23 Temmuz 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28003

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden:

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Tebligat Çıkaran Mercinin Adı                          :   Cilvegözü Gümrük Müdürlüğü

Tebliğ Olunacak şahsın Adı-Soyadı ve Adresi   :   Çetin BOLATOĞLU

                                                                               (T.C. No: 30040691586)

Cilvegözü Gümrük Müdürlüğünce 21/7/2009 tarihinde 09310400T8791 tescil kaydı ile Taşıt Takip Programından yurda girişi yapılan yukarıda adı soyadı ve T.C. Kimlik Numarası belirtilen şahsın adına kayıtlı, 567RPF75 plakalı aracın yurtta kalma süresini aşarak yurt dışı edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238. Maddesi gereğince tanzim edilen 6/6/2011 tarihi, 11CK310400367 sayılı ÖTV Para Cezası Kararı, 7/7/2011 tarihli, 482 sayılı KDV Para Cezası Kararı ve 7/7/2011 tarihli, 483 sayılı Gümrük Vergisi Para Cezası Kararı düzenlenmiştir.7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince yayım tarihini takip eden 15 (onbeş) gün sonunda iş bu tebligatın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

5938/1-1

—— • ——

Antalya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün 23/11/2007 günlü, 2007550 sayılı yazılarına istinaden, Ramazan MAKHARADZE isimli şahıs adına kayıtlı olarak 31/10/1999 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden F523521 No'lu taşıt giriş-çıkış formuna kayden işlemi yapılarak yurda geçici girişi yapılan 1986 model, 0307KL plakalı, Fiat Uno marka araç, 26/11/2007 günlü, 2007/22 sayılı teslim tesellüm tutanağı ile geçici olarak teslim alınarak halen Müdürlüğümüz denetiminde altında bulunan Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğüne ait sundurmada muhafaza edilmektedir.

Söz konusu Ramazan MAKHARADZE isimli şahısın, Müdürlüğümüzde yurtiçi ve yurtdışı adreslerinin mevcut olmamsı ve tespit edilememesi nedeniyle tebligat çıkartılamamıştır.

Aracın süresi içerisinde yurt dışı edilmemesi nedeniyle, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: l)'nin 19/1. maddesine istinaden, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi gereğince 12/7/2011 günlü, 2011/261 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, ceza kararı tutan toplamı 1,469.20-TL'nin dörtte biri miktarı olan 367.30-TL tutarındaki ceza uygulanması gerektiği, ancak yine aynı maddenin 2. fıkrası gereğince verilen cezalar 241. maddenin 6. fıkrasında belirtilen miktardan az olamaz denildiğinden, 65X8=520.00-TL para cezasının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmesi, ayrıca 1986 model, 0307KL plakalı, Fiat Uno marka aracın, Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslim alınarak yurtdışı edilmesi, aksi takdirde gümrüğe terk edilmiş sayılacağı ve tasfiye hükümlerinin uygulanacağı, yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

5939/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK).

VAKFEDENLER : Ströer Akademi Reklam Pazarlama Ltd. Şti., Medya Pano Reklamcılık Ticaret A.Ş., Fokus Medya ve Turizm San. ve Tic A.Ş., Marmara Medya Reklamcılık Ticaret Sanayi A.Ş., Tangram Reklamcılık A.Ş., Murat İLBAK, İrfan KARAKAŞ, Aslan EMRE, Eyüp BATAL.

VAKFIN İKAMETGAHI: İstanbul

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: : Beyoğlu 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/5/2011 tarih ve E: 2011/56, K: 2011/146 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Beşiktaş 19. Noterliğince düzenlenen 31/1/2001 tarih, 03013 yevmiye nolu vakıf senedi ve aynı noterlikçe düzenlenen 18/3/2011 tarih, 6687 ile 21/4/2011 tarih, 9517 yevmiye nolu tadil senetleri.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içersinde açıkhava reklam sektörünü geliştirmek, yaygınlaştırmak ve sektörün sorunlarını çözmek için araştırmalar ve çalışmalar yapmaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI: 60.000,-TL nakit

VAKFIN ORGANLARI: Kurucular Kurulu, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5977/1-1


İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/24891

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ahmetli Kaymakamlığı

İl/İlçe

Manisa/Ahmetli

Adresi

Barbaros Mah. General Gökçen Cad. İlçe Hükümet Konağı Kat: 2 Ahmetli/Manisa

Tel-Faks

0 236 768 25 00-0 236 768 34 26

Posta Kodu

45450

E-Mail

ahmetli@icisleri.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Arsallar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kemal Yasin Arsal

Adresi

138. Sok. No: 8 Buca/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

080 003 6455

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

1 102798

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6006/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/55739

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Savunma Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Hava Lojistik Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara

Adresi

Hava Lojistik Komutanlığı Kaynak Yönetim ve Kontrat Daire Başkanlığı Etimesgut/Ankara

Tel-Faks

312-2986786-2491062

Posta Kodu

06790

E-Mail

rkartav@hvkk.mil.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

MECANEX USA INC.

