26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığından:

Borsa Yönetim Kurulu’nun 21/7/2011 tarihli toplantısında, aşağıda belirtilen menkul kıymetlerin Genel Yönetmeliğin 44. Maddesi uyarınca Borsa Kotuna alınmasına karar verilmiştir.

 

Şirketin Unvanı

Kota Alınan Hisse Senetlerinin

Nominal Değeri (TL)

Tertip/Grup

Kot Numarası

Deva Holding A.Ş.

19.929.344,-

C

H-2011/53

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

60.000.000,-

B

H-2011/54

6055/1/1-1

—————

Borsa Yönetim Kurulu’nun 22/6/2011 tarihli toplantısında alınan kararı uyarınca, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin ihraç ettiği 300.000.000 TL nominal değerli 178 gün vadeli, 19/7/2011 vade başlagıç tarihli, 13/1/2012 vade bitiş tarihli ve basit faizi %8,72877; yıllık bileşik faizi %8,92408 olan banka bonoları İMKB Kotasyon Yönetmeliği çerçevesinde 21/7/2011 tarihinden itibaren, Borsamız Tahvil ve Bono Piyasası’nda (kotiçi) “TRQTEBK11215” ISIN koduyla işlem görmeye başlamıştır.

6055/2/1-1


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi : 18/7/2011      Karar No:6328

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Turkish Petroleum International Co. Ltd.

- MERKEZİ                           :   Oak Walk St. Peter Jersey JE3 7EF Channal/ISLANDS UK

- TÜRKİYE’DEKİ ADRESİ :   Söğütözü Caddesi No: 27 Söğütözü, ANKARA

- MÜRACAAT TARİHİ      :   27/12/2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   IX no.lu Van

- SAHA İŞARETİ                  :   TPI/IX/C

- KAPSADIĞI İLİ                 :   Şırnak

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   30.932 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/TPI/4907

KARAR:

Turkish Petroleum International Co. Ltd. Şti.’nin IX no.lu Van Petrol Bölgesi’nde AR/TPI/4907 hak sıra numaralı, TPI/IX/C işaretli ve 30.932 hektarlık saha için petrol arama ruhsatnamesi verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 4,51 ve 52’nci maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

5996/1-1

————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13/7/2011      Karar No: 6324

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :   Çankaya Caddesi No:26/3 Çankaya Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   14/2/2011

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   IV No.lu Çorum

- SAHA İŞARETİ                  :   ATL/IV/A

- KAPSADIĞI İL                  :   Samsun

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.753 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ATL/4951

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Samsun haritasındaki 1,8 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-167 derece 25 dakika doğrultuda ve 5810 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 14.803 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 33.586 metre batıda (c)’ye doğru çizgi,

(c) köşesi 1/250.000 ölçekli Samsun haritasındaki 128 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-171 derece 30 dakika doğrultuda ve 6230 metre uzaklıktadır. (c)’den 14.804 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 33.518 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde, Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince 1/3/2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan muvafakat istenmiş, ancak istenilen muvafakat 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1’nci maddesinde sözü edilen iki ay içerisinde 1/5/2011 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi, ruhsat sahasında 1’inci yıl içerisinde 2000 m. derinliğinde bir arama kuyusu açması, aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla talip şirkete mezkur sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5997/1-1

————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13/7/2011      Karar No:6325

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZ ve

TEBLİGAT  ADRESİ           :   Çankaya  Caddesi No:26/3 Çankaya  Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   9/12/2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   XI No.lu Diyarbakır

- SAHA İŞARETİ                  :   ATL/XI/A

- KAPSADIĞI İL                  :   Diyarbakır, Mardin Şanlıurfa

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49 628 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ATL/4893

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına gore; 1/250.000 ölçekli Diyarbakir haritasındaki 1065 metre yükseltili tepe nirengisinden N-296 derece 22 dakika doğrultuda ve 8 200 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 20 187 metre güneyde (b)’ye doğru cizgi, (b)’den 24 587 metre batıda (c)’ye doğru cizgi, (c) köşesi 1/250.000 ölçekli Diyarbakır haritasındaki 758 metre yükseltili Tepe nirengisinden N: 39 derece 33 dakika doğrultuda ve 8365 metre uzaklıktadır. (c)’den 20 187 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 24 528 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru cizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm,  Doğal Enerji Kaynakları Üretim  Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş  bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereğince 7/1/2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş ve istenilen muvafakat 1/3/2011 tarihinde alınmıştır.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi ve 1’inciyıl içerisinde 1 arama kuyusu açması aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla talep şirkete, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına verilmiştir.

5998/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Nevşehir-Merkez

Adresi

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Nevşehir

Tel-Faks

0 384 228 10 80 – 0 384 228 10 83

Posta Kodu

50300

E-Mail

imid@nevsehir.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Emine Ergen-Kardelen Bayan Kuaför Salonu

 

Adresi

Güzelyurt Mah. Pelikan Sok. Alparslan Apart. 7/16 Nevşehir

 

T.C. Kimlik No.

38851956634

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

50/17400

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6057/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/33541

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Dikmen-Çankaya

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı No: 5

Tel-Faks

(0312) 4800810

Posta Kodu

06450

E-Mail

www.cevresehircilik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

 

1- Azem İnşaat Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Adresi

 

Talatpaşa Bulvarı No: 53 Daire: 5 Alsancak/İZMİR

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

Kemeraltı V. D. No: 1270056437

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

İzmir Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

Tic. Sicil No: Merkez - 84916, Oda Sicil No: 72784.1

Adı/Unvanı

 

2- Nadir İşin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adresi

 

856. sokak No: 7 Kat 3 Daire 301 Konak/İZMİR

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

Kemeraltı V. D. No: 6270062093

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

İzmir Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

Tic. Sicil No:Merkez -86006, Oda Sicil No: 74537.1

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

Not: 07.07.2011 tarih ve 27987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasaklanan, Azad DEMİR'in sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip olduğu şirketler.

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6086/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/5833 ve 2011/4859

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

Ankara/Dikmen-Çankaya

Adresi

Çetin Emeç Bulvarı No: 5

Tel-Faks

(0312) 4800810

Posta Kodu

06450

E-Mail

www.cevresehircilik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

 

Bs İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adresi

 

Yeni Mahalle Güres Caddesi No: 92/ Siirt

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

1870601831

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

Tic. Sicil No:3124, Oda Sicil No:103124

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

Not:29.06.2011tarih ve 27979 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasaklanan, Bedrettin Binbay'ın sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip olduğu şirket

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6087/1-1