28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Muğla Üniversitesi Rektörlüğünden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: www.mersin.edu.tr) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi’nin web sayfasında (www.mersin.edu.tr) bulunan “Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (altı) takım olarak hazırlanması; Profesör kadrosu için Personel Dairesi Başkanlığına Şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvanı

Derece

Adet

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

 

 

 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

6109/1-1

—— • ——

Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce Andrea Nedvin Gros Döndü Sağlam adına düzenlenen A657442 sayılı Taşıt Giriş Çıkış Formuna kayden yurda geçici giriş işlemi yapılan Isuzu Troper (Karavan) marka JACUBS522E4463333 şasi nolu taşıt süresi dışında teslim edilmesi nedeniyle Müdürlüğümüzce düzenlenen ve adı geçenin işlem dosyasında mevcut bulunan adresine gönderilen ve 17/3/2010 tarih ve 333 sayılı para cezası kararı tebligat yazımız iade edilmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğünden alınan 7/4/2010 tarih ve 72172 sayılı yazılarında adı geçenin halen ülkemizde bulunduğu bildirilmiş olup, başkaca yurtiçi adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi ve Tebligat Nizamnamesinin 46 ıncı maddesi uyarınca, bu tebligatımızın yayımı tarihinden itibaren mezkur araçla para cezası kararı muhatabına tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

6058/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Şentepe Avcılar Mahallesi, 41380 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 parseller ile 41381 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere duyurulur.

6099/1-1


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 19/7/2011      Karar No: 6329

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI              :   Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ                           :   Keresteciler Sitesi Fatih Caddesi Selvi Sok No: 18  34010 Merter İSTANBUL

- TEBLİGAT ADRESİ          :   Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 17 06510 Söğütözü ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ      :   27/12/2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   IX no.lu Van

- SAHA İŞARETİ                  :   ÇLK/IX/E

- KAPSADIĞI İL                  :   Şırnak

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   30.932 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ÇLK/4912

KARAR:

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin IX no.lu Van Petrol Bölgesinde AR/ÇLK/4912 hak sıra no.lu ÇLK/IX/E işaretli, 30.932 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin talebi Genel Müdürlüğümüzce incelenmiş; 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 4, 51 ve 52 nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

6090/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim, Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret Anonim Şirketinin X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde GYP/X/D işaretli sahada 1 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 5/7/2011 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

6091/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd., Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş. ve Talon Exploration Ltd. Şti. X no.lu Siirt Petrol Bölgesi’nde müştereken sahip bulundukları AR/AME-GYP-TLN/3118 hak sıra numaralı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü araziyle ilgili olarak AME-GYP-TLN/X/A işaretli bir adet müşterek petrol işletme ruhsatı iktisabı için 6/7/2011, 8/7/2011 ve 12/7/2011 tarihlerinde ayrı ayrı tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Petrol Tüzüğü’nün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

6092/1-1

—————

Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu ve arama ruhsatı asli defterinin 3132, 3133’ncü sahifesinde tescil olunan ve aşağıda bölgesi, hak sıra numarası, ruhsat numarası, yüzölçümü belirtilen ve evvelce 1/250.000 ölçekli haritada hudutları tespit edilmiş bulunan arama ruhsat sahaları Petrol Tüzüğü’nün 36/G maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüzde mevcut 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilerek 15/7/2011 tarihinde tadil edilmiştir.

Petrol Kanunu’nun 38/1’inci maddesinin (h) fıkrası mucibince ilan olunur.

1/250.000 ölçekli haritadan 1/25.000 ölçekli haritaya intikal ettirilen petrol arama ruhsatnamelerinin:

 

Bölgesi

Hak Sıra No.su

Ruhsat No.su

İntikalden Sonraki Yüzölçümü (H)

XI

AR/GYP/4886

3132

49.528

XI

AR/GYP/4887

3133

49.720

6089/1-1


İçişleri Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/70979

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Muğla İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Muğla/Merkez

Adresi

Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla

Tel-Faks

0 252 214 07 00 – 0 252 212 66 45

Posta Kodu

48000

E-Mail

genelsekreter@muglaozelidare.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yarbay İnşaat  Nakliyat ve Turizm İşletmecilik Ticaret Limited Şirketi.

