27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Savunma Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Uşak Belediye Başkanlığından:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

PTT Genel Müdürlüğünden:

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Merkez Bankası:

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Milli Savunma Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

MSB tarafından, 19 Ekim 2011 tarihinde yasaklama onayı alınarak, Amerika’da yerleşik Merex Aircraft Company Incorporated firması ile % 50’den fazla hissesine sahip ortağı olan Ahmad SHAMS hakkındaki, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25 “ f ” bendi ve 26’ncı maddelerine göre 1 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararında şirket ünvanı sehven “Merex Aircraft Campany Incorporated” olarak 25 Ekim 2011 tarihli ve 28095 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup, hakkında yasaklama kararı verilen şirketin “Merex Aircraft Company Incorporated olduğu,

İlanen duyurulur.

8402/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 5/7/2011 tarih ve 404 sayılı kararı ile uygun görülerek Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14/9/2011 tarih ve 2685 sayılı kararı ile tadilen onanan “Etimesgut İlçesi, Süvari Mahallesi, imarın 46086 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/10/2011 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

8437/1-1

—— • ——

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ekrem Dönmez’e “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

2 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir M. Necmettin Yıldız’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası,

3 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Güngör İldiçer’e “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası

Verilmiştir.

İlanen duyurulur.

8442/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Hacı Mehmet Oğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı' dır.

VAKFEDENLER: Nuri BALKANOĞLU, Recep BALKANOĞLU, İlyas BALKANOĞLU, Mehmet BALKANOĞLU, Yunus Emre BALKANOĞLU, Ahmet BALKANOĞLU

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU:

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.09.2011 tarih ve E:2011/47, K:2011/305 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU:

Altındağ 6. Noterliğince düzenlenen 28.01.2011 tarih ve 02065 yevmiye nolu vakıf senedi ile aynı noterlikçe düzenlenen 06.06.2011 tarihli ve 10193 nolu düzeltme beyanı.

VAKFIN AMACI: Milli, Ahlaki, Dini ve Tarihi esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmanın yaygınlaşmasını, fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Erzurum İli, Merkez İlçesi, 4371 ada 21 parselde kayıtlı 1/24 arsa paylı E Blok l.Kat. 3.no.lu bağımsız bölüm.

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Köyü 2040 parselde kayıtlı, 1/61 paya karşılık gelen P Blok 1 no.lu bağımsız bölüm,

Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Barla Kasabası, Göçük Mevkii, 148 ada 7 parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmaz.

Ankara İli, Çubuk İlçesi, Esenboğa mahallesi 857 ada 3 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz, aynı ada 8 parsel sayılı vasıflı taşınmaz.

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu Mahallesi, 41130 ada 1 parselde kayıtlı 9.Kat.,39 no.lu bağımsız bölüm.

Trabzon İli, Of İlçesi, Hayrat İlçesi, Ağaçseven Köyü, 919 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmazda vakfa tahsis olunan 5/160 pay.

Vakıfbank Adliye şubesine bloke edilen 3.000.00.-(Üçbin)TL, Nakit' dir.

VAKFIN ORGANLARI: Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu.

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.

8473/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli İli, Cumhuriyet Mahallesi M22a.21a.2c.21b.1d pafta, 248 ada, 3 parsel (4 ve 6. blok) üzerindeki inşaatlar ile ilgili olarak, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın ilgi (a) yazısı ekindeki Makam Oluru ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c),(d),(e),(g),(h) ve (ı) fıkraları ile, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin “Yapım aşamasında” bölümünün (a), (b) ve (d) fıkralarındaki hükümlere göre söz konusu inşaatları denetlemediği anlaşılan 22007 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 Nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ramazan ÇELİK (Denetçi No:8609, Oda Sicil No:21536), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Süleyman KOCADAĞ (Denetçi No:10458, Oda Sicil No:15632) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Kenan TEKİN (Oda Sicil No: 67305), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kadir SÜYÜN (Denetçi No:6968, Oda Sicil No:19899), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Metin COZA (Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Nuri KOLAK’ın (Oda Sicil No: 66306) denetim faaliyetlerinin yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, bu durumun sicillere işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 19.10.2011 tarihli ve 7495 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8435/1-1

