, Kat:1 Emek/Ankara adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve bu forma istenilen diğer belgeleri ekleyip 30.12.2011 - 13.01.2012 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok, Kat:1 Emek/Ankara adresine şahsen, elden veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - YABANCI DİL ELEME VE GİRİŞ SINAVLARININ YAPILACAĞI TARİH, SAAT VE YER:

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Yazılı Sınav Tarihi ve Saati: 21/01/2012 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Yabancı Dil Eleme Sözlü Sınav Tarihi ve Saati: 26-27/01/2012 tarihlerinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati: 31/01/2012 tarihinde saat 10.00’da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı yabancı dil eleme yazılı sınav sonuçları yabancı dil sözlü sınav tarihinden önce ve yabancı dil sözlü sınav sonuçları da giriş sınavının tarihinden önce Bakanlığın www.csgb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati: 23-28/01/2012 tarihleri arasında her gün saat 9.30'da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

Çalışma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Tarihi ve Saati: 01-03/02/2012 tarihlerinde her gün saat 9.30'da başlayacaktır.

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA.

5 - GİRİŞ SINAVLARININ KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

(1) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konularda yapılacaktır:

3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), İdare Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İktisat, Uluslararası Kuruluşlar, Sosyal Politika, Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Politikası.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında yukarıdaki konulara ilaveten ayrıca adayın mezun olduğu bölüm itibariyle mühendislik konuları ile İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Türk ve AB Mevzuatı da sınav konuları arasında yer alır.

(2) Çalışma Uzman Yardımcılığı, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavında, yukarıdaki konular hakkında adayın sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kâbiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği, genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav kurul üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonuçlarını gösterir. En az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

6 - GİRİŞ SINAVININ SONUÇLANMASI:

(1) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı için yabancı dil eleme sınavı sonucu ile giriş sınav sonucunun aritmetik ortalaması alındıktan sonra, Çalışma Uzman Yardımcılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı için ise giriş sınav sonucuna göre nihai başarı sıralaması yapılır. Nihai başarı sıralamasında başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir.

(2) Başarılı olan adaylardan Çalışma Uzman Yardımcılığı kadroları için 2 adet, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı kadroları için 2 adet ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı kadroları için de 2 adet yedek aday belirlenir. Asil listedeki adaylardan atama yapılamadığı takdirde başarı sırasına göre yedek listeden atama yapılır. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

9819/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/114614

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları Genel Müdürlüğünden/Ankara

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karayolları Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

İsmet İnönü Bulvarı No: 14 Yücetepe

Tel-Faks

312 415 70 00/ 312 417 28 51

Posta Kodu

6100

E-Mail

info@kgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Genç İnşaat Limited Şirketi

Göksel Genç

Adresi

İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:22 Yıldız-Çankaya/Ankara

İlkbahar Mahallesi 606. Sokak

No: 22 Yıldız-Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

22270319736

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3930020185 – Seğmenler

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

32048

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

9765/1-1


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/155482

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara / Çankaya

Adresi

Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1370. Sok. No:10

Tel-Faks

0312 286 22 34 - 0312 286 89 65

Posta Kodu

6520

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Alma

 

Adresi

Dr. Yaşar ÖZYILMAZ Cad. No: 21    Ağrı

 

T.C. Kimlik No.

13966482414

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0550381463

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ağrı İli Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

04/1015865

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9805/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/33993

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karaman Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Merkez

Adresi

Kirişçi Mah. Atatürk Bulvarı

No: 79 Karaman

Tel-Faks

0338 226 40 00-0338 226 41 73

Posta Kodu

70100

E-Mail

ihale@karaman.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öncü İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı Sokullu Cad.

No: 5/11 Dikmen/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

656 002 7799

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

92036

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9811/1-1


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/48273

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Emniyet Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Çankaya/Ankara

Adresi

Ayrancı Mahallesi Dikmen Cad. No:11 Çankaya/Ankara

Tel-Faks

0312 421 24 43-0312 428 81 15

Posta Kodu

06540

E-Mail

www.egm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Yukarı Dudullu Mahallesi Beyan Sokak No:66 Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi/

733 025 4723

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

507390

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9808/1-1


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/13240

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

E-5 Yan yol Üzeri

Soğanlık-Kartal/İstanbul

Tel-Faks

(0216) 3778283-(0216) 3091272

Posta Kodu

34880

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ay-kar Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Karadeniz Mahallesi Ertuğrul Gazi Cad. Nu.: 14 Bodrum Kat: 1 Küçükköy-Gaziosmanpaşa/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3850060916

