26 Temmuz 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28006

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Dicle İşletme Şube Müdürlüğünden:


BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ANKARA TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET OPTİK EMİSYON SPEKTOMETRE CİHAZI VE DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


POSTA TAŞITTIRILMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Van PTT Başmüdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


TERMAL OTEL SATILACAKTIR

Haymana Belediye Başkanlığından:


TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ İSTİSNA KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


KAROTLU VE KIRINTILI JEOTERMAL SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


İHALEYE DAVET

Milli Eğitim Bakanlığından:


EKMEK TOPLAMA (KASALAMA), AMBALAJLAMA, DİLİMLEME HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’NİN % 80 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


EĞİTİM UÇAĞI SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:


DÜZELTME İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Dicle İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 78,77 TL ile en çok 72.280,17 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10 TL, en çok 7.300 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen tekstil, elektronik ve elektrikli eşyalar, hırdavat, gres yağı, araç parçaları, kireç taşı, Qepmep Ayçiçek yağı (Biodizele dönüştürülmek üzere), züccaciye, saat, muh. bisiklet, muh çay, vb. 65 grup eşyanın; açık artırma suretiyle, Dicle İşletme Şube Müdürlüğü Açık Artırma Salonu-Diyarbakır adresindeki ihale salonunda 2/8/2011 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 1/8/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi Diyarbakır Bulvarı No: 4 P.K.: 55 adresindeki Dicle İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Dicle İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Dicle İşletme Şube Müdürlüğü (0) (412) (257 43 78 ve 257 43 79)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

6026/1-1


BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI ANKARA TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET OPTİK EMİSYON SPEKTOMETRE CİHAZI VE DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü ihtiyacı; 1 adet optik emisyon spektometre cihazı ve donanımı ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesi hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla  birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğinin belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 1/8/2011 günü, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreyle geçerli geçici teminat verilecektir.

7 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6044/1-1


POSTA TAŞITTIRILMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Van PTT Başmüdürlüğünden:

Kamu ihale kayıt no   :   2011/113264

a) İdarenin Adı, adresi, telefonu ve faks numarası:

Adres                          :   VAN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ (Cumhuriyet Cad. 13. Sok. No: 8 VAN)

Telefon                       :   0 432 216 93 33

Faks                            :   0 432 214 03 97

b) İhale adı türü ve niteliği:

Van-Erciş arası posta taşıma ihalesi.

c) Van-Muradiye-Erciş PTT işyerlerimiz arasında gidiş dönüşlü olarak posta taşıttırılmak üzere aşağıdaki şartlarda ihaleye çıkılmıştır.

ç) Haftada gidiş-dönüş 6 sefer yapılacaktır.

d) İstenen taşıtın cinsi, sayısı, tonajı, modeli vs. bilgileri:1: İstekliler, bu iş için; 1 adet 3 ton taşıma kapasiteli, Kapalı kasa en az 17m³ hacimli, 10 yaşına kadar araç bulunduracaklardır.

e) Gidiş-Dönüş bir seferde taşınacak toplam posta ağırlığı 3000 Kg. olacaktır.

f) Bu iş için Sözleşme ve Şartname Van PTT Başmüdürlüğü veznesinden 10 TL karşılığı temin edilebilir. Sözleşme ve Şartname satış makbuzu diğer istenen belgelerle birlikte ibra edilecektir.

g) İstekliler, bu iş için teklif edecekleri 1 aylık bedel ile taahhüt süresini kapsayan ay (26) sayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarın (KDV hariç) % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatı 4/8/2011 tarihi saat 9:50’e kadar Van PTT Başmüdürlüğü veznesine yatıracaklardır.

ğ) İhale, 4/8/2011 günü saat 10:00’da VAN PTT Başmüdürlüğünde Açık İhale (Kapalı Teklif) usulü ile yapılacaktır.

h) İhale için teklif mektupları 4/8/2011 tarihinde saat 09.50’de Van PTT Başmüdürlüğüne (2.Kat İdari ve Sosyal İşler Müdürlüğü) verilecektir.

ı)İhale 4/8/2011 tarihinde saat 10.00’da Van PTT Başmüdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır.

i) İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

j) İstenilen araç en fazla 10 yaş ve aşağısı olacaktır.

k) Taşıma işi 30/9/2013 tarihinde (26 ay süreyle) sona erecektir.

l) Yükleniciler münhasıran posta taşıyacaklardır.

m) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre: Yüklenicinin “K1 türü Yetki Belgesi” sahibi ve taşıma işinde kullanılacak aracın K1 yetki belgesine kayıtlı olması gerekir.

n) Yükleniciler,

1) Karayolları Trafik Yönetmenliğinin 98. maddesinde sayılan hususlara uyacaklar,

2) Adına ihale yapılan isteklinin vermiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespiti halinde teminatının İdareye gelir kaydedileceği ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

o) İstekliler bu iş için Sözleşme ve Şartnamenin 5. ve 7. Maddesinde belirtilen belgeleri 4/8 /2011 tarihi saat 9:50’ye kadar Van PTT Başmüdürlüğüne vereceklerdir.

