14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28054

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FREKANS KONVERTÖRÜ (PANOLU) TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


BOR ÜRÜNLERİNİN TAHLİYESİ İSTİFİ VE NAKLİYESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:


UV FLORESANS KÜKÜRT TAYIN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


HELEZON SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


ARSA VERİLMEK SURETİYLE İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden:


DİZEL ELEKTROJEN GRUBU (JENERATÖR) SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


2 KALEM LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


2 KALEM LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


SUNUCU VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TVS 2000 TİPİ YOLCU VAGONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 130 GRUP Ni-Cd AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):


INVITATION FOR BIDS (IFB) REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FREKANS KONVERTÖRÜ (PANOLU) TEMİN EDİLECEKTİR

YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:

Frekans Konvertörü (Panolu) temini işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :   2011 / 138482

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Milas-Ören Karayolu 22. Km PK:25 48201 Milas/ MUĞLA

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0 252 558 02 90 (Dahili 1538) - 558 02 91

c) Elektronik Posta Adresi         :   info@yeas.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :   “31 adet Frekans Konvertörü ( Panolu)” temini işi.

b) Teslim Yeri                            :   YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ambarı.

c) İşin Süresi                               :   İhale konusu malzemelerin teslim tarihi sözleşme imzalanmasına müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                        :   YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü.

b) Tarihi ve Saati                        :   06.10.2011 Perşembe / Saat 14:00

4 - İhale dokümanı, YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 40-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 06.10.2011 Saat 14:00’e kadar YEAŞ Yeniköy Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Bu ihale, 4734 sayılı Kanunun 3.maddesinin (g) bendi ve geçici 4. maddesi hükümlerine istinaden Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7152/1-1


YEM HAMMADDELERİ VE YEM KATKI MADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 3.506 Ton yem hammaddeleri ve 381.740 Kg yem katkı maddeleri satın alınacaktır.

 

S. No

Cinsi

Miktarı (Ton)

1-

Ayçiçeği Tohumu Küspesi

1.650

2-

Buğday Kepeği

450

3-

Mısır Kepeği

240

4-

Pamuk Tohumu Küspesi (PTK)

470

5-

Soya Fasulyesi Küspesi (SFK)

696

TOPLAM

3.506

 

S. No

Cinsi

Miktarı (Kg)

1-

Amonyum Klorür

2.000

2-

By-Pass Yağ

154.800

3-

Dikalsiyum Fosfat (DCP)

38.200

4-

E Vitamini

600

5-

Biotin

4.000

6-

Mermer Tozu

80.000

7-

Organik Çinko

1.200

8-

Organik İz Mineral Premiksi

200

9-

Sodyum Bikarbonat

47.000

10-

Yemlik Tuz

36.000

11-

Vitamin-Mineral Premiksi

17.740

TOPLAM

381.740

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26/EYLÜL/2011 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62         Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.:  (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 425 59 55

7216/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemize ait Eynez (Y.A) Kontrol Şube Müdürlüğü İmbat A.Ş. lavvar ve stok sahalarından 75.000 ton kömürün yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesislerine taşınması ve boşaltılması işi açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte  ihale edilecektir.

1. İdarenin Adresi                   :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No:111 45500 Soma / MANİSA

a) Telefon ve faks numarası   :  (236) 613 23 26   (4 hat) Fax  612 20 13 – 613 20 13

b) Elektronik posta adresi      :  elisatinalma@eli.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin a)-

 

N i t e l i ğ i- T ü r ü – M i k t a r ı

İ.K. No

Dosya No

İhale Tarih - Saati

İşin Süresi

Müessesemize ait Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı İmbat A.Ş. lavvar ve stok sahalarından 75.000 ton kömürün kamyonlara yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesislerine taşınması ve boşaltılması hizmet alımı işi

2011/

141283

2011/1674

22/09/2011-14:00

15 gün

 

b) - Yapılacağı yer                  :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) - İşin süresi                         :  İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) - İhale usulü                       :  Açık ihale

3. İhalenin Yapılacağı yer       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa

4. İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No:111 45500 Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı (1102 nolu odadan),Ankara ve TKİ Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78 Sok. No.3 D.4 Bornova / İzmir adreslerinde görülebilir ve 50,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9. Web Sitemiz : www.eli.gov.tr

7204/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

EÜAŞ Genel Müdürlüğü 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'nün Santral Teknolojik Bakımı ile ilgili 135 kişi ile 1 yıl süreli hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                     :  2011/134530

Dosya No                                     :  33-TÇN/11024

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:27 Kat: 13 Oda No: 28 Bahçelievler/ANKARA

c) Telefon numarası                      :  0312 212 69 00-2322

d) Faks numarası                          :  0312 212 78 54

e) Elektronik posta adresi            :  nerminavsar.ozcan@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin adı,

     niteliği, türü ve miktarı            :  18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün Santral Teknolojik Bakımı ile ilgili 135 kişi ile 1 yıl süreli hizmet alımı işi.              

