27 Ekim 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28097

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PASLANMAZ ÇELİK BORUNUN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK SULARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzurum İl Encümen Başkanlığından:


POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknojolik Araştırma Kurumundan:


MERKEZİ SİSTEM KAPASİTE ARTIRIMI VE EK VERİTABANI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


AMENDMENT NOTICE

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)


BOJİ DEMONTE VE TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BANKAMIZ GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ İLE ŞUBELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DEĞİŞİK CİNS VE ÖLÇÜLERDE KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:


POLYESTER DAİRE SAPAN İLE VİDALI ASKI MAPASI VE MAPA KİLİT ALIMI YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


72.000 TON ÜRÜN NAKLİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


SÖZLÜ TANIKLIKLARLA DTCF ’NİN 75 YILI PROJESİNİN, GÖRSEL ARAŞTIRMA, BELGELEME VE SUNUMU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş. (TTA)’YE AİT VARLIKLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PASLANMAZ ÇELİK BORUNUN TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Baca Gazı Arıtma servisinde kullanılmak üzere 219,1x8 mm. Paslanmaz Çelik Borunun Teknik Şartname esaslarında temini ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilerek temin edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2011/162662

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :  YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası   :  TEL:0 252 572 5191 FAX: 0 252 572 5384

c) Elektronik posta adresi       :  ticaret@yatagants.gov.tr

2 - İhale konusu işin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Baca Gazı Arıtma servisinde kullanılmak üzere Paslanmaz Boru Dış Çap x Et Kalınlığı = 219,1x8 mm., boy = 6000 mm. Miktar : 102 mt.

b) Teslim yeri                         :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmeye Müteakip 30 (Otuz) Takvim Günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale Odası

b) Tarihi ve saati                     :  21/11/2011 14:00

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Ziraat Bankası Yatağan Şubesi Hsp: TR640001000305311960105001 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir. )

5 - Teklifler, 21/11/2011 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

8232/1-1


JEOTERMAL KAYNAK SULARI KİRAYA VERİLECEKTİR

Erzurum İl Encümen Başkanlığından:

Erzurum İli Çat İlçesi Kaplıca Köyü ruhsat alanı 1.175 hektar pafta no: İ-45.C.3İ.45.C.4 İ ve Çimenözü  Köyü ruhsat alanı 1.266,25 hektar pafta J.46.A.1 J.46.A.2 sınırları içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında  bulunan jeotermal kaynak suları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

1 - İhale Erzurum İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Hizmet Binasında bulunan Toplantı Salonunda ve İl Encümenince 16 Kasım 2011 Çarşamba Günü Saat 10.00’ de yapılacaktır.

2 - Çimenözü Köyündeki jeotermal suyun kira muhammen bedeli KDV hariç 50.000,00 olup, geçici teminatı 1.500,00 TL ve Kaplıca Köyündeki jeotermal suyun kira muhammen bedeli KDV hariç 50.000,00 olup, geçici teminatı 1.500,00 TL’dir.

3 - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN ARANACAK BELGELER ŞUNLARDIR.

a. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b. Geçici teminat. Teminat Vakıflar Bankası Erzurum Şubesi İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır. Veya Süresiz Banka Teminat Mektubu verilecektir.

c. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

f. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e. Örneği idari şartname ekinde bulunan yer görme belgesi.

4 - Taşınmazın satılmasına ilişkin idari şartname ve ihaleye katılmak üzere istenilen belgeler mesai saatleri içinde Erzurum İl Özel İdaresinde bulunan Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.

5 - Taşınmazın satış ve tapu devri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar vs. tüm masraflar ihaleyi alan tarafından karşılanacaktır.

6 - Jeotermal kaynak suları ihalesine katılmak isteyenler ihalesine girilecek taşınmaza ait ilanda istenen belgeleri bir dosya içerisinde 16.11.2011 Çarşamba günü saat 09.00’de kadar Erzurum İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki Encümen Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

7 - Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Web: www.erzurumozelidare.gov.tr

8477/1-1


POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türkiye Bilimsel ve Teknojolik Araştırma Kurumundan:

TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik dergilerin satışı TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18 nci maddesinin (b) bendine göre “Açık Arttırma ve Eksiltme Usulü” ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin                                      :  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

a) Adresi                                          :  Atatürk Bulvarı No:221, Kavaklıdere / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0312 - 468 53 00 / 1116

c) Elektronik posta adresi                 :  0312 - 427 36 98

2 - İhale konusu işe ait bilgiler        

a) Niteliği, türü ve miktarı:

    Bilim ve Teknik Dergisi               :  60.000 adet x 12 = 720.000 adet

    Meraklı Minik Dergisi                 :  60.000 adet x 12 = 720.000 adet

 Bilim Çocuk Dergisi                       :  175.000 Adet x 12 = 2.100.000 adet

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Atatürk Bulvarı No:221, Satın Alma Müdürlüğü - Kavaklıdere/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  15/11/2011 - 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname.