ö) Sabıka Kaydının bulunmadığına dair istenen belgede; isteklinin taksirli suçlardan dolayı sabıka kaydı varsa, buna ait mahkeme kararı istenen evraklara eklenecektir.

p) Araç istekli adına kayıtlı olacak ve araç ruhsatı istenen belgeler arasında bulundurulacaktır. Araç hakkında taahhüt kabul edilmeyeceği,

İlan olunur.

6027/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ve Dinar Bölge Kantarlarında bulunan 11 adet seyyar pancar boşaltma makineleri ile Fabrikamızda bulunan 1 adet sabit pancar boşaltma makinesinin çalıştırılması işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/ 112173

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü - Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası   :   0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                     :   Fabrikamızda bulunan 4 adet , Dinar Bölge kantarlarında bulunan 7 adet seyyar pancar boşaltma makineleri ile Fabrikamızda bulunan 1 adet sabit pancar boşaltma makinesinin işletilmesi.

b) Niteliği ve miktarı              :   Tahmini olarak boşaltılacak pancar miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

 

Dinar

6.800

Tatarlı

14.100

Akgün

10.800

Yeşilhüyük

8.000

Alpaslan

17.100

Fab.Seyyar

310.000

Gümüşsu

5.900

Fab.Sabit

225.000

Irgıllı

13.300

TOPLAM

611.000

 

3 - İhale Konusu Hizmetin Yeri                         :   Burdur Şeker Fabrikası ve Dinar Bölge Kantarları

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer                   :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer       :   Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil)  :   100,00 TL

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                            :   Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                                :   Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                         :   11/8/2011 Perşembe günü

d) İhale (son teklif verme) saati                          :   Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6079/1-1


TERMAL OTEL SATILACAKTIR

Haymana Belediye Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Haymana İlçesi, Medrese Mahallesi, Hamamaltı mevkii içerisinde bulunan aşağıda pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, M2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen Termal Otelin satış ihale işidir.

 

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(ha, m2)

İmar Durumu

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

(TL)

-

46

9

1 ha 2302 m2

Planındadır

3.600.000.00

108.000.00

 

2 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

“Termal Otel” in satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü suretiyle ihale edilecektir.

3 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250.00 (ikiyüzellitürklirası) TL karşılığında Belediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - ÖDEME KOŞULLARI:

Satış bedeli şartnamede belirtildiği şekilde müşteri tarafından % 50’ lik kısmı peşin, kalan % 50’lik kısmı ise en geç 90 (doksan) gün içerisinde kanuni faizi ile birlikte ödenecektir.

5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, muhammen bedel olan 3.600.000.00 (üçmilyonaltıyüzbintürklirasının) TL’nın % 3’ ü olan 108.000.00 (Yüzsekizbintürklirası) TL’ geçici teminat olarak vereceklerdir. Bu bedelin altında geçici teminat veren isteklilerin teklifleri açılmadan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminat Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi, Halk Bankası Haymana İlçe Şubesi İBAN. TR97 0001 2001 3590 0007 0000 02 nolu Belediyemiz hesabına da yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet tahvilleri ile hazine kefaletine haiz tahvil olarak verilebilecektir.

6 - İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

“Termal otelin” satış ihalesi 10/AĞUSTOS/2011 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’te Haymana Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Haymana Belediyesi Encümenince) yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte Haymana Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne ihale saati 14’00’ e kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeler veya telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

Tekliflerin aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanmaları esastır.

A) İÇ ZARF

İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir.

a) Teklif Mektubu,

b) İhaleye iştirak eden özel ve tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir. Ve hiç ihaleye girmemiş sayılır.

B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Bu teklif bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir.

C) DIŞ ZARF

Dış zarfın aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi esastır.

a) Teklif mektubunu içeren İç zarf

b) % 3 geçici teminatı 108.000.00 (Yüzsekizbintürklirasını) TL’nı belediye veznesi veya banka hesabına yatırdığına dair belge

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

d) Kanuni ikametgâh adresi

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 2011 yılında alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi

g) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir

h) Şartname bedeli olan 250.00 TL’nın belediyeye ödendiğine dair makbuz

ı) SGK, Gelir İdaresi ve Haymana Belediyesine borcu olmadığına dair belge. 6111 sayılı Kanun haklarından faydalanılmış ise borç yapılandırılmasına ilişkin ilgili idareden alınmış yazı.

i) Noterden alınmış, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.

D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI

Yukarıda belirtilen belgeler usulüne uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtildiği şekilde bir zarfa konmalıdır

Bu zarfın üzerine isteklinin adı- soyadı ve açık adresi ile teklif konusu işin adı yazılarak kapatılmalıdır.

İç zarfta olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin ıslak imza ile imzalanması mühür veya kaşelenmiş olması gerekmektedir.

İlan olunur.