3 - İhale konusu işin

a) İşin yapılacağı yer                    :  18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/ ÇANAKKALE

b) İşin süresi                                 :  İşin süresi 1 yıldır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale dokümanı bedeli               :  100,00.-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

    satın alınabileceği yer               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                         İnönü Bulvarı No:27 Kat: 13 Oda No: 28 Bahçelievler/ANKARA

c) İhale usulü                                :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                    :  29.09.2011 Perşembe günü, saat: 14:00

e) Tekliflerin verileceği yer           :  Teklifler 29.09.2011 saat 14 : 00’e kadar;

                                                         EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                         İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No:C-l Bahçelievler/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                         İnönü Bulvarı No: 27 Zemin Kat F Blok Batı Cephesi Oda No:C-3 Bahçelievler/ANKARA

g) İhale dokümanına

    ulaşılabilecek internet adresi      :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7222/1-1


BOR ÜRÜNLERİNİN TAHLİYESİ İSTİFİ VE NAKLİYESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından:

İhale Kayıt Numarası                     :  2011/141347

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :  KORKUT REIS MAHALLESI CIHAN SOKAK 2 06430

b) Telefon ve faks numarası           :  3122942202 - 3122942245

c) Elektronik posta adresi (varsa)  : 

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                           :  Kolemanit, Üleksit Cevherlerinin Vagon ve Kamyonlardan Tahliyesi, İstifi, Nakliyesi, Etibor-48 Ürününün Vagonlardan Tahliyesi ve Torbalı Ürünlerin Gemilere ve Vagonlara Nakliyesi ve posta oluşturularak vagonlara yüklenmesi işi

3 - İhalenin/Yeterlik

     Değerlendirmesinin:                    

a) Yapılacağı yer                             :  Bandırma/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati                            :  05.10.2011 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

4.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belgeyi,

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.10. Mali Durum Belgesini;

İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin % 10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.

4.10.1. İş Deneyim Belgesi

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” olduğu gibidir.

4.10.2. İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mal, güç ve uzmanlık bakımından benzer özellik gösteren her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Diğer Hususlar

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedelini Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Kurumsal Merkez Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR720001500158007295184540) 158007295184540 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (0312) 229 21 32 numaralı fakslarına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler.

6 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7223/1-1


UV FLORESANS KÜKÜRT TAYIN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 adet UV Floresans Kükürt Tayin Cihazı’nın alımı, kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İKN                                        :  2011/139688

1. İdarenin

a) Adresi                                 :  P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve faks numarası   :  0 286 4353370 – 286 4353375

c)  Elektronik posta adresi     :  euascan1@ttmail.com

2. İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :  Teknik şartname esaslarına göre 1 adet Laboratuar’da kullanılmak üzere motorinde kükürt ölçümü için UV Floresans Kükürt Tayin Cihazı’nın alımı, kurulumu, devreye alınması ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi işi.

b) Teslim yeri                         :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE

c) Teslim tarihi                       :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 85 takvim gününde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Komisyon Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                    :  22/09/2011 - 14.00

4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve KDV dahil 20,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. Teklifler 22/09/2011 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7161/1-1

—— • ——

HELEZON SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                       :  2011/140677

İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi     :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı:

500 adet Ø 24 * 90 * 7,5 * 234 mm iç helezon susta ve 350 adet Ø 32 * 164 * 5,75 * 264 mm dış helezon susta (Teknik şartname ve resimlere göre-yük vagonların tamir ve bakımlarında kullanılmak üzere) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - İhale, TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü İlkyardım Eğitim ve Toplantı Salonu-GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde yapılacak olup, tekliflerin ihale gün ve saati olan 06/10/2011 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Malzeme Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7186/1-1


ARSA VERİLMEK SURETİYLE İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden:

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait Soma İlçesi, Nihat Danışman Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi No:11 Orman Lojmanları SOMA/MANİSA Adresindeki 330 Ada 15 Parseldeki 463 m2 arsa ve üzerindeki binaların verilmesine karşılık, avan projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan Şeflik binası ve Hizmet evi binasının Kurtuluş Mahallesi Samanyolu Sokak, No: 2 SOMA/MANİSA Adresindeki Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait 350 Ada 1 Parsel üzerine yüklenici tarafından bedel talep edilmeden yaptırılması ve 8.000,00 TL ilave bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun birinci ve 36. Maddeleri uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

İHALENİN BEDELİ TARİHİ VE YERİ

1 - MUHAMMEN BEDEL: 939.368,00 TL (Yaptırılacak iki adet bina ve 8.000,00 TL ilave bedel)

2 - TARİHİ   : 27.09.2011 Saat 10:30

3 - YERİ        : Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu, Hürriyet Mahallesi, 450 Sokak No: 95 AKHİSAR/MANİSA

4 - Geçici Teminat (Muhammen Bedelin % 3'ü) : 28.182,00 TL (Yirmisekizbinyüzsekseniki TL). Üzerine ihale yapılanların Geçici teminatları, ihaleden sonra kesin teminat ve depozitolarının yatırılması ve sözleşmenin yapılmasını müteakip , üzerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra geri verilir.

