14 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27994

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Hatay İl Özel İdaresinden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Kdz. Ereğli Takva Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Feriha Aksoy

VAKFIN İKAMETGÂHI: Zonguldak

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI KARAR TARİHİ VE NOSU: Kdz. Ereğli 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/5/2011 tarih ve E:2009/424, K:2011/286 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NOSU: Kdz. Ereğli 4. Noterliğince düzenlenen 9/10/2009 tarih ve 6878 yevmiye nolu vakıf senedi ve yine aynı Noterlikçe düzenlenen 7/10/2010 tarih, 5199 yevmiye nolu ve Kdz. Ereğli 1. noterliğince düzenlenen 16/5/2011 tarih, 4141 yevmiye nolu değişiklik senetleri.

VAKFIN AMACI: Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, savaş tabi afet vb sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç yada açıkta kalmış, zulme uğramış bulunan tüm insanlara gerekli insani yardımı ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimlerde bulunmak, yoksullukla mücadele ve nitelikli insan yetiştirilmesi maksadıyla her seviyede eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmaktır.

VAKFIN MALVARLIĞI: 50.000,00-TL Nakit.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek Danışma Meclisi.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5755/1-1

—— • ——

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

Bakanlığımız İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 12/11/2010 tarihinde 2010/537520 İhale Kayıt No gerçekleştirilen “2011 Yılı Kırtasiye Malzemeleri İhtiyacı” ihalesi sonucunda; üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapma yükümlüğünü yerine getirmediği idarece tespit edilen;

- Umur Basım ve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Adres: Esenkent Mah. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 5 Ümraniye/İstanbul, İstanbul Ticaret Odası - Ticaret Sicil No: 216744, Vergi Dai./No: Anadolu Kurumlar V.D./8920009512)’ne ve bu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortağı Mehmet Ali Umur (T.C. Kimlik No: 18140717818)’a;

- Umur Basım ve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-İzmir Şubesi (Adres: Ozan Abay Cad. No:30 Z-18 Bayraklı/İzmir, İzmir Ticaret Odası-Ticaret Sicil No:114290 K:9555, Oda Sicil No:102478-1 Vergi Dai./No: Anadolu Kurumlar V.D./ 892 000 9512)’ne;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 58 inci maddesi gereğince verilen ve 17/2/2011 tarih 27849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; 6 (altı) ay süreyle anılan Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 25/5/2011 tarihli ve Esas No: 2011/913 sayılı “…dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulması…” kararına istinaden, Bakanlık Makamı’nın 1/7/2011 tarihli ve 7180 sayılı Onay’ı ile kaldırılmıştır.

Duyurulur.

5762/1-1

—— • ——

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

7 Temmuz 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İhalelere katılmaktan Yasaklama Kararının Düzeltme İlanıdır.

7 Temmuz 2011 tarihli İnfobim Bilişim Teknolojileri San.ve Tic. Ltd.Şti.nin İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının sona eriş tarihi 6 Ocak 2012’dir.

İlgililere duyurulur.

5752/1-1


Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

ANABİLİM DALI

DER.

ADET

ARANAN NİTELİKLER

FEN-EDB. FAK.

 

Profesör

Katıhal Fiziği

1

1

Metalik camlar üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

Genel Biyoloji

1

1

Hayvan Fizyolojisi-Ekolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.

Doçent

Nükleer Fizik

1

1

-

MÜH.-MİM. FAK.

Profesör

Konstrüksiyon ve İmalat

1

1

Tarım makinaları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

Ulaştırma

1

1

İnşaat mühendisliği bölümü mezunu olup, ticari vaksların bitümlü bağlayıcı ve bitümlü kaplamalar üzerindeki etkileri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İKT. VE İDR. BİL. FAK.

Doçent

Muhasebe ve Finansman

1

1

Muhasebe alanında uzmanlaşmış olmak.

Doçent

İkt. Gel. ve Uluslararası İkt.

1

1

İktisadi gelişme alanında uzmanlaşmış olmak.

ZİRAAT FAK.

Profesör

Tarla Bit. Yet. ve Islahı

1

1

Kolza yetiştirme ve ıslahı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Başvuru Adresi: Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Eğitim Fak. Binası Kat.3 Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85

5740/1-1

—— • ——

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Güven-Su Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ümit BÜLBÜLOĞLU (Denetçi No: 2161, Oda Sicil No: 12484) tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 2010/1377 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, adı geçen Mahkemenin 26/4/2011 tarihli ve E. 2010/1377 - K. 2011/865 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptal”ine hükmedildiğinden, 20/4/2010 tarihi ve 27558 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Güven-Su Yapı Denetim A.Ş.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ümit BÜLBÜLOĞLU (Denetçi No: 2161, Oda Sicil No: 12484) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, Bakanlık Makamından alınan 6/7/2011 tarih ve 5026 sayılı Olur ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5747/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: "Recep Özer Ailesi Kültür ve Eğitim Vakfı" dır.