6000/1-1


TTK MÜESSESELERİ İHTİYACI OLARAK ÇEŞİTLİ CİNS, BOY VE ÇAPLARDA MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIMI İŞİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ İSTİSNA KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İhale Kayıt no                        :   2011/112398

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :   TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası :   Tel : 0.372 252 00 00 ( 70 Hat)

Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi      :   satınalma@taşkömürü gov tr.

2 - İhale konusu malın            :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Kurumumuz Müesseseleri 2011 yılı ihtiyacı maden direği Taşınması işi Çeşitli cins,boy ve çaplarda 11.994 m3

b) Teslim yeri                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Müesseseleri Direk harmanları

c) Teslim tarihi                       :   Yüklenici: TTK tarafından kendisine faks veya PTT yolu ile yapılacak tebligat teslim yerine geçer. Nakliyatın başlangıç tarihi; tebligatın PTT idaresine teslim tarihini takip eden günden itibaren 10.(onuncu)güne karşılık gelen tarih olarak alınacaktır. Direklerin teslim alınmasına veya TTK kömür havzasına gelişi daha önce olsa dahi taşıma süresi bu tarihten başlamak üzere hesaplanır.Taşıma işi 30 Haziran 2012 tarihine kadar bitirilecektir.

3 - İhalenin                             :

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   8/8/2011 Pazartesi saat 15.00

4 – İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4-1 - İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) Bu şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde ,isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler

a) İstekliler, Ulaştırma Bakanlığından alınmış ve firmaya ait, ticari amaçlı taşıma yapabileceğine dair Karayolları taşıma belgesi (K,L,R vb)ni teklifleri ile birlikte sunulacaktır.

b) İstekliler taşıma belgesinde yer alan araçların listesini ve toplam kapasitelerini belirtecek şekilde teklifleri ile birlikte mutlaka sunacaklardır. Maden direği taşıma işi, bu listelerde belirtilen araçların dışında başka araçlarla yapılmayacaktır.

c) İstekliler, Karayolları taşıma belgelerinde belirtilen kapasitelerine uygun şekilde ihaleye teklif vereceklerdir. Taşıma Kapasitesine uygun teklif vermeyen isteklilerin teklifleri geçersiz sayılacaktır.

5 - Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK adresinde görülebilir ve şartnameler 150,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, Direk nakli ihalesi için 8/8/2011, saat 15.00’e kadar, T.T.K. Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No:2 Mithatpaşa 67090 Zonguldak adresine verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden Kurumumuz mesul değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

Teklifler, miktarı,cinsi ve taşınacağı orman işletmesi belirtilen maden direklerin den;

Çam cins maden direği verecek olan Orman işletmeleri için Çam cins teklif birim fiyatı (TL/m3)olarak,

Sert cins maden direği verecek olan Orman İşletmeleri için sert cins teklif birim fiyatı (TL/m3) olarak yükleme ve taşıma bedeli dahil şekilde , verilecektir.

Orman işletmesi bazında kısmi teklif verilebilecek olup, her orman işletmesinden taşınacak maden direklerinin ihalesinin bir isteklinin taahhüdüne bağlanması esastır. Teklifler,Orman işletmeleri bazında ayrı olarak değerlendirilecektir. İstekliler birden fazla orman işletmesine teklif verebileceklerdir. İstekliler taşıma işini yapmak istedikleri Orman işletmesi veya Orman İşletmeleri için teklif verecek olup,”Birim fiyat teklif cetveli”nde yer alan tüm orman işletmelerine teklif verme zorunluluğu yoktur.

İstekliler ihaledeki tekliflerini Karayolları Taşıma belgesindeki “İstiap Haddi”ni dikkate alarak yapacaklardır. İsteklinin taşıma kapasitesine uygun olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3' ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihaleye Konsorsiyum olarak teklif verilemez.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

12.1.1 İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

12.1.2 Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6035/1-1


KAROTLU VE KIRINTILI JEOTERMAL SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu ve Kırıntılı Jeotermal Sondaj Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :   2011/113868

1 - İdarenin

a) Adresi                                     :   MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası       :   0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi          :   mta@mta.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                 :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :   Hizmet Alımı,

                                                       I. BÖLGE:

                                                       1.200 Mt. Balıkesir Merkez Köylüköy’de Jeotermal Sondajı, (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

 

                                                       II. BÖLGE:

                                                       1.250 Mt. İzmir - Aliağa - Güzelhisar’da Jeotermal Sondajı, (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

 

                                                       III. BÖLGE:

                                                       700 Mt. Muğla - Ortaca - Fevziye’de Jeotermal Sondajı, (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

 

                                                       IV. BÖLGE:

                                                       300 Mt. Muğla-Fethiye-Girmeler’de Jeotermal Sondajı, (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

 

