14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28054

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA

İLİŞKİN DUYURU

3568 sayılı  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre , Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları ANKARA’ da yapılacaktır.

2011/2.Dönem YMM Sınav Tarihi                                 : 18-27 Kasım 2011

İlk kez katılacaklar için, son başvuru tarihi                     : 17 Ekim  2011

İkinci ve sonraki katılımcılar için son başvuru tarihi       : 31 Ekim  2011

Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı’na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

a) 3568 sayılı Kanun’ un 4.maddesinde sayılan genel koşullara sahip olmak,

b) En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak,

c) Mesleğin vakar ve onuruna aykırı harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak, yahut da görevinin gerektirdiği sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak gereklidir.

16 Ocak 2005 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Sınav Yönetmeliğine göre katılacak olan adaylar için;

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı,

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

2) Finansal Yönetim,

3) Yönetim Muhasebesi,

4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

5) Revizyon,

6) Vergi Tekniği,

7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.

konularında yapılır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Söz konusu koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Formu (Odalardan sağlanabilir.)

2) Cumhuriyet savcılığından resmi kuruma verilmek üzere alınacak adli sicil belgesi, (son 6 ay içinde alınmış) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

3) İkametgah belgesi (son 6 ay içinde alınmış ),

4) Onaylı nüfus cüzdanı örneği (son 6 ay içinde alınmış.),

5) 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

6) Lisans diplomasının noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu’ndan alınacak  denkliği onaylı belgesi),

7) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsat fotokopisi(bağlı bulunduğu oda tarafından onaylanacak),

8) Bağımlı çalışanlardan oda kayıt belgesi, serbest çalışanlardan faaliyet belgesi,

9) Sınav bedelinin ödendiğine dair banka dekontu,

10) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan “Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge”

11) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1)   Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden; mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak mükellefiyetin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (devam edenler için devam ettiğine dair) belge ve affa uğramış olsalar dahi vergi kaçakçılığından dolayı ceza almadığına dair belge ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı ( A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerin yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortaklığını,  yönetim kurulu üyeliğini ya da müdür olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve yetkisinin devamını gösterir imza sirkülerinin aslı yada noter onaylı örneği ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; büro  sahibinin faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden; çalıştıkları iş yerinin oda kayıt belgesi, şirketin kuruluşunun tescil edildiği ticaret sicil gazetesi, adayın işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, şirketin ticaret sicil gazetesi((A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri)  ve genel imza sirküleri,

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alacakları hizmet çizelgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8,10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alacakları hizmet belgesi,(SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 7, 8,10’uncu maddelerdeki belgeler aranmaz.),

Birlikçe gerekli görülen hallerde başkaca belgeler de istenebilir.

Anılan Yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre Yeminli Mali Müşavirlik sınavına gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her sınav için; ders başına 90,00 TL olmak üzere,  ilk defa sınava katılacaklardan toplam 900,00 TL’nin Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER)’nin İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 269 veya ING Bank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde üç sınava daha girebilirler. Bu sınavlar 100 üzerinden 65 puandan az not alınan konuları kapsar.

Daha önce açılan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına  katılıp da başarılı olamayan meslek mensubu adayların, başvuru için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödediklerini gösterir banka dekontu ve sınava gireceği dersleri belirtir dilekçe (dilekçe örneğini http://www.tesmer.org.tr adresimizden edinilebilirler.)  ile başvurmaları gerekmektedir.

Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yukarıda belirtilen koşulları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik sınavına katılma isteğinde bulunacakların sınav dosyasında yer alan Sınav Başvuru Formunu düzenli olarak doldurup, imzaladıktan sonra istenen belgeleri bu forma ekleyerek, yukarıda belirtilen son başvuru günü çalışma saati bitimine kadar “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği- Temel Eğitim ve Staj Merkezi  (TESMER) Dikmen Cd. No:562 Dikmen/ ANKARA”adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

2) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınav yeri ve programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları, Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve  http://www.tesmer.org.tr  adresi  aracılığı ile duyurulacaktır.

4) Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

5) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır

7) Sınav Başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan olunur.