5 - Kesin Teminat ı: İhale bedelinin %6' sidir

6 - İşin Süresi : İhaleye konu işin süresi 18 aydır. Sözleşmenin imzalanıp noterlikçe onaylandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7-1) Kanuni ikametgah sahibi olduklarını gösterir belge

7-2) Tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası bildirmeleri,

7-3) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C vatandaşı olduğuna dair belge, Tüzel kişi olması halinde ise, T.C Kanunlarına göre ve Türkiye' de kurulmuş Tüzel kişiliğin sicile kayıt belgesi

7-4) Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

7-5) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu.

7-6) İhale Şartname ve eklerinin (ihale dokümanının) satın alındığına dair belge

7-7) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini, (ihale ortak girişimin üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

7-8) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

7-9) İsteklinin % 3 geçici teminatı karşıladığına dair belge

İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Akhisar ŞUBESİ İBAN NO: TR440001000189388440025001 nolu hesabına veya Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına yatırılıp alındı makbuzlarını istenen evraklar ile birlikte komisyon başkanlığına vereceklerdir.

Geçici Teminat, Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz olması şarttır.

Belgeler asıl ya da noter tasdikli suret olacaktır.

8 - İhale Şartnamesi ve ekleri (ihale dokümanı) Akhisar Orman işletme Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi; 450 Sokak, No: 95 adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur.

9 - Tekliflerin Sunulma Şekli

9-1) Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerir.

a-) İç Zarf, (Teklif mektubu doldurularak iç zarfa konur, zarfın yapıştırılan yerli istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.)

b-) İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için "ihaleye katılabilmek ve Yeterli Görülmek İçin İstenen Belgelerin" eksiksiz olarak dış zarf içinde bulundurulması gerekmektedir.

c-) İDARE adına alınmış 28.182,00TL (yirmisekizbirnyüzsekseniki TL ) tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu

İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için Teklif Mektubunun bulunduğu iç zarfın ve istenilen diğer belgelerin içinde bulunduğu dış zarfın ağzının yapıştırılmış, imzalanmış, mühürlenmiş, üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılmış olması gereklidir. Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatların hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılması, şartnamelere aykırı beyan ya da taahhüt içermemesi, teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmaması şarttır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmaz.

9-2) İstekliler, içinde iç zarf ve diğer evrakların bulunduğu dış zarftan oluşan Tekliflerini, ihale tarihi olan 27.09.2011 Salı Günü saat 10:30' a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi; 450 Sokak, No: 95 adresindeki İhale komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

9-3) Teklifler İadeli Taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Pastadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

9-4) Komisyon Başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

10 - İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

11 - 2886 sayılı yasaya göre ihaleye katılması yasak olanlar ihaleye katılamaz.

12 - İstekliler tekliflerini, avan projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan iki adet binayı yapmayı taahhüt etmek ve 8000,00 TL ilave bedele ek olarak kapalı teklif usulü ile pey sürerek artırmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir.

13 - İhale üzerine kalan isteklinin, idare tarafından ihale kararının kendine tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde, ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçların tamamını Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına veya teminatlar Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünün , Ziraat Bankası Akhisar ŞUBESİ İBAN NO: TR440001000189388440025001 nolu hesabına nakden ve peşin olarak yatırması, sözleşme imzalanması ile ilgili işlemleri tamamlayarak geçici teminatı kati teminata çevirip, imzalanmış sözleşmeyi notere onaylatarak idareye teslimi şarttır.

İlan olunur.

7211/1-1


DİZEL ELEKTROJEN GRUBU (JENERATÖR) SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

Dizel Elektrojen Grubu (Jeneratör) Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                        :  2011/139786

1 - İdarenin                                     

a) Adresi                                          :  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası            :  212 60 40 /2205 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)    :

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi                             :  www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın                    

a) Niteliği, türü ve miktarı               :  Dizel Elektrojen Grubu (Jeneratör), 1 Adet

b) Teslim edileceği yer                     :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gün

3 - İhalenin                                      

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                              :  20/09/2011 Saat:14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Üretici firmaya ait ISO 9001 kalite belgesi verilmelidir.

4.3.2. Jeneratörün TSEK belgesi veya üretildiği ülkeye ait kalite belgesi olmalıdır.

4.3.3. İstekli teklif edilen sistemin aynı ve benzeri güçte jeneratör sisteminin kurulduğuna dair ve işletmeye alındığına dair referans vermelidir. Firma referans listesini isim, adres, telefon, imalat miktarı, imalat tarihini kapsayacak şekilde hazırlayacaktır.

4.3.4. İstekli yetkili satıcı olduğunu belgelemelidir.

4.2.5. İstekli Ankara’da yerleşik TSE belgesi bulunan servisi olduğunu belgelemelidir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.5.- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif,   en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 20/09/2011 saat 14:00‘e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7195/1-1


2 KALEM LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Biriminden:

2 kalem Laboratuar Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                     :  2011/142310

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)    :        bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :  2 Kalem Laboratuar Cihazı

1-Yer Tipi Ultrasantrifüj Cihazı                         1  adet

2-Nano Partikülerde Partikül Boyutu ve Zeta

Potansiyeli Ölçüm Cihazı                                   1  adet

b) Teslim yeri                               :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Beytepe Bürosu

c) Teslim tarihi                             :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                          :  26.09.2011 Pazartesi günü saat 09.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler

- Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi

4.2.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmayacaktır.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 26.09.2011 Pazartesi günü saat 09.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi – kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7217/1-1

—————

2 KALEM LABORATUAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

2 kalem Laboratuar Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                     :  2011/142299

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi  Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)    :        bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :  2 Kalem Laboratuar Cihazı

1- Yüzey Plazmon Rezonas Cihazı             1  adet

2- Elementel Analiz Cihazı                          1  adet

b) Teslim yeri                               :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Beytepe Bürosu

c) Teslim tarihi                             :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü içinde

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                          :  26.09.2011 Pazartesi saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası  belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı  verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmayacaktır.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 26.09.2011 Pazartesi saat 10.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na elden teslim edebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi – kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.  İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7218/1-1

—————

SUNUCU VE ÇEVRE BİRİMLERİ SATIN ALINACAKTIR

Sunucu ve Çevre Birimleri alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                     :  2011/142317

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Samanpazarı/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  311 26 14 – 305 25 48

c) Elektronik posta adresi (varsa)    :        bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı            :  Sunucu ve Çevre Birimleri 1 sistem

b) Teslim yeri                               :  Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Beytepe Bürosu

c) Teslim tarihi                             :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 45 takvim günü içinde.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu Toplantı odası.

b) Tarihi ve saati                          :  26.09.2011 Pazartesi günü saat 10.30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı doküman veya katalog veya fotoğraf veya benzeri materyaller.

4.2.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar.

4.2.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanmayacaktır.

7. İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosunda görülebilir ve 30.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8.Teklifler, 26.09.2011 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Satın Alma Bürosu’na  elden teslim edilebileceği gibi ,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13. Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7219/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker A.Ş.)’ye ait Portföy-B: Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikaları ile Portföy-C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları portföy grubu olarak bir bütün halinde “Satış” yöntemi “Varlık Satışı” şeklinde uygulanmak suretiyle “Pazarlık Usulü” ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

 

 

Sıra No

SATIŞA KONU VARLIKLARIN ADI

(FABRİKALAR)

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları)

İhale Şartnamesi ile Türkçe veya İngilizce Tanıtım Dokümanları Bedeli (TL)

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati

1

Türkşeker A.Ş.ye ait Portföy-B: Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikaları

10.000.000

20.000

11/11/2011

Saat 16:00

2

Türkşeker A.Ş.ye ait Portföy C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikaları

15.000.000

30.000

11/11/2011

Saat 16:00

 

1. İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2. İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.

3. Teklif Sahipleri Portföy-B ve Portföy-C için ayrı ayrı teklif verecek olup, verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez.

4. Portföy-B şeker fabrikalarının satışa konu gayrimenkullerinin ve Portföy-C şeker fabrikalarının satışa konu gayrimenkullerinin listeleri İhale Şartnameleri ekinde verilecektir.

5. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır.

6. Portföy-B ve Portföy-C grubunu satın alan alıcılara, Şeker Kurulu tarafından Portföy-B ve Portföy-C grubu için belirlenecek toplam şeker kotası çerçevesinde en az 5 (beş) yıl yerli pancardan beyaz şeker üretilmesi şartı getirilmiştir.

7. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler;

a) ABD Doları veya,

b) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve/veya Hazine Müsteşarlığı’nca ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen bankalardan veya yetkili finans kuruluşlarından alınacak; İdare’ce kabul edilecek, İdare lehine, ABD Doları bazında, konusu da belirtilerek düzenlenmiş (Ortak Girişim Grubu’nun alacağı teminat mektubu Ortak Girişim Grubu üyesi veya üyeleri adına düzenlenecektir), gayrikabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz geçici teminat mektubu

olacaktır.

8. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar Portföy Grubu Varlık Satış Sözleşme imza tarihinde peşin veya vadeli olarak ödenebilir.

Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden peşin esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecektir.

a) Peşin Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı Portföy Grubu Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin olarak ödenecektir.

b) Vadeli Ödeme: İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde ihale bedelinin asgari %20’si (Yüzdeyirmi) Portföy Grubu Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu, azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en fazla 60 (Altmış) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara üzerinden ödeme tarihleri itibariyle, ihale şartları belgesinde ifade edilen faiz oranından hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir.

9. Söz konusu Portföy Grupları hakkında hazırlanan ihale şartnameleri ve tanıtım dokümanları için (İngilizce ve Türkçe tanıtım dokümanları almak için ayrı ayrı bedel ödenmek şartıyla)

- T. Halkbankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi Müdürlüğü nezdindeki TR250001200945200083000006

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi Müdürlüğü nezdindeki TR860001000001387756615004

- T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi Müdürlüğü nezdindeki TR220001500158007287550667

no’lu Özelleştirme Gelirleri Vadesiz Türk Lirası (TL) Hesaplarından birine “TÜRKŞEKER A.Ş.’ye ait Portföy-B İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları (hangisi ise Türkçe/İngilizce) Bedeli” veya “TÜRKŞEKER A.Ş.’ye ait Portföy-C İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanları (hangisi ise Türkçe/İngilizce) Bedeli” ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grubu’nun isim/unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında İdare’nin belirtilen adresinden temin edilebilir.

10. İhale Şartnameleri Türkçe hazırlanmıştır. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi alınması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun ihale şartnameleri karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

11. Teklifler, söz konusu ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi iptal etmekte, yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbest olup bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.

13. Yukarıdaki tabloda yer alan Portföy-B ve Portföy-C’nin ihalesi için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alan yatırımcılara talep etmeleri halinde, Türkşeker A.Ş. tarafından belirlenecek program çerçevesinde Türkşeker A.Ş. yetkilileri nezaretinde Portföy-B ve Portföy-C’deki şeker fabrikaları ve gayrimenkullerini görme/inceleme imkanı verilecektir.

14. Portföy-B ve Portföy-C’deki şeker fabrikaları ve gayrimenkullerinin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve ilgili diğer mevzuata tabidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden ve ilgili kamu kurumlarından temin edilebilir. Yabancılar Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve ilgili diğer mevzuata göre yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde makul sürede Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve ilgili mevzuata göre gerekli izinleri almaları istenir.

15. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun Geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

16. Türkşeker A.Ş. şeker fabrikalarından oluşturulan diğer portföy gruplarındaki (A, D, E ve F) şeker fabrikalarının portföy grubu halinde “varlık satışı” yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek ihalelerin hazırlıkları devam etmekte olup bu gruplardaki şeker fabrikalarının ihalelerinin 2012 yılında başlatılması planlanmıştır.

17. İhaleye ilişkin diğer hususlar Portföy-B ve Portföy-C şeker fabrikaları ihale şartnamelerinde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Adres : Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA

Tel : (0 312) 430 45 60 /2051-3008 Faks : (0 312) 435 93 42 www.oib. gov.tr

7236/1-1

—— • ——

TVS 2000 TİPİ YOLCU VAGONLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 130 GRUP Ni-Cd AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                    :  2011/141863

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası             :  0 312 309 05 15/4419–4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                 :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  TVS 2000 tipi yolcu vagonlarında kullanılmak üzere 130 grup Ni-Cd akümülatör

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına  21/10/2011   günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7203/1-1


İHALEYE DAVET (İD)

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB):

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI”

(CEB-WB4-YAPIM-25)

1.                Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan (CEB) İstanbul’daki Hastane, Okul ve İdari Binaları İçeren Kamu Binalarının yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıştır.

2.                Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), firmaları aşağıdaki tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapısının anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankasının satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Uluslararası Rekabetçi İhale – Küçük İşler (International Competitive Bidding – ICB Smaller Works) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya davet etmektedir.

İnşaat Sözleşme Paketi – (CEB-WB4-YAPIM-25)

İstanbul İlinde 6 adet İlkögretim Okulunun anahtar teslimi götürü bedel yeniden yapım işi gerçekleştirilecektir.        

 

(CEB-WB04-YAPIM-25)

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İSTANBUL

Üsküdar

Hattat İsmail Hakkı İOO (Mimar Sinan Mahallesi Selmani Pak Cad. No: 54 34672 Üsküdar / İSTANBUL)

2

İSTANBUL

Üsküdar

Sultantepe  İ.Ö.O (Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Cad. No: 32 Üsküdar / İSTANBUL)

3

İSTANBUL

Bayrampaşa

Şehit Kamil Balkan İÖO (Yıldırım Mah. Çam S. No: 61 Bayrampaşa / İSTANBUL)

4

İSTANBUL

Kağıthane

Ziyapaşa İÖO (Hürriyet mah. Eğitim sok. no:1 Kağıthane / İSTANBUL)

5

İSTANBUL

Beşiktaş

Beşiktaş İÖO (Yıldız Cad. No:20 Beşiktaş / İSTANBUL)

6

İSTANBUL

Beyoğlu

Kaptanpaşa İÖO (Zincirlikuyu Caddesi Börekçi Bayram Sokak No:125 34440 Kasımpaşa / Beyoğlu – İSTANBUL)

 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2008-2009-2010), Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, Yeminli Mali Müşavir (YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı karne katsayıları kullanılmak sureti ile 2011 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 60.000.000–TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve gecici kabulu yapılmamış sözleşmeler bulunması durumunda beyan ettigi son 3 yılın inşaat cirosu toplamından; ihalesini kazandığı ve / veya yükleniminde olan işlerin sözleşme bedelleri toplamı düşülerek işlem yapılır. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan işleri özel ortaklık olarak aldiysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleşme bedeli ile çarpımından bulunan rakam toplam ciro rakamından düşülür. Bu işlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düşerse yeterlilik alamaz.