                                                       V. BÖLGE:

                                                       600 Mt. Sivas Yıldızeli - Kalın’da Jeotermal Sondajı, (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

                                                       VI. BÖLGE:

                                                       400 Mt. Van - Başkale - Sarıtaş’da Jeotermal Sondajı, (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 4.450 Mt

b) Yapılacağı yer                        :   (a) bendinde belirtilen 6(altı) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                               :   I, II, III, IV, V ve VI ıncı BÖLGELER: Sözleşmenin tebliğ tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde işe başlanacaktır. İlk sondajın fiili olarak dönmesi ile yüklenici işe başlamış kabul edilir. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren I. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, II. Bölge: 120 (yüzyirmi) takvim günü, III. Bölge: 90 (doksan) takvim günü, IV. Bölge: 60 (altmış) takvim günü, V. Bölge: 90 (doksan) takvim günü, VI. Bölge: 60 (altmış) takvim günü,

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve saati                        :   9/8/2011 - 10:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu, Kırıntılı ve Jeotermal Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200, Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6003/1-1


İHALEYE DAVET

Milli Eğitim Bakanlığından:

                                                                                                   İkraz No  :4767-TU

                                                                                                   ID No      :SEP- 1a/21-NCB

1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) (Dünya Bankası), Orta Öğretim Projesi’nin (OÖP) finansmanında kullanılmak üzere kredi almıştır. Söz konusu kredinin bir bölümünün “16 Otelcilik Turizm Meslek Lisesi İçin Endüstriyel Mutfak Ekipmanı Satın Alımı İhalesi” sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür. Bu ilan kapsamındaki ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding) seklinde yapılacaktır.

2. Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı; uygun teklif sahiplerini, aşağıda belirtilen ihale kapsamındaki 2 ayrı LOT içinde bulunan ekipmanların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları (her bir LOT için ayrı ayrı olmak üzere) mühürlü tekliflerini kendisine sunmak üzere davet etmektedir. Söz konusu LOT’lar ve kapsadığı ekipmanlar:

 

LOT 1

Kalem No

Ekipmanın Adı

Adedi

1.

Buhar Konveksiyonlu Fırın (GAZLI – 10 GN 1/1)

16

2.

Çalışma Tezgâhı (Mermer Tablalı – Dolaplı – Ara Raflı)

32

3.

Çalışma Tezgâhı (Mermer Tablalı – Dolaplı – Ara Raflı – Blok Çekmeceli)

16

4.

Çalışma Tezgâhı (Mermer Tablalı – Taban Raflı – Tek Çekmeceli)

16

5.

Davlumbaz (Orta Tip - Filtreli)

16

6.

Derin Dondurucu (Tezgâh Tipi - Tel Raf)

16

7.

Duvar Rafı

32

8.

Elektrikli Izgara (Altı Dolaplı)

16

9.

Elektrikli Kuzine (Altı Dolaplı)

16

10.

Et Kütüğü

16

11.

Eviyeli Tezgâh (Tek Eviyeli  Çift Damlalıklı)

16

12.

Eviyeli Tezgâh (Çift Eviyeli -Çift Damlalıklı)

16

13.

Kuzine 4 Gözlü – Gazlı(Fırını Elektrikli)

48

14.

Mikrodalga Fırın (Çok Fonksiyonlu)

16

15.

Salamander Izgara

16

16.

Buzdolabı (Gastronom Tipi-Çift Kapılı)

16

17.

Bulaşık Yıkama Ünitesi

16

18.

Davlumbaz (Duvar Tip - Filtresiz)

16

19.

Malzeme Dolabı

16

20.

Tabak Dolabı (Duvar Dolabı)

32

21.

Un/Şeker Arabası

16

22.

Ara Tezgâh (Altı Dolaplı)

32

23.

Servis Arabası

16

 

LOT 2

Kalem No

Ekipmanın  Adı

Adedi

1.

Ana Yemek Bıçağı (Büyük Boy Bıçak)

576

2.

Ana Yemek Çatalı (Büyük Boy Çatal)

576

3.

Ana Yemek Kaşığı (Büyük Boy Kaşık)

576

4.

Ordövr Bıçağı (Orta Boy Bıçak)

576

5.

Ordövr Çatalı (Orta Boy Çatal)

576

6.

Tatlı Bıçağı (Küçük Boy Bıçak)

576

7.

Tatlı Çatalı (Küçük Boy Çatal)

576

8.

Tatlı Kaşığı (Küçük Boy Kaşık)

576

9.

Servis Kaşığı

32

10.

Parizyen Kaşığı

32

11.

Pasta Bıçağı

96

12.

Pasta Spatulası

96

13.

Pasta Maşası

96

14.

Makarna – Salata Maşası

96

15.

Et Doğrama Bıçağı

240

16.

Sebze Doğrama Bıçağı

240

17.

Et Döveceği

32

18.

Kevgir

80

19.

Makarna Süzgeci

80

20.

Elek

32

21.

Çırpma Teli (Küçük Boy)

96

22.

Çırpma Teli (Büyük Boy)

96

23.

Havan Ve Tokmağı

32

24.

Ölçü Kabı

32

25.

Merdane (Küçük Boy)

96

26.

Merdane (Büyük Boy)

96

27.

Rende

80

28.

Cezve Seti

16

29.

Karabiber Değirmeni

16

30.