VAKFEDENLER: Recep Ceylan ÖZER, Dilek ÖZER, Kemal PEKER, Berrin PEKER, Ali Can ÖZER, Banu ÖZER, Yılmaz BOMBA, İbrahim SEZER, Şenol YİTMEN, Ayşim YİTMEN, Ali Reşit KINAY, Fikri Feyyaz AKYILDIZ, Bahriye AKYILDIZ, Berna PEKER, Fatih YAPRAK, Ebru DAĞYAR, Murat Ayhan ÖZTÜRK.

VAKFIN İKAMETGAHI: Yeşilbahçe Mahallesi 1481 Sokak No: 6 Kat: 5  07160-Muratpaşa-ANTALYA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 3/6/2011 tarih ve E: 2011/151, K: 2011/172 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Antalya 1. Noterliğince düzenlenen 1/4/2011 tarih ve 05582 yevmiye nolu vakıf senedi.

VAKFIN AMACI: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları dahilinde ihtiyaç sahibi ve başarılı ilköğretim, orta öğretim, üniversite ve yurt içi ve yurt dışında mastır düzeyindeki öğrencilere burs vermek, maddi ve ayni ihtiyaçlarını karşılamak, T.C. hudutları dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere sağlık ve ölümlerde nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak.

Öğrenciler için; yabancı dil, kişisel gelişim, bilişim teknolojisi, mesleki eğitimler için kurs ve sertifika proğramları düzenlemek, bu hizmeti yapan eğitim ve öğretim kurumlarına destek olmaktır. Ayrıca bilimsel, sosyal, teknolojik, sanatsal ve kültürel araştırmalar ve yayınlar yapmak, yaptırmak, yapılmakta olan araştırma ve yayınlara katkıda bulunmak ve bu amaçla bilimsel ve sürekli nitelikte araştırma merkezleri oluşturmak, benzeri kurumlarda öğrenim gören öğrenciler ile araştırma/öğretim görevlilerine de burslar tahsis etmek ve yardımda bulunmak. İhtiyaç sahibi aile ve kişiler için aşevleri açmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI:  100.000.-TL.(Yüz bin Türk Lirası) dır.

VAKFIN ORGANLARI: Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5733/1-1

—————

VAKFIN ADI:   Ertunç Özcan Eğitim Sağlık ve Spor Vakfı

VAKFEDENLER: Ertunç ÖZCAN

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2/6/2011 tarih ve E. 2011/67 K. 2011/120 sayılı kararı.

VAKFIN KURULUŞ SENEDİNİN TARİH VE YEVMİYE NO'SU: Ankara 54. Noterliğinin 7/2/2011 tarih ve 03527 yevmiye nolu kuruluş senedi.

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurtdışında imkanları ölçüsünde eğitim ve sağlık sorunları olan insanlara yardım etmek, ihtiyaçları bulunanlara bilimsel, sosyal, kültürel ve sağlık alanlarında hizmetlerde bulunabilmek ve gençlerin eğitim olanaklarından yararlanmasını sağlamaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-TL. nakit

VAKFIN ORGANLARI: Yönetim Kurulu,

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5732/1-1


Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:24/6/2011       Karar No: 6308

ŞİRKETİN:

- TİCARİ UNVANI                              :   Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZ ve TEBLİGAT ADRESİ   :   Çankaya Caddesi No: 26/3 Çankaya Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ                      :   9/12/2010

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                            :   XVI No.lu Antalya

- SAHA İŞARETİ                                  :   ATL/XVI/C

- KAPSADIĞI İL                                  :   Antalya

- YÜZÖLÇÜMÜ                                   :   49 670 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI                   :   AR/ATL/4894

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre; 1/250.000 ölçekli Antalya haritasındaki 1520 metre yükseltili tepe nirengisinden N-136° 25’ dakika doğrultuda ve 5235 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 20 343 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 24 401 metre batıda (c )’ye doğru çizgi, (c) köşesi 1/250.000 ölçekli Antalya haritasındaki 1 543 metre yükseltili Tepe nirengisinden N: 166° 45’ dakika doğrultuda ve 855 metre uzaklıktadır. (c)’den 20 344 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 24 343 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereğince 5/1/2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş ancak, istenen muvafakat 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1 nci maddesinde sözü edilen iki ay içerisinde 5/3/2011 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi şartı ile adı geçen şirkete, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5722/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:24/6/2011       Karar No: 6309

