28 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28008

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ARSA SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:


TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, ÇANKIRI MAKAS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 3 KALEM S-49 KAYMA YATAĞI’NIN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TEMİNİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN CANLI HAYVAN SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


1 ADET 160 KW. 3 FAZ GİRİŞ, 3 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ESKİŞEHİR VE ILGIN ŞEKER FABRİKALARINA TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJÜ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE  İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Malatya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:


SÖZLÜ TANIKLIKLARLA DTCF ’NİN 75 YILI ’PROJESİNİN, GÖRSEL ARAŞTIRMA, BELGELEME VE SUNUMU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


LAMİNER AKIŞLI KLAS-II GÜVENLİK KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ceyhan Belediye Başkanlığından:


YATIRIMCILARA DAVET

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARSA SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait; İlçemiz Kızılcahamam Kemalpaşa ve İsmetpaşa Mahallelerinde kain aşağıya hukuki nitelikleri ile ihale tarih ve ihale saatleri yazılı-6 - adet arsa Belediyemizce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Artırma usulü ile satılacaktır. İhale şartnamesinin bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden temin edilebileceği ilgililere ilan olunur.

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİNCE SATIŞA SUNULAN ARSALAR

S.

No

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Vasfı

Mahallesi

M2

Fiyatı

İ.Tarihi

İ.Saati

Geç.

Teminat

1

553

5

935

Arsa

Kemalpaşa

75.00.TL

4/8/2011

14.30

2.104.00.TL

2

553

6

936

Arsa

Kemalpaşa

75.00.TL

4/8/2011

14.45

2.106.00.TL

3

579

1

1272

Arsa

Kemalpaşa

75.00.TL

4/8/2011

15.00

2.862.00.TL

4

588

1

585

Arsa

Kemalpaşa

75.00.TL

4/8/2011

15.15

1.317.00.TL

5

589

2

990

Arsa

Kemalpaşa

75.00.TL

4/8/2011

15.30

2.228.00.TL

6

625

3

895

Arsa

İsmetpaşa

65.00.TL

4/8/2011

15.45

1.746.00.TL

6106/1-1

—— • ——

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, ÇANKIRI MAKAS FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 3 KALEM S-49 KAYMA YATAĞI’NIN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TEMİNİ YAPILACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                               :   2011/114090

İdarenin:

a) Adresi                                         :   TCDD İŞLETMESİ 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası         :   0312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi             :   ……..

İhale konusu malın adı ve miktarı   :   TCDD 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı, Çankırı Makas Fabrika Müdürlüğünün ihtiyacı olan 3 kalem S-49 Kayma Yatağı’nın teknik şartnameye göre temini,

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosuna 19/8/2011 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD işletmesi 2. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV - Dahil 100,00-TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

6040/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN CANLI HAYVAN SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli 3.204,36 TL; yatırılması gereken güvence tutarı da 320 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen canlı hayvan cinsi 01 grup eşya; açık artırma suretiyle, Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 4/8/2011 tarihinde saat 10.00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 3/8/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan ve satışı yapan Bursa İşletme Şube Müdürlüğü veya diğer İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı İzmir İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Söz konusu canlı hayvanlar için Bandırma İlçe Tarım Müdürlüğünün herhangi bir hastalık taşımadıkları ve insan kullanımına uygun olduğuna dair yazısı mevcuttur.

5 - Canlı hayvanların 1'nci sınıf Mezbaha veya Kombinada kesimi yapılacağına dair taahhütname alınacaktır."

6 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Bursa Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü (0) (224) (243 43 30)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6132/1-1


1 ADET 160 KW. 3 FAZ GİRİŞ, 3 FAZ ÇIKIŞ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ihtiyacı, 1 adet 160 Kw. 3 faz giriş, 3 faz çıkış kesintisiz güç kaynağı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis'imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (70.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İG ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnameleri ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 3/8/2011 günü, saat 12.00' ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6110/1-1


ESKİŞEHİR VE ILGIN ŞEKER FABRİKALARINA TAM OTOMATİK KESİKLİ TİP KRİSTAL ŞEKER SANTRİFÜJÜ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE  İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt no                             :   2011 / 115234

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   Mithatpaşa Cad. No. 14 06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası       :   Tel.: (0312) 458 55 00 – 458 57 73