Ruag Aerospace

Adresi

119 White Oak Drive Berlin CT 06037 ABD

P.O. Box 301 CH-6032 Emmen-SWITZERLAND

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

6012/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/563866

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

Ankara/Altındağ

Adresi

Kızılay Sok. No: 4 Sıhhıye

Tel-Faks

(312)3061769/3101396

Posta Kodu

06100

E-Mail

satinalma@tyih.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Nabız Tıp Medikal Gereçleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ramazan Hakan Karadeniz

Adresi

Birlik Mah. 457. Sokak No: 5/B Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

 

38599752772

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Seğmenler V.D./627 006 0899

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 133388,

Oda Sicil No: 59/2300

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

6007/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/52171

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

İl/İlçe

İstanbul/Fatih

Adresi

Peykhane Cad. No: 10 Çemberlitaş

Tel-Faks

(0212)-4530814/6383018

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4.A- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.A- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Erdem Ecza Deposu Ticaret Anonim Şirketi

 

Adresi

Şerifali Mah. Türker Cad. Beyit Sok. No: 41 Y.Dudullu Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Sarıgazi V.D./345 024 2114

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 735405

 

4.B- İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5.B- Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

DENGE Ecza Deposu Sağlık Medikal Ürünleri İnşaat ve Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi

 

Adresi

Oruç Reis Mah. Giykoop 13. Sokak B140 No: 8-10 Esenler/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Atışalanı V.D./291 073 7728

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 582107

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

6008/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/558749

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Amasya Suluova Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Amasya/Suluova

Adresi

Hürriyet Mah. Hastane Cad. No: 16

Tel-Faks

(0358)-4178000/4171843

Posta Kodu

05500

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Aysan Petrol Gıda Tarım Ürünleri Hayvancılık İnşaat Kuyumculuk Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Cafer Vanlı

Adresi

Bireylül Mah. İstiklal Cad. No: 541 Suluova/Amasya

 

T.C. Kimlik No.

 

24073188182

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Suluova V.D./1230168212

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 936,

Oda Sicil No: 615

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

6009/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/36896

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İl/İlçe

İstanbul/K.Çekmece

Adresi

Turgut Özal Cad. No: 1 Halkalı

Tel-Faks

(212)4041690-92/4955955

Posta Kodu

34720

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

ÇAĞ Medikal Tıbbi Malzemeler İnşaat İthalat İhracat Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mehmet Çağlar Doksanoğlu

Adresi

İnönü Cad. Işık Apt: No: 30 D: 5 Taksim-Beyoğlu/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

40691039248

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Galata V.D./216 044 9317

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 520314

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

6010/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2009/155600

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

İl/İlçe

Kayseri/Melikgazi

Adresi

Talas Yolu 5. Km. Melikgazi/Kayseri

Tel-Faks

0 352 437 49 19

Posta Kodu

38039

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Par Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti.

Türker Horoz - İlker Horoz

Adresi

Cumhuriyet Mah. Vatan Cad. N:20/B Kat 5-6 Kayseri

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Erciyes V.D. 7210302738

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Kayseri Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

32407

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5985/1-1


Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2004/79662

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü

İl/İlçe

Bursa/Osmangazi

Adresi

Hoca Hasan Mah. Fahri Korutürk Cad. No:129 Kat:3-4

Tel-Faks

0 224 2724110/11-0 224 2724114

Posta Kodu

16050

E-Mail

bursa@vgm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Umut Yapı Turizm Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Derviş Güler

Adresi

Mahatmagandi Cad. No: 41/5 G.O.P./Ankara

Mahatmagandi Cad. No: 41/5 G.O.P./Ankara

T.C. Kimlik No.

 

48340392812

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

8920017023

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

84523

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C.Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.:Herhangi bir ticaret veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - DİĞER MEVZUAT:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

6011/1-1


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca yardımcı doçent alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür.

Başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23.  maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, diploma ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

 

SN

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI / PROGRAMI

ÜNVANI

DERECESİ

ADEDİ

AÇIKLAMALAR

1

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Organik Kimya anabilim dalında doktora yapmış olmak.

2

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

3

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Moda Tasarımı ve Konfeksiyon Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak.

4

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi Bölümü

Yrd.Doç.Dr.

5

1

Beslenme Ekolojisi alanında çalışmaları olmak.