ŞİRKETİN :

-TİCARİ UNVANI                               :   Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

-  MERKEZ ve TEBLİGAT ADRESİ  :   Çankaya Caddesi No:26/3 Çankaya Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ                      :   9/12/2010

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                                            :   XVI No.lu Antalya

- SAHA İŞARETİ                                  : ATL/XVI/D

- KAPSADIĞI İL                                  :   Antalya

- YÜZÖLÇÜMÜ                                   :   48 835 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI                   :   AR/ATL/4895

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre; 1/250.000 ölçekli Antalya haritasındaki 1 625 metre yükseltili tepe nirengisinden N-240° 12’ dakika doğrultuda ve 5235 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 18 031 metre güneyde (b)’ye doğru cizgi, (b)’den 41 650 metre güneybatıda sahili izleyerek (c )’ye eğri cizgi, (c) köşesi 1/250.000 ölçekli Antalya haritasındaki 825 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-234° 40’ dakika doğrultuda ve 5360 metre uzaklıktadır. (c)’den 23427 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 26 145 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru cizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereğince 5/1/2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş ancak, istenen muvafakat 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1 nci maddesinde sözü edilen iki ay içerisinde 5/3/2011 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin bu saha için sunmuş olduğu programı yerine getirmesi şartı ile adı geçen şirkete, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5720/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 7/7/2011 Karar No: 6312

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :   Çankaya Caddesi No:26/3 Çankaya Ankara

-  MÜRACAAT TARİHİ     :   14/2/2011

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   XIV No.lu Adana

- SAHA İŞARETİ                  :   ATL/XIV/C

- KAPSADIĞI İL                  :   Mersin

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.289 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ATL/4950

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Silifke haritasındaki 1864 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-224 derece 50 dakika doğrultuda ve 4850 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 27.581 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 17.880 metre batıda (c)’ye doğru çizgi,

(c) köşesi 1/250.000 ölçekli Silifke haritasındaki 1499 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-105 derece 20 dakika doğrultuda ve 7130 metre uzaklıktadır. (c)’den 27.580 metre kuzeyde XIV Adana ve XVI Antalya Petrol Bölgesi sınırını izleyerek (d)’ ye doğru çizgi, (d)’den 17.822 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince 1/3/2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan muvafakat istenmiş, ancak istenilen muvafakat 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1’nci maddesinde sözü edilen iki ay içerisinde 1/5/2011 tarihine kadar sonucu bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi, ruhsat sahasında 1’inci yıl içerisinde 2000-2250 m. derinliğinde bir arama kuyusu açması, aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla talip şirkete mezkur sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5715/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 7/7/2011 Karar No: 6313

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :   Çankaya Caddesi No:26/3 Çankaya Ankara

-  MÜRACAAT TARİHİ     :   1/3/2011

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   XVII No.lu İzmir

- SAHA İŞARETİ                  :   ATL/XVII/A

- KAPSADIĞI İLLER           :   Balıkesir, Bursa

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.995 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ATL/4954

ARAMA SAHASININ HUDUDU :

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Bandırma haritasındaki 569 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-192 derece 20 dakika doğrultuda ve 7900 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 19.734 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 25.337 metre batıda (c)’ye doğru çizgi,

(c) köşesi 1/250.000 ölçekli Bandırma haritasındaki 159 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-243 derece 50 dakika doğrultuda ve 1360 metre uzaklıktadır. (c)’den 19.733 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 25.271 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince 18/3/2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş ve istenilen muvafakat 17/5/2011 tarihinde alınmıştır.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi, ruhsat sahasında birinci, ikinci ve üçüncü yıl içerisinde en az birer arama kuyusu açması, aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla talip şirkete mezkur sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5717/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 8/7/2011  Karar No: 6314

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :   Çankaya Caddesi No:26/3 Çankaya Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   09/11/2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   II No.lu Bolu

- SAHA İŞARETİ                  :   ATL/II/A

- KAPSADIĞI İLLER           :   Sakarya, Bolu

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.690 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ATL/4880

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Adapazarı haritasındaki 1830 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-118 derece 38 dakika doğrultuda ve 2125 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 23.436 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 21.202 metre batıda (c)’ye doğru çizgi, (c) köşesi 1/250.000 ölçekli Adapazarı haritasındaki 1298 metre rakımlı Tepe nirengisinden N-108 derece 05 dakika doğrultuda ve 2775 metre uzaklıktadır. (c)’den 23.437 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 21.136 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince 8/12/2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş ve istenilen muvafakat 25/1/2011 tarihinde alınmıştır.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi şartı ile adı geçen şirkete mezkûr sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 ‘inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince kararın yayımı tarihinde Atılı Makine, İnşaat , Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 1 adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5718/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07/7/2011 Karar No: 6311