 

Adresi

Ayazağa Mahallesi Meydan Sokak Beybi Giz Plz. K:32 D: 394 Şişli/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

937 007 88 56

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

656898

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6118/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/53722

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara İl Özel İdaresi (Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı)

İl/İlçe

Bursa/Yıldırım

Adresi

Turgut Özal Bul. No:1 İskitler –Altındağ/Ankara

Tel-Faks

0224 364 94 57-86/0224 364 94 57

Posta Kodu

6110

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

IBC Çevre Projeleri Danışmanlık Yazılım İnş. Medikal San. Ltd.Şti.

Mehmet Yücesoy

Adresi

Tunahan Mah. Üçşehitler Cad. 20-D Blok No: 14 Etimesgut/Ankara

Tunahan Mah. Üçşehitler Cad. 20-D Blok no: 14 Etimesgut/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

34208074570

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

465 0277 164

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

205346

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6117/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/62651

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Siirt İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Siirt/Merkez

Adresi

Hz. Veysel Karani Cad. Kurtalan Yolu Tugay Karşısı/Siirt

Tel-Faks

0 484 223 23 49 – 0 484 223 23 34

Posta Kodu

56100

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Felemez Turğut (Rengin Mimarlık)

Demiriş Kardeşler Petrol ve Zirai Ürünleri Nak.Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti.

İsmail Demirkılıç (Demiriş Kardeşler Petrol ve Zirai Ürünleri Nak. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti.nin %50 den fazla hissesine sahip ortak)

Adresi

Diyarbakır Cad. Reşit Biçici İş Merkezi Kat: 5    No: 39 Batman

Diyarbakır Cad. Reşit Biçici İş Merkezi Kat:5 No: 39/Batman

Diyarbakır Cad. Reşit Biçici İş Merkezi Kat:5 No: 39/Batman

T.C. Kimlik No.

41360111906

 

31601440278

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8710162272

2870042960

2880078760

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Batman Ticaret Odası

Batman Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

5671

3324

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6116/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71750

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa/Çekirge

Adresi

Hüdavendigar Mah. Dikkaldırım Cad. Nu: 30

Tel-Faks

0224 232 21 50

Posta Kodu

16070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Denizli Bakliyat Temizlik Maddeleri Gıda Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Ş

Mustafa Tanrıverdi

Adresi

Kirişhane Mah. 2242 Sok.Nu: 37 Denizli

Kirişhane Mah. 2242 Sok. Nu: 37 Denizli

T.C. Kimlik No.

 

14194964222

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

292 059 9449

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Denizli Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

28173-05/34283

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71750

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa/Çekirge

Adresi

Hüdavendigar Mah. Dikkaldırım Cad. Nu: 30

Tel-Faks

0224 232 21 50

Posta Kodu

16070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İpek Grup Gıda Tarım Tekstil ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Ş

Kerem Can Kömürcü

Adresi

Ehlibeyt Mah. 5’nci Cad. Nu: 36/9 Balgat/Çankaya/Ankara

Ehlibeyt Mah. 5’nci Cad. Nu: 36/9 Balgat/Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

45511453884

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

479 040 6973

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

18/7150-282265

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/12002

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Sirkeci

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arzu Bulutoğlu

 

Adresi

Kocatepe Mah. 12. Sok. Mega Center Gıda Mrk. C 34 Blok K: 7 Bayrampaşa/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

58183025440

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

190 027 2074

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

602474

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/3/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/34238

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir / Yenişehir

Adresi

Gazciler Cad. 1420 Sok. Nu: 1/3

Tel-Faks

0 232 433 00 76

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Soylu Nakliyat Tekstil Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Ş.

Bayram Soylu

Adresi

Dede Korkut Mah. İlbey Güneş Cad. Nu: 118 Yüreğir/Adana

Dede Korkut Mah. İlbey Güneş Cad. Nu: 118 Yüreğir/Adana

T.C. Kimlik No.