—————

Lara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya İli, Alanya İlçesi, Payallar Beldesi, Merkez Mahallesi, Gökçeler Sokak, 027-C-12-C-2C pafta, 238 ada, 06 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) fıkrasında; ``Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek." ve (g) fıkrasında; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek." hükmüne göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan 48066 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 601 no`lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile adı geçen sorumlu denetim elemanları; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Akın ATABAY (Denetçi No: 7484, Oda Sicil No: 19271), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Azize ÖZCAN (Denetçi No: 3695, Oda Sicil No: 8214), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Korkut CEYLANİ (Denetçi No: 6444, Oda Sicil No: 11320), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Esra BAKIŞLI (Denetçi No: 8093, Oda Sicil No: 12574) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Solmaz Gökçe TEKİN (BOZLAR) (Oda Sicil No: 69548)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 19.10.2011 tarih ve 7494 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

8436/1-1


Uşak Belediye Başkanlığından:

UŞAK BELEDİYESİ UŞAK KENTİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNAL KOMPLEKSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI, KONUSU VE TÜRÜ

Yarışmanın adı, Uşak Belediyesi, Uşak Kenti Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Mimari Proje Yarışması’dır.

Yarışmanın konusu, Uşak İç Ege bölgesinde, İzmir’i Ankara ve iç bölgelere bağlayan yolların önemli bir kavşak noktasındadır. Uşak bu bağlamda ara durak olmasının yanı sıra, çevredeki daha küçük yerleşimlerin de merkezi olacak şekilde önem kazanmaktadır. Uşak kentinin büyümesi ve yirmi beş yıla yakın bir süre kente hizmet vermekte olan mevcut otogarın ihtiyacı karşılayamaması, ayrıca kent içinde kalan otogarın trafiği olumsuz etkilemesi sonucu 06.12.2010 tarihinde onaylı imar planında yeni otogar alanı ayrılmıştır.

Uşak ili Ankara İzmir yolu üzeri Göğem Barajı kavşağı karşısında yaklaşık 100.000 m2’lik alan plan değişikliği ile Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi olarak değiştirilerek düzenlenmiştir.

Mevcut Uşak otogarı kentin çevre yerleşimlerle bağlantısını sağlamakta, ancak yetersiz ve düzensiz konumu ile güçlü bir merkez terminali olamamaktadır. Ayrıca şehir merkezinde kalan otogar trafiği olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle yeni bir otogar binası yapılmasına karar verilmiştir.

YARIŞMANIN YERİ VE KONUMU

Uşak ili Ankara İzmir yolu üzeri Göğem Barajı kavşağı karşısında yaklaşık 100.000 m2’lik alan plan değişikliği ile Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi olarak değiştirilerek düzenlenmiştir.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmacıların;

- Şartname alarak adres ve varsa elektronik posta adresi bırakmış olmaları,

- Yarışmaya ekip başı tanımlanarak TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilirler.

- 4734 ve 4735 sayılı kanuna göre diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

- Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (Danışman, Asli, Yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Sorular için son gün                               :  23 KASIM 2011 ÇARŞAMBA SAAT 17.00

Yanıtlar için son gün                              :  02 ARALIK 2011 CUMA SAAT 17.00

Projelerin teslimi                                    :  10 OCAK 2012, SALI SAAT 17.00

Jürinin toplanması                                  :  20 OCAK 2012, CUMA

Sonuçların ilanı                                      :  24 OCAK 2012, SALI

Kolokyum, Sergi ve Ödül Töreni           :  28 OCAK 2012, CUMARTESİ

Jüri Toplantı, Yarışma Sonucu ve İlân Şekli

Jüri 20 Ocak 2012 Cuma günü toplanarak yarışma esaslarına uygun olarak çalışmalarına başlayacaktır. Jüri çalışmaları sonunda hazırlayacağı raporuna göre Uşak Belediyesi yarışma sonucunu en az bir ulusal gazetede ilanını sağlayacak, bülten ve dergilerde ise kamuoyunu bilgilendirecektir. Jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara da iletilecektir.

Projelerin Sergilenmesi ve Kolokyum Yeri ve Tarihi

Kolokyum günü 28 Ocak 2012 Cumartesi günüdür. Kolokyum ve serginin yeri daha sonra bildirilecektir.