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :   Çankaya Caddesi No:26/3 Çankaya Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   14/2/2011

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   XVI No.lu Antalya

- SAHA İŞARETİ                  :   ATL/XVI/E

- KAPSADIĞI İL                  :   Mersin

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   49.666 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ATL/4949

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Arama sahasının hududu: (Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Silifke haritasındaki 1667 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-182 derece 10 dakika doğrultuda ve 4885 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 27.116 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 18.326 metre batıda (c)’ye doğru çizgi,

(c) köşesi 1/250.000 ölçekli Silifke haritasındaki 1217 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-315 derece 55 dakika doğrultuda ve 7160 metre uzaklıktadır. (c)’den 27.116 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 18.268 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince 1/3/2011 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş ve istenilen muvafakat 12/4/2011 tarihinde alınmıştır.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi, ruhsat sahasında 1’inci yıl içerisinde 2000-2500 m. derinliğinde bir arama kuyusu açması, aksi halde ruhsatın fesih işlemine tabi tutulması koşuluyla talip şirkete mezkur sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55’inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5719/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi:24/6/2011 Karar No:6307

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :   Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :   Çankaya Caddesi No:26/3 Çankaya Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :   1/11/2010

RUHSATIN :

- MAHİYETİ                         :   Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :   XVI No.lu Antalya

- SAHA İŞARETİ                  :   ATL/XVI/B

- KAPSADIĞI İL                  :   Mersin

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :   48.200 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :   AR/ATL/4874

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre; 1/250.000 ölçekli Silifke haritasındaki 1145 metre yükseltili tepe nirengisinden N-143° 49’ dakika doğrultuda ve 9884 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 10 630 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)’den 62000 metre güney batıda sahil sınırını izleyerek (c )’ye eğri çizgi, (c) köşesi 1/250.000 ölçekli Silifke haritasındaki 767 metre yükseltili Tepe Nirengiden N: 141°00’doğrultuda ve 12990 metre uzaklıktadır.(c)’den 19 103 metre kuzeyde (d)’ye doğru çizgi, (d)’den 28 050 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)’ya doğru çizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Ancak talep olunan arama sahası içerisinde Devlet Ormanları mevcut olduğundan 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereğince 29/11/2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli muvafakat istenmiş ancak, istenen muvafakat 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 24/1 nci maddesinde sözü edilen iki ay içerisinde 29/1/2011 tarihine kadar sonuca bağlanmadığından aynı madde uyarınca muvafakatin verilmiş olduğu kabul edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi şartı ile adı geçen şirkete, mezkur sahaya şamil olmak üzere, 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5721/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 27/6/2011    Karar No: 6310

ŞİRKETİN :

- TİCARİ UNVANI              :  Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

- MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ          :  Çankaya Caddesi No: 26/3 Çankaya Ankara

- MÜRACAAT TARİHİ      :  21/12/2010

RUHSATIN:

- MAHİYETİ                         :  Arama ruhsatı

- BÖLGESİ                            :  XV No.lu Konya

- SAHA İŞARETİ                  :  ATL/XV/A

- KAPSADIĞI İLLER           :  Afyon, Konya

- YÜZÖLÇÜMÜ                   :  49.958 Hektar

- HAK SIRA NUMARASI   :  AR/ATL/4898

ARAMA SAHASININ HUDUDU:

(Genel Müdürlüğümüzde saklı haritasına göre) 1/250.000 ölçekli Konya haritasındaki 1.587 metre yükseltili Tepe nirengisinden N-330 derece 45 dakika doğrultuda ve 3.045 metre uzaklıktaki (a) köşesinden başlayarak 18.496 metre güneyde (b)’ye doğru çizgi, (b)'den 27.005 metre batıda (c)'ye doğru çizgi (c) köşesi 1/250.000 ölçekli Afyon haritasındaki 2.610 metre yükseltili tepe nirengisinden N-82 derece 40 dakika doğrultuda ve 8.155 metre uzaklıktadır. (c)'den 18.496 metre kuzeyde (d)'ye doğru çizgi, (d) den 26.942 metre doğuda başlangıç noktası olan (a)'ya doğru çizgi.

KARAR:

Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevkii, hududu ve yüzölçümü yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilmiştir.