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

288040

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9809/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/48770

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Kartal

Adresi

E-5 Yan yol Üzeri

Soğanlık-Kartal/İstanbul

Tel-Faks

(0216) 3778283-(0216) 3778278

Posta Kodu

34880

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tokgöz Kardeşler Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Rüya Tokgöz

Adresi

Gimat Toptancılar Sitesi 10’uncu Blok No: 298 Macunköy-Yenimahalle/Ankara

Prof. Dr.Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2808 (Arinna Park Sit.) Sokak 2C/10 Yenimahalle/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

21794280980

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8480330610

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

206104

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9809/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/84241

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı

İl/İlçe

Van/Merkez

Adresi

Hacıbekir Mahallesi Hacıbekir Kışlası Van/Merkez

Tel-Faks

(0432) 4861000-(0432) 241 47 57

Posta Kodu

65100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Er Oğuzcanlar Tekstil Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Sıhke Cad. Özel İdare

İş Hanı Önü Nu.: 10 Van

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6620264213

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Van Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6219/Van

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9809/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/133087

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çukurca 20’inci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Hakkari/Çukurca

Adresi

Çukurca Yolu Üzeri Çukurca/Hakkari

Tel-Faks

(0438) 5112180-(0438) 5112783

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Naci Ertuş-Meriç Ticaret

 

Adresi

Bulvar Cad. Gap Apt.

Kat: 1 Nu.. 3 Merkez/Hakkari

 

T.C. Kimlik No.

24997856044

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3740037438

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

000730

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9809/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/45507

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Etimesgut

Adresi

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour Alışveriş Merkezi Karşısı Etimesgut/Ankara

Tel-Faks

(0312) 4565239-(0312) 2780567

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mak-San Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Bahçekapı Mahallesi 2474’üncü Cadde 2465’inci Sokak Nu.: 5 Şaşmaz/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6100114592

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

154740

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9809/5/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/59364

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Konya/Meram

Adresi

Dutlukır

Tel-Faks

0 332 327 10 02 – 0 332 327 22 16

Posta Kodu

42000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Seyfi Gökhan

 

Adresi

Fatih Mah. Aslanlı Kışla Cad. Çifteler Sok. Nu: 4 Karatay/Konya

 

T.C. Kimlik No.

45778243358

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

457 7824 3358

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

36099

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/104924

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Ordu Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Üsküdar

Adresi

 

Tel-Faks

216 556 83 95 – 216 310 79 29

Posta Kodu

34600

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DPI Bilişim Teknolojileri Dış. Tic. Ltd. Ş.

Özcan Şanverdi

Adresi

M. Köy Yolu Cad. Seyfi Demirsoy Sit. A Blok Kat :2 D: 5 Şişli/İstanbul

M.Köy Yolu Cad. Seyfi Demirsoy Sit. A Blok Kat: 2 D:5 Şişli/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

24928715952

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

313 049 6474

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

573768

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/63638

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Gaziler Cad. 1420 Sok. No: 1/3

Tel-Faks

232 433 00 76 – 232 433 27 09

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Medsa Gıda Teks. Sağ. İnş. San.ve Tic. Ltd. Ş.

Medet Kılınç

Adresi

Sarıcıoğlu Mah. 1. Otcu Sok. Kayısı İhracatçılar İş Merkezi Nu: 30 Malatya

Sarıcıoğlu Mah. 1. Otcu Sok. Kayısı İhr. İş Merkezi Nu: 30 Malatya

T.C. Kimlik No.

 

31993709786

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

613 070 2510

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Tic.ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

16860

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/538866

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Arifiye

Adresi

 

Tel-Faks

0 264 275 16 20 – 0 264 276 86 79

Posta Kodu

54800

E-Mail

tankpalet@ttnet.net.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zekai Ünaler

 

Adresi

Dörtyol Sanayi Çarşısı 10. Sok. Nu:23 Adapazarı/Sakarya

 

T.C. Kimlik No.

24832414132

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

912 002 9779

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adapazarı Demirciler ve Toptancılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

54/40165

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/38578

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Eski Garaj Yanı-Etlik

Tel-Faks

0 312 384 32 50 – 0 312 384 32 61

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Almed Kozmetik İlaç ve Tıbbi Malz. İnş. Mak. İç. ve Dış . Tic. Ltd.Ş.

