16 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28144

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARAÇ SATILACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Torbalı Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Torbalı Belediye Başkanlığından:


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 5 PB 30-40 KAMLI ELEKLERİNE AİT DİŞLİLERİ SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


İHALE İPTAL İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


DÜZCE İLİ, ÇİLİMLİ İLÇESİ, ULUCAMİ MAHALLESİNDE KAİN, TAPUNUN 173 ADA, 2 PARSELİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE BANKA, OFİS BİNASI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Kümaş Manyezit Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:


33 TON I. KATEGORİ- 4 TON II. KATEGORİ ATIK YAĞ SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


4.000.000 ADET BASKILI, LAMİNELİ POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


11 (ON BİR) AY SÜREYLE (01.02.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASINDA)VE 131 İŞÇİ İLE (ŞİRKET TEMSİLCİSİ) MÜDÜR, BAŞHOSTES, AŞÇIBAŞI, AŞÇI, GARSON, HOSTES, HOST VE YATAKLI SERVİS GÖREVLİSİ İLE TAŞIYICILIK HİZMETLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜSTOK) MALZEMELERİ SATILACAKTIR

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:


SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:


BİLGİSAYAR, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, NOTEBOOK, SUNUCU, YAZICI, GÜÇ KAYNAĞI, USB BELLEK, SD HAFIZA KARTI, HDD, MONİTÖR, PROJEKSİYON CİHAZI, DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI, DİJİTAL VİDEO KAMERA, DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI, HESAPLAMA SUNUCUSU, OYUN KONSOLU, LED TV, TABLET BİLGİSAYAR, AKILLI TELEFON SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARAÇ SATILACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze ait ekonomik ömrünü dolduran araçlara ait satış işi kapalı teklif almak suretiyle Açık İhale Usulüne göre yapılacaktır.

İhale dosya numarası                              :  2011 / 112-HŞ

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                                :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139        06800 Çankaya / ANKARA

c) Telefon numarası                                :  0312 201 20 53

d) Fax numarası                                     :  0312 285 42 70

e) Elektronik posta adresi (varsa)           :  mta@mta.gov.tr

f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı      :  Fuat ÖZDEMİR / Programcı

2 - İhale konusu satışın

a) Adı                                                     :  İdareye ait değişik marka ve modellerde araçların muhammen bedelli satışı (Söz konusu araçlar MTA Merkez Kampusunda görülebilir.)

b) Fiziki Miktarı ve Türü                        :  46 Adet

                                                                  (Ayrıntılı araç listesi İdari şartnamenin eki olarak verilecek olup, Liste içeriği Kurum elektronik posta adresinden görülebilir).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                     :  04.01.2012 - 10.30

4 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Alım Satım Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 04.01.2012 saat 10.30’a kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler, teklif mektubu eki fiyat teklif cetvelinde yer alan bir veya birden fazla araca teklif verebilirler. Birden fazla araca teklif verilmesi halinde fiyat teklif cetvelinde her bir araç için ayrı teklif bedeli belirtilerek genel toplam teklif bedeli teklif mektubuna ve fiyat teklif cetveline yazılacaktır.

7 - İstekliler her bir araç için teklif ettikleri bedelin % 3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Birden fazla araca teklif verilmesi halinde teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden (yüzdeüç) az olmamak üzere tek bir teminat ya da her bir araç için ayrı ayrı teminat verilir.

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

9771/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Torbalı Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, İzmir - Torbalı - Tepeköy Mahallesi, tapu’nun 140 ada, 20 parselindeki 32/156 arsa paylı bodrum ve zemin kat’tan oluşan (Mevcut Süper market binası) 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

1 - Sözkonusu taşınmaz Tepeköy Mahallesi Kazım Dirik Caddesi üzerinde N: 23/A’da bulunan 6 katlı betonarme binanın bodrum kat + zemin katında bulunmaktadır.( Halen Süper Market olarak faaliyet göstermektedir.)

2 - Bu işe ait şartname Belediye Gelir Müdürlüğünden 100.00.-TL. karşılığında satın alınabilir.

3 - Taşınmazın satış ihalesi 10 Ocak 2012 Salı günü saat: 14.00’de Belediye hizmet binasında, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5 - Taşınmazın muhammen satış bedeli 1.438.784.00.-TL.(Bir milyon dört yüz otuz sekiz bin yedi yüz seksen dört Türk Lirası) olup, Geçici Teminatı = (%3x 1.438.784.00.-TL.) = 43.163,52.-TL.(Kırk üç bin yüz altmış üç lira elli iki Kuruştur).