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2006-2010) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı (ana yüklenici) olarak yaptığı ve yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere tek bir Sözleşme Paketi kapsamında toplam 55.000 m2 betonarme yeni bina inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini ana müteahhit ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 12.500.000- TL olması, Teklif Sahibinin yükleniminde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve gecici kabulu yapilmamis sözleşmeler bulunması durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleşme paketi ve İPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan işler için ihale aşamasında istenen kredi olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan işleri ortak girişim halinde yürütmesi durumunda ise, sözleşme paketi (leri) kapsamındaki hissesi oranında işlem yapılır.

IV. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az %25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

V. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır.

VI. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu davalarla ilgili bilgiler,

VII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer belgeler.

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin aşağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200.- TL veya 100 Euro karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)’nin İstanbul Vakıfbank Mercan Şubesinde bulunan: TL için IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 veya Euro için IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63  numaralı hesabına,  teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (CEB-WB4-YAPIM-25) yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB  sitemizde örneği bulunan dilekçe eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir

5 - Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve herhangi bir güçlü para birimi cinsinden (USD veya EURO) veya idarenin ülkesinin para birimi olan TL cinsinden ihale paketi için 900.000 TL veya eşdeğeri bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 28 Ekim 2011 günü saat (yerel saat) 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir.

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte aşağıdaki adreste açılacaktır

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti

İstanbul İl Özel İdaresi

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:16 34126

Beyazıt/İSTANBUL/TÜRKİYE

Tel             : +(90) (212) 518 55 00

Fax             : +(90) (212) 518 55 05

E-mail        : info@ipkb.gov.tr

Web           : www.ipkb.gov.tr

7196/1/1-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC OF TURKEY

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit

İstanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project (ISMEP)

Loan No. F/P 1701 (2010)

“RECONSTRUCTION WORK OF EDUCATIONAL BUILDINGS”

(CEB-WB4-YAPIM-25)

1. The Government of Turkey has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB) and Council of Europe Development Bank (CEB), and intends to use this loan for reconstruction of Public Buildings covering Hospitals, Schools and Administrative Buildings in Istanbul.

2. Republic of Turkey, Istanbul Special Provincial Administration Istanbul Project Coordination Unit (IPCU) now invites the Bidders to submit sealed bids under International Competitive Bidding – Smaller Works (ICB) in accordance with the World Bank procurement guidelines for the reconstruction work of educational buildings in lump sum bases under the scope of contract package given below.

Construction Contract Id. No – (CEB-WB4-YAPIM-25)

6 Primary School in Istanbul shall be reconstructed on turnkey lump sum basis.

(CEB-WB04-YAPIM-25)

S. No

İli

İlçesi

Yapının Adı

1

İSTANBUL

Üsküdar

Hattat İsmail Hakkı İOO (Mimar Sinan Mahallesi Selmani Pak Cad. No: 54 34672 Üsküdar / İSTANBUL)

2

İSTANBUL

Üsküdar

Sultantepe  İ.Ö.O (Sultantepe Mahallesi Hüseyin Baykara Cad. No: 32 Üsküdar / İSTANBUL)

3

İSTANBUL

Bayrampaşa

Şehit Kamil Balkan İÖO (Yıldırım Mah. Çam S. No: 61 Bayrampaşa / İSTANBUL)

4

İSTANBUL

Kağıthane

Ziyapaşa İÖO (Hürriyet mah. Eğitim sok. no:1 Kağıthane / İSTANBUL)

5

İSTANBUL

Beşiktaş

Beşiktaş İÖO (Yıldız Cad. No:20 Beşiktaş / İSTANBUL)

6

İSTANBUL

Beyoğlu

Kaptanpaşa İÖO (Zincirlikuyu Caddesi Börekçi Bayram Sokak No:125 34440 Kasımpaşa / Beyoğlu – İSTANBUL)

 

3. Minimum qualification criteria are given below:

I. Minimum average annual turnover in construction work of 60.000.000 TL, calculated as the average of total certified payments certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant and received for construction works in progress or completed, within the last 3 (three) years (2008-2009, and 2010), for which the annual turnovers for corresponding years should be brought to 2011 basis by using Ministry of Public Works certificate coefficients. Annual turnovers shall be verified by the documents certified by Certified (Sworn-in) Public Accountant or Tax Authority. If, the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the sum of such contract prices must be subtracted from the sum of the-last-three-years-annual turnover in construction work. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture. As a result of this reduction, if the average annual turnover amount for the last three years has become less than the requested minimum average annual turnover amount above, the Bidder cannot be qualified.