5978/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Firma Ünvan

TS NO

Ticari Markası

Fesih

Tarihi

Fesih Nedeni

BEŞ-ER GIDA TURİZM OTELCİLİK İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3810

SÜTBEYAZ TATSAM

15/03/2010

TALİMATA AYKIRILIK

BEŞ-ER GIDA TURİZM OTELCİLİK İNŞ. TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1330

SÜTBEYAZ TATSAM

15/03/2010

TALİMATA AYKIRILIK

DOĞCAN GIDA PETROL ÜRÜN İNŞ. VE TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 7896

GAPDOĞ DOĞAL

07/01/2010

TALİMATA AYKIRILIK

DOĞCAN GIDA PETROL ÜRÜN İNŞ. VE TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1466

GAPDOĞ DOĞAL

07/01/2010

TALİMATA AYKIRILIK

DOĞCAN GIDA PETROL ÜRÜN İNŞ. VE TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1880 EN 13188

GAPDOĞ DOĞAL

07/01/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MENGİROĞULLARI GIDA MAD. İNŞ. OTOM İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS 141

MENBAK

20/07/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MENGİROĞULLARI GIDA MAD. İNŞ. OTOM İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS 142

MENBAK

20/07/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MENGİROĞULLARI GIDA MAD. İNŞ. OTOM İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TS 143

MENBAK

20/07/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MHT GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş.

TS 4188

ERES ANADOLU TATLARI

05/08/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MHT GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş

TS 2590

ERES ANADOLU TATLARI

05/08/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MHT GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş

TS 4186

ERES ANADOLU TATLARI

05/05/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MHT GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş

TS 3958

ERES ANADOLU TATLARI

05/08/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MHT GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş

TS 5135

ERES ANADOLU TATLARI

05/08/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MHT GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.A.Ş.

TS 4187

ERES ANADOLU TATLARI

05/08/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MERCAN GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

TS 4600

MESUT

03/06/2010

TALİMATA AYKIRILIK

MAHMUTLAR GIDA TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 668

MAHMUTLAR GIDA TEKSTİL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

27/07/2010

TALİMATA AYKIRILIK

LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.

TS 3272

MERA

06/07/2010

FİRMA TALEBİ

LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.

TS 591

MERA

06/07/2010

FİRMA TALEBİ

LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.

TS 3633

MERA

06/07/2010

FİRMA TALEBİ

LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.

TS 1596

MERA

06/07/2010

FİRMA TALEBİ

LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.

TS 1597

MERA

06/07/2010

FİRMA TALEBİ

LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.

TS 12395

MERA

06/07/2010

FİRMA TALEBİ

LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.

TS 11915

MERA”

06/07/2010

FİRMA TALEBİ

LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.

TS 11914

MERA

06/07/2010

FİRMA TALEBİ

KAYARLAT ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 666

KAYARLAR

20/07/2010

FİRMA TALEBİ

KAYARLAT ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 667

KAYARLAR

20/07/2010

FİRMA TALEBİ

KAYARLAT ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 668

KAYARLAR

20/07/2010

FİRMA TALEBİ

KAYARLAT ET SANAYİ VE TİCARET

TS 669

KAYARLAR

20/07/2010

FİRMA TALEBİ

BAŞAK TÜKETİM VE GIDA MADDELERİ SAN. PAZ. A.Ş.

TSEK

SÜTLAÇ

BAŞAK

24.08.2010

KRİTER İPTALİ

BAŞAK TÜKETİM VE GIDA MADDELERİ SAN. PAZ. A.Ş.

TSEK

SUPANGLE

BAŞAK

24.08.2010

KRİTER İPTALİ

BAŞAK TÜKETİM VE GIDA MADDELERİ SAN. PAZ. A.Ş.

TSEK

DAMLA SAKI AROMALI MUHALLEBİ TOZ KARIŞIM

BAŞAK

24.08.2010

KRİTER İPTALİ

BAŞAK TÜKETİM VE GIDA MADDELERİ SAN. PAZ. A.Ş.

TSEK

KEŞKÜL MİKSİ

BAŞAK

24.08.2010

KRİTER İPTALİ

BAŞAK TÜKETİM VE GIDA MADDELERİ SAN. PAZ. A.Ş.

TSEK

KAZANDİBİ TOZ KARIŞIM

BAŞAK

24.08.2010

KRİTER İPTALİ

BAŞAK TÜKETİM VE GIDA MADDELERİ SAN. PAZ. A.Ş.

TSEK

AŞURE TOZ KARIŞIM

BAŞAK

24.08.2010

KRİTER İPTALİ

BAYRAM SÜT MAMÜLLERİ MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 1330

BAYRAM

24.08.2010

FİRMA TALEBİ

BAYRAM SÜT MAMÜLLERİ MEŞRUBAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 1194

BAYRAM

24.08.2010

FİRMA TALEBİ

AKMAYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 3552

CAN MAYA

10.08.2010

TALİMATA AYKIRILIK

KARDELEN SU ÜRÜNLERİ GIDA VE TAR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4869

SUVA KARDELEN

24.08.2010

TALİMATA AYKIRILIK

KAYNAR SÜT TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1330

UĞUR

02/09/2010

FİRMA TALEBİ

KAYNAR SÜT TARIM VE HAYVANCILIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3272

UĞUR

02/09/2010

FİRMA TALEBİ

CEYKO SALÇA KONSERVE HAYVANCILIK GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 382

TUSAN

06/07/2010

TALİMATA AYKIRILIK

GÜZEL TURŞU KONSERVE VE GIDA SAN. VE TİCK. LTD. ŞTİ.

