2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28103

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


300 TON SODYUM HİDROKSİT SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:


1 ADET DİZEL FORKLİFT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Konya Karatay Belediye Başkanlığından:


MADENİ YAĞLARIN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1.015 TON MAHSUL YAĞLIK AYÇİÇEĞİ PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


DÜZELTME İLANI

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


11 ADET ARCGİS 3D ANALYST CONCURRENT USE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 ADET PROJEKSİYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HASTANE OLARAK BİLİNEN TAŞINMAZIN ALIŞVERİŞ MERKEZİ OLARAK YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


4.ÜNİTE S11 SU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRO-HİDROLİK ÇAMUR ALMA KEPÇESİNİN YEDEĞİNİN ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


8 KALEM İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) TEHLİKESİZ ATIK MALZEMELER İLE HURDA TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:


TAŞINMAZMAL SATIŞ İHALESİ İLANI

Silivri Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünden:


SİGORTA YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


300 TON SODYUM HİDROKSİT SATIN ALINACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 300 Ton Sodyum Hidroksit alımı ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2011/169299

1 - İdarenin                                      :

a) Adresi                                          :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası             :  0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                1-Sodyum Hidroksit NaOH                   : 300 Ton

b) Teslim yeri                                   :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip periyotlar halinde 1(bir) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                              :  23.11.2011 14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 100,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)

5 - Teklifler, 23.11.2011 saat 14.00’a kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8485/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Keşan Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesinde bulunan ve aşağıda mahallesi, ada no, parsel no, miktarı, m2 muhammen bedeli, tamamının muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen gayrimenkuller ayrı ayrı satışı yapılmak üzere 2886 sayılı İhale Kanununun 35.maddesi (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.

 

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Miktarı M2

M2 Muammen Bedeli TL

Tamamı Muammen Bedeli TL

Geçici Teminatı

Yukarı Zaferiye

1306

5

9.888,44

140,00

1.384.381,60

41.540,00

Yukarı Zaferiye

1312

1

8.302,84

160,00

1.328.454,40

39.860,00

 

2 - Gayrimenkulün ihalesi 24.11.2011 Perşembe günü saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Gayrimenkulün satışına ait şartname mesai saatleri dahilinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.

8613/1-1

—— • ——

1 ADET DİZEL FORKLİFT TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2011/172166

1 - İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İstanbul

b) Telefon Numarası           :  0216 337 82 14

c) Faks Numarası                :  0216 336 22 57

d) Elektronik Posta Adresi  :--

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Kuruluşumuza bağlı, H.Paşa Vag.Bak.Onr. Atl.Müd.nün ihtiyacı 1 Ad. Dizel forkliftin teknik şartnamesine göre temini işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına, 22/11/2011 Saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8514/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Konya Karatay Belediye Başkanlığından:

 

İşin Adı

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Son Müracaat Tarihi

İhale Tarihi

Kayacık Araplar Mahallesi

Kat Karşılığı

1.164.080,25 TL

 

313.458,00 TL

34.922,407 TL

 

9.403,740 TL

30.11.2011

30.11.2011

İnşaat Yapım İşi

 

 

Saat :14:10

Saat :14:10

 

1 - Tapunun Kayacık Araplar Mahallesi19.M.I. Pafta, 31551 Ada, 1 nolu parselin 1354/2400 hissesini 1.164.080,250 TL muhammen bedelle 152 daire karşılığı 34.922.407 TL geçici teminatla,19.M.I. Pafta, 31552 Ada, 2 nolu parselin 1470/2400 hissesini 313.458,00 TL muhammen bedelle 62 daire karşılığı 9.403,740 TL geçici teminatla, KDV hariç ve aynı bedeller üzerinden vefa haklı olarak şartnamesi dahilinde 2886 sayılı kanunun 35-A maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihaleye konulmuştur.

2 - İhale, Konya Karatay Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale dosyası şartnamesi ve diğer evrakları, mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü’nde görülebilir.

İSTEKLİLERİN

1. Dilekçe, kanuni ikametgahı olması tebligat için adres göstermesi,

2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesini,

3. İstekliler şirket ise kanıtlayıcı belgelerini,

4. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

5. 2007-2011 yıllarına ait (2011dan sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2011 yılında alınmış belgeyi (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini veya fotokopisini),

6. Noter tasdikli imza sirkülerini,

7. İstekliler adına vekalet en iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

8. İşin adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubunu,

9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. İsteklilerin dilekçeyle beraber istenilen belgeleri 30.11.2011 Çarşamba günü saat14:10’a kadar Encümen kalemine vermeleri şarttır. İhaleyi yapıp yapmamakta idare serbesttir.

11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

8505/1-1


MADENİ YAĞLARIN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz Türbin Bakım, Dış Tesisler Bakım, Tınaz-Bağyaka ve Oto Bakım Servislerinin ihtiyacı olan niteliği, türü, miktarı, teslim yeri ve depolama kapasiteleri teknik şartnamede belirtilen madeni yağların temini ve teslimi işi; açık ihale usulü ile ihale edilerek satın alınacaktır.

İhale kayıt numarası                :  2011/169985

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/Muğla

b) Telefon ve faks numarası   :  0252 572 5191-Fax:0252 572 5384

c) Elektronik posta adresi       :  ticaret@yatagants.gov.tr

d) İhale Dökümanının

     internet Adresi                   :  www.yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       : 

S. No

Cinsi

Miktarı

1

Mobil DTE Oilmedium

15.000 kg

2

Mobil DTE 24

10.000 kg

3

Shell Tellus 37

2.700 kg

4

Universal Keban EP 80/90

800 kg

5

Super Gres 2

1.800 kg

6

30 Numara motor yağı

1.080 kg

7

10 w hidrolik yağı

1.800 kg

8

20/50 motor yağı (dizel araçlar için)

600 kg

9

20/50 motor yağı (benzinli araçlar için)

400 kg

10

15/40 motor yağı

1.280 kg

11

ATF2 hidrolik direksiyon yağı

96 kg

 

b) Teslim yeri                         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmeyi müteakip 20 Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                     :  24/11/2011 saat:14.00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/Muğla adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02. İhale Dökümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.

5 - Teklifler, 24/11/2011 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8484/1-1


1.015 TON MAHSUL YAĞLIK AYÇİÇEĞİ PARTİLER HALİNDE AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE İHALE EDİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletmemizin 2011 yılı istihsali tahmini 1.015 Ton Mahsul Yağlık Ayçiçeği Partiler halinde Açık Arttırma suretiyle ihale edilecektir.

1 - İhale 15 Kasım 2011 Salı günü saat 14.00 de işletmemizde yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde 22 Kasım 2011 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

2 - İhaleye ait Partiler, Muhammen Fiyatı, Tutarı ve Geçici Teminat Miktarları aşağıda belirtilmiştir.

 

Parti No

Cinsi

Bulunduğu Ambar No

Miktarı (Kg.)

Muhammen Fiyatı

(TL:/Kg.)

Muhammen Tutarı

(TL)

%5 Geçici Teminatı (TL)

1

Mahsul Ayçiçeği

B-3

120.000

1,15

138.000,00

6.900,00

2

Mahsul Ayçiçeği

A-10

125.000

1,15

143.750,00

7.187,50

3

Mahsul Ayçiçeği

A-11

125.000

1,15

143.750,00

7.187,50

4

Mahsul Ayçiçeği

12

165.000

1,15

189.750,00

9.487,50

5

Mahsul Ayçiçeği

12

165.000

1,15

189.750,00

9.487,50

6

Mahsul Ayçiçeği

13

160.000

1,15

184.000,00

9.200,00

7

Mahsul Ayçiçeği

13

155.000

1,15

178.250,00

8.912,50

GENEL TOPLAM

 

1.015.000

 

1.167.250,00

58.362,50

 

3 - İhaleye; Geçici teminatın tamamı yatırılıp iştirak edilebileceği gibi istenilen partilere ait geçici teminat yatırılarak da iştirak edilebilecektir.

4 - Yükleme işletmemize aittir.

5 - Tartımda işletmemiz kantarı geçerlidir.

6 - İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde İşletmemizde, TİGEM’de (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) ADANA - BALIKESİR - EDİRNE - ESKİŞEHİR ve KIRKLARELİ Ticaret borsalarında görülebilir.

7 - TİGEM satışlar yönünden 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, İşletme ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

TEL    : 0 252 692 3720 (2 Hat)

FAKS : 0 252 6925229

İlan olunur.

8630/1-1


DÜZELTME İLANI

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Manyetik ve Elektriksel Ölçüm Sistemi’nin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                  :  2011/174274

1 - İdarenin                                               

a) Adresi                                                   :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi                          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Gazetenin adı ve tarihi                           :  Resmi Gazete 01.11.2011

3 - Düzeltilen madde                                 :  9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8651/1-1

—————

DÜZELTME İLANI

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Renkli ve Real Tıme 4D Ultrasonografi Sistemi’nin ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası                                  :  2011/174322

1 - İdarenin                                               

a) Adresi                                                   :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi                          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Gazetenin adı ve tarihi                           :  Resmi Gazete 01.11.2011

3 - Düzeltilen madde                                 :  9- İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8652/1-1


11 ADET ARCGİS 3D ANALYST CONCURRENT USE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Genel Kurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı ihtiyacı, 11 adet Arcgis 3D Analyst Concurrent Use yazılımı kuruluşça istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale evrak bedelini (70.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça istenilen marka/modellerin, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/11/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8644/1-1


4 ADET PROJEKSİYON CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Diyarbakır 8’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ihtiyacı olan 4 adet Projeksiyon Cihazının, kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 11.11.2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8643/1-1


HASTANE OLARAK BİLİNEN TAŞINMAZIN ALIŞVERİŞ MERKEZİ OLARAK YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/04/2011 tarih ve 124 sayılı kararı uyarınca,

Tapuda, İlkadım İlçesi Ulugazi Mahallesi 374 ada 24 no’lu parselde, Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Gazi Caddesi ve Sanat Sokağı ile sınırlı, halen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından kullanılan, Eski Askeri Hastane olarak bilinen, 374 ada 24 no'lu parselden ifrazen oluşacak 1352,43 m2 arsa içerisindeki 2288,00 m2 kapalı alanı olan taşınmazın, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na projesi onaylattırılarak, alışveriş merkezi olarak yenilenmesi;

Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında, Tapuda 1521 ve 1522 parseller olarak kayıtlı, Samsun Büyükşehir Belediyesine tahsisli Bölge Parkı içerisine, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak yaklaşık 5475,24 m2 kapalı 1237,61 m2 açık inşaat alanı olan kültür merkezi yapılarak, Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi;

Alışveriş merkezinin bulunduğu taşınmazın tapu siciline, 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, alışveriş merkezi işletme cirosundan Samsun Büyükşehir Belediyesine pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile işletilmesi, süre sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılacaktır.

2 - İhale Dosyası ve İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 5.000,00 TL (Beş bin Türk Lirası) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3 - Bahse konu İhale 18/11/2011 tarihinde, Cuma Günü Saat 15.00'de Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

4 - a) İhaleye konu kültür merkezinin projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak iç donanımı da dahil olmak üzere anahtar teslim yapımına ait, tahmini bedeli KDV hariç 9.450.760,00 Türk Lirasıdır. (Dokuz milyon dörtyüz elli bin yediyüz altmış Türk Lirasıdır.)

Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır.

b) İhaleye konu taşınmazın, işletme cirosundan 1. YIL ile 10. YIL ARASINDA, İDARE’ye verilecek olan payın yıllık oranı, KDV hariç minimum % 3 (yüzde üç) olup;

İhalede yarışma (artırım ) bu oran üzerinden yapılacaktır.

c) Geçici teminat oranı % 3, tutarı 283.523,00 Türk Lirasıdır. ( İki yüz seksen üç bin beş yüz yirmi üç Türk Lirasıdır.)

5 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A. Nüfus cüzdanı sureti, (Gerçek kişiler için)

B. Kanuni ikametgâh belgesi,

C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,

D. Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kaydı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişi olması durumunda,  tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D. İmza Sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri,

b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile, vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

G. Geçici teminat,

(Şartnamenin 3/a maddesinde belirtilmiş olup;   2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.)

H. İhaleye katılanın veya vekilinin Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,

İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

J. İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan herhangi ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) işbu ihale konusu işe ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 2 (iki) adet, alışveriş merkezinin geliştiricisi olduğunu gösteren belgeler,

İstekli, Türkiye’de alışveriş merkezi geliştiricisi olarak tamamladığı işlere dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan ederek, geliştirme anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesh olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.

K. İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan herhangi bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak ) daha önce 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca en az 1 (bir) projede çalışmış olması ve bu durumu belgelendirmesi,

L. İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan herhangi bir ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak) en az 1 (bir) adet alışveriş merkezinin işletmecisi olduğunu gösteren anlaşmalar,

M. İsteklinin (İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın) Mali durum bildirisi ve belgeler,

Bankalar nezdinde, tahmini bedelin (Şartnamenin 2/a maddesinde belirtilmiştir.) en az    % 25’i (yüzde yirmi beşi) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Genel Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu,

N. Vergi borcu borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge aslı, (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

O. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge aslı, (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

P. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

6 - Teklifler ihale günü olan 18/11/2011 Cuma günü Saat 15.00'e kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilecektir.

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak,  teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir.

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır.

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

- Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur.

8486/1-1


4.ÜNİTE S11 SU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRO-HİDROLİK ÇAMUR ALMA KEPÇESİNİN YEDEĞİNİN ŞARTNAMEYE GÖRE İMALİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İHALESİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/165076

1 - Teşekkülün                           ;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin: a)

MALZEMENİN CİNSİ, MİKTARI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

 

Sıra

No

Malzemenin adı

Miktar

(takım)

1

S11 Tesisleri Elektro-Hidrolik Çamur Alma Kepçesi

1

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 Takvim günüdür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011/71

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin                                ;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  29.11.2011 Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir  ortak tarafından ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde

Konsorsiyumlarda (a), (b), (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini verebilirler.

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (Elli) Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale 29.11.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8335/1-1


8 KALEM İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) TEHLİKESİZ ATIK MALZEMELER İLE HURDA TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİ SATILACAKTIR

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden:

8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde Bulunan 8 Kalem İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Tehlikesiz Atık Malzemeler ile Hurda Taşıt ve İş Makinelerinin;

- Çevre ve Orman Bakanlığının 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği”,

- Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik,

- İhale kapsamında satışa çıkarılan 16 02 14 tehlikesiz atık koduna ilişkin Elektronik Malzeme Hurdası için 23/06/2010 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığının oluruna istinaden alınmış Uygunluk Yazısı,

- Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık satış yöntemi ile piyasaya satılacaktır.

Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                          :  2011/175233

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası                :  03123972400 - 03123972414

c) Elektronik Posta Adresi                  :  8grupmd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)                         :  www.8iletim.gov.tr.

2 - İhale konusu satış işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  MALZEMENİN

 

SIRA

NOSU

ADI VE KAREKTERİSTİĞİ

MİKTARI

YERİ

TEHLİKELİ ATIK KODU

1

Demir - Çelik

820.000 KG

MERKEZ

17 04 05

2

Alüminyum (Bünyesi Demirli) İletken

251.360 KG

MERKEZ

17 04 02

3

Bakır

3.000 KG

MERKEZ

17 04 01

4

İzolatör

68.510 KG

MERKEZ

17 01 06

5

Elektronik Malzeme Hurdası

2.000 KG

MERKEZ

16 02 14

6

Karışık Metal

2.500 KG

MERKEZ

17 04 09

7

Alüminyum Bara

600 KG

MERKEZ

17 04 02

8

Araçlar ve iş makineleri

26.300 KG

MERKEZ

16 01 04

 

b) Yapılacağı yer                                 :  ANKARA

c) İşe başlama tarihi                            :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde malzeme bedelini ödeyerek tesellüme başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                       :  Malzemelerin tesellüm işlerini malzeme bedelinin yatırıldığı günden itibaren 20 (yirmi) takvim günü içerisinde tamamlanması zorunludur.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ANKARA

b) Tarihi ve saati                                 :  17.11.2011 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkartılan, 17/06/2011 tarih ve 27967 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde belirlenen atıklar için 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan;

a) Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri ve Metal Hurda Islahı/Geri Kazanımı Tesisleri için Çevre Lisansının (teklif verdiği atık kodunu içermesi zorunludur.)

b) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan izin belgesinin (teklif verdiği atık kodunu içermesi zorunludur.)

c) Tehlikesiz Atık Toplama – Ayırma Tesisleri için Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinin 7. Maddesi birinci fıkrasının (d) bendinde istinaden düzenlenen belgelerinin

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak isteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır.

4.3.2. Bazı Tehlikesiz Atıkların Tebliğinin Ek-2 sinde yer alan ve bu tebliğ kapsamında bulunmayan 16.02.14 atık kodlu Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları için Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce alınan 23/06/2010 tarih ve 10770 sayılı Bakanlık Olur’una istinaden Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların depolanması, işlenmesi, geri kazanımı, bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen uygunluk belgesinin;

4.3.3. Hurda araç ve iş makineleri için, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte belirlenen esaslara göre faaliyetini sürdüren işleme tesisleri 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan çevre izin veya lisanslarının Teklifleri ekinde aslı, noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların ihale tarihinden sonraki en az iki aylık süre içinde geçerli olması zorunludur. Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Orman Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 4. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.4. Şartnamenin 15. maddesinin (a,b,c,d,e,f) bentlerinde belirtilen durumda olunmadığına ilişkin taahhütname.

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde veya http://www.8iletim.gov.tr internet adresinin ihaleler bölümünde görülebilir ve 50,00 TL (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü (Satın Alma ve Ticaret Şefliği) Macun Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:254 Yenimahalle/Ankara adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 60,00 TL (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI NECATİBEY ANKARA ŞUBESİ HESAP NO: 6571047-5001 nolu banka hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8.İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (MUHABERAT VE ARŞİV ŞEFLİĞİ) MACUN MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET BULVARI NO: 254  06105 YENİMAHALLE/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır

10 - Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir. İstekliler satışı yapılacak her bir iş kalemi için teklif verebilecektir. Teklifler her bir iş kaleminin tamamı için verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 17/02/2012 tarihinde önce olmayacak şekilde verilmelidir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13 - Diğer hususlar:

13.1. İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

8637/1-1


TAŞINMAZMAL SATIŞ İHALESİ İLANI

Silivri Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait, 1-14 sıra nolu, 14 (ondört) adet taşınmazmalın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle, 17.11.2011 Perşembe günü Saat 10:00’dan itibaren, sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

 

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZLARI GÖSTERİR TABLO

Sıra

No

İlçesi

Mahallesi

Pafta/Ada/

Parsel

Cinsi

Alanı m2

İmar Durumu

Muhammen

Bedel/ TL

Geçici teminat

% 3 /TL

1

Silivri

Selimpaşa

1017 ada, 3 parsel

Arsa

1.300,00

Ayrık Nizam

4 kat Konut Alanı

TAKS:0.25,KAKS:1.00

221.000,00

6.630,00

2

Silivri

Selimpaşa

1017 ada, 4 parsel

Arsa

1.501,37

Ayrık Nizam

4 Kat Konut Alanı

TAKS:0.25,KAKS:1.00

255.232,90

7.657,00

3

Silivri

Selimpaşa

1017 ada, 5 parsel

Arsa

1.202,00

Ayrık Nizam

4 Kat Konut Alanı

TAKS:0.25,KAKS:1.00

204.340,00

6.130,20

4

Silivri

Selimpaşa

989 ada, 3 parsel

Arsa

1.402,65

Ayrık Nizam

4 Kat Konut Alanı

TAKS:0.25,KAKS:1.00

238.450,50

7.153,52

5

Silivri

Selimpaşa

989 ada, 4 parsel

Arsa

1.550,00

Ayrık Nizam

4 Kat Konut Alanı

TAKS:0.25,KAKS:1.00

263.500,00

7.905,00

6

Silivri

Selimpaşa

989 ada, 5 parsel

Arsa

1.550,00

Ayrık Nizam

4 Kat Konut Alanı

TAKS:0.25,KAKS:1.00

263.500,00

7.905,00

7

Silivri

Selimpaşa

989 ada, 6 parsel

Arsa

1.420,90

Ayrık Nizam

Konut Alanı 4 Kat

TAKS:0.25,KAKS:1.00

241.553,00

7.246,60

8

Silivri

Selimpaşa

843 ada, 2 parsel

Arsa

1.850,47

Ayrık Nizam

Konut Alanı 2 Kat

TAKS:0.15,KAKS:0.30

222.056,40

6.661,70

9

Silivri

Selimpaşa

192 ada, 1 parsel

Arsa

13.633,95

E:1.00

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı

4.771.882,50

143.156,48

10

Silivri

Ortaköy

728 ada, 5 parsel

Arsa

3.286,85

Ayrık Nizam

Konut Alanı 2 kat

TAKS:0.15,KAKS:0.30

197.211,00

5.916,33

11

Silivri

Pirimehmet Paşa

1419 ada, 3 parsel

Arsa

5.200,00

Sanayi Alanı 0.50 2 Kat 1/5000’de Üst Merkez Emsal 1.50

780.000,00

23.400,00

12

Silivri

Pirimehmet Paşa

1419 ada, 4 parsel

Arsa

9.942,06

Sanayi Alanı 0.50 2kat 1/5000'de Üst Merkezde Emsal - 1.50

1.491.309,00

44.739,27

13

Silivri

Gümüşyaka

7 ada, 1 parsel

Arsa

1.900,00

Ayrık Nizam 2 Kat

Konut Alanı

TAKS:0.25,KAKS:0.50

190.000,00

5.700,00

14

Silivri

Değirmenköy

312 ada, 6 parsel

Arsa

1.549,92

Sanayi Alanı İmarlı Emsal 0.50

154.992,00

4.649,76

 

2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER :

a) Nüfus cüzdan fotokopisi,

b) 2011 Yılına ait Kanuni ikametgah,

c) 2011 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti,

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,

e) Gerçek kişiler için Noter tasdikli imza sirküleri,

f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2011 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

g) Gerçek / tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2011 yılı noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri,

h) İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve / veya Ticaret Odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2011 yılı Noter Tasdikli sureti

ı) Her bir taşınmaz için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu taşınmazın Ada ve Parsel numarası yazılı geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu.

j) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

k) Yukarıda b,c,d,e şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

l) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.

m) İhaleye katılacakların istenen belgeleri, şartnamenin 10. maddede belirtilen tarihlerde, mesai bitimine kadar, ayrı ayrı, hazırlayacakları kapalı zarf içerisinde, Alındı Belgesi karşılığı, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

3 - Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 16.11.2011 Çarşamba günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

4 - İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen %3 oranında geçici teminat tutarını, katılacağı her parsel için ayrı yatıracak, ayrı ayrı dosya hazırlayacaklardır.

5 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

6 - Satış İhalesine ait şartname, ilan edildikten sonra hergün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.

7 - Telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ayrıca posta ile yapılan tekliflerdeki gecikmelerde dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

8631/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Konak Emlak Müdürlüğünden:

 

S A T I Ş I   Y A P I L A C A K   T A Ş I N M A Z I N

Taşınmaz No

İlçesi

Mah/ Köyü

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Hazine Payı

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Miktarı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

35180101604

Kemalpaşa

Ulucak Mh.

Hayıtlıkır

L18-b-03-d

 

2904

4.100,00

Tam

Tarla

1/1000 ölçekli imar planında Sanayi Alanı

1.292.000,00

387.600,00

15.11.2011

09:45

1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Hükümet Konağı C Blok K:2 Konak/İZMİR adresinde bulunan Konak Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.

2 - İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu  (s ü r e s i z), yasal yerleşim belgesi, ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2011 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3 - Geçici teminatın bankalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik " hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4 - 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

6 - Taşınmazların satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Konak Emlak Müdürlüğüne (Hükümet Konağı C Blok Defterdarlık Binası 2.Kat Konak) müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7 - Sit Sertifikası ile ihaleye katılacak maliklerince , sit alanında kalması nedeniyle adlarına düzenlenen ve kullanılmayan veya kısmen kullanılan belgeleri en geç 31/12/2011 tarihine kadar Hazineye ait taşınmazların satış ihalelerinde ödeme aracı olarak kabul edilecek, bu tarihten sonra ise kabul edilmeyecek olup, bu nedenle sertifika ile ihaleye katılacak olanlar ihaleden önce bir dilekçe ile ödeme aracı olarak sertifika sunacağını ve sertifikanın tasdikli bir suretinin ihale komisyonuna bildirmesi gerekmektedir. Belge ile ödeme talebinin daha sonra yapılması halinde talep hakkında herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

8 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan olunur.

8433/1-1

—— • ——

SİGORTA YAPTIRILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu kadrosunda bulunan uçucular, paraşütçüler ve uçuşla ilgili personel ile Ankara ve İzmir’de bulunan paraşüt kulelerinden atlayış yapan kişilerin, THK tarafından düzenlenen kurslara katılan öğrencilerin ve THK adına yarışmalara katılan sporcuların ferdi kaza ve özel güvenlik personeli için özel güvenlik mali sorumluluk, THK envanterinde bulunan; muhtelif cins ve miktardaki hava araçlarının; gövde (tekne) (65 hava aracının gövde savaş risk sigortası dahil), mali mesuliyet (koltuk) ve 3’üncü şahıslara karşı mali mesuliyet, uçak hangarları, simülatör cihazları ve taşınmaz malların zorunlu deprem, yangın, doğal afet ile elektronik cihaz, kara araçlarının zorunlu trafik ve kasko sigortaları 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle 08 Aralık 2011 Perşembe günü kapalı teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, 08 Aralık 2011 Perşembe günü Saat: 14.00’a kadar Genel Evrak Kısmına teslim edecektir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 250,00.-TL (İkiyüzelli) bedel ile temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel  : (0 312) 310 48 40 / 263-274-363

8629/1-1