II. Successful experience performed in accordance with the contract and technical specifications for public or private sector either in Turkey or abroad as a prime contractor, or a joint venture partner (prime contractor), within last 5 (five) years (2006-2010) of having satisfactorily completed works of similar nature and complexity as follows;

Construction of a new reinforced concrete building a total closed construction area of 55.000 m2 (calculated as sum of closed construction area) under one contract.

Successful completion of the works should be evidenced by the work completion certificates (for a natural person, or a legal entity other than a public authority or organizations in public capacity) taken from relevant institution or organization. If the construction area is located within the municipal borders or adjacent area, the certificates must be approved by the relevant municipality otherwise certificates must be approved by the relevant Provincial Directorate of Public Works and Settlement.  Works completion certificates taken up to the bid submission date will also be accepted. Work status certificates will not be accepted.

III. The Bidder must demonstrate and prove at a minimum 12.500.000- TL available cash credit line in a bank. In case the Bidder has been awarded or has an on-going contract for a construction contract with IPCU for which the provisional acceptance has not yet been issued, the Bidder must have a line of cash credit in the total sum of requested lines of bank cash credit at the bidding time of such contracts plus the requested amount as minimum financial requirement by this Bid. In case the Bidder performing such contract (s) within the structure of a joint venture for IPCU, the financial value of said contract should be taken as the proportionate amount of the partnership share of the Bidder in such Joint Venture

IV. In the form of Joint Ventures, The Bidder shall submit The Joint Venture Declaration and meet the qualification criteria as well as other documentation and conditions given by the Invitation for Bids.  For a Joint Venture to be qualified; Leading Partner (Partner in Charge) shall meet at least 50% of the minimum criteria specified in Items I, II, and III specified above, while the each of the other partners shall meet at least 25 % of the minimum criteria specified in Item I, II, and III above. However, all partners must satisfy collectively %100 of each qualification criteria.

V. The Bidder shall provide required number of key personnel with appropriate experience and all necessary equipments for the satisfactory completion of the Works.

VI. The Bidder shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed, terminated, or under execution by him over the past 5 (five) years.

VII. In the form of Joint Ventures, The Joint Venture Declaration and other documentation given by the Invitation for Bids

4 - Interested Bidders may obtain further information and review the bidding documents at the address of IPCU given below between the working hours of 09:00-17:00. The Bidders may purchase the bidding documents regarding to this pakage at the same address by a written application and upon payment of a non-refundable fee of 200 Turkish Liras or 100 Euros. Interested bidders shall deposit aforementioned non-refundable fee to the IPCU’s account: for TL IBAN-NO:  TR31  0001  5001  5800  7286  1036  53 and for Euro IBAN-NO:  TR91 0001 5001 5804 8000 3946 63  at Vakıfbank, Mercan Branch/İstanbul/Turkey together with the Contract Identification No of  CEB-WB4-YAPIM-25.  The purchasing application shall be made by a letter for which a sample is given at the web site of IPCU and the payment shall not be refunded for any reason.

5 - Bids shall be valid for a period  of  90 calendar days after Bid opening and accompanied by a Bank security of Turkish Lira (TL)  900.000 TL or equivalent minimum.  The bid price shall be in any hard currency (USD or EURO) or in TL (Turkish Lira) which is the currency of the Employer’s country for tender package and shall be delivered to the address given below, on or before October 28, 2011, 14:00 hrs. local time. Electronic bids are not allowed.

6 - Bids will be opened at the same time and hours given above in the presence of the representative of the bidders who wish to attend.

7 - Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

Republic of Turkey

Istanbul Special Provincial Administration

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Mimar Kemalettin Mah.Tiyatro Caddesi No:16 34126

Beyazıt/Istanbul/Turkey

Phone   : +(90) (212) 518 55 00

Fax       : +(90) (212) 518 55 05

E-mail  : info@ipkb.gov.tr

Web     : www.ipkb.gov.tr

7196/2/1-1


ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  : ALADAĞ                                                                                         İHALE TARİHİ             : 28.09.2011

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ      : BOLU                                                                                               İHALE YERİ                  : KARACASU

 

DEPOSU

EMVALİN CİNSİ

PARTİ ADETİ

MİKTARI

MUH. BEDL. (TL)

% 3 TEMİNATI (TL)

AÇIKLAMA

Adet

M3.DM3.

STER

Ortakıraç

1.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

1

 

30,000

 

280,00

253,00

2011 Ürt.

Ortakıraç

2.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

1

 

30,000

 

265,00

239,00

2011 Ürt.

Ortakıraç

2.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

3

 

90,000

 

255,00

690,00

2011 Ürt.

Ortakıraç

3.SUB.Kl.Kt.Çs.Tom.

2

 

60,000

 

210,00

380,00

2011 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

46

 

1.459,889

 

190,00

8.361,00

2011 Ürt.

Sarıalan

3.SNB.Kl.Kt.Çs.Tom.

1

 

23,428

 

190,00

134,00

T.İrat

Ortakıraç

3.SUB.İn.Kt.Çs.Tom.