7220/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

2004 Yapı Denetim Ltd.Şti., Öncü Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Aka3 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan,

İstanbul İli, Kadıköy Belediyesi, Barbaros Mahallesi, 275 pafta, 2532 ada, 10 parsel üzerindeki inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 528880-476462 sicil no ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı (409) Dosya nolu 2004 Yapı Denetim Ltd.Şti., 566524-514106 sicil no ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı (509) Dosya nolu Öncü Yapı Denetim Ltd.Şti.,618654 sicil no ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı (741) Dosya nolu Aka3 Yapı Denetim Ltd.Şti. ve kurucu ortağı olan Barbaros ÖNER (Oda Sicil No:61910) ile proje ve uygulama denetçisi Mimar Ahmet KAŞOĞLU (Denetçi No:2875, Oda Sicil No:9882), uygulama denetçisi İnş.Müh. Taner MOLLAHÜSEYİNOĞLU (Denetçi No:7990, Oda Sicil No:18650), yardımcı kontrol elemanı İnş.Müh. Refik Bahadır YURDAKUL (Oda Sicil No:46099), proje ve uygulama denetçisi Mimar Ali Onur AKTAŞLI (Denetçi No:7507, Oda Sicil No:4292), uygulama denetçisi İnş.Müh. Yaşar KIRBIYIK (Denetçi No:8737, Oda Sicil No:16512), yardımcı kontrol elemanı İnş.Müh. Cemal TEKCAN (Oda Sicil No:58135),  proje ve uygulama denetçisi İnş.Müh. Berat Sena AYNACI (Denetçi No:2479, Oda Sicil No:35965), proje ve uygulama denetçisi Mimar Ali Erman YÜCEL (Denetçi No:11672, Oda Sicil No:4026), proje ve uygulama denetçisi Elk.Müh. Temel HÖKELEK (Denetçi No:14172, Oda Sicil No:7448), uygulama denetçisi İnş.Müh. Ali Ekber AYDOĞAN (Denetçi No:11462, Oda Sicil No:9943) ve yardımcı kontrol elemanı İnş.Müh. Yaşar ALTUN’un (Oda Sicil No:49187) denetim faaliyetlerinin aynı kanunun 8.Maddesi uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, adı geçen yapı denetim kuruluşlarından Aka3 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilerek sicillere işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 19.08.2011 tarihli ve 6044 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7235/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Doğa Eğitim Vakfı (Kısa adı: Doğa Vakfı)

VAKFEDENLER : Mihrabat Öğretim Yatırımları ve Ticaret A.Ş. ile Fethi ŞİMŞEK

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU : Beykoz 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/08/2011 ve 25/08/2011 tarihlerinde tavzih edilen, 06/07/2011 tarih ve E:2011/249, K:2011/209 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Beykoz 1. Noterliğince düzenlenen 13/04/2011 tarih, 08598 yevmiye nolu vakıf senedi ve aynı noterlikçe düzenlenen 10/06/2011 tarih, 24152 yevmiye nolu tadil senedi.

VAKFIN AMACI:

a) Özellikle eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunmak, gelişmesine hizmet etmek, daha yüksek verimli ve etkin düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak,

b) Eğitim sağlık ve kültürün ülke kalkınmasındaki önemini vurgulamak,

c) Bilim ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek eğitim alanındaki yeni bilgi ve yöntemleri Türk toplumunun hizmetine sunmak,

d) Türk toplumuna yararlı vatandaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

e) Her türlü eğitim hizmetlerinin yanı sıra spor faaliyetlerini desteklemek amacıyla Türk sporunu ve sporcu gençlerin yetişmeleri için maddi ve manevi yardımda bulunmak,

f) Eğitim gelişimini, sürekliliğini, kalitesini, olumsuz yönde etkileyen faktörleri bertaraf etmek.

VAKFIN MALVARLIĞI: 300.000.- TL nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetçi

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

7225/1-1


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Bölüm ve Anabilim Dallarına adet ve koşulları belirtilen Üniversitemiz Birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yasanın ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna devamlı statüye göre atama yapılacaktır. Adayların istenilen belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğümüze, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kadrolara müracaat eden adayların Akdeniz Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uymaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Rektörlük Personel Daire Başkanlığından yada http://personel.akdeniz.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir. Bu adresteki formun doldurularak başvuru dilekçesine eklenmesi ve Profesörlük kadrosuna başvuru dosyasında başlıca araştırma eserinin belirtilmesi, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

PROFESÖRLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 6’şar takım,

1 adet fotoğraf

DOÇENTLER İÇİN

2547 Sayılı Yasanın 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Dilekçe

Özgeçmiş

Bilimsel çalışma ve yayınlarından 4’er takım

1 adet fotoğraf

 

Birimi

Bölüm

A.B.D./A.S.D.

Unvanı

Kd

Adet

Açıklama

İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İktisat

İktisat Tarihi

Profesör

1

1

 

Fen Fakültesi

Uzay Bilimleri ve Tek.

Uzay Teknolojileri

Profesör

1

1

 

Güzel San. Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Doçent

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Doçent

1

1

 

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları

Tarım Makinaları

Doçent

1

1

Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği Konularında Çalışmaları Olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Reklamcılık ve Tanıtım

Doçent

3

1

 

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Doçent

1

1

 

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ür. Avl. ve İşl. Tek.

İşleme Teknolojisi

Doçent

1

1

 

7232/1-1