4.3. İdari Şartname ve Sözleşme Tasarısı firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenerek teklif zarfına konulacaktır.

4.4. Standart Formlar : (Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi)

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No:221, Satın Alma Müdürlüğü Kavaklıdere/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 221, Satın Alma Müdürlüğü, Kavaklıdere/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9 - Geçici teminat alınmayacaktır.

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8439/1-1


MERKEZİ SİSTEM KAPASİTE ARTIRIMI VE EK VERİTABANI LİSANSI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan merkezi sistem artımı ve ek veritabanı lisansının, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.11.2011 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

8440/1-1


DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

DB.KAB.6 referanslı Maltepe-Küçükbakkalköy Yeraltı Güç Kablo Bağlantı Projesi ile ilgili olarak 22 Ekim 2011 tarih ve 28092 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 8371/1/1-1 kayıt numaralı düzeltme ilanımızdaki 6. ve 7. maddelerinde yer alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup, söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

6. Teklifler 03 Kasım 2011 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) kadar ya da öncesinde yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 600.000,- (altıyüzbin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

İHALE VE SATINALMA KOMİSYONU

İnönü Bulvarı No:27, Kat: G

06490 Bahçelievler-ANKARA/TÜRKİYE

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 03 Kasım 2011 tarihinde saat 10:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

İHALE VE SATINALMA KOMİSYONU

İnönü Bulvarı No:27, Kat: G

06490 Bahçelievler-ANKARA/TÜRKİYE

8481/1/1-1

—————

AMENDMENT NOTICE

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ)

Sixth and seventh items of Amendment Notice for DB.KAB.6 Maltepe-Küçükbakkalköy Underground Power Cable Connection Project appeared in the Official Gazette; Issue No: 28092 and Record No: 8371/2/1-1 on October 22 2011 and is updated as follows.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 10:00 a.m. (local time) on November 03, 2011 and must be accompanied by a security of  Euros 600.000,- equivalent (sixhundred thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

ADJUDICATION and PURCHASING COMMISSION,

İnönü Bulvarı No: 27, Floor G,

06490 Bahçelievler-ANKARA / TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 10:00 a.m. (local time) on November 03, 2011 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ), 

ADJUDICATION and PURCHASING COMMISSION,

İnönü Bulvarı No: 27, Floor G,

06490 Bahçelievler-ANKARA/TURKEY

8481/2/1-1


BOJİ DEMONTE VE TEMİZLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2011/166100

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  3 kalem ( 60 adet E 43 000 Tipi, 52 adet DE 22- 33000 Tipi, 80 adet DE 24000 tipi lokomotiflere ait boji demonte ve temizleme işi ) boji demonte ve temizliği işi teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  16/11/2011 saat: 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 16/11/2011 günü saat: 15:00‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8336/1-1

—— • ——

BANKAMIZ GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ İLE ŞUBELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE DEĞİŞİK CİNS VE ÖLÇÜLERDE KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:

- Bankamız kağıt ihtiyacını karşılamak üzere değişik cins ve ölçülerde kağıt İdari Şartnamede belirtilen özellikler ve hükümler dâhilinde satın alınacaktır.

- İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır.

- Konu ile ilgili şartnameler, Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın İstanbul Yolu Trafo Durağı Varlık Yenimahalle ANKARA adresindeki hizmet binasından 500.-TL. (BSMV Dahil) bedel karşılığında alınabilir.

- Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 16.11.2011 günü saat 14.00’a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

- Bankamız (Yapım işleri ayrık) 4734 sayılı yasaya bağlı değildir.

- Tamamlayıcı bilgi 0312 – 584 53 38 no’lu, telefondan alınabilir.

