12 Eylül 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28052

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR.

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına kanuni şartları taşıyan profesör ve doçentler alınacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Anadolu Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri’ni taşıyan profesör ve doçent adaylarının dilekçelerine 2 fotoğraf, öğrenim belgesi, onaylı nüfus cüzdanı sureti, askerlik durumlarını gösteren belge, özgeçmişlerini, profesörlerin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adaylarının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14. maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı da ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı-Eskişehir” adresine vermeleri gerekmektedir. Başvurularda, Bölüm/Anabilim Dalı açıkça belirtilecek ve başvurular şahsen yapılacaktır.

Duyurulur.

Profesör (Devamlı Statü):

Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü.

Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı, Matematik Bölümü Topoloji Anabilim Dalı.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı.

Doçent (Devamlı Statü):

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı.

İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı.

7174/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MALİKİ    :              Vedat AKÇAM

ADRESİ :   Bilinmiyor.

İmarın 5429 ada 8 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı hususlar nedeniyle düzenlenen 18.02.2011 gün ve 88/4490 sayılı tespit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi hususunda Belediye Encümeninin 31.03.2011 gün ve 1727 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır.

Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 31.03.2011 gün ve 1727 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

7006/1-1


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER :

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına, doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini,  nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER :

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

NOT :

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

AD.

BAŞVURU KOŞULU

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Profesör

1

1

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yardımcı Doçent

3

3

ABD veya Avrupa ülkelerinden birinde doktora yapmış olmak veya bu ülkelerde en az 2 yıl doktora sonrası araştırmacı (postdoktora) tecrübesine sahip olmak.

7170/1-1


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/67974

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

İl/İlçe

Tekirdağ

Adresi

100. Yıl M. Stadyum Sokak No: 1

Tel-Faks

(0282)258 32 00-2583207/

(0282)2583214

Posta Kodu

 

E-Mail

sgb@tekirdagtarim.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Akbulutlar Dayanıklı Tüketim Malları Telekominasyon Mobilya Otomotiv Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Aydoğdu Mah. Süleyman Sami Bey Sk. No: 240 Merkez/Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

7167/009379

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(2)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

7143/1-1