Şirketin sunmuş olduğu program yerine getirmesi şartı ile adı geçen şirkete mezkûr sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 20, 51, 55 nci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde Atlı Makine, İnşaat, Nakliyat, Madencilik, Turizm, Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5716/1-1

—————

Hanedan Enerji Yatırımları San. ve Tic. A. Ş.’ nin XII No.lu Gaziantep Petrol Bölgesi’nde HND/XII/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 15/6/2011 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

5714/1-1

—————

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A. Ş.’ nin XI No.lu Diyarbakır Petrol Bölgesi’nde GYP/XI/C, D işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 22/6/2011 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur.

5713/1-1


Hatay İl Özel İdaresinden:

Yarışmanın Konusu ve Amacı:

T.C. Hatay İl Genel Meclisi - İl Özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması, Hatay İl Özel İdare’si tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” kuralları içerisinde serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışmanın amacı, Hatay İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’nin gereksinimlere cevap verecek, eksiksiz hizmet sunabilecek kapsamda en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözümlerin seçilmesi, günün mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden uygun çözümlere varmak ve güzel sanatları teşvik etmektir.

Yarışmaya Katılma Esasları:

Yarışmacıların;

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

b) Jüri üyelerini ve Raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanı olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek,

f) Yarışmayı açan idarede yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar ve yer görme belgesi almayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi:

- 15/7/2011 Cuma günü yarışmanın ilanı,

- 8/8/2011 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar soru sorma süresinin bitimi,

- 11/8/2011 Perşembe günü saat 14.00’de soru-cevap toplantısı için jürinin toplanması,

- 22/9/2011 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar projelerin raportörlüğe elden veya raportörlüğe ulaşmak üzere kargoya teslim edilmesinin son günü,

- 29/9/2011 Perşembe günü değerlendirme çalışmaları için jürinin toplanması,

- 13/10/2011 Perşembe günü saat 14.30’da kolokyum yapılması.

 

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ VE RAPORTÖRLER

A. Danışman Jüri Üyeleri:

1. M. Celalettin LEKESİZ                 :   Hatay Valisi

2. Mehmet GÜLEN                           :   Hatay İl Genel Meclisi Başkanı

3. Muhittin ŞAHİN                           :   Hatay İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

4. Ersin TAŞLIALAN                       :   Hatay Bayındırlık ve İskan İl Müdürü

5. Yaşar COŞKUN                             :   Mimarlar Odası Hatay Şubesi Başkanı

 

B. Asli Jüri Üyeleri:

1. Bülent TARIM                              :   Prof. Dr. ( YTÜ – Mimarlık)

2. Kemal NALBANT                        :   Y. Mimar (MSÜ)

3. Kaya ARIKOĞLU                        :   Y. Mimar (Cornell Üniversitesi)

4. Yakup HAZAN                             :   Y. Mimar - Rest. Uz. (ODTÜ Mimarlık)

5. Ali Osman ATAHAN                   :   Prof. Dr. ( MKÜ - İnşaat Mühendisliği )

C. Yedek Jüri Üyeleri:

1. Esra FİDANOĞLU                       :   Doç. Dr. ( İKÜ – Mimarlık )

2. Tolga AKBULUT                          :   Yrd. Doç. Dr. ( YTÜ – Mimarlık )

3. Hakan TÜRKER                            :   Yrd. Doç. Dr. ( MKÜ - İnşaat Mühendisliği )

 

D. Raportörler:

1- Özgür SELÇUK                             :   Mimar, Hatay İl Özel İdaresi

2- Özlem POYRAZ                           :   Mimar, Hatay İl Özel İdaresi

3- Atilla ÖZCAN                               :   İnşaat Yüksek Mühendisi, Hatay İl Özel İdaresi

 

E. Raportör Yardımcıları:

1. Ali TUNA                                      :   V.H.K.İ., Hatay İl Özel İdaresi

2. Kamuran KIZILKAYA                 :   İnşaat Teknikeri, Hatay İl Özel İdaresi

3. Rıdvan ELMACI                           :   V.H.K.İ., Hatay İl Özel İdaresi

Ödüller:

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir. Aşağıdaki ödüller ve mansiyonlar 2011 yılı projeye esas birim m2 maliyetleri baz alınarak hesaplanmıştır.