Doğrama Tahtası Seti (6 Renk)

16

31.

Basınçlı Tencere

32

32.

Bıçak Steril Makinesi (20 Bıçak Kapasiteli)

16

33.

Çelik Kâse

480

34.

Çelik Tava (1)

48

35.

Çelik Tava (2)

48

36.

Çelik Tava (3)

48

37.

Çelik Tava (4)

48

38.

Çelik Tava (5)

48

39.

Çelik Tencere (Kapaklı) (1)

80

40.

Çelik Tencere (Kapaklı) (2)

80

41.

Çelik Tencere (Kapaklı) (3)

80

42.

Dilimleme Makinesi (Sebze, Salam, Kaşar, Pastırma)

16

43.

El Blendırı (Sanayi Tipi – Küçük Boy)

16

44.

Et Termometresi

16

45.

Gastronom Küveti (2/1 – Kapaklı)

96

46.

Gastronom Küveti (1/1 – Kapaklı)

96

47.

Gastronom Küveti (1/2 – Kapaklı)

96

48.

Hassas Terazi

16

49.

Kaçarola (Küçük Boy)

96

50.

Kaçarola (Büyük Boy)

96

51.

Karıştırma Kabı (Mayonez Tenceresi)

80

52.

Karnıyarık Tenceresi (Kapaklı)

32

53.

Kek Kalıbı

96

54.

Krem Karamel Kalıbı

320

55.

Krema Sıkma Torbası (Orta Boy)

80

56.

Krep Tavası

32

57.

Mikser ( Sanayi Tipi Masa Mikseri)

16

58.

Porselen Düz Tabak (1)

768

59.

Porselen Düz Tabak (2)

768

60.

Porselen Düz Tabak (3)

768

61.

Porselen Peçetelik

96

62.

Porselen Kürdanlık

96

63.

Porselen Tuzluk

96

64.

Porselen Biberlik

96

65.

Porselen Çorba Servis Kabı

64

66.

Porselen Kayık Tabak (1)

192

67.

Porselen Kayık Tabak (2)

192

68.

Porselen Kayık Tabak (3)

192

69.

Porselen Salata Kâsesi

96

70.

Püre Makinesi

16

71.

Sebze Doğrama Makinesi (Setüstü)

16

72.

Servis Tepsisi (Dikdörtgen – Orta Boy)

96

73.

Servis Tepsisi (Dikdörtgen – Büyük Boy)

96

74.

Servis Tepsisi (Yuvarlak – Küçük Boy)

96

75.

Servis Tepsisi (Yuvarlak – Büyük Boy)

96

76.

Süzgeçli Tencere (Buhar Tenceresi)

16

77.

Tart Kalıbı

48

78.

Tartalet Kalıbı

160

79.

Teflon Tava (Küçük Boy)

80

80.

Teflon Tava (Orta Boy)

80

81.

Teflon Tava (Büyük Boy)

80

82.

Termosifon

16

83.

Tulumba Tatlısı Kalıbı (Küçük Boy)

16

84.

Yumurta Çırpma Tenceresi (Küçük Boy)

32

85.

Hamur Açma Makinesi

16

86.

Yumurta Sahanı

64

 

3. Teklif sahipleri ihale kapsamındaki 2 ayrı LOT’un herhangi birine veya ikisine birden (her bir LOT için ayrı ayrı teklif verilecektir) teklif verebilir. Teklif sahiplerinin, teklif verecekleri LOT (veya LOT’lar) içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler o LOT içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecektir ve ihale, her bir LOT için, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan tüm kalemleri değerlendirilmiş en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir. Hiçbir Teklif Sahibinin, o LOT içindeki tüm kalemler için geçerli teklifi olmaması durumunda ise, Alıcı o LOT için kalem bazlı değerlendirme ve sözleşmeler yapma hakkına sahiptir.

4. Yeterlilik Gerekleri:

LOT 1 ve LOT 2  için;

i. Teklif Sahibi benzer materyallerin tedariki veya benzer hizmetlerin ifasında en az üç (3) yıl deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları ve önceki işleri ile tevsik edecektir.

ii. Teklif sahibinin son üç yıllık (2008-2009-2010) ortalama cirosunun teklif fiyatından az olmaması gerekmektedir. [Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya Vergi Dairesi onaylı olacaktır ve yabancı para birimi cinsinden verilen ciro belgelerinde hesaplamalar yapılırken ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası Döviz Alış kurundan Türk Lirası (TL) para birimi cinsine çevrilecektir.]

iii. Teklif sahibi Kamu İhale Kurumu'nun ve Dünya Bankası'nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.

iv. Teklif Sahibi, son üç yıl (2008-2009-2010) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya hakemlik ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibi aleyhine kesinleşmiş kararlar, yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.

v. Teklif sahibinin, son üç (3) yıl içinde (2008-2009-2010) benzer materyallerin tedariki ile ilgilli başarıyla tamamladığı sözleşme yada sözleşmelerin toplam tutarının, en az teklif fiyatına eşdeğer miktarda olduğunu göstermesi gerekmektedir.

vi. Teklif edilen indirimler ve alternatifli teklifler, teklif değerlendirmelerinde dikkate alınmayacaktır.

vii. Ortak girisim olarak teklif kabul edilmiyecektir.