TS 4214

MANOLYA

16/09/2010

FİRMA TALEBİ

HASKÖY ET VE SÜT MAMÜLLERİ LOKANTA İŞLETMECİLĞİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3810

HASKÖY

02/09/2010

TALİMATA AYKIRI

HUZUR ÇAY SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 4600 ISO 3720

CİNİVİZ ÇAY

16/09/2010

FİRMA TALEBİ

ERİŞSAN HELVA VE KURUMEYVE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2590

ERİŞ

29/07/2010

FİRMA TALEBİ

GÜVEN SÜT SAN. TİC. A.Ş.

TS 3810

GÜVEN

24/08/2010

FİRMA TALEBİ

GÜVEN SÜT SAN. TİC. A.Ş.

TS 1330

GÜVEN

24/08/2010

FİRMA TALEBİ

GÜVEN SÜT SAN. TİC. A.Ş.

TS 3272

GÜVEN

24/08/2010

FİRMA TALEBİ

GÜVEN SÜT SAN. TİC. A.Ş.

TS 3002

GÜVEN

24/08/2010

FİRMA TALEBİ

CEMİL HATİPOĞLU ZEYTİNCİLİK

TS 774

CEMİL HATİPOĞLU

28/09/2010

FİRMA TALEBİ

BİFA BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ TİC. A.Ş.

TS 11999

BUMBUM

05/10/2010

FİRMA TALEBİ

AYSAN ŞEKERLEME AHMET AKGÖZ

TS 3958

NURAYSAN

30/09/2010

TALİMATA AYKIRILIK

KAR-SU ÇAMLICA KÖYÜ SU İŞLETMELERİ A.Ş.

TS 266

KARDELEN

23/09/2010

FİRMA İSTEĞİ

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT A.Ş.

TS 861

A LA ÇİFTÇİ

28/09/2010

FİRMA İSTEĞİ

YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE NAKLİYAT A.Ş.

TS 2408

A LA ÇİFTÇİ

28/09/2010

FİRMA İSTEĞİ

ÖĞE ZEYTİNCİLİK GIDA VE ORMAN ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 774

EZA

24/08/2010

FİRMA İSTEĞİ

OBA GIDA SANAYİ VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

TS 4600 ISO 3720

ORBA

02/09/2010

TALİMATA AYKIRILIK

FİSKOBİRLİK ENTEGRE FINDIK İŞLEME TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 8371

FİSKOBİRLİK NUGA

13/07/2010

YENİ STANDARDA MÜRACAATI OLMADIĞI

DUYSAN GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 4500

DUYSAN

23/02/2010

FİRMA TALEBİ

İSAR GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 4600 ISO 3720

NURÇAY

05/10/2010

FİRMA TALEBİ

DİMES GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3633

DİMES

05/10/2010

FİRMA TALEBİ

ÇUKUROVA SÜT GIDA İHT. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 591

ÇUKUROVA

05/10/2010

FİRMA TALEBİ

ÇUKUROVA SÜT GIDA İHT. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1330

ÇUKUROVA

05/10/2010

FİRMA TALEBİ

HASKÖY ET VE SÜT MAMULLERİ –LOK. İŞLT.SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3810

HASKÖY

02/09/2010

FİRMA TALEBİ

MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2974

TAT BAKLİYAT

07/12/2010

YENİ STANDARDA MÜRACAATI OLMADIĞI

MERKO GIDA SAN. TİC. A.Ş.

TS 1466

MERKO

14/12/2010

FİRMA TALEBİ

BUMAS KARAMAN BULGUR SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 2284

BUMAS

07/12/2010

FİRMA TALEBİ

HALİS GIDA VE TARIM SAN. PAZ. TİC.. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

TS 4500

HALİS GIDA VE TARIM SAN. PAZ. TİC. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.

07/12/2010

FİRMA TALEBİ

LEVENT SANAYİ ŞİRKETİ LTD.

TS 3810

MERA

06/01/2010

FİRMA TALEBİ

NESLİN GIDA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12300

ERDAL

04/01/2011

FİRMA TALEBİ

ORUÇOĞLU ŞEKERLEME HAMDİ ORUÇOĞLU

TS 2590

ORUÇOĞLU

06/01/2011

FİRMA TALEBİ

SINIRLI SORUMLU OF ÖZÇAY TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

TS 4600 ISO 3720

TANSAŞ

04.02.2010

TALİMATA AYKIRILIK

SEZAİ KORKMAZ

TS 666

KORKMAZOĞLU

04.03.2010

FİRMA TALEBİ

SEZAİ KORKMAZ

TS 668

TS 669

KORKMAZOĞLU

04.03.2010

FİRMA TALEBİ

SEZAİ KORKMAZ

TS 669

KORKMAZOĞLU

04.03.2010

FİRMA TALEBİ

SÜRKİT BİSKÜVİ VE ÇİKOLATA GIDA SAN. TİC. A.Ş.