                                                       Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01

c) Elektronik posta adresi          :   hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı   :   Eskişehir ve Ilgın Şeker Fabrikaları için 2’şer adet olmak üzere toplam 4 adet Batch Santrifüj.

b) Teslim yeri                             :   Yerli isteklilerde Eskişehir ve Ilgın Şeker Fabrikaları teslimi,  yabancı isteklilerde CPT Ankara teslimi.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat)

b) Son teklif verme (ihale)

     tarihi ve saati                         :   18 Ağustos 2011 Perşembe günü, saat 14:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/ Ankara veya T. Şeker Fabrikaları A.Ş. İstanbul İrtibat Bürosu Kemeraltı Cad. Çullas İş Merkezi No:26 Kat:7 Karaköy Beyoğlu / İstanbul adreslerinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 18/8/2011 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir / Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6093/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Malatya İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Malatya Merkez Hüseyinbey Mahallesi, Tapunun 171 ada, 221 nolu parsel üzerinde yaptırılan Özel İdare İş Merkezinin Çarşı Katlarındaki (31 nolu Z03-A02-102, 34 nolu Z06-104, 35 nolu Z11-107 ve 39 nolu Z16 olan işyerleri hariç) tüm dükkan, mağaza, banka yeri, büfe vb. işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.maddesinin (a) fıkrası gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

2 - Özel İdare İş Merkezinin tahmini bedeli (Satışa ilişkin tüm vergiler hariç) 10.400.000,00.-TL. (OnmilyondörtyüzbinTürkLirası) olup, geçici teminatı 312.000,00.-TL. (Üçyüzonikibin TL.) dir. (Ödemelerin %50'si ve satışla ilgili vergilerin tamamı peşin, geriye kalan % 50.1ik kısmı teminat mektubu karşılığında şartnamede ayrıntısı belirtildiği üzere ihale tarihinden itibaren 90 gün sonrasından başlamak ve üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitte ve her taksit miktarı kadar ayrı ayrı banka teminat mektuplarını İl Özel İdaresine teslim edip satış sözleşmesi yapacaklardır.).

3 - Satış İhalesi İl Encümeni tarafından, (Karakavak mevkii MAŞTİ karşısında bulunan) Malatya İl Özel İdaresi Hizmet Binasındaki İl Encümen Salonunda 9/8/2011 Salı günü saat 11.00'de yapılacaktır.

4 - İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Satışa iştirak edenler şartnamesi ve eklerini görmüş ve münderecatlarını kabul etmiş sayılırlar.

İhaleye iştirak edecekler, 1.000.00,-TL. karşılığında ihale şartnamesi ve eklerini Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya bedelinin ödenmiş olması zorunludur.

5 - İhaleye iştirak edecekler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacağı teklif zarfını yukarda belirtilen ihale günü ve saatine kadar alındı belgesi karşılığında Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Telgraf, faksla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhaleye iştirak edeceklerin hazırlayacakları teklif zarflarından,

A) İç Zarfa konulacak teklif mektubunda, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin, ihaleye konu satışla ilgili teklif edilen fiyatı, rakam ve yazı ile açıkça belirtmesi ve mektubunu ihaleye iştirak eden gerçek yada tüzel kişinin adı soyadı yada unvanı belirtilerek teklif sahibi veya temsile yetkili vekili tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Teklif mektubu bir zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, tüzel kişiyse unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenecek ve/veya imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

B) Dış zarfa ise,

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) 2886 sayılı Kanun ve ihale şartnamesine uygun nitelikte yukarda belirtilen ihale bedelinin %3'ü tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutarın Ziraat Bankasına ihale konusu belirtilerek yatırıldığına banka dekontu. (Geçici teminatın nakit olarak bankaya yatırılmak istenmesi halinde Yazı İşleri Müdürlüğünden bankaya yazılı talimat alınarak yatırılması gerekmektedir.)

c) Gerçek kişiler için, Kanuni İkametgah belgesi ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir beyanı (İrtibat için telefon numarası ile faks numarası varsa elektronik posta adresi), noter tasdikli imza sirküsü ve noter tasdikli üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdan sureti,

d) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2011 yılında alınmış Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter imza sirkü örneklerinin aslı yada noter onaylı suretleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter tasdikli vekaletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

f) Yabancı istekliler için, Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin Kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ile faks numarası varsa elektronik posta adresi,

(Yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temini gereken belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığınca onaylı olması veya "apostille" kaşesi taşıması gerekir.)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve her (ortak için yukarda belirtilen belgeler,

h) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.