6 - İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

A - Özel Kişi Olması Halinde:

a - Kanuni İkametgah belgesi vermesi (2012 yılı)

b - Nüfus Cüzdanı fotokopisi vermesi

c - Noterden onaylı imza sirküleri vermesi (2012 yılı)

d - Geçici teminatı yatırdığına dair Belediye veznesinden alınacak makbuz veya banka teminat mektubu verilmesi (2012 yılı)

B - Tüzel Kişilik Olması Halinde:

a - Kanuni tebligat adresi vermesi (2012 yılı))

b - İhaleye teklif vermeye yetkili kişinin Noterden onaylı imza sirküleri vermesi (2012 yılı)

c - Geçici teminatı yatırdığına dair, Belediye veznesinden alınacak makbuz veya banka teminat mektubu verilmesi(2012 yılı)

d - Ticaret odası üye kayıt belgesi verilmesi (2012 yılı)

C - Ortak Girişim Olması Halinde:

a - 6.B maddesinde belirtilen belgelere ilaveten ortak girişim beyannamesi vermesi(2012 yılı)

7 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi (2012 yılı)

8 - İstekliler tekliflerini iadeli taahhütlü olarak da gönderebilir.

9 - Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek vaki gecikmeler kabul edilmez.

10 - Encümen İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

11 - İsteklilerin yasaya uygun olarak hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir (1) saat öncesinde (saat 13.00’e) kadar, Torbalı Belediyesi Encümen Başkanlığına vermeleri ilan olunur.

9829/1-1

—————

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Torbalı Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, İzmir - Torbalı - Yazıbaşı 29 Ekim Mahallesi, tapu’nun 326 ada, 16 parselindeki taşınmazın (Mevcut çalışır akaryakıt istasyonu) 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi ve şartnamesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.

1 - Sözkonusu taşınmaz 29 Ekim Mahallesi İzmir Aydın Caddesi üzerinde N: 15’da bulunan Taşınmaz bulunmaktadır.( Halen Akaryakıt İstasyonu olarak faaliyet göstermektedir.)

2 - Bu işe ait şartname Belediye Gelir Müdürlüğünden 100.00.-TL. karşılığında satın alınabilir.

3 - Taşınmazın satış ihalesi 10 Ocak 2012 Salı günü saat: 15.00’de Belediye hizmet binasında, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 - Taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5 - Taşınmazın muhammen satış bedeli 2.452.063.00.-TL.(İki milyon dört yüz elli iki bin altmış üç Türk Lirası) olup, Geçici Teminatı = (%3x 2.452.063.00.-TL.) = 73.561,89.-TL. (Yetmiş üç bin beş yüz altmış bir lira seksen dokuz Kuruştur).

6 - İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:

A - Özel Kişi Olması Halinde:

a - Kanuni İkametgah belgesi vermesi (2012 yılı)

b - Nüfus Cüzdanı fotokopisi vermesi

c - Noterden onaylı imza sirküleri vermesi (2012 yılı)

d - Geçici teminatı yatırdığına dair Belediye veznesinden alınacak makbuz veya banka teminat mektubu verilmesi (2012 yılı)

B - Tüzel Kişilik Olması Halinde:

a - Kanuni tebligat adresi vermesi (2012 yılı))

b - İhaleye teklif vermeye yetkili kişinin Noterden onaylı imza sirküleri vermesi(2012 yılı)

c - Geçici teminatı yatırdığına dair, Belediye veznesinden alınacak makbuz veya banka teminat mektubu verilmesi (2012 yılı)

d - Ticaret odası üye kayıt belgesi verilmesi (2012 yılı)

C - Ortak Girişim Olması Halinde:

a - 6.B maddesinde belirtilen belgelere ilaveten ortak girişim beyannamesi vermesi (2012 yılı)

7 - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter onaylı imza sirküleri vermesi (2012 yılı)

8 - İstekliler tekliflerini iadeli taahhütlü olarak da gönderebilir

9 - Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek vaki gecikmeler kabul edilmez.

10 - Encümen İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

11 - İsteklilerin yasaya uygun olarak hazırlayacakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir (1) saat öncesinde (saat 13.00’e) kadar, Torbalı Belediyesi Encümen Başkanlığına vermeleri ilan olunur.