5. Teklif ile birlikte sunulacak diğer evraklar:

i. Teklif yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi,

ii. Teklif Formunu imzalayanın Yetki Belgesi ile İmza ve Paraf Sirküleri,

iii. Teklif sahibinin, son üç (3) yıldır müşterisi olan belli başlı kamu/özel kurum ve kişilerin isim ve adresleri,

iv. İhtiyaç listesi ve teslim süresi,

v. Teklif edilen malzeme ve ekipmanın teknik şartnamede istenilen özelliklerle karşılaştırılmalı tablosu,

vi. Teknik Şartnamede istenilen diğer belgeler,

6. Herhangi bir firmanın birden fazla LOT için “aynı anda” en iyi teklifi vermiş olması durumunda, en iyi teklifi verdiği LOT’ların tümünde birden sözleşme imzalayabilmesi için; teklif sahibinin her bir LOT için gerekli olan yeterliliklerin ( Yeterlilik Gerekleri ii, v ) “TOPLAMINI” sağlaması gerekmektedir. Aksi durumunda İdare firma ile toplamda en uygun satınalma miktarını sağlayacak şekilde uygun bulduğu tek bir LOT için sözleşme imzalayacaktır.

7. İlgilenen uygun teklif sahipleri, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi edinebilirler ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

Milli Eğitim Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

Beşevler Kampusü C Blok 1. Kat Oda No: 213  06500 Beşevler/Ankara

Tel          : +90 (312) 212 0349 - 212 3870 / 1093-1124

Faks        : +90 (312) 212 5058 - 212 9304

E-posta   : sep-procurement@meb.gov.tr

Web        : http://projeler.meb.gov.tr

8. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlığının T.C. Merkez Bankası, Ankara Şubesindeki 350121008-6 (IBAN Kod: TR10 0000 1001 0000 0350 1210 08) numaralı hesabına banka transferi yoluyla veya Saymanlık veznesine (Tunus Caddesi No: 33 Kızılay, ANKARA) yatırarak satın alabilirler. Bu ücret hiçbir surette geri ödenmez.

9. Teklifler en geç 25 Ağustos 2011 tarihinde saat 14:00’e kadar teklif bedelinin en az %2’si tutarındaki geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Geç teklifler ret edilecek ve açılmadan teklif sahibine geri verilecektir.

10. Teklifler 25 Ağustos 2011 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampusü C Blok Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı 06500 Beşevler/Ankara adresinde saat 14:00’te katılmak isteyen teklif sahibi firmaların temsilcileri huzurunda açılacaktır.

6045/1-1

—— • ——

EKMEK TOPLAMA (KASALAMA), AMBALAJLAMA, DİLİMLEME HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Ekmek Toplama(Kasalama), Ambalajlama, Dilimleme hizmet alımı işi kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. İhale 8/8/2011 Pazartesi günü saat 14.00’de Fabrikamız Genel Müdürlük binası Toplantı salonunda yapılacaktır.

3. İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4. Nihai teklifler en geç 8/8/2011 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy/ANKARA

Tel : 397 33 65 – 66  Faks : 397 33 71 – 74

6042/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) Genel Müdürlüğünden:

Mülkiyeti, müstakilen kuruluşumuza ait aşağıda İli, İlçesi, Köyü-Mevkii ve Parsel Numarası ile muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 36. Maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü (arttırma) ile mülkiyet satışı yapılacaktır.

 

İli

İlçesi

Köyü Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Tahmini Bedel  (TL)

Geçici Teminat

Malatya

Yeşilyurt

İkizce - Gezer

113

19

209.280 m2

(İkiyüzdokuzbinikiyüzseksen)

16.000.000.

(Onaltımilyon)

Tahmini Bedelin %3

 

1 - İhale TEMSAN Genel Müdürlüğü’nün Bağdat Caddesi Ostim Yolu Üzeri Macunköy/ Yenimahalle/ANKARA adresinde (Tel: 0 312 397 55 75) bulunan hizmet binasının zemin katında bulunan toplantı salonunda, ihale komisyonunca yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi kuruluşumuz İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı – Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 100,00 TL mukabili temin edilebilecektir.

3 - İhale için verilen teklif mektuplarının, verildikten sonra geri alınması söz konusu değildir.

4 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

5- Teklif mektuplarının en geç ihale günü olan 8 Ağustos 2011, saat 14.00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan TEMSAN Genel Müdürlüğü Genel Evrak servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - İstekliler, satış şartnamesinde belirtilen hususlarla, taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderler, tapu harçları, alım satım giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

8 - İhale komisyonu, gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İhale Onay Makamı’nın onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İhale Onay Makamı’nın, ihaleyi fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

9 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

6002/1-1


DÜZELTME İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:

İNŞAAT KARŞILIĞI VERİLECEK TAŞINMAZLAR ( LİSTE NO:1 )

S.N.