 

17125165200

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

776 012 9763

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Tic.Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

39677/35-36751

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

                6115/4/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/33097

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Malatya Sağlık Hizmetleri Bölge Komutanlığı

İl/İlçe

Malatya

Adresi

Askeri Hastane İçerisinde Konuşlu Yeşiltepe

Tel-Faks

0 422 336 23 29

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nuriye Karaaslan

 

Adresi

Kışla Cad. Şevket Bitlis İşhanı Nu: 18 Kat:5/24 Malatya

 

T.C. Kimlik No.

18629504588

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Malatya Tic.ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Merkez-14760-17016

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

                6115/5/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/36289

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Adana Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Adana/Seyhan

Adresi

Adliye Arkası

Tel-Faks

0 322 352 53 01 – 0 322 359 78 85

Posta Kodu

01330

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Tulay Atay

 

Adresi

Huzurevleri Mah. 77206 Sok.        M. Partal Apt. B. Blok. Zemin Kat. Nu: 5/A Çukurova/Adana

 

T.C. Kimlik No.

39961785244

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

099 047 5341

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Adana Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

60091-08/57146

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/6/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/108844

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

5’inci Komando Alay Komutanlığı

İl/İlçe

Çanakkale/Gökçeada

Adresi

 

Tel-Faks

0 286 887 40 53 – 0 286 887 41 06

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yurdagül Öztürk

 

Adresi

Çınarlı Mah. Fevzi Çakmak Cad.

Nu: 10/B Gökçeada/Çanakkale

 

T.C. Kimlik No.

11239600350

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

715 064 6998

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çanakkale İli Esnaf ve Sanatkarlar Sic. Md.lüğü

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

17/59379

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/7/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/529128

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Ana Bakım Merkez Komutanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Arifiye

Adresi

 

Tel-Faks

0 264 275 16 20 – 0 264 276 86 79

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

N.H.K. Motorlu Araçlar Teks. İnş. Gıda İç ve Dış San. Tic. Ltd. Ş.

 

Adresi

2823 Sok.Nu: 117 B Blok K-3/310 Cafri İş Merkezi 1. San. Sit. Konak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

627 039 3697

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

136998- 149941

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

                6115/8/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/86764

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tersanesi Komutanlığı

İl/İlçe

İstanbul /Pendik

Adresi

Altkaynarca

Tel-Faks

0 216 493 94 94

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Devnet Bilişim Teknolojiler San.ve Tic. Ltd. Ş.

Regaip Mutlu Biçer

Adresi

TÜBİTAK MAM. TEKGEB B Blok Nu: 20 Gebze/Kocaeli

TÜBİTAK MAM. TEKGEB. B Blok Nu:20 Gebze/Kocaeli

T.C. Kimlik No.

 

30550586822

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2940223089

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Gebze Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

7910-12349

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

                6115/9/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/39844

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

4’üncü Komando Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Tunceli

Adresi

 

Tel-Faks

0 428 213 18 02 – 0 428 213 18 56

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Öner-Ka Gıda İnş. Hayv. Tarım  Teks. San.ve Tic. Ltd. Ş.

Yusuf Öner

Adresi

Gazi Mah. 19 Mayıs Cad. Onur Apt. Altı Nu: 26 Ağrı

Gazi Mah. 19. Mayıs Cad. Onur Apt. Altı. Nu: 26 Ağrı

T.C. Kimlik No.

 

14134477966

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

658 048 5210

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ağrı Tic. ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

4767-007673

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

                6115/10/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/130034

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Isparta

Adresi

Eğirdir Yolu Üzeri DSİ Karşısı Isparta

Tel-Faks

0 246 232 46 12

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Beşyıldız Pazarlama İth. İhr. Tic. Ltd.Ş

 

Adresi

Gazi Mutarpaşa Bul. Buhara İş Mrk. B Blok Kat:6 Nu: 94 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

167 029 1655

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

472553

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/11/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/129708

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

1’inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı

İl/İlçe

Sakarya/Arifiye

Adresi

 

Tel-Faks

0 264 275 16 20 – 0 264 276 86 79

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

N.H.K. Motorlu Araçlar Teks. İnş. Gıda İç ve Dış San. Tic. Ltd.Ş.