9830/1-1


ŞİRKETİMİZ İHTİYACI 5 PB 30-40 KAMLI ELEKLERİNE AİT DİŞLİLERİ SATIN ALINACAKTIR

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

5 PB 30-40 Kamlı Eleklerine Ait Dişlilerin açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın alınacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü SOMA/MANİSA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 236 613 19 83-613 31 00-612 84 49

c) Elektronik Posta Adresi         :  ticaret@seas.gov.tr

2 - İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Teknik şartnamedeki özelliklere göre 3 Kalemde Toplam 155 Adet

b) Yapılacağı Yer                      :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 takvim gününde teslim edilecektir.

d) Dos. No                                :  0A SEAS 11/98 2011/201294

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  06.01.2012 Günü Saat 15:00

c) Teslim Yeri                            :  SEAŞ Ambarı.

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle bilir ve 75,-TL. Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı hariç 75,-TL. doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın yada kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Teklifler 06.01.2012 günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü’ ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.

6 - İstekliler Tekliflerini birim bedel TL. üzerinden vereceklerdir. (TL./Adet). İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

9756/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:

5 Kalem Göz Polikliniği Test Cihazlarının ihalesi, sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                               :  2011/202960

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                   :  311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi                       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İptal edilen ihalenin

     ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih

    ve sayısı (yayınlanmış ise)                 :  ------

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                               :  15.12.2011 tarih 28143 sayılı Resmi Gazete

3 - İhale iptal tarihi                                 :  15.12.2011

4 - İptal nedeni veya nedenleri                :  İdarenin gerekli görmesi nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

9818/1-1

—————

İHALE İPTAL İLANI

İklimlendirme (Klimatik) Test Kabini’nin ihalesi, sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale kayıt numarası                            :  2011/202966

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi                    :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İptal edilen ihalenin

     ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve

    sayısı (yayınlanmış ise)                   :  ------

b) Gazetenin adı ve tarihi

    (yayımlanmış ise)                            :  15.12.2011 tarih 28143 sayılı Resmi Gazete

3 - İhale iptal tarihi                              :  15.12.2011

4 - İptal nedeni veya nedenleri            :  İdarenin gerekli görmesi nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

9831/1-1


TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No                      :  3108

2) Taşınmaza Dair Bilgiler               :

a) İli                                                 :  İstanbul

b) İlçesi                                            :  Şişli

c) Cinsi                                            :  Arsa

d) Pafta No                                      :  303

e) Ada No                                        :  1946

f) Parsel No                                     :  96

g) Yüzölçümü                                  :  8.309 m²

h) Satışa Konu Belediye Hissesi      :  47/48

i) Halihazır                                       :  Boş

j) İmar Durumu                                :  Kısmen E:2.50, turizm+ ticaret kısmen yol alanında kalmaktadır. Ayrıca 139 parselle tevhit şartı vardır. (Ayrıntılar şartnamesinde belirtilmiştir.)

k) Vakfiyesi Olup Olmadığı            :  Yok

l) Adres (Cadde-Sokak-No)            :  Mecidiyeköy (Esentepe) Mah.

3) Muhammen Bedeli                      :  69.300.000.-TL

4) Geçici Teminatı                            :  2.079.000.-TL

5) İştirak Teminatı                            :  13.860.000.-TL

6) İhale Tarihi ve Saati                     :  28 Aralık 2011 – Saat: 12:00 Son teklif verme saati: 12:00

7) İhalenin Yapılacağı Yer               :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul

8) İhale Usulü                                  :  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

9) İhale şartnamesi                           :  Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.

(Fuatpaşa Cad. No: 66 Mercan/İstanbul)

Tel: 0212 455 33 88       Fax: 0212 449 51 33

10) Şartname Bedeli                         :  1.000.-TL

11) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf

b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat ve İhale İştirak Teminatı

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)

e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

f) Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname

g) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı

h) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi

ı) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden son bir yıl içerisinde alınmış Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler)

12) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (28/12/2011) saat 12:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

9807/1-1

—— • ——

DÜZCE İLİ, ÇİLİMLİ İLÇESİ, ULUCAMİ MAHALLESİNDE KAİN, TAPUNUN 173 ADA, 2 PARSELİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE BANKA, OFİS BİNASI İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

Düzce İli, Çilimli İlçesi, Ulucami Mahallesinde kain, tapunun 173 ada, 2 parselinde kayıtlı taşınmaz üzerine banka, ofis binası inşaatının anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

1 - İhale dosyası; Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü’nde (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) incelenebilir.