8482/2-1


POLYESTER DAİRE SAPAN İLE VİDALI ASKI MAPASI VE MAPA KİLİT ALIMI YAPILACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın                    

A- a) Dosya No                               :  2011/91

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  POLYESTER DAİRE SAPAN ALIMI 17 KALEMDE 94 ADET

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  Teslim Süresi en geç 60(altmış) takvim günüdür.

e) Şartname bedeli                            :  50,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                        :  22/11/2011 Saat: 14.00

                                                        

B- a) Dosya No                               :  2011/92

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  VİDALI ASKI MAPASI VE MAPA KİLİT ALIMI (14 KALEMDE 243 ADET)

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                 :  Teslim Süresi en geç 45 (kırkbeş) gündür.

e) Şartname bedeli                            :  50,00.-TL

f) İhale tarihi ve saati                        :  22/11/2011 Saat: 14.00

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

yatırılacak yer                                   :  Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 58 00728 775 72 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR64000 100039 0298 96309-5001 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

8341/1-1


72.000 TON ÜRÜN NAKLİ YAPTIRILACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü fabrika ambarlarından araçlara yüklenecek (±%20 toleranslı) 72.000 ton bor ürününün, Bandırma Limanına (gemi, konteyner, depo ve vagon) nakliyesi ile vagona nakliyesi yapılan ürünlerin posta kurarak vagonlara yüklenmesi işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR, Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No: 2 Çankaya/Ankara Tel: 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul, Tel: 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma, Tel: 0266 721 31 00)

Adreslerinden 100,00 TL bedelle (Posta yoluyla 110,00 TL bedelle) temin edilebilir.

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR610001500158007260519557 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer                :  Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat  :  15.11.2011 Salı günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü                                 :  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği - Açık İhale

6 - İhaleye Girebilme Şartları:

İstekliler;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. Taşıma yetki belgesini,

“4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği “ hükümleri uyarınca, yurtiçi taşımacılık yapmaya yeterli olduğuna dair T. C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmiş olan Taşıma Yetki Belgesi aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

K1 yetki belgesine sahip olan istekliler kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları ile yük taşıyabileceğinden bu belge eki olan taşıt listesini sunarak teknik şartnamede istenen taşıtları bu belge üzerinde işaretlemek ve bu araçlara ilişkin tevsik edici ruhsat fotokopilerini sunmak zorundadır. Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi sahiplerinin sadece bu belgeyi sunmaları yeterlidir. Diğer belge sahipleri 4925 sayılı Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda ihaleye katılmaları gerekmektedir.

İş ortaklığı bu belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.

6.11. İş deneyim belgesini,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 15.11.2011 Salı günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

8423/1-1


SÖZLÜ TANIKLIKLARLA DTCF ’NİN 75 YILI PROJESİNİN, GÖRSEL ARAŞTIRMA, BELGELEME VE SUNUMU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Sözlü Tanıklıklarla DTCF ’nin 75 Yılı Projesinin, Görsel Araştırma, Belgeleme ve Sunumu Hizmeti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2011/171061

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası             :  212 60 40 /2207 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi                                  :  www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  ‘Sözlü Tanıklıklarla DTCF ’nin 75 Yılı ’Projesinin, Görsel Araştırma, Belgeleme ve Sunumu Hizmeti Alımı, 1 adet

b) Teslim edileceği yer                     :  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 35 (otuzbeş) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  03.11.2011 Perşembe Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İstekliler, ihale konusu işle ilgili sektörde en az 2 yıl deneyime sahip olduğunu belgelemelidir.

Teklif edilen hizmetin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevaplar verilecektir(Teknik Şartname madde sıra numarasına uyulmalıdır).

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 03.11.2011 Perşembe saat 14.00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

8464/1-1


TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, TUZ VE ALKOL İŞLETMELERİ A.Ş. (TTA)’YE AİT VARLIKLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

İHALE KONUSU VARLIKLAR

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(Türk Lirası)

TANITIM DOKÜMANI

ve ŞARTNAME

BEDELİ

(Türk Lirası)

SON TEKLİF VERME TARİHİ ve SAATİ

Adana İli, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesinde bulunan ve tapunun 1028 Ada, 16 Parsel no.sunda kayıtlı taşınmaz

500.000

1.000

15/12/2011

Saat 17:00

Aydın İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve tapunun 313 Ada, 14 parsel no.sunda kayıtlı taşınmaz

50.000

1.000

15/12/2011

Saat 17:00

İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Köyünde bulunan ve tapunun 495 Ada, 6 Parsel no.sunda kayıtlı taşınmaz.

75.000

1.000

15/12/2011

Saat 17:00

İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesinde bulunan ve tapunun, 1012 Ada, 2 Parsel no.sunda kayıtlı taşınmaz

50.000

1.000

15/12/2011

Saat 17:00

 

1 - TTA’ya ait olup ayrıntıları ihale şartnamesinde belirtilen;

1.1. Adana İli, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesinde bulunan ve tapunun 1028 Ada, 16 Parsel no.sunda kayıtlı 66.884,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan binaların bir bütün halinde “satış” yöntemi ile,

1.2. Aydın İli, Merkez İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve tapunun 313 Ada, 14 parsel no.sunda kayıtlı 461,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan binanın bir bütün halinde “satış” yöntemi ile,

1.3. İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ulucak Köyünde bulunan ve tapunun 495 Ada, 6 Parsel no.sunda kayıtlı 46.212,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan binaların bir bütün halinde “satış” yöntemi ile,

1.4. İzmir İli, Konak İlçesi, Akdeniz Mahallesinde bulunan ve tapunun, 1012 Ada,  2 Parsel no.sunda kayıtlı 314,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan binanın bir bütün halinde “satış” yöntemi ile, özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı ihale edilecektir.