TS 7474

SÜRKİT

03.01.2009

TALİMATA AYKIRILIK

ÖZYEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 4500

KOCATEPE

02.03.2010

FİRMA TALEBİ

SOYYİĞİT GIDA SAN VE TİC. A.Ş.

TSEK

KENT BORİNGER

24.08.2010

STANDARDA GEÇİŞ

TANÇ DERİCİLİK HAY. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 668

TANÇ

25.05.2010

FİRMA TALEBİ

SANLILAR GIDA TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.

TS 8371

SANLILAR

30.04.2010

TALİMATA AYKIRILIK

TATCAN GIDA İHT. MAD.İNŞ.TAAH. TUR. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 774

TATCAN KARACA

11.08.2010

TALİMATA AYKIRILIK

TÜRKİLİ KONSERVECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 2667

TS 8761

TÜRKİLİ

17.08.2010

FİRMA TALEBİ

TÜRKİLİ KONSERVECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 8761

TÜRKİLİ

17.08.2010

FİRMA TALEBİ

SAKARYA SÜT VE GIDA SAN. TİC. KOLL. ŞTİ.

TS 1019

SAKARYA SÜT VE GIDA

17.08.2010

TALİMATA AYKIRILIK

ÇAYIRLI ÇAY SAN.VE TİC.A.Ş.

TS 4600 ISO 3720

ÇAYIRLI ÇAY

02.09.2010

TALİMATA ALKIRILIK

VATAN ÇAY SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4600 ISO 3720

VATAN

02.09.2010

TALİMATA ALKIRILIK

PINAR SU VE SANAYİ VE TİC.A.Ş.

TS 266

DENGE

24.08.2010

STANDARDA GEÇİŞ

YAŞAM SU ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 266

KABALAK

11.08.2010

TALİMATA AYKIRILIK

POYRAZ KARLIBEL FINDIK ENTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1917

POYRAZ

04.11.2010

FİRMA TALEBİ

POYRAZ KARLIBEL FINDIK ENTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 10938

POYRAZ

04.11.2010

FİRMA TALEBİ

POYRAZ KARLIBEL FINDIK ENTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 10937

POYRAZ

04.11.2010

FİRMA TALEBİ

OKYAY GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 4186

OKYAY

07.12.2010

FİRMA TALEBİ

OKYAY GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 4187

OKYAY

07.12.2010

FİRMA TALEBİ

OKYAY GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 5153

OKYAY

07.12.2010

FİRMA TALEBİ

OKYAY GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 5153

OKYAY

07.12.2010

FİRMA TALEBİ

OKYAY GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 2589

OKYAY

07.12.2010

FİRMA TALEBİ

OKYAY GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 2590

OKYAY

07.12.2010

FİRMA TALEBİ

OKYAY GIDA SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 3958

OKYAY

07.12.2010

FİRMA TALEBİ

ZEYTAŞ GIDA SAN. NAK. VE TUR. TAAH. TİC. A. Ş.

TSEK

DOMES

14.10.2010

STANDARDA GEÇİŞ

TURGUT ALBAY

TS 774

TURGUT ALBAY

02.11.2010

TALİMATA AYKIRILIK

ORAKLAR GIDA TURZ.SAN. TİC.A.Ş.

TSEK

FİDE

14.10.2010

STANDARDA GEÇİŞ

SOYKAN TÜK MAL.PAZ. SAN. VE TİC.A.Ş.

TS 886

SOYKAN

07.12.2010

FİRMA TALEBİ

SARAY BİSKÜVİ VE GIDA SAN.A.Ş. KIRKLARELİ ŞUBESİ

TSEK

SOROY COCO BONİTA, SÖRF

30.12.2010

FİRMA TALEBİ

TÜRK TUBORG BİRA VE MALZ.SAN. A.Ş.

TS 2259

TUBORG PİLSENER

04.01.2011

FİRMA TALEBİ

SARIGÜL UNLU MAM.İML. VE PAZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 10344

SARIGÜL

20.01.2011

TALİMATA AYKIRILIK

SARIGÜL UNLU MAM.İML. VE PAZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12102

SARIGÜL

20.01.2011

TALİMATA AYKIRILIK

SARIGÜL UNLU MAM.İML. VE PAZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

TSEK

SARIGÜL

20.01.2011

TALİMATA AYKIRILIK

İPEK BULGUR İMALAT SANAYİ A.Ş.

TS 2284

İBSAŞ

28.12.2010

OLUMSUZ

DURULLAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ

TSEK-7929

DURULLAR

22/03/2011

STANDARDA GEÇİŞ

ORTADOĞU GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

TS 4600 ISO 3720

ORNET

04/10/2008

TALİMATA AYKIRILIK

GAP GÜNEYDOĞU ANADOLU PAZARLAMA VE TARIM ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş.