2 - İhale dosyası bedeli 200,00TL olup, ihaleye girmek isteyenler ihale dosyasını, Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünden satın alacaklardır.

3 - İhale dosyası içinde yer alan teklif alma şartnamesi ve sözleşme şartlarına göre hazırlanacak teklif dosyası, en geç 27.12.2011 gün saat 11:00’a kadar, Ankara’da Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Evrak Birimi’ne (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA) verilecektir. İhale aynı gün saat 14:30’da yapılarak teklifler açılacaktır.

4 - Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmez.

5 - Detaylı bilgi için www.kizilay.org.tr / ihale ilanları adresine başvurulabilir.

6 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

9795/1-1

—— • ——

SÜRE UZATIM İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Kümaş Manyezit Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                              DOSYA NO: 2005/123

11/11/2011 tarih ve 28109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kümaş Manyezit Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesinde,

• Bilgi Odası ve Tesis Ziyareti kapanış tarihinin 15/12/2011 tarihinden 06/01/2012 tarihine kadar uzatıldığı,

• Kapalı zarfların son teslim tarihinin 19/12/2011 tarih, saat 17.00’dan, 09/01/2012 tarih, saat 17:00’a (Türkiye saatiyle) ertelendiği,

• İhale tarihinin 20/12/2011 tarih, saat 15.00’dan, 10/01/2012 tarih, saat 15:00’a (Türkiye saatiyle) ertelendiği,

• Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık tarihinin 21/12/2011 tarih, saat 15.00’dan, 11/01/2012 tarih, saat 15:00’a (Türkiye saatiyle) ertelendiği,

hususları ilanen duyurulur.

9802/1-1


33 TON I. KATEGORİ- 4 TON II. KATEGORİ ATIK YAĞ SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce 33 Ton I. Kategori- 4 Ton II. Katagori Atık Yağ Çevre ve Orman Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine göre piyasaya satışı gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                              :  2011/1

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Fevzi Çakmak pk:18 Ş.Kamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve faks numarası                   :  0342 329 28 28 -  0342- 329 08 73

c) Elektronik Posta Adresi                     :  12grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                         :  ----------------

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                      :  Malzemenin

 

Sıra

Nosu

Adı ve Karekteristiği

Miktarı

Yeri

Tehlikeli

Atık Kodu

1

I. Kategori Atık Yağ

33 TON

Afşin Elb.Ter.Sant.Şalt sahası /Afşin /K.Maraş

13 03 06

2

II. Kategori Atık Yağ

4 TON

G.Antep 2 TM açık sahası Başpınar/G.Antep

13 03 06

 

b) Satış İhalesinin Yapılacağı yer           :  12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Fevzi Çakmak pk:18 Ş.Kamil/GAZİANTEP)

c) Tarih ve Saati                                     :  23.12.2011-14:00

ç) İşin süresi                                           :  Sözleşme imza tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde tesellüme başlanacak olup, 10 (on) takvim günü içerisinde teslim tesellüm işlemleri tamamlanacaktır.

3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) şartnamenin 7.3.1. maddesinde belirtilen, yeterlik belgesi,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

3.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

3.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

3.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

3.3.1. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c, ) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir.  İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması zorunludur. Tehlikeli Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Orman Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada, Tehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.4. Şartnamenin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin taahhütname.

4. İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 12. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret ve Satın Alma Servisinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TL (Türk Lirası) doküman bedelini Gaziantep Vakıfbank merkez şubesinde bulunan TR  40000  1500 158 0072 859 980 52 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 12.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır

9. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 23/03/2012 tarihinde önce olmayacak şekilde verilmelidir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

9806/1-1


4.000.000 ADET BASKILI, LAMİNELİ POLİPROPİLEN KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Mal Alımı Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No                :  0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                          :  satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Malın         :

 

S. No

a) Niteliği–Türü Miktarı

İhale

Kayıt No

İhale

Tarih ve Saati

Mal Teslim

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV. dahil)

Tekliflerin

Geçerlilik Süresi

1

4.000.000 Adet Baskılı, lamineli Polipropilen Kömür Torbası Alımı

2011/200364

27.12.2011

Saat: 14.00

40

Takvim

Günü

75,00 TL

60

Takvim

Günü

 

b) Mal Teslim Yeri                    :  SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm Ambarı/ Seyitömer-KÜTAHYA

c) Mal Teslim Süresi                 :  Sözleşmenin imzalanmasını veya sipariş mektubunun yükleniciye tebliğini müteakip, termin planı çerçevesinde yukarıda yazılı mal teslim süresidir.