 

ÖDÜLLER:

1.    ÖDÜL (NET):                     50.000  TL

2.    ÖDÜL (NET):                     30.000  TL

3.    ÖDÜL (NET):                     20.000  TL

 

MANSİYONLAR:

1.    MANSİYON (NET) :        10.000    TL

2.    MANSİYON (NET) :        10.000    TL

3.    MANSİYON (NET) :        10.000    TL

4.    MANSİYON (NET) :        10.000    TL

5.    MANSİYON (NET) :        10.000    TL

 

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre yukarıda yazılı ödüller T.C. Hatay İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından sonucun ilanından en geç bir ay sonra yarışmacılara net olarak ödenir.

Başvuru:

T.C. Hatay İl Özel İdaresi, “T.C. Hatay İl Genel Meclisi – İl Özel İdare Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğü”

Adres      : T.C. Hatay İl Özel İdaresi-Emlak İstimlak Müdürlüğü, Kışlasaray mah. Fevzi Çakmak Cad. No:17 31070 Antakya/HATAY

Telefon   : 0 326 214 21 11 (dahili 227-Ö.SELÇUK -288-A.ÖZCAN, Ö.POYRAZ)

Faks        : 0 326 213 35 76

e-posta   : yarisma.hatay@gmail.com

Şartname temin bedeli 100,00 TL‘dir. Yarışmacılar, bu tutarı, Hatay İl Özel İdaresine ait, Ziraat Bankası Merkez Şubesi IBAN TR 7900 0100 0306 3932 4531 5002 nolu hesabına yarışma şartname bedeli olarak yatırdıklarına ilişkin belgeyi elden yada faks ( 0 326 213 35 76) ile sunduklarında şartname kendilerine verilecek ya da taahhütlü olarak postalanacaktır.

Bu yarışmada yer görme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuru esnasında yarışmacıların düz bir kâğıda bilgisayarla yazılmış adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresi bilgilerini yarışma raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir. Herhangi bir adres değişikliği olması durumunda yarışma raportörlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir. Başvurular 22/9/2011 Perşembe günü, saat: 17:00'de sona erecektir.

5748/1-1


İçişleri Bakanlığından:

22/6/2011 TARİHLİ VE 27972 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI DÜZELTME İLANI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

Alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Ankara İl Özel İdaresi

İl/İlçe

Ankara/Yenimahalle

Adresi

Varlık Mah. Tanzimat Caddesi  No: 67

Tel-Faks

0 312 306 69 53-0 312 306 69 63

Posta Kodu

 

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ziyafettin Türeli

 

Adresi

Öveçler Mahallesi Turna Sokak       No: 10/12 Çankaya/Ankara

 

T.C. Kimlik No.

11764186138

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

 

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

 

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5774/1-1


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/2048

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak/İzmir

Tel-Faks

0 232 455 22 00-0 232 455 26 98

Posta Kodu

35250

E-Mail

ihale@izsu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Ergun İnan

RE-TA İnşaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi

859 Sokak No: 5/312 Konak/İzmir

42 Sokak No: 13/A/İzmir

T.C. Kimlik No.

38695648054

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

38695648054

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

123986.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5759/1/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/2048

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü

İl/İlçe

İzmir/Konak

Adresi

Cumhuriyet Bulvarı No: 16 Konak/İzmir

Tel-Faks

0 232 455 22 00-0 232 455 26 98

Posta Kodu

35250

E-Mail

ihale@izsu.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Mehmet Ergun İnan

İnşaat Mühendisi Mehmet Ergun İnan

Adresi

859 Sokak No: 5/312 Konak/İzmir

Cumhuriyet Bul. 134/3 Basmane Alsancak/İzmir

T.C. Kimlik No.

38695648054

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

38695648054

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

123986.1

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

5759/2/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Buca Belediye Başkanlığı

İl/İlçe

İzmir/Buca

Adresi

Menderes Caddesi No: 85 Belediye Sarayı Buca/İzmir

Tel-Faks

0 232 439 10 10-0 232 487 93 90

Posta Kodu

35140

E-Mail

hakan.tutuncu@buca.bel.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Emircan Elektronik ve Temizlik Malzemeleri Gıda Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

Adem Kalkan

Adresi

Kemalpaşa Cad. No: 48/A Altındağ/İzmir

 

T.C. Kimlik No.

18896879310

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

3340425594

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İzmir Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

116843

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(6)

Yıl

(  )

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(X)

Kurum İhalelerinden

(  )

5760/1-1


Sağlık Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/79874

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

İstanbul Pendik Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

İstanbul/Pendik

Adresi

Dr. Orhan Maltepe Cad. No: 17

Tel-Faks

(0216)-4912937/3549667

Posta Kodu

34890

E-Mail

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

İnandım Grup Turizm İnşaat Organizasyon Kuyumculuk Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Mustafa Mert İnandım

Adresi

Şerifali Mah. Barbaros Bulvarı Dergah Sokak No: 3/2 Ümraniye/İstanbul

 

T.C. Kimlik No.