Projelerin Geri Verilmesi

Ödül, mansiyon ve satın alma kazanan projeler Belediyenin malı olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren bir ay içinde Uşak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden elden geri alınabilecektir. Alınmayan projelerden Fen İşleri Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

 

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

 

Danışman Jüri Üyeleri

1. Ali ERDOĞAN                    Mimar (S.Ü)                 Uşak Belediye Başkanı

2. Mehmet Ali KÖSEOĞLU     Hrt  Müh. (İTÜ)           Uşak Belediyesi

3. Mine ÖZDEMİR                   Mimar. (T.Ü)                Mimarlar Odası Uşak Temsilcisi

4.Avni ÖZGENCİL                  Mimar (İTÜ)                 Mimarlar Odası Uşak Oda Başk.

5. Tuncay YILMAZ                  Hrt Müh. (İ.T.Ü)          Uşak Belediyesi

6.Mehmet YILMAZ                  İnş. Müh. (G.Ü)           Uşak Belediye Başkan Yrd.

 

Asil Jüri Üyeleri

1. Alper ÜNLÜ                         Prof.Dr.Mimar (İTÜ)

2. Nergis ERAŞCI                    Mimar (Ç.Ü) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

3. Yakup HAZAN                    Y.Mimar Rest.Uz. (ADMMA-ODTÜ)

4. Erhan ÖNCÜ                        Mimar,Şehir Y. Plancısı (ODTÜ)

5. Afşin YILDIRIM                  İnşaat Müh. (S.Ü) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

Yedek Jüri Üyeleri

1. Ümit ALP                              İnşaat Müh. (DEÜ) İMO Uşak Başkanı

2. Sait Ali KÖKNAR                Dr.Mimar (İ.T.Ü)

3. Ali MANÇO                         Mimar (İTÜ)

 

Raportörler

1.Mustafa DAYIOĞLU            İnşaat Müh. (İKÜ)                  Uşak Belediyesi

2.Tuba ERSOYSAL                 Mimar (ESOGÜ)                   Uşak Belediyesi

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ

Jüri yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi sonucunda üç ödül, beş mansiyon olmak üzere toplam 8 proje ve jürinin belirleyeceği sayı kadar satın alma ödülü verilecektir.

 

Ödüller:

Birinci Ödül                              30.000 TL

İkinci Ödül                                20.000 TL

Üçüncü Ödül                            15.000 TL

 

Mansiyonlar:

5 Adet Mansiyon                       7.000 TL                                 (7.000 TL x 5=35.000 TL)

Satınalma:

10.000 TL (sayısı jüri tarafından belirlenmek üzere)

Ödüller sonuçların gazete ilanından resmi olarak açıklanmasından sonra Uşak Belediyesince 15 gün içinde yarışmacılara oda payları kesildikten sonra net olarak ödenir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN ELDE EDİLMESİ

Yarışmacılar, yarışma kitapçığını Sarayaltı mah. Gazi Bulvarı No:137 Fen işleri Müdürlüğü Üst yapı biriminden elden alacaklardır ya da banka dekontunun karşılığında ödemeli kargoyla adreslerine gönderilecektir. Ziraat bankası merkez şubesi, IBAN: TR 210001000256363811695002 numaralı hesaba 50TL (elli Türk Lirası) yatırılacak, üzerinde adresleri bulunan banka dekontunu, Uşak Belediyesi Şehirler Arası Terminal Kompleksi Mimari Proje yarışması Raportörlüğünden elden teslim ya da 0276 2314153 numaralı faksa göndermek karşılığında alabilirler.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı                                         :  Uşak Belediyesi, Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü

Adresi                                     :  Sarayaltı Mah. Gazi Bulvarı No: 137 Fen İşleri Müdürlüğü Üst Yapı Birimi UŞAK

İrtibat Telefon Numarası         :  0276 2314723- 318/319

                                               :  0532 2939064

Fax Adresi                              :  0276 2314153

Web Adresi                            :  usakterminalprojesi@gmail.com

8467/1-1


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/89236

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurulu/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Karaman

Adresi

Yunus Emre Yerleşkesi

Tel-Faks

0338 226 20 37-0338 226 20 39

Posta Kodu

70100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nanovak Ar-Ge Bilişim Müh. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hüseyin Zafer Durusoy

Adresi

Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 3. Ar-Ge Binası No:23 06800 Beytepe/Ankara

Başak Sokak No: 44/15 Küçükesat/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

42409678572

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

6290429159

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

221130

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8471/1-1


PTT Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/125719

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Ulaştırma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

PTT Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ulus/Ankara

Adresi

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2

F Blok Kat: 1

Tel-Faks

(0312) 509 54 23 – (0312) 309 56 16

Posta Kodu

6101

E-Mail

www.ptt.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Telkotek Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. A.Ş

Mehmet Emin Nalçacı

Adresi

Turan Güneş Bulvarı 571. Cad. 611. Sok. no: 7 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

38416107358

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8370531866

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

249711

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8382/1-1


Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/62223

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Manisa/Merkez

Adresi

Yarhasanlar Mah. 2319 Sok.