d) İhalenin yapılacağı yer           :  S.L.İ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu / Seyitömer-KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü: İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :

- Ankara’da : TKİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir’de : TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa’da : B.L.İ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya’da : S.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü /SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

8 - Bu ihale Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

9725/1-1

—— • ——

11 (ON BİR) AY SÜREYLE (01.02.2012-31.12.2012 TARİHLERİ ARASINDA)VE 131 İŞÇİ İLE (ŞİRKET TEMSİLCİSİ) MÜDÜR, BAŞHOSTES, AŞÇIBAŞI, AŞÇI, GARSON, HOSTES, HOST VE YATAKLI SERVİS GÖREVLİSİ İLE TAŞIYICILIK HİZMETLERİNİN YAPTIRILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2011/203122

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0.312.309 05 15/4199-4469 0.312.311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   adı ve miktarı                          :  11 (On Bir) Ay Süreyle ve 131 İşçi ile (Şirket temsilcisi)Müdür, Başhostes, Aşçıbaşı, Aşçı, Garson, Hostes, Host ve Yataklı Servis Görevlisi ile Taşıyıcılık Hizmetlerinin yaptırılması Hizmeti Satın Alınacaktır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Başkanlığına 02/01/2012 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğünde (Oda No: 1119) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez veznesinden KDV dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı, yasalara tabi değildir.

9791/1-1

—— • ——

İHTİYAÇ FAZLASI (ÖLÜSTOK) MALZEMELERİ SATILACAKTIR

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden:

TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Merkez Ambar, Üniversite Ambarı, Aliağa T.M. ve Ebso T.M.’de Bulunan İhtiyaç Fazlası (Ölüstok) Malzemelerin Satış 22/12/2011 tarihinde satışa arz edilecektir.

İstekliler konu ile ilgili Satış Şartnamelerini 21/12/2011 tarihi saat 16:30’a kadar TEİAŞ 3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünün Üniversite Caddesi No: 57 Bornova/İZMİR adresinde bulunan Veznesinden 11,80.-TL. (ONBİRTÜRKLİRASISEKSENKURUŞ) karşılığında temin edebilirler.

İlgililere duyurulur.

Tlf.    :  0232 4771388

Faks  :  0232 4771389

9840/1-1


SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE

REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project

 

Procurement of

IP Based Phone Exchange and IP Phone Devices for HASDAL Command and Control Centre

Loan No: 4784-TU

 

(GA1.9)

1. This Invitation for Bids (IFB) follows the Specific Procurement Notice (SPN) for this project that appeared in UNDB online on 23 February 2006.

2. In order to prepare Istanbul for a potential earthquake the Republic of Turkey has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP) and it intends to apply part of the proceeds of this Loan to payments under the Contract resulting from this IFB: ISMEP-GA1.9

3. IPCU serves as the implementing agency for the Project and now invites sealed bids from eligible Bidders for the Supply of IP Based Phone Exchange and IP Phone Devices for HASDAL Command and Control Centre. The delivery duration of the goods is maximum 180 calendar days.

4. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, edition of May 2004 and revised in October 2006 & May 2010, and is open to all Bidders eligible as defined in these Guidelines, that meet the following minimum qualification criteria:

- The Bidder must show evidence that it will be able to provide continued representation/ legal services in Turkey providing the sufficient technical support for the proposed System. The warranty services, including operational support activities, services must be provided locally within Istanbul.

- During the past five (5) years, the Bidder must have successfully completed at least two (2) similar contracts for the supply, installation and testing services of IP Based Phone systems with similar functional/technical characteristics given in the Technical Requirements in Section VI of this Bidding Document, and provided their technical support. Other details are provided in the bidding documents.

5. Interested eligible Bidders may obtain further information from IPCU and inspect the bidding documents at the address given below from 9:00 to 17:00 hours (Turkey time).

6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested Bidders on submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 200 TL or in 80 Euros. The method of payment will be direct deposit to bank account numbers are as follows:

TL Account:

Vakıfbank Mercan Branch Istanbul,

IBAN Number: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53

EURO Account:

Vakıfbank Mercan Branch Istanbul,

IBAN Number: TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63

The document will be sent by certified mail.

7. Bids must be delivered to the address below at or before January 26, 2012 at 14:00 (Turkey time). Bids need to be secured by a Bid Security. The amount of Bid Security required is: TL (Turkish Lira) 50,000 (fifty thousand) or an equivalent amount in a freely convertible currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend at the address below January 26, 2012 at 14:00 (Turkey time).