TS 2283

ÖĞÜN

29/04/2010

FİRMA TALEBİ

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

TS 353

DARDANEL

07/12/2010

FİRMA TALEBİ

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

TS 353

DARDANEL GIDA TİC. A.Ş.

07/12/2010

FİRMA TALEBİ

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

TS 353

KAPTAN MEMO

07/12/2010

FİRMA TALEBİ

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN. A.Ş.

TS 353

KİNOS

07/12/2010

FİRMA TALEBİ

GAFUROĞULLARI GIDA HAY. TUR. TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4186

GAFUROĞULLARI

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

GAFUROĞULLARI GIDA HAY. TUR. TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3958

GAFUROĞULLARI

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

GAFUROĞULLARI GIDA HAY. TUR. TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3036

GAFUROĞULLARI

03/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

SELÇUK ÇAY SAN. İSKENDER SELÇUK

TS 4600 ISO3720

SELÇUK

10/11/2009

TALİMATA AYKIRILIK

ÇEÇEN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10344

LASİMA

10/02/2011

UYGUNSUZLUK

ÇEÇEN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12102

LASİMA

10/02/2011

UYGUNSUZLUK

ÇEÇEN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-ŞEKERPARE TATLISI

LASİMA

10/02/2011

UYGUNSUZLUK

DUYAN BULGUR GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 2284

DUYAN

06/01/2011

STANDARD İPTALİ

HÜNKAR GIDA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2408

ASMA ASMA ALTI

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

HÜNKAR GIDA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2284

ASMA ASMA ALTI

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

HÜNKAR GIDA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 141

ASMA ASMA ALTI

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

HÜNKAR GIDA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 143

ASMA ASMA ALTI

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

HÜNKAR GIDA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 142

ASMA ASMA ALTI

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

HÜNKAR GIDA MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3415

ASMA ASMA ALTI

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

DERELER GIDA TEKSTİL NAKLİYAT TEMİZLİK İNŞAAT

TS 142

CAN TOPRAK

29/03/2011

FİRMA TELEBİ

DERELER GIDA TEKSTİL NAKLİYAT TEMİZLİK İNŞAAT

TS 141

CAN TOPRAK

29/03/2011

FİRMA TELEBİ

DERELER GIDA TEKSTİL NAKLİYAT TEMİZLİK İNŞAAT

TS 143

CAN TOPRAK

29/03/2011

FİRMA TELEBİ

DERELER GIDA TEKSTİL NAKLİYAT TEMİZLİK İNŞAAT

TS 2284

CAN TOPRAK

29/03/2011

FİRMA TELEBİ

DERELER GIDA TEKSTİL NAKLİYAT TEMİZLİK İNŞAAT

TS 2408

CAN TOPRAK

29/03/2011

FİRMA TELEBİ

HELVACIZADE GIDA VE İHTİYAÇ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 892

ZADE

08/03/201

FİRMA TALEBİ

BANVİT BANDIRMA VİT. YEM SAN. A.Ş.

TS 12325

BANVİT

29/03/2011

FİRMA TALEBİ

BANVİT BANDIRMA VİT. YEM SAN. A.Ş.

TS 12326

BANVİT

29/03/2011

FİRMA TALEBİ

BANVİT BANDIRMA VİT. YEM SAN. A.Ş.

TS 4018

BANVİT

29/03/2011

FİRMA TALEBİ

BANVİT BANDIRMA VİT. YEM SAN. A.Ş.

TS 13060

BANVİT

29/03/2011

FİRMA TALEBİ

BANVİT BANDIRMA VİT. YEM SAN. A.Ş.

TS 13061

BANVİT

29/03/2011

FİRMA TALEBİ

ALTAŞ YAĞ SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞ. OTOM. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 888

ÇOTANAK

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

ALTAŞ YAĞ SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞ. OTOM. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 890

ÇOTANAK

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

ALTAŞ YAĞ SU VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA İNŞ. OTOM. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 6581

ÇOTANAK GOLD

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

BELLİSAN UN GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 4500

BELLİSAN B ŞEKİL

22/02/2011

UYGUNSUZLUK

AKYÜZ SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3272

ÖZPEY

10/03/2011

FİRMA TALEBİ

EGE KADAYIF SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-8215

EGE KADAYIF VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

24/03/2011

FİRMA TALEBİ

ERSU MEYVE VE GIDA SAN. A.Ş.

TS 1535

ERSU

05/05/2011

FİRMA TALEBİ

GÜNEY SÜT SAN. VE TİC. GIDA MAD. TİC. A.Ş.

TS 1192

SELİN

07/04/2011

FİRMA TALEBİ

ANDA TARIM GIDA SANAYİ İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİKC. LTD. ŞTİ.