Yukarda belirtilen belgeler ve iç zarf bu zarfa konularak zarfın üzerine isteklinin adı soyadı/unvanı açık adresi ve ihale konusu işin adı yazılarak kapatılacaktır.

7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra her ne suretle olursa olsun son müracaat tarihinden önce dahi olsa teklif zarfı içindeki teklif ve belgeler değiştirilemez, eksik evrak tamamlanamaz.

8 - Kendi adına asaleten yada başkası adına vekaleten ancak tek bir başvuru yapılabilir, mükerrer başvuru yapılmış olduğunun anlaşılması halinde ilgilinin tüm teklifleri geçersiz sayılacaktır.

9 - İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderler ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

10 - İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

11 - İhale komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6056/1-1


SÖZLÜ TANIKLIKLARLA DTCF ’NİN 75 YILI ’PROJESİNİN, GÖRSEL ARAŞTIRMA, BELGELEME VE SUNUMU HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünden:

‘Sözlü Tanıklıklarla DTCF’nin 75 Yılı’Projesinin, Görsel Araştırma, Belgeleme ve Sunumu Hizmeti Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici   4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/115893

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası           :   212 60 40 /2201 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                 :   www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   ‘Sözlü Tanıklıklarla DTCF ’nin 75 Yılı ’Projesinin, Görsel Araştırma, Belgeleme ve Sunumu Hizmeti Alımı

b) Teslim edileceği yer                   :   Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi

c) İşin süresi                                   :   İşe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   2/8/2011 Salı Saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir. (Teknik Şartname madde sıra numarasına uyulmalıdır)

4.5.- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

4.5.1- İstekli sinema televizyon vb. ortamlarda yayınlanan film yapımı konusunda en az 3 deneyime sahip olduğunu belgelemelidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 2/8/2011 Salı saat 15:00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6108/1-1

—————

LAMİNER AKIŞLI KLAS-II GÜVENLİK KABİNİ SATIN ALINACAKTIR

Laminer Akışlı Klas-II Güvenlik Kabini Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/116003

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) Telefon ve faks numarası           :   212 60 40 /2205 - 2150478

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi                                 :   www.ankara.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   Laminer Akışlı Klas-II Güvenlik Kabini, 4 adet

b) Teslim edileceği yer                   :   Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü

c) İşin süresi                                   :   İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Dögol Caddesi. 06100 Tandoğan/ANKARA

b) Tarihi ve saati                            :   2/8/2011 Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen ve İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İstekliler kendi adına veya anlaşmalı olduğu firma adına düzenlenmiş T.C. Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca verilen ‘‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’’ veya TSE ‘‘Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinden’’ her hangi birini vermek zorundadırlar.

4.3.2 Üretici firmaya ait ISO 9001 kalite belgesi verilmelidir.

4.4. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları;

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.4.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal doküman, katalog, fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik şartnameye cevaplar ile birebir uyumlu olacaktır.)

4.4.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında teknik şartnameye cevaplar verilecektir.

4.4.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı verilecektir.

4.5.- İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler:

Bu maddeye yer verilmemiştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli isteklilere açık olup yabancı istekliler katılamaz.

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 2/8/2011 saat 14:00’e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6107/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Ceyhan Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile tek parça halinde satışları yapılacaktır.

2 - İhale dosyası ve şartnamesi hergün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz İmar ve Şeh.Md.de görülebilir ve temin edilebilir.

3 - İmar Planında 654 ada 1 nolu parsel Ticaret-Konut Alanı, 654 ada 2 nolu parsel LPG-Akaryakıt ve bakım istasyonu olarak ayrılmıştır.

4 - İhale 10 Ağustos 2011 Çarşamba günü saat 14.00'te Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

5 - Kesin teminat muhammen bedelin % 6'sıdır. İstekliler geçici teminatın ödendi makbuzunu teklif zarfının içerisine koyacaklardır.

