13 Eylül 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28053

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


1 ADET HARİCİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ ARPALI VE ALTUNKENT KANTARLARI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


BAGA-PERNO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TEKLİF VERMEYE DAVET

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)” “SAĞLIĞIN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI

Sağlık Bakanlığından:


FUEL OİL VE MOTORİN TANKLARI SEVİYE ÖLÇÜM SİSTEMİ KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:


YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE ALIŞ VERİŞ MERKEZİ (AVM) İNŞAATININ YAPIMI VE MAKSİMUM 20+5 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ (İNTİFA HAKKI) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Biga Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1-a) Satışa esas bedeli en az 3.241,35 TL ile en çok 866.230,33 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 324,14 TL ile en çok 86.623,03 TL arasında olan, cinsi, miktarı, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen paket çay, plastik çakmak cinsi 5 grup eşya; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 15.09.2011 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence; Satış için 14.09.2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Antakya Gümrük Müdürlüğü hizmet binası Karaali Beldesi İskenderun yolu 12. Km / ANTAKYA-HATAY adresinde bulunan ve satışı yapan Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer Tasfiye İşletme Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan Sayman Mutemetlerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11.inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saatlere kadar "Şaşmaz Mevkii Ergazi Tesisleri, Türkkuşu Yanı Etimesgut / ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini gösterir belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri KDV dahil 10,00 TL bedel karşılığı Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğümüz ve Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Antakya Tasfiye İşletme Müdürlüğü 0 (326) 285 60 44

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr.

www.tasis.gov.tr.

İlan olunur.

7169/1-1


1 ADET HARİCİ VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne, 1 Adet Harici Veri Depolama Ünitesi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 – İHALE DOKÜMANI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No'lu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, İhale döküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 20.09.2011 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No'lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 – Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7178/1-1


FABRİKAMIZ ARPALI VE ALTUNKENT KANTARLARI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR

Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Arpalı ve Altunkent Kantarları Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                     :  2011/141205

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :  Yeni Mah E80 Karayolu Sok No:114 AZİZİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası           :  0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :  erzurumseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin              

a) Niteliği, türü ve miktarı              :  Fabrikamız Arpalı ve Altunkent kantarlarında 18 (Onsekiz) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesidir.

b) Yapılacağı yer                            :  Erzurum Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                   :  Fabrikamız Kampanya Dönemi 2 Ay 15 takvim gündür.

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :  Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası

b) Tarihi ve saati                            :  23.09.2011 Saat: 14:30

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00,-TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, [23.09.2011], saat [14:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

 8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7221/1-1


BAGA-PERNO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/138897

1 - İdarenin:

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0(222) 224 00 00 (4435–4436)/ 225 50 60 – 225 72 72

c) Elektronik Posta Adresi         :   tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                      :   19 Kalem Muhtelif ölçü, miktar ve kalitede vagon Baga-Perno malzemeleri teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   29.09.2011-15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 29.09.2011 günü saat: 15.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

7144/1-1

—— • ——

TEKLİF VERMEYE DAVET

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)” “SAĞLIĞIN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” ORGANİZASYON HİZMETİ ALIMI

Sağlık Bakanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) uygulanabilmesi amacıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan bir ikraz (İkraz No: 7717-TU) temin etmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SDSGRP kapsamında Antalya İli Belek İlçesi sınırları içerisinde “Sağlığın Geliştirilmesi Anketör Eğitimi Toplantısı ”Organizasyon Hizmeti satın alınacaktır.

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü uygun firmaları, adı geçen organizasyonlar için teklif vermeye davet etmektedir. Hizmet alımına yönelik daha fazla bilgi; www.saglik.gov.tr adresinde yer almaktadır. Son teklif verme tarihi her bir ihale için aşağıdaki gibidir.