8. The addresses referred to above are:

ADDRESS FOR OBTAINING FURTHER INFORMATION:

K. Gökhan ELGİN - Director

Istanbul Project Coordination Unit

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 16 34126

Beyazıt-Fatih

İSTANBUL - TURKEY

Tel: +90.212.5185500

Fax: +90.212.5185505

e-mail: info@ipkb.gov.tr

ADDRESS FOR BID SUBMISSION AND BID OPENING:

Istanbul Project Coordination Unit

Satınalma Birimi (Department of Procurement Unit)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 16 34126

Beyazıt-Fatih İSTANBUL – TURKEY

9759/1-1

—— • ——

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Düzce Belediye Başkanlığından:

1. İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Düzce Belediyesine ait Kültür Mahallesi 11 ada 34 nolu parsel, 1.765.425,00TL muhammen bedel ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği "Açık Teklif Usulü Arttırma" ile satılacaktır.

2. İHALE YERİ VE ZAMANI

İhale 27.12.2011 Salı günü Düzce Belediyesi encümen Salonunda Encümen huzurunda yukarda belirtilen saatlerde yapılacaktır. İsteklilerin en geç ihale başlangıç saatine kadar, "alındı ve sıra no" belgelerini temin etmeleri gerekmektedir. Başvurular Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.

3. KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tebligat adresi: Gerçek kişi ise ikametgah belgesi, tüzel kişi ise yeni tarihli Oda Kayıt Belgesi.

*Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı fotokopisi (noter tasdikli), tüzel kişi ise onaylı ticaret sicil belgesi ve imza sirküleri

*Vekaleten katılım varsa tasdikli vekaletname ve isteklinin ve vekilinin onaylı nüfus kayıt örnekleri, ikametgah belgeleri

*2886 Sayılı Devlet ihale Kanunun 26.maddesi gereği yukarda belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

*Teklif mektubunun konulduğu zarf.

4. Yukarda belirtilen muhammen bedele KDV dahil değildir. Ödeme şekli, ihale sonucunun ilgilisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde ve peşin olacaktır

5. Tüm alım satım masrafları (vergi, resim ve harçlar) alıcıya aittir.

6. İdare veya İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7. Düzce Adli Makamları, taraflar arasında olabilecek her türlü anlaşmazlığı çözmeye yetkilidir.

9619/1-1


BİLGİSAYAR, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, NOTEBOOK, SUNUCU, YAZICI, GÜÇ KAYNAĞI, USB BELLEK, SD HAFIZA KARTI, HDD, MONİTÖR, PROJEKSİYON CİHAZI, DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNASI, DİJİTAL VİDEO KAMERA, DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI, HESAPLAMA SUNUCUSU, OYUN KONSOLU, LED TV, TABLET BİLGİSAYAR, AKILLI TELEFON SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Notebook, Sunucu, Yazıcı, Güç Kaynağı, USB Bellek, SD Hafıza Kartı, HDD, Monitör, Projeksiyon Cihazı, Dijital Fotoğraf Makinası, Dijital Video Kamera, Dijital Ses Kayıt Cihazı, Hesaplama Sunucusu, Oyun Konsolu, LED TV, Tablet Bilgisayar, Akıllı Telefon alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2011/204036

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  48 Kalem Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar ,Notebook, Sunucu, Yazıcı, Güç Kaynağı, USB Bellek, SD Hafıza Kartı, HDD, Monitör, Projeksiyon Cihazı, Dijital Fotoğraf Makinası, Dijital Video Kamera, Dijital Ses Kayıt Cihazı, Hesaplama Sunucusu, Oyun Konsolu, LED TV, Tablet Bilgisayar, Akıllı Telefon Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Ölçü Birimi

Miktarı

 

  1

1.Tip Masaüstü Bilgisayar

Adet

22

 

  2

2.Tip Masaüstü Bilgisayar

Adet

13

 

  3

1.Tip Dizüstü Bilgisayar

Adet

5

 

  4

2.Tip Dizüstü Bilgisayar

Adet

37

 

  5

3.Tip Dizüstü Bilgisayar

Adet

10

 

  6

1.Tip Netbook

Adet

1

 

  7

2.Tip Sunucu Bilgisayar

Adet

1

 

  8

1.Tip Yazıcı

Adet

7

 

  9

2.Tip Yazıcı

Adet

14

 