 

Adresi

Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı Nu:5/153 Ulus/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

055 031 9241

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

185330

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/60326

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gölcük Deniz İkmal Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Kocaeli/Gölcük

Adresi

 

Tel-Faks

262 414 11 29 – 262 414 79 43

Posta Kodu

41650

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ahmet Kerem Durukan

 

Adresi

Güzel Yalı Mah. İstiklal Cad.       Nu: 29/3 Pendik/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

50857190904

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

319 014 3474

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

622969

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/55851

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Kayseri/Melikgazi

Adresi

Esenyurt Mah. Erciyes Cad.

Tel-Faks

352 222 45 45 – 352 222 10 17

Posta Kodu

38050

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gülizar Ayça Dedeoğlu

 

Adresi

Atatürk Mah. Uğur Mumcu Sit. Mavikent 3. Blok K:1 D: 3 Menemen/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

35788704260

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

531 038 3264

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Menemen Esnaflar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

35/378256

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/131023-2011/131053

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

5’inci Kolordu Komutanlığı

İl/İlçe

Tekirdağ/Çorlu

Adresi

 

Tel-Faks

282 651 19 74-282 654 50 02

Posta Kodu

59850

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Hüseyin Tezer Özbaşaran

 

Adresi

Muhittin Mah. Tütün Sok. Yavaş Blokları Nu: 40/A D: 1 Çorlu/Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

21980449962

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

219 8044 9962

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

2 Ayrı İhaleden

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/50802

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

25’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Ardahan

Adresi

Sanayi sitesi Karşısı Kars Yolu Üzeri

Tel-Faks

478 211 48 38- 478 211 46 01

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Serhat Uğurtaş

 

Adresi

Yeni Mah. Alaca Cad. Nu: 41/A Elazığ

 

T.C. Kimlik No.

14060053166

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

140 6005 3166

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Elazığ İli Esnaf ve Sanatkarlar Sic. Me.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23/0032755

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/526768

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Arifiye

Adresi

 

Tel-Faks

0 264 275 16 20 – 0 264 276 86 79

Posta Kodu

54800

E-Mail

tankpalet@ttnet.net.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Parted Otom. San. ve Tic. Ltd. Ş.

Kubilay Canova

Adresi

Beşyol Mah. İnönü Cad. Nu: 8/C Sefaköy-Küçükçekmece/İstanbul

Beşyol Mah. İnönü Cad. Nu: 8/C Sefaköy-Küçükçekmece/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

59566040364

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

722 014 1509

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

434151

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/503992

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Eski Garaj Yanı-Etlik

Tel-Faks

0 312 384 32 50 – 0 312 384 32 61

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

UFO Net Bilgisayar İletişim Ltd. Ş.

 

Adresi

Mesnevi Cad. Nu: 55/2                   Y. Ayrancı/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

885 031 8069

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

186636

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/28238

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

17’nci Motorlu Piyade Alay Komutanlığı

İl/İlçe

Bingöl/Kiğı

Adresi

 

Tel-Faks

426 311 24 04-426 311 26 23

Posta Kodu

12000

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Beşyıldız Pazarlama İth. İhr. Tic. Ltd. Ş.

 

Adresi

Gazi Mutarpaşa Bul. Buhara İş Merk. B Blok Kat: 6 Nu: 94 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

167 029 1655

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

472553

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/103835

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Ankara/Keçiören

Adresi

Eski Garaj Yanı-Etlik

Tel-Faks

0 312 384 32 50 – 0 312 384 32 61

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Dura Özel Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Danışmanlık Tic. Ltd. Ş.

Çağlayan Gümüşdağ

Adresi

9. Cadde Nu: 13/9 Oran-Çankaya/Ankara

9. Cad. Nu: 13/9 Oran-Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

19339035294

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

314 058 3291

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

228550

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/22176

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Hocapaşa Mah. Demirkapı Gülhane  Parkı Yanı

Tel-Faks

0 212 514 00 10 – 0 212 514 00 20

Posta Kodu

34112

E-Mail

ist_tedarikplan@msb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Genç Gıda Ürünleri Pazarlama ve Tic. Ltd. Ş.

 

Adresi

Teşvikiye Cad. Nu: 95/B Şişli/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

393 008 4800

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

378727

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

9810/14/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/73063

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Diyarbakır Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Diyarbakır

Adresi

Elazığ Caddesi

Tel-Faks

0 412 223 84 14 – 0 412 224 49 43

Posta Kodu

21100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı