31 Ekim 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28101

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KURŞUN-ÇİNKO MADENİ FLOTASYON VE İZABE ATIKLARI SATILACAKTIR

Balıkesir İl Özel İdaresinden:


2555 m2 KARO HALI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DMU 15000 TİPİ ÜNİTELERDE KULLANILMAK ÜZERE 36 ADET ELEKTRO PNÖMATİK TAZYİK VALFİ,  24 ADET ELEKTRO PNÖMATİK DEŞARJ VALFİ,

24 ADET AYAR REGÜLÂTÖRÜ VE 24 ADET ELEKTRO VALFİN MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:


TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:


İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TIBBİ SARF VE DİŞ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


2 KALEM POŞET MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


6000 GRUP BAKIMSIZ TİP AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


972 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:


ARKA FLANŞ KORUMA AYNALARI İLE FAN ÖN VE ARKA FLANŞ DIŞ AŞINMA ÇEMBERLERİNİN İMALİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KURŞUN-ÇİNKO MADENİ FLOTASYON VE İZABE ATIKLARI SATILACAKTIR

Balıkesir İl Özel İdaresinden:

1. 1-) İlimiz Balya İlçesi hudutları dahilinde bulunan tahmini tenör miktarı % 3,96 Pb % 5,65 Zn %0,22 Cu İçeren 1.007.350 ton ( ± % 25 ) toleranslı Kurşun-Çinko Madeni flotasyon ve izabe atıkları 2886 Sayılı Kanunun 36.maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile arttırılmak suretiyle satılacaktır.

2. İşin Muhammen bedeli : 18.650.078,00 TL (KDV hariç) geçici teminat miktarı ihale bedelinin %3 ü olan 559 502,30 TL dır.

3. İhalenin yapılacağı yer: Eskikuyumcular Mah. Mekik Sokak. Öz-Merkez İş Hanı Kat 7 Merkez BALIKESİR adresinde bulunan İl Encümeni toplantı salonu.

4. İhale günü ve saati: 16.11.2011 ÇARŞAMBA Günü Saat 15,00’ de.

5. Tekliflerin verilebileceği son tarih ve saat: 16.11.2011 ÇARŞAMBA Günü saat 12,00’ye kadar İhalenin yapılacağı adreste bulunan İl Encümen Müdürlüğüne alındı karşılığı teslim edilecektir. Posta ile yapılan tekliflerdeki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhale dokümanı Balıkesir İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 50.00 TL karşılığı satın almış olması gerekmektedir.

7. İhaleye Katılacakların;

a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

b) Türkiye’de tebligat için adres bildirmek,

c) İstenilen teminatları yatırmak mecburidir.

8. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden veya idare onaylı olması gerekmektedir.

a) Gerçek Kişilerden: 1)Teklif mektubu, 2) yatırmış oldukları geçici teminat mektubu veya makbuzu, 3)İmza sirküleri, 4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname, 5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği 6) İkametgâh belgesi, 7) Nüfus cüzdanı örneği, 8) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 9) İhale Şartnamesinde işin yapımıyla ilgili istenilen belgeler.

b) Tüzel Kişilerden: 1)Teklif mektubu, 2) yatırmış oldukları geçici teminat mektubu veya makbuzu, 3) İmza sirküleri, 4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname 5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, 6)Kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu belirtir belgesi 7) İhaleye girileceğine dair yönetim kurulu kararı, 8) İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname, 9) İhale Şartnamesinde işin yapımıyla ilgili istenilen belgeler.

9. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

8547/1-1


2555 m2 KARO HALI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı, 2555 m2 karo halı, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine ve Ofisimize tevdi edilen numunesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş olup, numune halı örneğini Ofisimizde (II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı) inceleyebilirler.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte kuruluşça hazırlanan teknik özellikler ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.11.2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte serbesttir.

8537/1-1


TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DMU 15000 TİPİ ÜNİTELERDE KULLANILMAK ÜZERE 36 ADET ELEKTRO PNÖMATİK TAZYİK VALFİ,  24 ADET ELEKTRO PNÖMATİK DEŞARJ VALFİ, 24 ADET AYAR REGÜLÂTÖRÜ VE 24 ADET ELEKTRO VALFİN MAHALLİ PİYASADAN TEMİN EDİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2011/168798

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi No:121/A 35220 Alsancak/İzmir

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İhalenin Görülebileceği

    İnternet. Adresi                      :  www.tcdd.gov.tr.

                                                     www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

adı ve miktarı                             :  TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DMU 15000 Tipi Ünitelerde Kullanılmak Üzere 36 Adet Elektro Pnömatik Tazyik Valfi, 24 Adet Elektro Pnömatik Deşarj Valfi, 24 Adet Ayar Regülâtörü ve 24 Adet Elektro Valfin Mahalli Piyasadan Temin Edilmesi İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 21.11.2011 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 200,00.-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8452/1-1

—— • ——

TAM RANDIMANLI UN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Çuval Özel Amaçlı (Tam Randımanlı) Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 22.11.2011 Salı günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 22.11.2011 Salı günü, saat 14.00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

Tel : 0 312 397 33 65 – 66  Faks : 0 312 397 33 71 – 74

8526/1-1

—————

LİPAZ ENZİM ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500 Kg. Lipaz enzim alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - Nihai teklifler en geç 24.11.2011 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy / ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66  Faks : 397 33 71 – 74

8525/1-1

—— • ——

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı için ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ilaç ve serum satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmalar İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “ Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 23 KASIM 2011 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8513/1-1

—————

TIBBİ SARF VE DİŞ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Tıp Merkezi/Hastanelerinin ihtiyacı olan Tıbbı Sarf ve Diş Sarf malzemeleri ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmalar İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/Ankara” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “ Alemdağ Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih / İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 150,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

5 - Firmaların, tekliflerini en geç 22 KASIM 2011 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - Teklifler aynı gün saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

8512/1-1


2 KALEM POŞET MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 3.150.000 Adet 200Gr.lık Çay Çiçeği Poşeti ile 1.200.000 Adet 200Gr.lık Filiz Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 75,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.11.2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler alternatif teklif veremezler.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam bedel üzerinden % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6 kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmı teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8291/1-1

—————

DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 10.887.000 adet muhtelif türde Kendinden Yapışkanlı Dış Koli Etiketi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu Maddesi kapsamında Açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı - RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 14.11.2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale Kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8292/1-1

—————

ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 120.000.000 adet Çaykur Süzen Poşet Çay Dış Zarfı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

b- Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Büyükdere/İSTANBUL

c- Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü - Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.11.2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

8390/1-1


6000 GRUP BAKIMSIZ TİP AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin konusu                                  :  48 Volt nominal çıkış gerilimi üreten Küçük Ofis DC Enerji teçhizatlarının yedek enerjilerinin sağlanması amacıyla önden bağlamalı (Front Access Terminal) kuru tip tam kapalı bakımsız akümülatör satın alınmasıdır.

İhaleyi yapan birimin adı ve adresi      :  Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                                       :  +90 (312) 555 75 17

Faks                                                    :  +90 (312) 313 75 19

e-mail                                                  :  gamze.cengiz@turktelekom.com.tr

 

İhale dokümanının görüleceği

yer ve temin şekli                                :  Satın Alma Direktörlüğü Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satın Alma Müdürlüğün’den KDV Dahil 200 - TL karşılığında temin edilebilir. Veya

                                                            :  http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/ TTHakkinda/IhaleIlani/ Linkinden görülebilir.

İhale usulü                                          :  İlanlı Alım

İhale tarih ve saati                               :  15.11.2011 günü saat 11.00

İhaleye katılabilecek olanlar                :  Bu ihaleye, ihale dokümanındaki şartları taşıyan yurt içi ve yurt dışı üretici firmalar veya bu firmaların yetkili satıcıları katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar              :  Şirkette görevleri devam ettiği sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom’un diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve Geçici veya Kati Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.

Tekliflerin verileceği yer                     :  Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü C Blok 4. Kat Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer                        :  Satın Alma Direktörlüğü Komisyon Toplantı Odası

İhale Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tedarik Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

8541/1-1

—————

972 ADET KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden:

İhalenin konusu                                  :  Data ve Bilgisayar sistemlerini beslemek üzere değişik güçlerde Kesintisiz Güç Kaynaklarının akümülatörleri ile birlikte montajlı olarak satın alınmasıdır.

İhaleyi yapan birimin adı ve adresi      :  Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

Tel                                                       :  +90 (312) 555 75 17

Faks                                                    :  +90 (312) 313 75 19

e-mail                                                  :  gamze.cengiz@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği

yer ve temin şekli                                :  Satın Alma Direktörlüğü Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satın Alma Müdürlüğün’den KDV Dahil 200 - TL karşılığında temin edilebilir. Veya http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/  TTHakkinda/IhaleIlani/  Linkinden görülebilir.

İhale usulü                                          :  İlanlı Alım

İhale tarih ve saati                               :  22.11.2011 günü saat 11.00

İhaleye katılabilecek olanlar                :  Bu ihaleye, ihale dokümanındaki şartları taşıyan yurt içi ve yurt dışı üretici firmalar veya bu firmaların yetkili satıcıları katılabilir.

İhaleye katılamayacak olanlar              :  Şirkette görevleri devam ettiği sürece, Yönetim, İcra ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Türk Telekom’un diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar. Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve Geçici veya Kati Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca tahsil edilir.

Tekliflerin verileceği yer                     :  Türk Telekomünikasyon A.Ş Satın Alma Direktörlüğü C Blok 4. Kat Santral, Enerji ve Soğutma Sistemleri Satın Alma Müdürlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler 06103 ANKARA

İhalenin yapılacağı yer                        :  Satın Alma Direktörlüğü Komisyon Toplantı Odası

İhale Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tedarik Esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. ihale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere her hangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir.

8540/1-1


ARKA FLANŞ KORUMA AYNALARI İLE FAN ÖN VE ARKA FLANŞ DIŞ AŞINMA ÇEMBERLERİNİN İMALİ VE EÜAŞ’ A TESLİMİ İŞİ YAPILACAKTIR

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/161107

1 - Teşekkülün                           ;

a) Adresi                                    :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65

c) Elektronik Posta Adresleri     :  www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr

2 - İhale konusu işin:

a) Malzemenin Adı ve Miktarı:

 

Sıra No

Malzeme Adı

Malzeme Cinsi

Resim No

Miktar

1

Fan Ön ve Arka flanş dış aşınma çemberi

St 44–2

I.II.131–177 POZ 2–3

50 adet

2

I.II. Ünite değirmen arka Flanş koruma aynası

St 44.2

I.II.131–291/10

70 adet

 

b) Teslim Yeri                           :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

c) Teslim Süresi                         :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Toplam 60 (Altmış) takvim günü’dür.

d) Dosya No                              :  Ticaret 2011 / 69

e) İhale Usulü                            :  Açık İhale

3 - İhalenin                                ;

a) Yapılacağı Yer                       :  EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonu toplantı Odası

b) İhale Tarihi ve Saati               :  08.12.2011 Saat: 14.00

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

f) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

5 - İhale Dökümanı:

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde KDV Dâhil 50,-TL (ElliTürkLirası)Bedeli mukabili bu adresten temin edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur.

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar Bankası Şubesi neznindeki TR890001500158007281157549 no’lu hesaba yatırıp doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir yazı ile istenebilir.

6 - Teklifler ihale 08.12.2011 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü olacaktır.

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli firmalar bu ihaleye katılamazlar.

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez.

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır.

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8150/1-1