10

3.Tip Yazıcı

Adet

14

 

11

4.Tip Yazıcı

Adet

6

 

12

1.Tip Güç Kaynağı

Adet

1

 

13

1.Tip USB Bellek

Adet

10

 

14

2.Tip USB Bellek

Adet

2

 

15

3.Tip USB Bellek

Adet

12

 

16

4.Tip USB Bellek

Adet

2

 

17

1.Tip SD Hafıza Kartı

Adet

4

 

18

1.Tip Harici Hard Disk

Adet

30

 

19

2.Tip Harici Hard Disk

Adet

4

 

20

3.Tip Harici Hard Disk

Adet

6

 

21

1.Tip Monitör

Adet

3

 

22

1.Tip Projeksiyon Cihazı

Adet

7

 

23

Projeksiyon Cihazı

Adet

1

 

24

1.Tip Dijital Fotoğraf Makinası

Adet

3

 

25

2.Tip Dijital Fotoğraf Makinası

Adet

1

 

26

3.Tip Dijital Fotoğraf Makinası

Adet

1

 

27

4.Tip Dijital Fotoğraf Makinası

Adet

1

 

28

5.Tip Dijital Fotoğraf Makinası

Adet

1

 

29

6.Tip Dijital Fotoğraf Makinası

Adet

1

 

30

Dijital Fotoğraf Makinası Lensi

Adet

1

 

31

1.Tip Dijital Video Kamera

Adet

6

 

32

2.Tip Dijital Video Kamera

Adet

2

 

33

3.Tip Dijital Video Kamera

Adet

1

 

34

4.Tip Dijital Video Kamera

Adet

1

 

35

5.Tip Dijital Video Kamera

Adet

1

 

36

6.Tip Dijital Video Kamera

Adet

1

 

37

7.Tip Dijital Video Kamera

Adet

1

 

38

Dijital Ses Kayıt Cihazı

Adet

7

 

39

Hesaplama Sunucusu

Adet

1

 

40

Oyun Konsolu

Adet

1

 

41

LED TV

Adet

1

 

42

4.Tip Dizüstü Bilgisayar

Adet

2

 

43

5000 Yaprak Beslemeli Belge Tarayıcı

Adet

1

 

44

Tripod

Adet

5

 

45

LCD Ekran TV

Adet

1

 

46

LCD Ekran TV

Adet

5

 

47

Tablet Bilgisayar

Adet

4

 

48

Akıllı Telefon

Adet

3

 

b) Teslim yeri                         :  Proje Yürütücülerinin Bulunduğu Birimler

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 (yirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  23.12.2011 Cuma günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller,

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak verilecektir),

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 60.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23/12/2011 Cuma günü, saat 14:00‘a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

9834/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Vakıflar Meclisi’nin 29.11.2011 tarih ve B.02.1.VGM.0.05.00.00/824/649 sayılı kararı gereği Kat Karşılığı İnşaat yaptırılmak üzere ihale edilecektir.

İLİ                                          :  Hatay

İLÇESİ                                   :  İskenderun

BELDESİ                               :  Karaağaç

MEVKİİ                                 :  Micana

PARSEL NO                         :  95

YÜZÖLÇÜMÜ                     :  Toplam 42510,00 m2

CİNSİ                                     :  Sulu Tarla

İHALE USULÜ                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalede Vakıflar Meclisinin 29.11.2011 tarihli ve B.02.1.VGM.0.05.00.00/824/649 sayılı kararında belirtilen hususlar aynen muhafaza edilecektir.

MUHAMMEN BEDELİ       :  9.714.136,00.-TL (DokuzmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzaltıTürkLirası)

(Bu bedel inşaat maliyeti toplamıdır.)

GEÇİCİ TEMİNAT               :  291.424,08.-TL

(İkiyüzdoksanbirbindörtyüzyirmidörtrTürklirasıSekizKuruş)

(Bu bedel muhammen bedelin % 3’ünü teşkil etmektedir.)