İli

İlçesi

Mah./Köy

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

(M2)

Hazine

Hissesi

İnşaat Karşılığı

Verilecek

Hazine

Payı (M2)

İmar

Durumu

Taşınmazların

Toplam Tahmini

Bedeli (TL)

Geçiçi Teminat

Tutarı (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4185

5

Arsa

1.327,94

Tam

 1.327,94

Konut Alanı

8.544.245,50

1.281.636,82

23/8/2011

10.30

2

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4173

3

Arsa

1.355,08

Tam

 1.355,08

Konut Alanı

3

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4173

4

Arsa

1.355,33

Tam

 1.355,33

Konut Alanı

4

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4174

5

Arsa

1.133,78

Tam

 1.133,78

Konut Alanı

5

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4174

6

Arsa

1.321,86

Tam

 1.321,86

Konut Alanı

6

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4174

7

Arsa

1.321,64

Tam

 1.321,64

Konut Alanı

7

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4175

1

Arsa

1.434,75

Tam

 1.434,75

Konut Alanı

8

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4175

3

Arsa

1.315,09

Tam

 1.315,09

Konut Alanı

9

ŞANLIURFA

MERKEZ

Karaköprü

4178

4

Arsa

1.139,98

Tam

 1.139,98

Konut Alanı

TOPLAM:

11.705,45

 

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAATIN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR (LİSTE NO: 2)

Sıra

No

İli

İlçesi

Mahallesi/Köyü

Ada

Parsel

Vasfı

Yüzölçümü

M2

Sınıfı

Yapılacak İnşaat

Türü

Uygulanacak

Proje

İnşaat

Alanı (M2)

1

ŞANLIURFA

MERKEZ

YENİCE

4134

1

ARSA

20.202,22

IV-A

24 DERSLİK +SPOR SALONU END. LİSESİ+ 2 ADET ÇOK AMAÇLI ATÖLYE

MEB.RA+MEB. 2004.64+10487RR

8.410,00

2

ŞANLIURFA

HARRAN

HARRAN

 

618

TARLA

72.313,61

III-B

200 KİŞİLİK KIZ PANSİYONU

ÖZEL

2.750,00

 

AÇIKLAMALAR:

1 - 2 nolu listede özellikleri belirtilen Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerine yine Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan projeye göre inşaat yaptırılmasına karşılık, 1 nolu listede tüm özellikleri belirtilen Hazineye ait 9 adette toplam 11.705,45m2 yüzölçümlü, toplam 8.544.245,50 TL tahmini bedelli üzerinden taşınmazların, yükleniciye verilmek üzere nakit teklif alınması şartıyla, 2886 sayılı D.İ.K.’nın 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.

2 - Geçici teminat bedeli: 1.281.636,82-’dir.

3 - İhaleye katılabilmek için;

a) Geçici teminat bedelini; (Tedavüldeki Türk parası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) yatırmış olmak,

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

c) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - Yükleniciye devri öngörülen taşınmazların toplam bedeli üzerinden artırım şeklinde teklifler alınacak olup, artırımlar sonucundan takdir edilen toplam bedel arasında meydana gelecek fark peşin olarak Hazineye ödenecektir.

6 - İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında kesin teminat alınacaktır.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

8 - 2863 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş sertifika ödeme aracı olarak kabul edilmeyecektir.

9 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

10 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

11 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir.

İlan olunur.

19/7/2011 tarihli ve 27999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımız yukarıdaki şekilde düzeltilmiştir.

5575/3/1-1


BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.’NİN % 80 ORANINDAKİ HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

 

Hisseleri Satışa

Sunulan Şirket

Şirket Sermayesi

(TL)

Satışa Sunulan

Hisse Oranı (%)

Satışa Sunulan Hisse

Miktarı (Adet)

Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları)

Son Teklif

Verme Tarihi

Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.

700.000.000

(Yediyüz Milyon)

80

(Yüzde Seksen)

560.000

(Beşyüzaltmışbin)

30.000.000

(Otuz Milyon)

31/10/2011

 

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (“İdare”), Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nde (“Şirket”) bulunan % 80 (Yüzde Seksen) oranındaki hissesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri ile 02.07.2009 tarih ve 2009/43 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde, “Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

2 - İhaleye, yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler sadece Ortak Girişim Grubu içinde yer alabilirler. Ortak Girişim Grubunun tamamı gerçek kişilerden oluşamaz.

3 - İhaleye katılabilmek için Gizlilik Sözleşmesi imzalanması, Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin satın alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubu’nun her bir üyesinin Gizlilik Sözleşmesi’ni ayrı ayrı imzalaması ve İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

4 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahipleri’nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

5 - Teklif Sahipleri’nden ihaleye katılabilmek için 30.000.000 (Otuz Milyon) ABD Doları Geçici Teminat alınacaktır.