6 - İhaleye katılmak isteyenler;

a. Geçici teminat ödendi makbuzunu,

b. Nüfus cüzdan fotokopisini (T.C.Kimlik numaralı), ve yerleşim yeri belgesini,

c. Şirket ise yetki belgesini, imza sirküsünü, ticaret sicil kayıtlarını ve yazışma adresini,

d. Vekil olarak ihaleye girecekler noterden tasdikli vekaletnameyi ve vekalet edenin noterden tasdikli imza sirküsünü ibraz etmek zorundadır.

7 - İstekliler teklif zarflarını ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonuna şahsen veya postayla iletmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden İhale Komisyonumuz sorumlu değildir.

8 - Parsellerin ayrı ayrı satışı yapılmayacaktır.

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLE

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (M²)

CİNSİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT %3

Adana

Ceyhan

Konakoğlu

654

1

1.526,00

Arsa

2.800.000,00 TL

84.000,00 TL

654

2

1.534,00

Arsa

6113/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:

YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN SÜT TESİSİ KİRAYA VERİLECEKTİR

Mülkiyeti Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait aşağıda detayları belirtilen Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü kampüsün de kurulu bulunan süt işleme tesisinin Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün belirleyeceği İhale usulü hükümleri çerçevesinde pazarlık ve/veya açık artırma yöntemiyle kiraya verilecektir.

 

İli

İlçesi

Mah.

Mevkii

Sayfa

No

Ada

No

Parsel No

Cilt

No

Yozgat

Merkez

Mutafoğlu

2. Mıntıka Mahallesi.

Merdivenlikuyu

1405

103

8

15

 

Yukarıdaki tabloda bulunduğu mevkii, sayfa, ada, parsel ve cilt no’su belirtilen mülkiyeti KURUM’a ait Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü kampüsün de 13.000 m2 arsa alanı üzerine kurulu ve yaklaşık 4003 m2, ayrık nizamda tek katlı fabrika binası ile tesiste bulunan ve şartname ekinde listesi yer alan süt ve yan ürünleri işleme makinelerinin 15 (onbeş) yıl süre ile kiraya verilmesini kapsamaktadır.

 

İhalenin yapılacağı yer                   :   Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ceyhun Atıf Kansu Cad.1370. Sok. No. 10 Balgat - ANKARA

İhale Tarihi                                     :   12/8/2011

İhale Saati                                       :   14:00

Son Teklif verme tarih ve Saati      :   12/8/2011 Saat 14.00

İhale dosya bedeli                           :   250,00 TL

Aylık muhammen kira bedeli         :   30.000,00TL

İrtibat Tlf.                                      :   (0312)284 36 70 dahili 552-556

İrtibat Faks                                     :   (0312)286 89 65

 

1 - İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir. Teklifler İhale Komisyonu tarafından  isteklilerin huzurunda açıldıktan sonra, İhale; teklif sahiplerinin katılımıyla pazarlık ve/veya açık arttırma usulü ile sürdürülerek sonuçlandırılacaktır. İhalede uygulanacak pazarlık ve açık arttırma görüşmelerine ilişkin esaslar, görüşmeler öncesinde veya sürecinde İhale Komisyonu tarafından İSTEKLİLER’e bildirilecektir.

2 - İSTEKLİLER 13.000 m² arsa alanı üzerine kurulu ve yaklaşık 4003 m², ayrık nizamda tek katlı fabrika binası için teklif vereceklerdir. Kısmi teklif verilmeyecektir.

3 - İhaleye iştirak edecek istekliler geçici teminat olarak en az 90 takvim günü süreli ve 180.000,00 TL tutarında teminat mektubu veya nakit vermek zorundadır.

4 - İhaleye katılabilmek için İhale Dosyasının satın alınması zorunludur. İhale Dosyası 250,00-TL bedelle Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığından temin edilebilir.

5 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanarak yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinde KURUM’ un belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra KURUM’a intikal edecek teklifler ile posta, kargo vb. kuruluşlar ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - Yabancılar yabancı sermaye mevzuatına göre yatırım yapmalarının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde makul sürede yabancı sermaye mevzuatına göre gerekli izinleri almaları istenir Gerekli izni almayanların teminatları irat kaydedilir.

7 - Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkulu kiraya verip vermemekte, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.

6126/1-1