No: 14- Manisa

Tel-Faks

0 236 235 11 35 – 0 236 235 11 34

Posta Kodu

45020

E-Mail

manisa-1@tedas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Koray Taahhüt Elektrik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş

Ali Rıza Erdoğan

Adresi

Mehmet Akif Mah. Akarsu 1 Sok. No: 25/1 İkitelli-Küçükçekmece/İstanbul

Mehmet Akif Mah. Akarsu 1 Sok. No: 25/1 İkitelli-Küçükçekmece/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

22862615024

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Halkalı VD 577 046 2625

3470036315

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

577931

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8469/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/66574

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Manisa/Merkez

Adresi

Yarhasanlar Mah. 2319 Sok.

No: 14- Manisa

Tel-Faks

0 236 235 11 35 – 0 236 235 11 34

Posta Kodu

45020

E-Mail

manisa-1@tedas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Koray Taahhüt Elektrik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş

Ali Rıza Erdoğan

Adresi

Mehmet Akif Mah. Akarsu 1 Sok. No: 25/1 İkitelli-Küçükçekmece/İstanbul

Mehmet Akif Mah. Akarsu 1 Sok. No: 25/1 İkitelli-Küçükçekmece/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

22862615024

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Halkalı VD 577 046 2625

3470036315

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

577931

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8468/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tokat İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Tokat/Merkez

Adresi

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği/Tokat

Tel-Faks

0356 212 65 00-0356 214 17 64

Posta Kodu

60200

E-Mail

ibrahimgul60@hotmail.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Selahattin Aydın

 

Adresi

Yıldıztepe Bucağı Yalınyazı Belediyesi Aydınlar Mah. Aslanlar Sok. No:7/Zile/Tokat

 

T.C. Kimlik No.

41584802024

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8475/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/77647

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul İl Özel İdaresi

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Hırka-i Şerif Mah. Adnan Menderes (Vatan) Bul. No:64 Fatih-İstanbul

Tel-Faks

0212 455 40 00-0212 455 41 15

Posta Kodu

34080

E-Mail

satinalma@ioi.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

As-Koç Ofis Mobilya İmalat Plastik Dekorasyon İnşaat Elektronik Metal Çelik Eşya Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Organize Sanayi Bölgesi 388/1 Parsel Şabanözü/Çankırı

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

0860468377

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

154-Şabanözü

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8476/1-1


İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/68498

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı

İl/İlçe

Şırnak/Merkez

Adresi

23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı/Şırnak

Tel-Faks

(0486) 2181000-(0486) 2181033

Posta Kodu

73100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Zeynep İlhan-İlhan Ticaret

 

Adresi

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No:43 Merkez/Şırnak

 

T.C. Kimlik No.

62455417598

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

4720041358

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Şırnak-195

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8472/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/37818

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çukurca 20’nci Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Hakkari/Çukurca

Adresi

Çukurca Yolu Üzeri Çukurca/Hakkari

Tel-Faks

0438 5112180-0438 5112783

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Behçet Ertuş- Berk Gıda

 

Adresi

Bulvar Caddesi

Gap Apt. Kat:1 No:3 Hakkari

 

T.C. Kimlik No.

24955857410

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3740185680

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1282

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8472/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/92059

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Van Jandarma Asayiş

Kolordu Komutanlığı

İl/İlçe

Van/Merkez

Adresi

Hacıbekir Kışlası/Van

Tel-Faks

0432 4861000-0432 2414757

Posta Kodu

65100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Burak Topaloğlu-Eğitim Kırtasiye

 

Adresi

Kazım Karabekir Caddesi Numune Sokak Seydinoğulları

İşmerkezi Kat:4 Van

 

T.C. Kimlik No.

44230960536

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8520379404

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Van İli Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğü

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

65/33437

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8472/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/35371

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Etimesgut/Ankara

Adresi

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour Alışveriş Merkezi Karşısı

Tel-Faks

0312 4565234-0312 2783067

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Elsa Tekstil Sanayi ve

Ticaret Limited Şirketi

Sadık Eliboyalı

Adresi

Dumlupınar Cad. Fevzi Paşa Sokak No:3 Giriş Kat Bayrampaşa/İstanbul

Dumlupınar Cad. Fevzi Paşa Sokak No:3 Giriş Kat Bayrampaşa/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

34624853858

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3330027938

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

325348

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8472/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/35371

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Etimesgut/Ankara

Adresi

İstanbul Yolu 5’inci Km. Carrefour Alışveriş Merkezi Karşısı

Tel-Faks

0312 4565234-0312 2783067

Posta Kodu

06377

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İkbal Tekstil Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Muhammed İkbal Gökçe

Adresi

Turgut Reis Mahallesi Tekstilkent B6 Blok No:23 Esenler/İstanbul

Turgut Reis Mahallesi Tekstilkent B6 Blok No:23 Esenler/İstanbul

T.C. Kimlik No.

 

28607423114

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

7360530372

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

595496

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8472/5/1-1


 

 

8474/1-1


Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden:

 

01.07.2011 - 30.09.2011 TARİHLERİ ARASINDA RUHSATNAME DÜZENLENEN İLAÇLAR

SIRA NO

İLACIN ADI

RUHSAT SAHİBİ

RUHSAT TARİH

RUHSAT NO

1

DUTAPROS 0,5 MG YUMUŞAK KAPSÜL

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

01.07.2011

232/100

2

ACNOR 50 MG TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

01.07.2011

233/12

3

SEQUA 300 MG FİLM TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

01.07.2011

233/15

4

VASİLOL 5 MG TABLET

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

01.07.2011

233/5

5

SEQUA 25 MG FİLM TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

01.07.2011

233/17

6

DOCETER TEC 40MG IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON

FARMAKO ECZACILIK A.Ş.

04.07.2011

233/23

7

DOCETER TEC 80MG IV İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON

FARMAKO ECZACILIK A.Ş.

04.07.2011

233/24

8

EPORON 2000IU/0,5ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

DEM MEDİKAL VE ECZA DEPOSU SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

04.07.2011

131/71

9

EPORON 4000IU/0,5ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

DEM MEDİKAL VE ECZA DEPOSU SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

04.07.2011

131/72

10

EPORON 10000IU/0,5ML KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

DEM MEDİKAL VE ECZA DEPOSU SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

04.07.2011

131/73

11

ELEKTRA 25 MG FİLM TABLET

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

04.07.2011

233/10

12

SEFDOTİN 50 MG SAŞE

İNVENTİM İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

04.07.2011

233/4

13

SEFDOTİN 30 MG SAŞE

İNVENTİM İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

04.07.2011

233/3

14

SEQUA 200 MG FİLM TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

04.07.2011

233/16

15

SEQUA 100 MG FİLM TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

04.07.2011

233/18

16

LİPSUM 10 MG FİLM KAPLI TABLET

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.07.2011

233/21

17

LİPSUM 20MG FİLM KAPLI TABLET

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

06.07.2011

233/22

18

NEURİCA 25 MG KAPSÜL

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

06.07.2011

233/25

19

NEURİCA 75 MG KAPSÜL

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

06.07.2011

233/26

20

NEURİCA 150 MG KAPSÜL

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

06.07.2011

233/27

21

NEURİCA 300 MG KAPSÜL

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

06.07.2011

233/28

22

PADERO PLUS 4 MG/1,25 MG TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.07.2011

233/29

23

POLİFLEKS İZOLEN -S PH 7,4 ELEKTROLİT IV İNFÜZYON İÇİN ÇÖZELTİ

POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

07.07.2011

233/19

24

KESTİNE 20MG FİLM TABLET

EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZ. A.Ş.

08.07.2011

131/75

25

KESTİNE 1MG/ML ŞURUP

EİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZ. A.Ş.

08.07.2011

131/77

26

TADOCEL 80MG/2ML I.V. İNFÜZYON İÇİN KONSATRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

11.07.2011

131/79

27

TADOCEL 20MG/0.5ML I.V. İNFÜZYON İÇİN KONSATRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

ACTAVİS İLAÇLARI A.Ş.

