25 Ekim 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28095

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Aras E.D.A.Ş. Bayburt İl Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

İzmir Çevre yolu-Aydın Otoyolu'nun AOSB Kavşağı-Harmandalı Kavşağı arasında kalan otoyol kesiminin 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesi gereğince Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılması Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1 - Otoyolun bu kesimi 29/09/2011 tarihinde trafiğe açılmıştır.

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4 - Bu kesimde asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir.

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Banketde) durulabilir.

6 - Erişme Kontrollü olarak trafiğe açılan bu kesimde Karayolları kamulaştırma alanı içinde, dışında otoyol trafiğine etken hitap eden yerlere reklam ilan levhaları konulması ve müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtım levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin almaları gerekmektedir.

7 - 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. Maddesi gereğince ilan olunur.

8387/1-1

—— • ——

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Şampiyon Performans Oto ve Yedek Parça Tur.Dış.Tic.Ltd.Şti. adına Müdürlüğümüzce tescilli 64950-63936/13.07.2004- 68251/21.07.2004- 68326/22.07.2004- 107521/10.11.2004 104874/03.11.2004-59891/210.2004-68326/22.07.2004-107535/10.11.2004-112343/24.11.2004-114068/30.11.2004-89767/23.09.2004 sayı ve tarihli ithalat beyannameleri ile ithal edilen eşyalardan kaynaklanan fark vergilerden dolayı firma adına düzenlenen 85835-85836-85837-85839-85841-85842-85843-85845-85848-85851/09.09.2011 sayılı tarihli ödeme emri firmanın adresinin yetersiz olması nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükmü uyarınca tebliğ edilememiştir

Müdürlüğümüz tarafından 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 55.maddesine istinaden düzenlenen 85835- 85836- 85837- 85839- 85841- 85842-85843-85845-85848-85851/09.09.2011 sayılı tarihli ödeme emri 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

8167/1-1

—————

Bef Dış Ticaret Ltd.Şti. adına Müdürlüğümüzce 30028/13.03.2010 , 102129/31.08.2009 ve 102129/31.098.2009 sayı ve tarihli ithalat beyannameleri ile ithal edilen eşyalardan kaynaklanan fark vergilerden dolayı firma adına düzenlenen (2011-6575)-68667-65945/14.07.2011 , (2011-6567)-62812 ve (2011-6574)-67833-65844 sayılı tarihli ek tahakkuklar ile 9186/08.07.2011, 9567/12.07.2011 ve 13071/12.07.2011 sayılı tarihli KDV Para Cezası kararları firmanın adresinin yetersiz olması nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükmü uyarınca tebliğ edilememiştir.

Müdürlüğümüz tarafından 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 55.maddesine istinaden düzenlenen (2011- 6575)-68667-65945/14.07.2011 , (2011-6567)-62812 ve (2011-6574)-67833-65844 sayılı tarihli ek tahakkuklar ile 9186/08.07.2011, 9567/12.07.2011 ve 13071/12.07.2011 sayılı tarihli KDV Para Cezası kararları 7201 sayılı kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Söz konusu ödeme emirleri ilanen tebliğ olunur.

8168/1-1

—— • ——

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru tarihi, İlanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://www.ardahan.edu.tr web sayfasında mevcuttur.

Duyurulur.

Tel: 0 478 211 64 46

8424/1-1

—— • ——

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. Ayrıntılı Bilgi http://www.sakarya.edu.tr/ adresinde mevcuttur. Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

8392/1-1

—— • ——

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi (Yardımcı Doçent) alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz http://www.agri.edu.tr/ internet sayfasında mevcut olup, başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

8406/1-1


Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu dereceden boş bulunan otuz (30) adet Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı yapılacaktır.

Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayıları ile uygulanacak KPSS puan türleri aşağıda gösterilmiştir:

 

Bölüm

Öğrenim Dalları

Sayı

KPSS Puan Türü

1

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları

15

KPSSP47

2

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji, Eğitim Bilimleri Bölümü mezunları, İletişim ve Mühendislik Fakülteleri mezunları

10

KPSSP4

3

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları

5

KPSSP4

 

YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS); yukarıda öğrenim dallarına göre ayrılan bölümlerin karşılarında gösterilen KPSS puan türlerinden asgari yetmiş ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; her bölüm için ayrı ayrı olmak üzere, alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayısının on katı aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),

ç) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

d) Yarışma sınavının yapılacağı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

Yarışma sınavına, bölümler itibarıyla ilan edilen uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre bölümler arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; www.gsb.gov.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, istenilen belgeler ile birlikte 11/11/2011 tarihi mesai saati bitimine kadar Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Bakanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 15/11/2011 tarihinden itibaren www.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek ve kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı “Sınav Giriş Kartı”nı imza karşılığı şahsen alacaklar veya başvuru formunda belirtilmek şartıyla ikametgah veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir.

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yarışma sınavı şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin belgeleri istemeleri halinde, bu belgeler kendilerine teslim edilecek ya da posta yoluyla adreslerine gönderilecektir.

YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ:

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır.

Birinci bölümden sınava girecek adayların cevaplayacakları çoktan seçmeli soruların konu gruplarına göre dağılımı ve puanları aşağıda gösterilmiştir:

a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (yirmibeş puan),

b) Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası (yirmibeş puan),

c) Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (yirmi puan),

ç) Genel Kültür ve Genel Yetenek (otuz puan).

Yazılı sınava ikinci ve üçüncü bölümden girecek adayların ise, çoktan seçmeli Genel Kültür ve Genel Yetenek sorularını cevaplandırmaları istenecektir.

SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte www.gsb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile birlikte duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME:

Birinci bölümden sınava girecek adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için her konu grubundan en az on puan, konu gruplarından alınan puanların toplamının ise en az yetmiş puan olması gerekmektedir.

İkinci ve üçüncü bölümlerden sınava girecek adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için; adayların sınava girdikleri Bölümlere ilişkin konular ile birlikte Bakanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Gençlik ve Spor Uzmanlığına uygunluğu da göz önüne alınarak, Sınav Komisyonu üyelerince her adaya ayrı ayrı verilen notların aritmetik ortalamasının yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekmektedir.

Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak en yüksek puana sahip olanlardan başlamak üzere yukarıda bölümler itibarıyla belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın isimlerinin yer aldığı asil liste ile aynı sayıda adayın isimlerinin yer aldığı yedek liste tespit edilecek ve atamalar bu listelerdeki sıralamaya göre yapılacaktır.

Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmeyecektir.

Yarışma sınavında, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Adaylar yarışma sınavı sonucunu www.gsb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı olarak atanmaya hak kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlan olunur.

İrtibat Tel: 0 (312) 433 53 62 - 435 75 34

Faks: 0 (312) 435 31 79

E-Posta: personel@gsb.gov.tr

8386/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/96002

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü S.K.S. Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Kastamonu/Merkez

Adresi

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Genel Sekreterlik Binası

Tel-Faks

0366 280 1560-0366 215 1789

Posta Kodu

37100

E-Mail

sksdb@kastamonu.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Can Spor Ticaret Sanayi

Anonim Şirketi

Ömer Demirel

Adresi

İzmir Cad. Sümer 1. Sokak No:7/3 Kızılay Çankaya/Ankara

İzmir Cad. Sümer 1. Sokak No:7/3 Kızılay Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

43603711522

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1980126406

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

149110

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8417/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/130018

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Ted. D. Bşk.lığı Gümüşdere/Ankara

Tel-Faks

312- 384 59 70 - 342 20 31

Posta Kodu

06790

E-Mail

lojstik@kkk.tsk.mil.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Merex Aircraft Campany Incorporated

Ahmad Shams

Adresi

853 Via Alondra Camarillo, CA 93012 A.B.D.

853 Via Alondra Camarillo,

CA 93012 A.B.D.

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Camarillo Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

95-375-2146

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8402/1-1


Aras E.D.A.Ş. Bayburt İl Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/5108

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Aras E.D.A.Ş. Bayburt İl Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Aras EDAŞ Bayburt İl Müdürlüğü

İl/İlçe

Bayburt/Merkez

Adresi

Turgut Özal Bulvarı Trabzon Yolu Üzeri TEDAŞ Tesisleri

Tel-Faks

Tlf: (0 458) 211 46 21-22

Faks: 211 4332

Posta Kodu

69000

E-Mail

buyburt-1@tedas.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Kaymak Tur Nakliyat Tarım Hayv. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Söğütlü Köyü/Bayburt

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Bayburt Vergi Dairesi:539 034 4932

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2051/3203

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

8398/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/93915

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yozgat İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Yozgat

Adresi

Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No: 14 Yozgat

Tel-Faks

0 354 212 10 48 – 0 354 212 12 57

Posta Kodu

66100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Turtaş Nakliye Gıda Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Metin Anar

Adresi

Menderes Mahallesi Büyük Cami Altı Buğday Pazarı Yozgat

Menderes Mahallesi Büyük Cami Altı Buğday Pazarı Yozgat

T.C. Kimlik No.

 

363 352 337 38

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

872 058 01 97

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

3224

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8411/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Belediyesi

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Sok. No:1

Tel-Faks

0 388 232 35 50 (4 HAT)

- Fax: 0 388 232 35 68

Posta Kodu

51100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Üçler Hayvancılık Gıda Ziraat Turizm Temizlik San.ve Tic. Ltd.Şti.

 

Adresi

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Dışarı Camii Sokak No:8

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

9040215685

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2704 Niğde

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8404/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Belediyesi

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Sok. No:1

Tel-Faks

0 388 232 35 50 (4 HAT)

- Fax: 0 388 232 35 68

Posta Kodu

51100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Veli Tuncer

 

Adresi

Efendibey Mahallesi Özlem Şirin Yapı Koop. B-Blok No:2/52

 

T.C. Kimlik No.

27491345038

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8407/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/112986

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kadıköy Belediye Başkanlığı-Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Kadıköy

Adresi

Hasan Paşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad.

Tel-Faks

0 216 542 50 00 – 0 216 414 38 85

Posta Kodu

34722

E-Mail

satinalma@kadıköy.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İMOT İnş. Mak. San. Tic. Ltd.Şti.

Remzi Uğur

Adresi

Çağlayan Mah. Başaran Cad. No:6/1 Kağıthane/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

22982135204

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Kağıthane Vergi Dairesi/474 005 3991

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

332456

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8408/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/93234

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Kocaeli/İzmit

Adresi

Salim Dervişoğlu Caddesi No:80

Tel-Faks

0 262 318 10 00 – 0 262 318 14 58

Posta Kodu

41040

E-Mail

ihale@kocaeli.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mirra Yapı Makine Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Ömerağa Mah. Ş. Bigisu Cad. Tüysüzler İş Hanı No: 89/9 Kocaeli/İzmit

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

621 046 4357-Tepecik Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kocaeli Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

20955-29382

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8409/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Niğde Belediyesi

İl/İlçe

Niğde/Merkez

Adresi

Yukarı Kayabaşı Mahallesi Adliye Sok. No:1

Tel-Faks

0 388 232 35 50 (4 HAT)

- Fax: 0 388 232 35 68

Posta Kodu

51100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Çamardı Bereket Gıda Tarım ve Hay. Kuyumculuk İnş. Oto Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

İstasyon Caddesi Bereket Kuyumculuk

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1650047990

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Niğde Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

2381 Niğde

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8410/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/41053

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İski Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Kağıthane

Adresi

Nurtepe Yolu Alibey Caddesi

Tel-Faks

0212 301 29 40-0212 301 60 61

Posta Kodu

34406

E-Mail

yapimihale@iski.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Uzunlar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Adresi

Vatan Cad. Şair Fuzuli Sok. No:28/A Kat.3 34080 Fatih/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

903 005 59 62 Marmara Kurumlar Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

274629

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(9)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8393/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/41053

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İski Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Kağıthane

Adresi

Nurtepe Yolu Alibey Caddesi

Tel-Faks

0212 301 29 40-0212 301 60 61

Posta Kodu

34406

E-Mail

yapimihale@iski.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

TH Kanal Su ve Kanalizasyon Onarım Temizleme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Özcan Bahçetepe

Adresi

Yeniköy Mah. Sarı Asman Sok. No:14/2 Sarıyer/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

291 105 764 72

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

843 029 4612-Sarıyer Vergi Dairesi

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

575825

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(9)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8393/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Çeşme Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Çeşme

Adresi

Cumhuriyet Meydanı No:1

Tel-Faks

0232 712 66 32-0232 712 64 57

Posta Kodu

 

E-Mail

hukuk@cesmebelediyesi.com

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Paşalimanı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği

 

Adresi

Ilıca Ardıç Mahallesi 5420 Sok. No:40 Paşalimanı/Çeşme/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

8394/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/28303

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müd.

İl/İlçe

Kayseri/Kocasinan

Adresi

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan/Kayseri

Tel-Faks

0352 337 09 45-0352 337 09 42

Posta Kodu

52300

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Alter Boru Proje İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.

Zafer Tukmen

Adresi

Yıldızevler Mah. Cezayir Cad. 718 Sok. No:13/10 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

31663961544

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

060 033 8984

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

278397

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8395/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/21896

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Meydanı No:16

Tel-Faks

0232 455 22 00

Posta Kodu

35251

E-Mail

izsu@izsu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gayzer Döküm Makina ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Horozluhan Mah. Öksüz Caddesi No:177 Selçuklu/Konya

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Selçuklu Vergi Dairesi/6720241246

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

26636

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8396/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/21896

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Meydanı No:16

Tel-Faks

0232 455 22 00

Posta Kodu

35251

E-Mail

izsu@izsu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Gülyüz Vana Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hacı İbrahim Karabaşsa

Adresi

Zafer Sanayi Öksüz Caddesi Yenidergi Sokak No:43 Selçuklu/Konya

Orgeneral Tural Mah. Bozkaya Sok. No:21/10 Konya

T.C. Kimlik No.

 

24455267320

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Selçuklu Vergi Dairesi/5700114484

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Konya Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

23584

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

8396/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tekirdağ Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

Tekirdağ/Merkez

Adresi

Turgut Mah. Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Cad. Belediye Ek Binası-Tekirdağ

Tel-Faks

444 18 55-7034-0282 261 13 23

Posta Kodu

59030

E-Mail

destek@tekirdağ.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Özel

 

Adresi

Yavuz Mah. Abidin Paşa Sok. No:4 D:15 Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

45982276722

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

83971-1