 

17101970422

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Sarıgazi V.D./476 065 5327

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

İstanbul Ticaret Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Ticaret Sicil No: 740988

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

5761/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2011/73320

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Sağlık Bakanlığı (Strateji Geliştirme Başkanlığı)

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi

İl/İlçe

Tekirdağ/Çerkezköy

Adresi

Şehit Tegmen Akın Cad. Albay Şahin Sok. No: 1

Tel-Faks

0282-7265090/7251791

Posta Kodu

59500

E-Mail

Tekirdagdhs2@saglik.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Osman Telhüner-Telhüner Ticaret

 

Adresi

Küçük San. Sitesi 2. Blok No: 7 Çerkezköy/Tekirdağ

 

T.C. Kimlik No.

49756708488

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

Çerkezköy V.D./837 000 9247

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

Esnaf Sicil No: 59/2715,

Oda Kayıt No: 322

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

1

(bir)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(X)

b-4735

KİSK

(  )

5763/1-1

—————

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2010/520230

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

T.C. Sağlık Bakanlığı/Isparta İl Sağlık Müdürlüğü

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Isparta Devlet Hastanesi Baştabipliği

İl/İlçe

Merkez Isparta

Adresi

Devlet Hastanesi – Isparta

Tel-Faks

0 246 211 50 00 – 0 246 223 18 80

Posta Kodu

 

E-Mail

satinalma@ispartadh.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Dokuztuğ İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

 

Adresi

Pirimehmet Mah. Mimar Sinan Cad. No: 61 D: 2 / Isparta

 

T.C. Kimlik No.

 

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

310 057 64 25

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

60449

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(X)

 

c-2886 DİK

(  )

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5757/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

İhale kayıt numarası alınmamıştır

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin

 

Adı

Trakya Üniversitesi

İl/İlçe

Merkez

Adresi

Edirne

Tel-Faks

0 284 223 42 18

Posta Kodu

22030

E-Mail

idamali@trakya.edu.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Ayşegül Kayalar

 

Adresi

Fatih Mah. Ümran Akkan Cad. 20 C/3 Edirne

 

T.C. Kimlik No.

16927934618

 

Vergi Kimlik/ Mükellefiyet No.

5360274199

 

Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

 

Ticaret/Esnaf Sicil No.

6918/9862

 

6. Yasaklama Süresi

Ay

(  )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın Dayanağı ve Kapsamı

a-4734

KİK

(  )

b-4735

KİSK

(  )

 

c-2886 DİK

(X)

d-Diğer Mevzuat

(  )

Tüm İhalelerden

(X)

Tüm İhalelerden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Bakanlık İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Kurum İhalelerinden

(  )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda doldurulacaktır.

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.

5764/1-1


Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN :

- Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,"Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:

- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 - YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :

- 2547 Sayılı Kanun'un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Hayvan Yetiştirme

Profesör

2

1

 

Tarla Bitkileri

Profesör

2

1

Çayır mera, yem bitkileri ve bitki ıslahı,genetiği alanında çalışmış olmak,

Tarım Makinaları

Profesör

1

1

 

Tarım İşletmeciliği

Doçent

2

1

 

Hayvan Yetiştirme

Doçent

1

1

 

Tarla Bitkileri

Doçent

1

1

Çayır mera yem bitkileri alanında çalışmış olmak,

Gıda Mühendisliği

Doçent

1

1

 

Tarım İşletmeciliği

Yardımcı Doçent

1

3

 

Tarla Bitkileri

Yardımcı Doçent

1

3

Endüstri bitkileri alanında çalışmış olmak,

 

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

 

Kulak,Burun ve Burun Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

 

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

 

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

1

 

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

 

Göğüs Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

 

Acil Tıp

Doçent

1

1

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Doçent

1

1

 

TIP FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Gastroentoloji bilim dalında yandal uzmanı olmak,

Nükleer Tıp

Doçent

1

1

 

Üroloji

Yardımcı Doçent

1

3

 

Acil Tıp

Yardımcı Doçent

1

3

 

Enfeksiyon Hastalıkları

Yardımcı Doçent

2

3

 

İç Hastalıkları

Yardımcı Doçent

1

3

Hematoloji bilim dalında yandal uzmanı olmak,

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

3

3

 

Nöroloji

Yardımcı Doçent

2

3

 

Nükleer Tıp

Yardımcı Doçent

1

3

 

Radyasyon Onkolojisi

Yardımcı Doçent

1

3

 