TS 341

İZORYA

07/04/2011

TALİMATA AYKIRILIK

AS-BAL KAYNAK VE MADEN VE MEYVE SULARI İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 266

BUZDAĞI

04/11/2010

FİRMA TALEBİ

GÜNEY SÜT DİYARI SÜT ÜRÜNLERİ TARIM HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3272

CEBECİ

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

DOĞA ENTG. ET-SÜT VE MAM. SAN. GIDA VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1330

ÇAMLIBEL

02/09/2010

FİRMA TALEBİ

DOĞA ENTG. ET-SÜT VE MAM. SAN. GIDA VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1331

ÇAMLIBEL

02/09/2010

FİRMA TALEBİ

DOĞA ENTG. ET-SÜT VE MAM. SAN. GIDA VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 1019

ÇAMLIBEL

02/09/2010

FİRMA TALEBİ

EKTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİ TİC. A.Ş.

TS 4500

EKTAŞ

05/04/2011

FİRMA TALEBİ

FAT TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 774

FAT

28/04/2011

FİRMA TALEBİ

FAT TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 774

SEMAH

28/04/2011

FİRMA TALEBİ

DURULLAR KOLLEKTİF ŞİRKETİ

TS 591

DURULLAR

26/04/2011

UYGUNSUZLUK

CAM YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 886

AYÇA

10/06/2011

FİRMA TALEBİ

CAM YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 888

AYÇA

10/06/2011

FİRMA TALEBİ

DEMKO DEMİRCİ KONSERVECİLİK A.Ş.

TS 12383

DEMKO

26/05/2011

FİRMA TALEBİ

GÜNEŞER ET GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 666

GÜNEŞER ET

07/06/2011

FİRMA TALEBİ

ARI RAFİNE VE YAĞ SAN. A..Ş.

TS 886

ARI

02/11/2010

FİRMA TALEBİ

ARI RAFİNE VE YAĞ SAN. A..Ş.

TS 888

ARI

02/11/2010

FİRMA TALEBİ

FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11915

JOYFUL

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 13633

JOYFUL

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1596

SUNPRIDE

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1595

SUNPRIDE

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 11914

SUNPRIDE

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1535

SUNPRIDE

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3633

SUNPRIDE

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

FRİGO-PAK GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1597

SUNPRIDE

08/03/2011

FİRMA TALEBİ

AK PİLİÇ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 2409

AKPİLİÇ

29/03/2011

FİRMA TALEBİ

AK PİLİÇ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12326

AKPİLİÇ

29/03/2011

FİRMA TALEBİ

AK PİLİÇ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12325

AKPİLİÇ

29/03/2011

FİRMA TALEBİ

ALFA GIDA MAD. İML. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 979

ALFA

15/03/2011

FİRMA TALEBİ

MANTICI GIDA UNLU MAM. İNŞ. TRZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12980

MANTICI GIDA UNLU MAM. İNŞ. TRZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

05/05/2011

FİRMA TALEBİ

KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHR. İTH. VE TİC. A.Ş.

TS 11539

KILIÇ

12/04/2011

FİRMA TALEBİ

KASAPOĞLU SÜT MAMÜLLERİ GIDA SAN. LTD. ŞTİ.

TS 2176

KASAPOĞLU SÜT MAMÜLLERİ GIDA SAN. LTD. ŞTİ.

29/03/2011

FİRMA TALEBİ

MUDURNU SEBEN SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3810

MUDURNU SEBEN SÜT ÜRÜNLERİ DOĞAL SAĞLIKLI LEZİZ

26/04/2011

FİRMA TALEBİ

BEDİR UN SANAYİ A.Ş.

TS 4500

BEDİR

12/04/2011

FİRMA TALEBİ

KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 886

BİZCE

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 888

BİZCE

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4201

TAT BAKLİYAT

05/04/2011

FİRMA TALEBİ

MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3924

TAT BAKLİYAT

05/04/2011

FİRMA TALEBİ

MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3268

TAT BAKLİYAT

05/04/2011

FİRMA TALEBİ

MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3415

TAT BAKLİYAT

05/04/2011

FİRMA TALEBİ

MEMİŞOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TS 486

TAT BAKLİYAT

05/04/2011

FİRMA TALEBİ

MUDURNU SEBEN SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1330

MUDURNU SEBEN

05/04/2011

FİRMA TALEBİ

MUDURNU SEBEN SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 591

MUDURNU SEBEN

05/04/2011

FİRMA TALEBİ

BAFAY YAĞ UN GIDA TARIM VE MAKİNALARI GÜBRE SAN. TİC. A.Ş.

TS 886

MADAR YAĞ

20/04/2011

FİRMA TALEBİ

AYDIN ORTAK GİRİŞİM MÜDERN ZEYTİNYAĞI RAFİNERİ VE PRİNA TESİSLERİ A.Ş.

TS 341

OLİVOY-BAVİA

31/03/2011

FİRMA TALEBİ

AYDIN ORTAK GİRİŞİM MÜDERN ZEYTİNYAĞI RAFİNERİ VE PRİNA TESİSLERİ A.Ş.