2 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

3 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

4 - İhalelere gerçek veya tüzel kişiler veya ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

5 - İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanının alınması zorunludur. İhale konusu taşınmazlar için İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedel her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

6 - Satışa konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları;

- T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2500 0120 0945 2000 8300 0006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 8600 0100 0001 3877 5661 5004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, her biri için ayrı ayrı yatırılarak, “Satışa Konu Varlığın İsmi, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdare’nin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

7 - Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.

İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir.

a) Peşin Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin olarak ödenecektir.

b) Vadeli Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde; asgari % 20 (yüzdeyirmi)’si Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 9 (yüzdedokuz) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

8 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdarenin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

10 - İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

11 - Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 / 432 00 71 - 585 80 00

Faks: 312 / 434 59 71

www.oib.gov.tr

8483/1-1


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Yapım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Modeli çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre, yerli ve yabancı kuruluşların birlikte veya münferiden katılmalarına açık olarak, kapalı teklif usulü ile inşaat yapım süreleri dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıllığına kiraya verilmesi için ihaleye çıkarılmıştır.

 

İLİ                                                       :  Siirt

İLÇESİ                                               :  Merkez

MAHALLE                                        :  Yeni

CADDESİ                                          :  Aydınlar-Güres

PAFTA NO                                        : -

ADA - PARSEL                                :  729 ada-13 parsel, 729 ada-14 parsel, 729 ada-9 parsel, 91 ada-36 parsel, 91 ada-33 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ                                  :  15.951,80 m²

VAK. MEC.’NİN KARAR

TARİH VE NOSU                             :  Vakıflar Meclisinin 13/09/2011 tarih ve 544 sayılı kararı

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   :  48.446.010,90 TL

                                                               (kırksekizmilyondörtyüzkırkaltıbinon-TL,

                                                               doksan-KR)

GEÇİCİ TEMİNAT                           :  1.453.380,32 TL

                                                               (birmilyondörtyüzelliüçbinüçyüzseksen-TL, otuziki-Kr)

                                                               (Bu bedel muhammen inşaat bedelinin %3’ünü teşkil etmektedir,

                                                               Banka Teminat Mektubu sunulması halinde teminat mektubu limitiçi süresiz olarak alınmış olacaktır)

İHALE GÜNÜ ve SAATİ                 :  16/11/2011 Çarşamba günü, saat:10:30

İŞİN ADI                                           :  Siirt Merkez Yeni Mahallede AVM ve otel yapım karşılığı uzun süreli kiralama işi

 

I) Yukarıda her türlü özelliği belirtilen taşınmaz üzerine, Vakıflar Meclisinin 13/09/2011 tarih ve 544 sayılı kararı ve Vakıflar Kanunu’nun 20. maddesine istinaden;

1 - Yüklenici tarafından tüm imalat ve masrafları karşılanmak üzere ilk 3 yıl içerisinde projede önerilen tesis için gerekli tüm izinlerin yüklenici tarafından alınması, taşınmazın üzerinde bulunan binaların yıkımının yüklenici tarafından sağlanması, uygulama projelerinin ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişikliğin Bölge Müdürlüğümüze, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, inşaatın yapılması ile Bölge Müdürlüğümüz, belediye, tapu sicil, kadastro ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda yapılacak her türlü işlemlerin giderinin yüklenici tarafından karşılanması, aksi taktirde yapılan sözleşmenin feshedilerek o tarihe kadar yapılmış olan tüm imalatların idaremize terk ve teberrü edilmesi, ödenen kira ve yatırılan teminatın idaremize irad kaydedilmesi;

2 - Taşınmazın belediyesince imar uygulamasına tabi tutulması halinde, 3194 sayılı İmar Kanunu gereği kamuya bedelsiz terkini gerekebilecek alanlardan dolayı, yüklenici tarafından işletme süresinin uzatılması veya kira bedellerinin düşürülmesine yönelik herhangi bir talebin yapılmaması;

