14 Eylül 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28054

YARGI İLÂNLARI

 


Sarıkamış 9. Mot.P.Tug.K.lığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sarıkamış 9. Mot.P.Tug.K.lığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

EVRAK NO : 2009/94 (2006/525 Esas)

KARAR NO : 2009/95

Mükerrer Firar suçundan hükümlü Sarıkamış 28,P.A.3.P.Tb.7.P.Bl.K.lığı emrinde görevli iken terhisli, Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Camuzkışlası Köyü nüfusuna kayıtlı, 16874144320 TC Kimlik No.lu, Ahmet ve Ayşe oğlu 04.06.1968 doğumlu P.Er Ali KAYA’ya Askeri Mahkememizin 23.03.2009 gün ve 2009/94-95 E-K sayılı duruşmasız işlere dair kararı ile birlikte Askeri Ceza Kanunun 66/1-a, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 62'nci maddesi uyarınca sonuç olarak verilen 10 ay hapis cezasına, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun Ek 8’nci maddesi gereği netice cezaya 5237 Sayılı Kanunun 50 ve 51’nci maddelerinin tatbikine yer olmadığına, suç tarihinin 01.01.2009 tarihinden önce olması nedeniyle 5237 Sayılı TCK’nun 58'nci maddesinin uygulanmasına yer olmadığına ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231’nci maddesi uyarınca yukarıda tayin edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasal imkansızlık nedeniyle yer olmadığına dair verilen hüküm, sanığın yurtiçi ve yurtdışı bilinen bir adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca karar özetinin Resmi Gazete’de bir defa yayınlanmak üzere ilanen tebliği ve tebliğ tarihinden itibaren kararın 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. Bu karara karşı tebligatın yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Askeri Yargıtay nezdinde Askeri Mahkememize, herhangi bir Askeri veya Adli Mahkemeye, tutuklu veya hükümlü bulunuyor ise Cezaevi Müdürlüğüne bir dilekçe verilmek suretiyle itiraz edilebilir.

6572


Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Başkanlığından:

Dosya No: 2011/9032 E.

Davacılar Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maliye Hazinesi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından açılan Tapu İptali ve Tescil davasından dolayı,  Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/5/2009 tarih 1998/441 esas 2009/506 kararı Vakfılar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Mehmet Süheyl Vakfı evlatları, Mahmut Komut, Hasan Muhsin Dinçol mirasçıları, Zehra Aksoy vd. mirasçıları, Şuayip Ölmez, Vekilleri tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.

Davacılar, Vesile Şencan, Fazilet Akyüz, Müzeyyir Tokan, Erdem Özdemir, Sadık Çeribaşı, Zeki Yalazer, Neziye Yalazer, Yavuz Yalazer, Fatma Göksert, Ayşye Sirkecioğlu, Ayten Karabıyık, Emine Tülay Türkmen, Seher Göksel, Kamil Hakan Göksel, Emine Bahar Göksel, Nemciye Göksel, Zeynep Burcu Göksel, Sinan Tufan Göksel, Ömer Tayfun Göksel, Kadriye Okan,  Mustafa Küçükyılmaz, Mualla Taşkıran, Muzaffer Uysal, Sıttıka Yaşar Küçükyılmaz, Aynur İmamoğlu Davalılar Tevfik Fikret Aksoy, Bülent Güney, Eda Yenen, Sadiye Upçin, A.Metin Dinçol, A.Ayla Onaraol, Mediha Kansu, Mehmet Zeki B.Han, Ateş Hanibu, Bülent Yaman, Nazif Ali, Ali Fuat Belgin, Gülçin Gürsoy, Yalçın Gürsoy, Ahmet Gürsoy, Ali Fuat Belgin, Fatma Sadiye Elmaslar, Sabiha Karabacak’a posta ile davetiye tebliğ edilemediğinden dolayı, duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu sebeple, 22/11/2011 Salı günü saat 9.15’de duruşmada bulunmaları gerekip, gelmedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında yapılacağı hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

7176/1-1