İHALE İLANLARI               :  İlanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. ve 18. maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

İHALE TARİHİ VE SAATİ :  29.12.2011 Perşembe günü saat 14:00

A.1. Mevcut mimari avan projeye göre tasarlanan inşaatta en az % 37,61 kat karşılığı oranı haiz 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63 ve 64 no’lu villadan olmak üzere toplam 29 (yirmidokuz) adet villa, 1 (bir) adet kafeterya ve 1 adet dükkanın vakfa verilmesi,

A.2. Paylaşım dışı kalan toplam 1000 m2 alana sahip yüzme havuzu ve çay bahçesi ile diğer ortak yer ve alanların tapuda ortak alan olarak tescil edilmesi,

A.3 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 1 yıl içersinde yüklenicisince;

A.3.a) Mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Taslağına göre değişiklik yapılması, müteakiben önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Taslağının ilgili belediyenin karar merciinden onaylatılarak resmiyet kazandırılması,

A.3.b) % 40’ın üzerinde terk edilecek alan olması halinde % 40’ın üzerindeki kısmın bedelinin ekspertiz raporunda belirtilen arsa değeri üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

A.3.c) Taşınmazların imarlı parsel haline getirilmesi için öncelikle 3194 sayılı kanunun 18. maddene göre, bunun gerçekleşmemesi halinde 15. ve 16. maddelerine göre uygulama yapılması,

A.3.ç) Kadastro Müdürlüğüne sunulmak üzere işlem dosyasının hazırlatılması ve onaylatılması, müteakiben yeni imar parsellerinin tapularının çıkarılması,

A.3.d) Mevcut mimarı avan projeye göre uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre düzenlemesi ve altyapı) hazırlanması,

A.3.e) Her türlü mimari proje revizyonun Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü teknik elamanlarından oluşturulacak Proje İnceleme Komisyonuna sunulması ve komisyonca kabul edilmesi halinde uygulamaya geçilmesi,

A.3.f) Her ne sebeple olursa olsun paylaşıma konu bağımsız bölüm sayısında artış ya da azalış olması halinde ilk ekspertizdeki kriterlere göre yeniden tespit edilecek satış değerleri baz alınarak ihale oranı üzerinden paylaşım yapılması ve ilk paylaşımdaki konum, yön ve kat özellikleri dikkate alınarak yapılacak yeni paylaşımda vakıfların öncelikle tercih hakkına sahip olması,

A.3.g) Yapılacak yapılar ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projelerinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması, onay gereği yapılacak her türlü iş ve imalatın yapılması,

A.3.ğ) Mimarı avan proje bedelinin Mimarlar Odası’nca belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere proje müellifine ihale uhdesinde kalan müteahhit tarafından defaten ödenmesi,

A.3.h) Taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar üzerinde varsa tüm yapıların yıkılması, enkazın uzaklaştırılması,

A.4. Meteakip 2 yıl içersinde inşaatın onaylı projelere ve fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlanması, aksi takdirde sözleşmenin feshedilerek kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanması,

A.5. Her türlü masraf ve finansmanın müteahhit tarafından karşılanması,

B. İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Cumhuriyet Mahallesi, M. Lütfi Rifaioğlu Caddesi No:9-ANTAKYA/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantı salonunda toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.

C. İhaleye teklif verecek istekliler, ihale dokümanını mesai saati içinde, M. Lütfi Rifaioğlu Caddesi No:9-ANTAKYA adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Emlak ve Yatırım İşleri Şube Müdürlüğü’nde görebilirler.

D. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 5. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 6. maddesi doğrultusunda 29 Aralık 2011 Perşembe günü saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir (Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz).

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

D.a. Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu ve pay-puan cetvelini koyacakları iç zarf,

D.b. Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı bildirimi,

D.c. İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli sureti,

D.d. İhalenin ilan edildiği yıla ait Noter tasdikli imza sirküleri,

D.e. İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirküleri (2011 yılı tasdikli),

D.f. Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini vermesi.

D.g. İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

D.h. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

D.i. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınmış yer gördü belgesi.

D.j. Muhammen bedelin en az % 10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı).

D.k. İhale konusu işin adına alınmış 2886 Sayılı Yasaya uygun (limit içi–süresiz) 291.424,08.-TL.(İkiyüzdoksanbirbindörtyüzyirmidörtrTürklirasıSekizKuruş) tutarındaki geçici teminat mektubu veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası-Antakya Şubesindeki (TR880001500158007285445549) nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 1.988.871,12.-TL tutarındaki geçici teminat banka dekontu,

D.l. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (D.b., D.c., D.d., D.e., D.f., D.h, D.i., D.j.) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

D.m. Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;

D.n. İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 29 Aralık 2011 ve saat 14:00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

E. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

F. Bu iş için yapılmış olan ilan bedelleri dâhil tüm giderler (vergi, resmi harç, sözleşme giderleri vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.

G. İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

9702/1-1