11.07.2011

131/80

28

ACTEDAY 5 MG FİLM TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

11.07.2011

233/30

29

ACTEDAY 35 MG FİLM TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

11.07.2011

233/31

30

SEMPRİBAN 150 MG FİLM TABLET

ZENTİVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

11.07.2011

233/20

31

OSTEOVANCE TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.07.2011

233/41

32

CLABEL 250MG/5ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

12.07.2011

233/40

33

WİNCEF 180MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.07.2011

233/39

34

WİNCEF 90MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

13.07.2011

233/38

35

BONEPLUS 150MG EFERVESAN TABLET

OPTO İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13.07.2011

233/37

36

BONEPLUS 75MG EFERVESAN TABLET

OPTO İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

13.07.2011

233/36

37

PRİLİGY 30MG FİLM KAPLI TABLET

JOHNSON AND JOHNSON

14.07.2011

131/76

38

INTELENCE 100MG TABLET

JOHNSON AND JOHNSON

14.07.2011

131/78

39

FOSATAB 70MG EFERVESAN TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

14.07.2011

233/34

40

RİSEPLUS D3 35MG/2800IU EFERVESAN TABLET

İNVENTİM İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

14.07.2011

233/42

41

LİPSUM 40 MG FİLM KAPLI TABLET

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

14.07.2011

233/32

42

VİRMOL 250 MG FİLM KAPLI TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

14.07.2011

233/44

43

TORİA 25 MG ÇENTİKLİ FİLM TABLET

TRİPHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.07.2011

233/46

44

MEDİSAL 20MG/2ML IM/IV ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

GALEN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.07.2011

233/43

45

GRİZİNC KAPSÜL

GRİPİN İLAÇ A.Ş.

15.07.2011

233/45

46

LİPSUM 80 MG FİLM KAPLI TABLET

GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.07.2011

233/50

47

CEMPES 250MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

15.07.2011

233/49

48

BONMORE 3MG/3ML ENJEKSİYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR ŞIRINGA

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

15.07.2011

233/47

49

DİCLOMEC SR 75 MG TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.07.2011

233/35

50

PADERO 8 MG TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.07.2011

233/51

51

LAPİLORİ 30 MG MİKROPELLET KAPSÜL

DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

20.07.2011

233/54

52

LAPİLORİ 15 MG MİKROPELLET KAPSÜL

DROGSAN İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

20.07.2011

233/53

53

BONEPLUS D3 75MG/2800IU EFERVEASN TABLET

OPTO İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

22.07.2011

233/60

54

TİYALİN 8MG EFERVESAN TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

22.07.2011

233/61

55

FİXBON 150MG SAŞE

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

22.07.2011

233/62

56

VOSETRİN 5 MG FİLM TABLET

ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

22.07.2011

233/55

57

DİFENAK %1 JEL

TERRA İLAÇ VE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

22.07.2011

233/59

58

CEMPES 125MG/5ML ORAL SÜSPANSİYON İÇİN TOZ

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

22.07.2011

233/58

59

ASCORAN 300/250MG EFERVESAN TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.07.2011

233/66

60

ASCORAN 400/250MG EFERVESAN TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.07.2011

233/65

61

ASCORAN 500/250MG EFERVESAN TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.07.2011

233/64

62

RİSEPLUS COMBİ TEDAVİ PAKETİ

İNVENTİM İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.07.2011

233/67

63

ADOX 600/200 MG EFERVESAN TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.07.2011

233/68

64

ADOX 1200/400 MG EFERVESAN TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

26.07.2011

233/69

65

VALENDE 10 MG TABLET

TRİPHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

27.07.2011

233/63

66

FLOVESTA 500 MG FİLM TABLET

BİOVESTA İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

28.07.2011

131/87

67

GLİMETON 500MG/5ML ORAL ÇÖZELTİ

DR.F.FRİK İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.08.2011

233/73

68

FİXREM 5MG FİLM TABLET

SALUTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

01.08.2011

233/82

69

FİXREM 15MG FİLM TABLET

SALUTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

01.08.2011

233/81

70

DUOLANS 15/10MG KAPSÜL

NUVOMED İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

01.08.2011

233/86

71

DEXMOL 12,5MG EFERVESAN TABLET

NUVOMED İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

01.08.2011

233/79

72

NATMET 120MG/850MG TEDAVİ PAKETİ

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

01.08.2011

233/72

73

NEOFLEKS %20 MANNİTOL SUDAKİ ÇÖZELTİSİ

TÜRKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİC. A.Ş.