1

 

30,000

 

190,00

172,00

2011 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çs.Tom.

34

 

1.140,235

 

170,00

5.842,00

2011 Ürt.

Muhtelif

2.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

3

 

57,896

 

245,00

428,00

2011 Ürt.

Çaydurt

3.SUB.Kl.Kt.Çk.Tom.

1

 

20,000

 

200,00

121,00

2011 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

29

 

964,022

 

180,00

5.233,00

2011 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Çk.Tom.

2

 

54,860

 

180,00

298,00

T.İrat

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Çk.Tom.

7

 

191,002

 

165,00

947,00

2011 Ürt.

Muhtelif

3.SKB.Kl.Kt.Çk.Tom.

6

 

200,000

 

165,00

995,00

2011 Ürt.

Muhtelif

2.S.NB.Kl.Kt.Gök.Tom.

7

 

297,378

 

235,00

2.101,00

2011 Ürt.

Belkaraağaç

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

2

 

100,000

 

205,00

617,00

2011 Ürt.

Ş,Y.Araştırma

3.SUB.Kl.Kt.Gök.Tom.

6

 

115,000

 

195,00

676,00

2011 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

47

 

2.416,322

 

195,00

14.165,00

2011 Ürt.

Ş,Y.Araştırma

3.SNB.Kl.Kt.Gök.Tom.

5

 

125,000

 

185,00

696,00

2011 Ürt.

Muhtelif

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

21

 

880,967

 

175,00

4.638,00

2011 Ürt.

Ş,Y.Araştırma

3.SNB.İn.Kt.Gök.Tom.

3

 

65,000

 

165,00

323,00

2011 Ürt.

Ortakıraç

Çs.Tel Direk (12 Boy)

1

 

12,691

 

300,00

115,00

İndirimli

Sarıalan

2.S.Çs. Maden Direk

1

 

32,440

 

165,00

161,00

2011 Ürt.

Muhtelif

2.S.Gök. Maden Direk

2

 

53,129

 

150,00

241,00

2011 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

55

 

1.904,726

 

180,00

10.333,00

2011 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

23

 

645,000

 

160,00

3.119,00

2011 Ürt.

Sarıalan

Çam Kağıtlık Od.

1

 

27,186

 

150,00

123,00

T.İrat

Ş,Y.Araştırma

Çam Kağıtlık Od.

1

 

8,000

 

140,00

34,00

2011 Ürt.

Muhtelif

Çam Kağıtlık Od.

12

 

335,599

 

137,00

1.386,00

İndirimli

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

39

 

1.485,630

 

180,00

8.058,00

2011 Ürt.

Sarıalan

Gök. Kağıtlık Od.

1

 

18,430

 

150,00

83,00

T.İrat

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

7

 

193,779

 

160,00

936,00

2011 Ürt.

Ş,Y.Araştırma

Gök. Kağıtlık Od.

8

 

195,000

 

140,00

827,00

2011 Ürt.

Muhtelif

Gök. Kağıtlık Od.

5

 

122,174

 

137,00

504,00

İndirimli

Çaydurt Muh. Ramp.

Yap. Yakacak Odun

6

 

 

382

60,00

693,00

İndirimli

TOPLAM

 

390

 

13.384,783

382

 

73.922,00

 

 

1 - İşletme Müdürlüğümüzün Satış Depolarında mevcut yukarıda cins ve miktarı yazılı 390 parti orman emvali açık artırmalı ihaleye çıkarılmış olup, İbreli ve yapraklı tomruk, tel direği, maden direği ve sanayi odunlarının mal bedelinin % 40’ı, ibreli ve yapraklı kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık ve yakacak odunun % 30’u, İbreli ve yapraklı dikili ağaçlarda mal bedelinin % 20’si ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin kalan bakiye için aylık % 0,8 vade faizi karşılığı 9 aya kadar vadeli olmak üzere, limit dahili süresiz Banka Teminat Mektubu alınmak suretiyle satış işlemi gerçekleştirilecektir.

2 - Açık arttırmalı satış 28/09/2011 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00’de Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda Toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Alıcıların muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları o partiyi muhammen bedel üzerinden satın almayı kabul etmiş sayılırlar.

3 - Global olarak ihaleye çıkartılan emvaller  (% 50 + -) ihale gününde kesin rakamlar üzerinden ihale olunacaktır.

4 - Teminatlar Saat 13.30’a kadar İşletme Müdürlüğümüz muhasebesinde alınacak olup, bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 - Satış ek no: 1,2,4,6 ve 13 nolu model özel şartnamelerdeki şart ve esaslar dahilinde yapılacak olup, alıcıların son sene vizeli Ticaret ve Sanayi odası belgesini, Kapasite Belgelerini, vekiller vekaletname ve yetki belgeleri ile birlikte kimliklerini ibraz etmeye mecburdurlar. Bu belgeleri ibraz edemeyenler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır.

6 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TEL: 0374 262 96 60–61 FAX: 0374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

e-mail aladagisl@ogm.gov.tr

7205/1-1