6 - Gizlilik Sözleşmesi, İdare’nin aşağıdaki adresinden 26/07/2011 tarihinden itibaren alınabilecektir. Gizlilik Sözleşmesi, Katılımcı veya yetkili temsilcileri tarafından imzalanarak imza sirkülerleri ile birlikte İdare’ye teslim edilecektir. Bilahare, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 20.000 (Yirmi Bin) ABD Doları’nın İdare’nin;

6.1. Ödemenin ABD Doları cinsinden yapılması halinde;

a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/ ANKARA nezdindeki TR91 0001 0000 0138 7773 4350 05 no.lu veya,

b) Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR47 0001 5001 5804 8000 4174 74 no.lu veya,

c) Halkbank A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR69 0001 2009 4520 0053 0000 24 no.lu,

Özelleştirme Gelirleri Döviz Hesabına,

6.2. Ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılması halinde ise, ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığının İdare’nin;

a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/ ANKARA nezdindeki TR86 0001 0000 0138 7756 6150 04 no.lu veya,

b) Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu veya,

c) Halkbank A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdindeki TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu,

Özelleştirme Gelirleri Hesabına yatırılmasını müteakip, bedelin yatırıldığına dair üstünde “Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini gösterir şekilde ihaleye katılacak olan tüzel kişinin veya Ortak Girişim Grubu’nun isminin de açıkça belirtildiği dekont aslı İdare’ye ibraz ve teslim edilerek, “Alındı Belgesi” karşılığında, İhale Şartnamesi işbu İhale İlanı tarihi itibariyle, Tanıtım Dokümanı ise, 08/08/2011 tarihinden itibaren İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi almak için ödenmiş olan bedel, her ne surette olursa olsun iade edilmez.

7 - İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almış Katılımcı’lardan talep edenlere, teklif verme tarihi öncesinde Tanıtım Dokümanı’nda yer alan bilgiler de dahil olmak üzere, Şirket’in mevcut durumunun tespitini yapmak üzere, İdare’nin belirleyeceği tarihten itibaren, elektronik ortamda sunulacak olan Veri Sitesi’ne erişim, Veri Sitesi’ne aktarılamayan bilgi ve belgeleri kapsayacak olan Bilgi Odası’nı ziyaret etme, Şirket temsilcileri ile toplantılar yapma, Yönetici Sunumlarına katılma ve Şirket Ziyaretlerinde bulunma imkanı sağlanabilecektir. (“Detaylı İnceleme Süreci”)

8 - Detaylı İnceleme Süreci’ne katılmak isteyen Katılımcı’ların 15.000 (Onbeş Bin) ABD Dolarını veya ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılması halinde ödemenin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak karşılığını, işbu İhale İlanının 6 ncı maddesinde belirtilen banka hesap numaralarından birine nakden yatırarak, söz konusu miktarın yatırıldığını gösteren dekontu da eklemek suretiyle, Detaylı İnceleme Süreci’ne katılacak temsilci/temsilcilerinin tam listesi ile birlikte İdare’ye yazılı olarak başvurmaları zorunludur. Detaylı İnceleme Süreci için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.

9 - Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en geç 31/10/2011 tarihi saat 18:00’e kadar üzerinde “BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İhale işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar erteleme hakkını saklı tutar.

11 - Hisselerin yurt dışında yerleşik taraflara satışı; yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata tâbidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan temin edilebilir.

12 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, 06600 Kurtuluş / ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 430 01 94 Faks: (312) 435 29 93

e-posta: info@oib.gov.tr

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr

6088/1-1


EĞİTİM UÇAĞI SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:

1. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan 2 adet çift motorlu ve 2 adet tek motorlu eğitim uçağı alımı 04 Ağustos 2011 Perşembe günü saat: 14.00’da kapalı teklif alma usulüyle satın alınacaktır.

2. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA adresindeki Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3. İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden temin edebilirler.

4. THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi Kamu İhale Yasasına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine vermekte serbesttir.

Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı                  (0 312) 310 48 40 / 266-276

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi     (0 312) 222 48 40 / 205

6046/1-1

—— • ——

DÜZELTME İLANI

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

TAŞINMAZLARIN TOPLAM TAHMİNİ BEDELİ (TL)

YANLIŞ OLAN

% 10 TEMİNAT TUTARI (TL)

DOĞRU OLAN %15 TEMİNAT TUTARI (TL)

23/8/2011

08:30

6.726.220,00

672.622,00

1.008.933,00

23/8/2011

09:30

5.768.938,00

576.893,80

865.340,70

23/8/2011

11:30

7.526.645,50

752.664,55

1.128.996,82

 

AÇIKLAMA: 19/7/2011 tarihli ve 27999 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yukarıda hizalarında gösterilen gün ve saatte yapılacak olan 3 ayrı Arsa Karşılığı İnşaat ihalesi ilan metinlerinde mevzuat gereği %15 hesaplanması gereken geçici teminat tutarı sehven %10 olarak hesaplanmıştır. Doğru olan geçici teminat oranı %15 olup bu nedenle işbu düzeltme yapılmıştır.

İlan olunur.

5575/1-1