01.08.2011

233/78

74

GRİPİN HOT D TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET

GRİPİN İLAÇ A.Ş.

01.08.2011

233/76

75

GRİPİN HOT TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET

GRİPİN İLAÇ A.Ş.

01.08.2011

233/75

76

GRİPİN HOT PEDİATRİK TEK KULLANIMLIK TOZ İÇEREN POŞET

GRİPİN İLAÇ A.Ş.

01.08.2011

233/77

77

ZERONAT 3G SAŞE

TRİOZER İLAÇ KİM. KOZ. SAĞ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

01.08.2011

233/83

78

BACODERM % 2 POMAD

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

01.08.2011

233/84

79

ELEKTRA 50MG/2 ML ENJEKTABL ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.

02.08.2011

233/85

80

DİSPARİ 3G SAŞE

AYMED İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

02.08.2011

233/91

81

PADERO PLUS 2 MG/0,625 MG TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

03.08.2011

233/92

82

OLSART 10 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

04.08.2011

233/94

83

OLSART 20 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

04.08.2011

233/95

84

OLSART 40 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

04.08.2011

233/96

85

STAFİNE H 30 G KREM

KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş.

04.08.2011

233/98

86

İNSDİA 30 MG MR TABLET

MENTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

04.08.2011

233/97

87

PADERO 2 MG TABLET

NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.08.2011

233/99

88

KOLROS 10 MG ÇENTİKLİ FİLM TABLET

ZENTİVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.08.2011

233/100

89

KOLROS 20 MG ÇENTİKLİ FİLM TABLET

ZENTİVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.08.2011

234/1

90

KOLROS 40 MG ÇENTİKLİ FİLM TABLET

ZENTİVA SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

04.08.2011

234/2

91

DETİLİS 25/8 MG EFERVESAN TABLET

VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

05.08.2011

234/9

92

DUODİA 80MG/500MG TABLET

İNVENTİM İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

05.08.2011

234/8

93

PİONAL 15/500/300MG FİLM KAPLI TABLET

NUVOMED İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

05.08.2011

234/7

94

PİONAL 15/850/300MG FİLM KAPLI TABLET

NUVOMED İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

05.08.2011

234/6

95

SYDONE 60MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

05.08.2011

234/3

96

XEMOL 20MG/1ML IM/IV/SC ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

MEFAR İLAÇ SAN. A.Ş.

05.08.2011

234/15

97

PROSOL 10MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET

OPTO İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

08.08.2011

234/10

98

ZOLAPİNE 2,5MG TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.08.2011

234/18

99

ZOLAPİNE 5MG TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.08.2011

234/17

100

ZOLAPİNE 10MG TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.08.2011

234/20

101

ZOLAPİNE 15MG TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.08.2011

234/19

102

ZOLAPİNE 20MG TABLET

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

08.08.2011

234/16

103

ATAXİL 30MG/5ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

08.08.2011

234/22

104

ATAXİL 100MG/16,7ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

08.08.2011

234/21

105

ATAXİL 300MG/30ML IV İNFÜZYON İÇİN KONSANTRE ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

08.08.2011

234/23

106

OLSART PLUS 20MG/25MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

08.08.2011

234/5

107

OLSART PLUS 20MG/12,5 MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

08.08.2011

234/4

108

PAGAMAX 75 MG SERT JELATİN KAPSÜL

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

08.08.2011

234/12

109

PAGAMAX 25 MG SERT JELATİN KAPSÜL

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

08.08.2011

234/11

110

PAGAMAX 150 MG SERT JELATİN KAPSÜL

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

08.08.2011

234/14

111

PAGAMAX 300 MG SERT JELATİN KAPSÜL

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

08.08.2011

234/13

112

MORESERC 24 MG TABLET

HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

08.08.2011

234/23

113

BONEPLUS 30MG EFERVESAN TABLET

OPTO İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

10.08.2011

234/25

114

FİXCORT 4,5/160MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL

VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

10.08.2011

234/30

115

TVASİT 4,5MG EFERVESAN TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.08.2011

234/28

116

TVASİT 6MG EFERVESAN TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.08.2011

234/29

117

TVASİT 3MG EFERVESAN TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.08.2011

234/27

118

TVASİT 1,5MG EFERVESAN TABLET

CELTİS İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

10.08.2011

234/26

119

XEPLİON 25MG/0,25ML IM ENJEKSİYON İÇİN UZUN SALIMLI SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11.08.2011

131/88

120

XEPLİON 150MG/1,5ML IM ENJEKSİYON İÇİN UZUN SALIMLI SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11.08.2011

131/92

121

XEPLİON 100MG/1ML IM ENJEKSİYON İÇİN UZUN SALIMLI SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11.08.2011

131/91

122

XEPLİON 75MG/0,75ML IM ENJEKSİYON İÇİN UZUN SALIMLI SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11.08.2011

131/90

123

XEPLİON 50MG/0,5ML IM ENJEKSİYON İÇİN UZUN SALIMLI SÜSPANSİYON İÇEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR

JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MALZEME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

11.08.2011

131/89

124

DETİLİS 25/4 MG EFERVESAN TABLET

VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

11.08.2011

234/31

125

SEROFLO 50/100 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN BLİSTER

ULM İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

11.08.2011

234/32

126

SEROFLO 50/250 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN BLİSTER

ULM İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

11.08.2011

234/33

127

SEFDOTİN 400MG FİLM TABLET

İNVENTİM İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

12.08.2011

233/90

128

GLİFOR SR 500MG UZATILMIŞ SALIMLI TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

12.08.2011

234/39

129

FORMOLİS 9MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN BLİSTER

İNTEGRİ İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

12.08.2011

234/43

130

AEROFOR 12MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN BLİSTER

SALUTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

12.08.2011

234/40

131

FLOVESTA 250 MG FİLM TABLET

BİOVESTA İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

12.08.2011

131/86

132

PROSALİD 5MG/ML SUBKÜTAN ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON

DEVA HOLDİNG A.Ş.

12.08.2011

234/37

133

VASOSERC 8MG AĞIZDA ERİYEN TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.08.2011

234/35

134

VASOSERC 16MG AĞIZDA ERİYEN TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.08.2011

234/34

135

VASOSERC 24MG AĞIZDA ERİYEN TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

16.08.2011

234/36

136

FİXCORT 4,5/80MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL

VİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.

16.08.2011

234/45

137

AEROFOR 6MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN BLİSTER

SALUTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16.08.2011

234/46

138

TİOCORT 18MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN KAPSÜL

İNTEGRİ İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16.08.2011

234/41

139

EBOROL 20MG FİLM TABLET

İNTEGRİ İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

16.08.2011

234/44

140

DEMAXYN EASYTAB 5MG AĞIZDA DAĞILAN TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.08.2011

234/52

141

NOTUSS FORT ŞURUP

TRİPHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.08.2011

234/48

142

SEROFLO 50/500 MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN BLİSTER

ULM İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

17.08.2011

234/47

143

QLAİRİSTA FİLM KAPLI TABLET

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.

17.08.2011

131/95

144

ASEMAX 125MG/5ML SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN TOZ

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.08.2011

234/50

145

ASEMAX 300 MG FİLM TABLET

BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.08.2011

234/49

146

RASTEL 50MG/2 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN AMPUL

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

17.08.2011

234/51

147

EPİXX XR 500MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.08.2011

234/54

148

EPİXX XR 750MG FİLM TABLET

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

18.08.2011

234/55

149

BUDENOSİN 400MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN BLİSTER

SALUTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

18.08.2011

234/57

150

BUDENOSİN 200MCG İNHALASYON İÇİN TOZ İÇEREN BLİSTER

SALUTİS İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

18.08.2011

234/56

151

BONEPLUS D3 150MG/2800IU EFERVEASN TABLET

OPTO İLAÇ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

22.08.2011

234/58

152

OLSART PLUS 40MG/25MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

24.08.2011

234/70

153

OLSART PLUS 40MG/12,5MG FİLM TABLET

NOBEL İLAÇ PAZ. VE SAN. LTD. ŞTİ.

24.08.2011

234/69

154

RETOREX 245 MG FİLM TABLET

TRİPHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

24.08.2011

234/73

155

OADOR 50 MG TABLET