3 - İnşaatın bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması,

4 - Kira ödemelerinin işe ait sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlamak üzere;

a) İlk 36 ay aylık 1.000- TL olması,

b) 4.yıl için kira bedelinin aylık 50.000-TL olması,

c) 5. yıldan itibaren 49. yılın sonuna kadar, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan “ÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranı) oranı” dikkate alınarak belirlenecek bedelden aylık kira alınması;

5 - İnşaatla ilgili her türlü masrafın ve finansmanın yüklenici tarafından karşılanması;

6 - Vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması;

7 - İlgili mevzuata aykırı diğer bir nedenle yargı kararına istinaden kira süresi dolmadan tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilemeyeceği ve imalatların idareye terk ve teberrü edilmiş sayılacağı;

8 - Sözleşme süresi sonunda taşınmazın bakımlı bir şekilde ve bila bedel idarenin tasarrufuna terk edilmesi; şartlarıyla, inşaat süresi de dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıl süre ile yapım karşılığı uzun süreli kira ihalesine çıkarılmıştır.

II) İhale, yukarıda belirlenen tarih ve saatte, Taş Mahallesi İhlasiye Medresesi / Bitlis adresinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünde toplanacak olan İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

III) İhale dosyası, mesai saatleri içerisinde Taş Mahallesi İhlasiye Medresesi / Bitlis adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görülebilir ve 500,00 (beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir.

IV) Nakit teminat ve dosya bedeli Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesi nezdinde bulunan TR640001500158007294297037 nolu hesabına yatırılacaktır.

V) İhaleye iştirak edecek istekliler, İhale Şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda 16/11/2011 Çarşamba günü saat 10:30’a kadar sıra numaralı alındı karşılığında Taş Mahallesi İhlasiye Medresesi / Bitlis adresinde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığında teslim edeceklerdir.

VI) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir:

a. İç zarf (teklif mektubunu içerecektir),

b. Kanuni ikametgah belgesini, (Bu belge son altı ay içinde ilgili kurumdan alınmış olacaktır. Tüzel kişilerde bu belge aranmaz.)

c. Tebligat için Türkiye’de kanuni ikametgâh adresinin imzalı beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

d. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesini,

d.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

d.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi, (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin oda kayıt belgelerini bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığına onaylatmış olması gerekmektedir.)

e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini,

e.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza beyannamesini,

e.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirkülerini, (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin bu maddedeki belirtilen belgelerini bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığına onaylatmış olması gerekmektedir.)

f. İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilinin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirkülerini, (Türkiye’de Şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin vekaletnameleri bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığına onaylatmış olması gerekmektedir.)

g. Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve işbu İhale Şartnamesinin 6.maddesinde yazılı 1.453.380,32 TL (birmilyondörtyüzelliüçbinüçyüzseksen-TL, otuziki-Kr) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Bitlis Şubesi nezdindeki TR640001500158007294297037 nolu hesabına yatırıldığına dair banka dekontunu,

h. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini,

ı. İhale şartnamesine ekli örneğe uygun olarak düzenlenecek teknik personel taahhütnamesini,

j. İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilk ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesini,

k. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesini,

l. Mali Durum Bildirimi ve Banka Referans Mektubu (muhammen bedelin en az % 10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat kredisi) (Genel Müdürlük Teyit yazılı)

m. Şirketlerin öz kaynaklarını gösterir bir önceki yıla ait bilânçosunun ilgili Vergi Dairesinden veya yeminli mali müşavir tarafından tasdik edilmiş aslı veya noter tasdikli suretini vermesi.(Gerçek kişilerde bu belge aranmaz.)

n. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünden temin edilecek yer gördü belgesini,

o. İhale dokümanının satın alındığına dair banka dekontu;

p. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b,c,d,e,f,j,k,m) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

İstekliler, yukarıda istenilen belgeleri, dış zarfın içerisine koyduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret ünvanı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 16/11/2011 Çarşamba günü ve saat 10:30’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermek zorundadır.

VII) Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koşuluyla taahhüt ettiği inşaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde yaptırabilir. İnşaat firması veya alt yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla Yüklenici tarafından yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 2886 sayılı yasaya göre yapılan inşaat ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir.

VIII) Daha önce İdaremize kat karşılığı, restore et/yap işlet devret modeline göre iş yapıp işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar ihaleye giremeyecektir.

IX) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

X) İşbu ilana ait ilan bedelleri dahil tüm giderler (karar pulu bedeli, damga vergisi v.s.) ihale üzerinde kalan kişi veya firmalardan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.

XI) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Tel           : 0 434 2266560 - 117

Faks        : 0 434 2266561

E-Mail     : bitlis@vgm.gov.tr

İlan olunur.

8389/1-1