 

Adresi

2823 Sok. Nu: 117 B Blok K-3/310 Cafri İş Merkezi 1. San. Sit. Konak/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

627 039 3697

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

136998-149941

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/12/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/70927

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Keçiören/Ankara

Adresi

Etlik Eski Garaj Yanı

Tel-Faks

0 312 384 32 50

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Paragon Savunma Sanayi Makine Telemetri Turizm Enerji San. ve Dış Tic. A.Ş

Mustafa Yılmaz

Adresi

Bağdat Cad. Nu: 386 Ostim/Ankara

Bağdat Cad. Nu: 386 Ostim/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

54145682072

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

721 010 3458

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

28/1406-144794

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/13/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/59393

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

İstanbul/Sirkeci

Adresi

Sirkeci

Tel-Faks

0 212 514 00 20

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Timuçin Saraçoğlu

 

Adresi

Tuna Mah. Sakarya Cad. 674 Sok. Nu: 43/A Esenler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

28873975188

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

2887 397 5188

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

693294

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/14/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71750

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa/Çekirge

Adresi

Hüdavendigar Mah. Dikkaldırım Cad. Nu: 30

Tel-Faks

0 224 232 21 50

Posta Kodu

16070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İpek Grup Gıda Tarım Tekstil ve Hayvancılık San.ve Tic. Ltd.Şti.

Kerem Can Kömürcü

Adresi

Ehlibeyt Mah. 5’inci Cad. Nu: 36/9 Balgat/Çankaya/Ankara

Ehlibeyt Mah. 5’inci Cad. Nu: 36/9 Balgat/Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

45511453884

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

479 040 6973

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

18/7150-282265

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/15/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/71750

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Bursa/Çekirge

Adresi

Hüdavendigar Mah. Dikkaldırım Cad. Nu: 30

Tel-Faks

0 224 232 21 50

Posta Kodu

16070

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İpek Grup Gıda Tarım Tekstil ve Hayvancılık San.ve Tic. Ltd.Şti.

Kerem Can Kömürcü

Adresi

Ehlibeyt Mah. 5’inci Cad. Nu: 36/9 Balgat/Çankaya/Ankara

Ehlibeyt Mah. 5’inci Cad. Nu: 36/9 Balgat/Çankaya/Ankara

T.C. Kimlik No.

 

45511453884

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

479 040 6973

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

18/7150-282265

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/16/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/114040

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı

İl/İlçe

Keçiören/Ankara

Adresi

Etlik Eski Garaj Yanı

Tel-Faks

0 312 384 32 50

Posta Kodu

06010

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Yıldıray Birlik

 

Adresi

Şehit Ahmet Sok. Mecidiyeköy İş Mrk. 4/46 Mecidiyeköy/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

19418216620

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

1780023175

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

671685

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/17/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/516391

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

9’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Kars/Sarıkamış

Adresi

Sarıkamış

Tel-Faks

0 442 234 50 54

Posta Kodu

36500

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ömer Tozoğlu

 

Adresi

Çaykara Cad. Çakmaklar Sit. C. Blok 56/6 Erzurum

 

T.C. Kimlik No.

38566278656

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8590152398

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Erzurum Tic.ve San. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

14176-20005

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6115/18/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/560896

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

6’ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı

İl/İlçe

Şırnak/Akçay

Adresi

Akçay

Tel-Faks

0 486 258 20 20

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Beşyıldız Pazarlama İth. İhr. Tic. Ltd.Ş

 

Adresi

Gazi Mutarpaşa Bul. Buhara İş Mrk.   B Blok Kat: 6 Nu: 94 Şehitkamil/Gaziantep

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

167 029 1655

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Tic. Od.

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

472553

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden