4 Eylül 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28044

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


BASKISIZ SÜREKLİ FORM İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ İHTİYACI “SİYAH KAUÇUK HAMURU” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:


P&H 1900 AL-2100 BL ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR VE PAGE DRAGLİNE KUYRUK(GÜÇ) KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu SS. Geli. Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 1.515,00 TL ile en çok 111.824,22 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 152,00 TL, en çok 11.183,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, minibüs, kamyonet, kamyon, tır çekici, dorse, römork, tanker, kapalı kasa kamyonet ve kapalı saç kasa kamyonetten oluşan 24 adet araç; açık artırma suretiyle, 14/09/2011 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda anılan günde saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 13/09/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dünya Ticaret Merkezi Bulvarı No: 14 Yeşilköy/İSTANBUL adresindeki Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10,00 TL KDV dahil) İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : İstanbul Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (212) (465 80 20)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6986/1-1


BASKISIZ SÜREKLİ FORM İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Baskısız Sürekli Formların imalatında kullanılacak olan Kağıdı ve kolisi İşletmemizce verilerek, teknik özellikler listelerine göre ticari şartname ve ek şartlar listesi esaslarına göre iç piyasada Baskısız Sürekli Form yaptırılması işi “Açık Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

 

Cinsi

Ebadı

Miktarı

Neye Göre

Alınacağı

Son Teklif

Verme Tarih

Baskısız Sürekli Form

11”x24 cm (2/N)

12.275

Koli

İhale Dokümanı ve

15.09.2011

(Otokopili, Kenar Perforeli)

 

(12.275.000)

Tk.

Ticari Şartname

 

Baskısız Sürekli Form

11”x24 cm (1/N)

4.725

Koli

İhale Dokümanı ve

15.09.2011

(1.Hamur 60 gr/m², Kenar Perforeli)

 

(9.450.000)

Ad.

Ticari Şartname

 

Baskısız Sürekli Form

11”x24 cm (3/N)

2.977

Koli

İhale Dokümanı ve

15.09.2011

(Otokopili, Kenar Perforeli)

 

(2.977.000)

Tk.

Ticari Şartname

 

Baskısız Sürekli Form

11”x24 cm (4/N)

2.000

Koli

İhale Dokümanı ve

15.09.2011

(Otokopili, Kenar Perforeli)

 

(1.000.000)

Tk.

Ticari Şartname

 

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğünde ve Ofisimizin internet sitesinde görebilirler.(www.dmo.gov.tr)

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklif mektupları, son teklif verme günü saat 14.00'e kadar Devlet Malzeme Ofisi Basım İşletmesi Müdürlüğü Ünalan Mah. Ünalan Cad. No: 5/3 Üsküdar/İSTANBUL adresinde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır.

Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu Baskısız Sürekli Formların tamamı için teklifte bulanabilecekleri gibi miktarlar bölünmeksizin her stok için ayrı ayrı kısmi teklifte verebilirler.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay geçerli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, İşletme satın alma konusu fason işçiliği ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

Duyurulur.

6984/1-1


FABRİKAMIZ İHTİYACI “SİYAH KAUÇUK HAMURU” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                     :   2011 / 136514

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad. No:195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası                       :   0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478

c) Faks numarası                            :   0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi(varsa)   :   eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı               :   34.000 kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI

( KAU –TŞ – 014 – C Nolu Teknik Şartnameye Göre )

0,5 mm lik 10.000 kg. / 2 mm lik 8.000 kg. / 4 mm lik 16.000 kg.

b) Teslim Yeri                                :   Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi                               :   Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra;

1.Parti Kasım 2011 ayı 1.Hafta – 17.000 Kg.