 

Organizasyon Tarihi

Son Teklif Verme Tarihi

05-09 ARALIK 2011

17 EKİM 2011, saat 10.30

7175/1-1


FUEL OİL VE MOTORİN TANKLARI SEVİYE ÖLÇÜM SİSTEMİ KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K. Ç. Santralı İşletme Müdürlüğünden:

İşletmemiz Fuel Oil Doğal Gaz K. Ç. Santralı Fuel Oil ve Motorin Tanklarına yeni seviye ölçüm sisteminin Kurulması

İhale Kayıt Numarası             :  2011/140971

1 – İDARENİN                      :  

a) Adresi                                 :  P.K. 47   34315 Avcılar/İSTANBUL

b) Telefon ve Faks No           :  Tel : (0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 91 10-13

2 - İHALE KONUSUNUN   :

a) Niteliği                                :  İşletmemiz Fuel Oil Doğal Gaz K. Ç. Santralı Fuel Oil ve Motorin Tanklarına, tüm software mühendislik çalışmalarını da içerecek şekilde anahtar teslimi olarak yeni seviye ölçüm sistemi Kurulması işidir.

b) Türü                                   :  Hizmet alımı

c) Dosya No                           :  2011/32

d) Şartname Bedeli                 :  100.-TL

e) Hizmetin Teslim Yeri         :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi                           :  Toplam 77 takvim günüdür.

3 – İHALENİN                      :

a) Yapılacağı Yer                    :  EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                    :  29/09/2011 Perşembe günü – Saat 15:00’te

4 - İhale dokümanı şartname EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 100.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebileceği gibi şartname bedeli İşletmemiz Vakıfbank Avcılar Çarşı Şb. TR 95000 1500 158007 296939 341 No’lu hesaba havale edildikten sonra, dekont ile birlikte yapılacak yazılı başvuruya istinaden, gönderim bedeli alıcıya ait olmak şartıyla İhale Dokümanları adrese de gönderilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5 - İstekliler ihale ile ilgili tekliflerini 29/09/2011 Perşembe günü; saat 15:00’e kadar EÜAŞ Ambarlı Fuel Oil Doğalgaz K.Ç. Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

7 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimiz (EÜAŞ) Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

7201/1-1


YAP - İŞLET - DEVRET MODELİ İLE ALIŞ VERİŞ MERKEZİ (AVM) İNŞAATININ YAPIMI VE MAKSİMUM 20+5 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ (İNTİFA HAKKI) İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Biga Belediye Başkanlığından:

İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NEVİ VE MİKTARI

MADDE- 1-)

Mülkiyeti Belediyemize ait Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mahallesi köşklübağ mevkii 20L. IIId pafta, 900 ada 1 parselde bulunan, 3634.47 m2. miktarındaki, imar planlarımızda ticaret alanı niteliğindeki arsaya, Belediyemiz Meclisinin 05/05/2011 tarih ve 2011/57 sayılı kararı gereğince, yap-işlet-devret modeli ile Alış Veriş Merkezi inşaatı için gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafları yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydıyla yapımı ve maksimum 20+5 (yirmi artı beş) yıl süreyle işletilmesi (intifa) hakkının verilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işi, 2886 S.D.İ.K.nun 35/a maddesine göre kapalı teklif arttırma usulü ile ihale edilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

MADDE – 2 -)

İstekliler, İhale şartname ve eklerini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat Servisine ihale dosya bedeli olan 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) yatırılarak Fen İşleri Müdürlüğünden alınabilir.

İHALE YERİ VE TARİHİ

MADDE – 3 -)

İşin ihalesi 27/09//2011 Salı günü saat:11.00 de Biga Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümen’i huzurunda yapılacaktır.

İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ

MADDE – 4-)

ihaleye konu işin tahmini inşaat maliyeti bedeli 6.410.625,00 TL (Altımilyon Dörtyüzonbin Altıyüzyirmibeş Türklirası) dır. Yapım bedeli, bu bedeli aştığı takdirde yüklenici idareden herhangi bir hak iddia etmeyecektir.

İstekliler alışveriş merkezinin intifa hakkı bedeli olarak, işletme süresinin başladığı yılın ilk altı ayı için intifa hakkı bedeli ödemeyecek, 7. aydan itibaren aylık intifa hakkı bedeli 5.000,00 TL olup (bu süre 4.5 yıldır), 6. yıl için aylık intifa hakkı bedeli 20.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, istekliler bu bedeller üzeriden % yüzde olarak (tek bir yüzde artış oranı belirtilerek) artış yapacaklardır.

7. yıldan itibaren aylık intifa hakkı bedeli 6. yıl için belirlenen (20.000,00 TL + yüzde artış oranı) aylık intifa hakkı bedeline Devlet İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan tefe tüfe fiyatlarının ortalaması alınarak artış yapılacaktır. Bu uygulama 25. yıla kadar her yıl artışlı olarak aylık intifa hakkı bedellerine her yıla ait tefe tüfe fiyatlarının ortalaması kadar artış uygulanarak belirlenecektir.

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

MADDE – 5 -)

5.1.) Geçici Teminat: İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli 6.410.625,00 TL (Altımilyon Dörtyüzonbin Altıyüzyirmibeş Türklirası) ile yıllık ortalama tahmini intifa hakkı bedeli 60,000,00 TL.(Altmışbin Türklirası) nın toplamı 6.470.625,00 TL.(Altımilyon Dört yüzyetmişbin Altıyüzyirmibeş Türklirası) nın %3’ü olan 194.118,75 TL (Yüzdoksandörtbin Yüzonsekiz Türklirası Yetmişbeş Kuruş) dır.

5.2.) Kesin Teminat: İşin tahmini inşaat maliyet bedeli 6.410.625,00 TL (Altımilyon Dörtyüzonbin Altıyüzyirmibeş Türklirası) ile ihale sonucu oluşacak ortalama yıllık intifa hakkı bedelinin % 6’sı oranında alınacaktır.

Tesisin sözleşmeye, şartnamelere ve projelere uygun olarak tamamlanıp, kabulünün yapılmasını müteakip, kesin teminatın tamamı iade edilecektir.

5.3.) Geçici ve kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Kanunun 27.maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,

c) Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller ve Hazine Mektupları,

5.4.) İhaleye kabul edilmeyen veya çekilen ya da kazanamayanların geçici teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazananın geçici teminatı, kesin teminatla değiştirilinceye kadar Kiralayan İdare tarafından tutulacaktır.

5.5.) Takip eden yıllara ilişkin intifa hakkı bedeli artışı üzerinden kesin teminat tamamlattırılacaktır.

5.6) İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç saat:09.00’a kadar, Belediyemiz Veznelerine yatırmaları veya milli bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. İhale günü saat:09.00 dan sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.

İHALE TEKLİF ŞARTLARI

MADDE – 6 -) ihale teklif şartları idari ve diğer şartnamelerde belirtilmiştir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

MADDE – 7 -)

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgah belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde, Ortak Girişim beyannamesi,

d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeler,

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2011 yılı için tasdikli)

e-1) Gerçek Kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline Kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

e-3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

f) İmza sirküleri verilmesi,

f-1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

f-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

f-3) Ortak girişim olması halinde, ortam girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

g) İhaleye katılma belgesi alınması,

İhaleye katılma belgesi alabilmesi için, örneğe uygun dilekçe ile ilanda belirtilen gün ve saate kadar, müracaatta bulunulması ve dilekçesi ile birlikte örneklerine uygun olarak ve ihale şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda;

g-1) Mali durum bildirisi ve belgelerini vermesi,

g-2) 2886 Sayılı Kanuna göre yasaklı olmaması,

g-3) İstekli şirket ise, şirketin son durumunu (şirket ortaklarını, bunların hisse durumunu ve görevlerini içeren) gösteren belge,

h) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),

i) Geçici teminat olarak belirtilen bedelin ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair belge,

j) Vergi Dairesinden, vergi borcu olmadığına dair belge,

k) ihale tarihi itibariyle S.G.K. prim borcu bulunmadığına dair belge,

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

MADDE – 8-)

2886 S.D.İ.K.nun 6.maddesinde yazılı kimseler ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye katılanlar üzerine, ihale yapılmış olsa dahi ihale iptal edilerek geçici teminatı irada kaydedilir. Sözleşme yapılmış olması halinde de sözleşme feshedilerek kesin teminatı irada kaydedilir.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

MADDE – 9 -)

9.1) İç Zarf: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

9.2) Dış Zarf: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu 7.maddede istenen diğer belgeler ile birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

TEKLİFLERİN VERİLMESİ

MADDE -10-)

10.1) Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 27/09/2011 Salı günü saat:09,30’ a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, İstiklal Mahallesi İnönü Caddesi No:11’deki Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler tamamlanmak veya değiştirilmek maksadıyla geri alınamaz.

10.2) Teklifler iadeli taahhütlü olarak ta gönderilebilir.

10.3) Telgraf ile yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

10.4) Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.

MADDE – 11-) Söz konusu ihale 2886 S.D.İ.K.na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içersinde alınmış olmalıdır.

MADDE – 12-) İşbu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, yap-işlet-devret modeli ile inşaatın yaptırılması ve maksimum 20+5 yıl süre ile işletilmesi (intifa hakkı) işinde, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

MADDE – 13-) Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29.maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

7172/1-1