TS 5269

OLİVOY-BAVİA

31/03/2011

FİRMA TALEBİ

MERSU SÜ ÜRÜNLERİ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. BOZÜYÜK ŞUBESİ

TS 2640

PRAMER

22/03/2011

FİRMA TALEBİ

MURAT UN SAN. A.Ş.

TS 1620

YAYLA

24/03/2011

FİRMA TALEBİ

MURAT UN SAN. A.Ş.

TS 4500

MURAT UN SAN. A.Ş. PELİKAN VE ŞEKİL İBARELİ 2001 05

24/03/2011

FİRMA TALEBİ

MURAT UN SAN. A.Ş.

TS 4500

MARTI

24/03/2011

FİRMA TALEBİ

KAYSAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3958

KAYSAN

24/03/2011

FİRMA TALEBİ

KAYSAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 4186

KAYSAN

24/03/2011

FİRMA TALEBİ

KAYSAN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 10913

KAYSAN

24/03/2011

FİRMA TALEBİ

ULUSOY ÇAY SAN. PAZ. İHR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4600

EMİRGAN ULUSOY

01/03/2011

FİRMA TALEBİ

MUSTAFA YOĞURTÇU-SÖĞÜTLÜ DERE YOĞURTLARI

TS 3810

SÖĞÜTLÜDERE YOĞURTLARI

15/03/2011

FİRMA TALEBİ

MUSTAFA YOĞURTÇU-SÖĞÜTLÜ DERE YOĞURTLARI

TS 1330

SÖĞÜTLÜDERE YOĞURTLARI

15/03/2011

FİRMA TALEBİ

ZEYTAŞ GIDA SAN. NAK. VE TUR. TAAH. TİC. .A.Ş.

TS 7359

DOMES

01/02/2011

TSEK’DEN TSE’YE GEÇİŞ

TÜVAŞ GIDA İNŞ. VE TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 10344

TÜVAÇ UNLU MAMÜLLERİ

03/03/2011

FİRMA TALEBİ

TÜVAŞ GIDA İNŞ. VE TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12102

TÜVAÇ UNLU MAMÜLLERİ

03/03/2011

FİRMA TALEBİ

TÜVAŞ GIDA İNŞ. VE TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-8524

TÜVAÇ UNLU MAMÜLLERİ

03/03/2011

FİRMA TALEBİ

TÜVAŞ GIDA İNŞ. VE TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK-8863

TÜVAÇ UNLU MAMÜLLERİ

03/03/2011

FİRMA TALEBİ

ORUÇOĞLU ŞEKERLEME HAMDİ ORUÇOĞLU

TS 2589

ORUÇOĞLU

01/03/2011

FİRMA TALEBİ

OĞUZ ATLIK ÖZEN ET MARKET

TS 668

ÖZEN ET MARKET

01/03/2011

FİRMA TALEBİ

PINAR ANADOLU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 3272

PINAR SERVİS

01/03/2011

FİRMA TALEBİ

PINAR ANADOLU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 591

PINAR SERVİS

01/03/2011

FİRMA TALEBİ

OKAN TAVUKÇULUK GIDA MAD. ÜRETİM. PAZ. VE NAK. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

TS 2409

SPİL

10/02/2011

FİRMA TALEBİ

ÖRGEN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK(SAKIZ MUHALLEBİSİ)

PUFF

13/01/2011

FİRMA TALEBİ

ÖRGEN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK (SUPANGLE-TOZ KARIŞIM)

PUFF

13/01/2011

FİRMA TALEBİ

ÖRGEN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK (KEŞKÜL TOZ KARIŞIM)

PUFF

13/01/2011

FİRMA TALEBİ

ÖRGEN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK (SÜTLAÇ-TOZ KARIŞIM)

PUFF

13/01/2011

FİRMA TALEBİ

ÖRGEN GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TSEK (KAZANDİBİ TOZ KARIŞIM)

PUFF

13/01/2011

FİRMA TALEBİ

SEZEN GIDA MAD. TAR. VE HAY. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4187

ANAVARZA

06/01/2011

FİRMA TALEBİ

SEZEN GIDA MAD. TAR. VE HAY. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3036

BAL ÇİÇEK

06/01/2011

FİRMA TALEBİ

SEZEN GIDA MAD. TAR. VE HAY. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 3958

ANAVARZA

06/01/2011

FİRMA TALEBİ

SEZEN GIDA MAD. TAR. VE HAY. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 4186

ANAVARZA

06/01/2011

FİRMA TALEBİ

SEZEN GIDA MAD. TAR. VE HAY. ÜR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12504

ANAVARZA

06/01/2011

FİRMA TALEBİ

ZAHTER GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 5135

ZAHTER

08/02/2011

FİRMA TALEBİ

AKEL GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 2408

AKEL

20/01/2011

FİRMA TALEBİ

BİRİK PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

TS 1620

PİYALE

01/02/2011

FİRMA TALEBİ

5921/1-1