2.Parti Ocak 2012 ayı 1.Hafta – 17.000 Kg. olarak teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                            :   22.09.2011- Perşembe – Saat : 14:00

c) İhale Usulü                                 :   Açık İhale Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

İdari şartnamemizin 7.ve8.maddelerinde belirtilmiştir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-Eskişehir adresinde görülebilir ve 50.-TL.( Elli Türk Lirası)karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 50 Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI – YUNUSEMRE ŞB. – TR26 0001 0008 8738 2482 7750 01 – HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – AKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR59 0004 6000 2688 8000 0219 31 no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, 22.09.2011- Perşembe günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

6985/1-1

—— • ——

P&H 1900 AL-2100 BL ELEKTRİKLİ EKSKAVATÖR VE PAGE DRAGLİNE KUYRUK(GÜÇ) KABLOSU SATIN ALINACAKTIR

T.K.İ. Kurumu SS. Geli. Müessesesi Müdürlüğü Yeniköy Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

P&H 1900 AL-2100 BL Elektrikli Ekskavatör ve Page Dragline Kuyruk(Güç) Kablosu alımı satın alınması işi 4734 Sayılı Kanunun 3/g maddesi gereği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :   2011/135665

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Milas-Ören Karayolu 23.Km. P.K:23 Yeniköy-Milas-Muğla

b) Telefon ve faks numarası       :   0252 5580293(3 Hat) / 02525580307

c) Elektronik posta adresi          :   ylisatinalma@yli.gov.tr

2 - İhale konusu mal alımının

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   (Mal alımı), P&H 1900AL-2100BL Elektrikli Ekskavatör ve Page Dragline iş makinelerinde kullanılmak üzere 750 mt Kuyruk(Güç) Kablosu satın alınması işi

b) Teslim Yeri                            :   T.K.İ. Kurumu S.S.GELİ Müessesesi Y.L.İ. Müdürlüğü İşletme Ambarı Yeniköy-Milas

c) Teslim süresi                          :   İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış)   takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   S.S.GELİ Müessesesi Y.L.İ. Toplantı salonu

b) Tarihi ve saati                        :   22/09/2011- saat:14.00

4 - İhale Dökümanları

a - T.K.İ.Kurumu S.S.GELİ Müessesesi Y.L.İ. Müdürlüğü, İhale Şefliği Milas-Ören Karayolu 23.Km. Milas-Muğla Tel:0252 5580293 / 3 Hat

b - T.K.İ. İzmir Gümrük Şefliği Erzene Mah.78. Sok. No:3 Bornova / İZMİR

c - T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Kat:11 Hipodrom / ANKARA adreslerinden bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00(elli) TL karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir.

d - Posta veya kargo yolu ile doküman satın almak isteyenler İşletmemize ait aşağıda belirtilen iban numaralı hesaplara doküman bedeli olan 50 TL’ yi yatırarak açıklama kısmına ihale kayıt numarasını belirtmek suretiyle dekontu İşletme Müdürlüğümüze fakslayarak doküman satın alabilirler.

T. İŞ BANKASI MİLAS ŞB                 : TR33 0006 4000 0013 6200 3330 19

T. ZİRAAT BANKASI MİLAS ŞB     : TR84 0001 0002 0531 5020 9750 02

VAKIFBANK MİLAS ŞUBESİ           : TR54 0001 5001 5800 7281 5293 01

T. HALK BANKASI MİLAS ŞB         : TR70 0001 2009 2610 0013 0000 04

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, 22/09/2011 tarih, saat 14.00’e kadar T.K.İ.Kurumu S.S.GELİ Müessesesi Y.L.İ. Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya kargo ile gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan ve kargo ile gönderilen tekliflerin kargo tarafından İşletmemiz muhaberatına teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için, teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için, teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az tutarda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734-4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

 

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

KESİTİ (mm²)

ANMA GERİLİMİ

(VOLT)

HER TAMBURDA İSTENEN MİKTAR

TOPLAM İSTENEN MİKTAR

3x25+3x6+

3x16/3 E mm²

6-10 kv

250 metre

750 metre

6989/1-1