Radyoloji

Yardımcı Doçent

1

3

Kas iskelet sistemi radyolojisi konusunda eğitim almış olmak,

Tıp Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

 

 

 

 

 

 

FEN FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Organik Kimya

Profesör

2

1

 

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

 

Genel Biyoloji

Profesör

1

1

 

Genetik

Profesör

1

1

 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Profesör

1

1

 

Organik Kimya

Doçent

1

1

 

Mikrobiyoloji

Doçent

1

1

 

Topoloji

Doçent

1

1

 

Geometri

Doçent

1

1

 

Organik Kimya

Yardımcı Doçent

1

3

Kiral ligand ve organometalik katalizörlerin sentezi konusunda doktora ypmış olmak,

Anorganik Kimya

Yardımcı Doçent

1

3

Supramoleküler polimerler alanında çalışmış olmak

Katıhal Fiziği

Yardımcı Doçent

1

3

 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Yardımcı Doçent

1

3

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Türk Halk Bilimi (Folklör)

Profesör

1

1

 

Türk Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı)

Profesör

1

1

 

Sistematik Felsefe ve Mantık

Profesör

1

1

 

Türk İslam Sanatı

Profesör

1

1

 

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Alman Kültürü ve Edebiyatı

Profesör

1

1

 

Bilgi ve Belge Yönetimi

Doçent

2

1

 

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Doçent

1

1

 

Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Doçent

1

1

 

Protohistorya ve Önasya Arkeoloji

Doçent

1

1

 

Alman Kültürü ve Edebiyatı

Doçent

1

1

 

Türk Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı)

Yardımcı Doçent

1

3

 

İngiliz Kültürü ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

1

3

İngiliz Kültürü üzerine doktora yapmış olmak,

İngiliz Dil Bilimi

Yardımcı Doçent

1

3

Okuma deneyimleri konusunda doktora yapmış olmak,

 

 

 

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

İstatistik

Profesör

1

1

 

İstatistik

Yardımcı Doçent

1

3

 

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

1

3

Bilgi sistemlerinde yazılım kalitesi konusunda doktora yapmış olmak,

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

1

3

E-devlet konusunda çalışmalar yapmış olmak,

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent

1

3

Veri madenciliği konusunda doktora yapmış olmak,

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Pedodonti

Profesör

1

1

 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Doçent

1

1

 

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

 

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi

Doçent

1

1

 

Ortodonti

Yardımcı Doçent

1

3

Edge-wise ve chin-cap teknikleri üzerine çalışma yapmış olmak,

 

 

 

 

 

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

 

Türkçe Eğitim

Doçent

1

1

 

Tarih Eğitimi

Doçent

1

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

1

 

Fen Bilgisi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

Bu bilim dalında doktorasını yapmış olmak,

Sınıf Öğretmenliği

Yardımcı Doçent

1

3

Öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri ile ilgili alanda doktora yapmış olmak,

Okulöncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

4

 

Felsefe Grubu Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

Sistematik felsefe ve mantık üzerine doktorasını yapmış olmak,

Tarih Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

Eğitim tarihi alanında doktorasını yapmış olmak,

Resim-İş Eğitimi

Yardımcı Doçent

2

3

 

Müzik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

Keman branşında doktorasını yapmış olmak,

Fizik Eğitimi

Yardımcı Doçent

1

3

Fizik eğitimi bilim dalında veya darbeli lazer yığma sistemi(PLD)alanında doktora yapmış olmak,

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Ulaştırma

Profesör

1

1

Doçentlik derecesini inşaat mühendisliği temel alanında almış olmak

Çevre Teknolojisi

Profesör

1

1

Doçentlik derecesini çevre mühendisliği temel alanında almış olmak

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör

1

1

Doçentlik derecesini makina mühendisliği temel alanında almış olmak

Termodinamik

Doçent

2

1

Doçentlik derecesini makina mühendisliği temel alanında almış olmak

Enerji

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini makina mühendisliği temel alanında almış olmak

Elektromagnetik Alanlar ve Mik.D.Tekn.

Doçent

1

1

Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik mühendisliği temel alanında almış olmak

Ulaştırma

Yardımcı Doçent

1

3

İnşaat mühendisliği mezunu, Bitümlü sıcak karışımlar da farklı sıkıştırma,karıştırma ve yaşlandırma yöntemleri konusunda doktora yapmış olmak,

Hidrolik

Yardımcı Doçent

1

3

Kar Hidrolojisi üzerine doktora yapmış olmak,

Hidrolik

Yardımcı Doçent

1

3

 

Yapı

Yardımcı Doçent

1

3

Lisans,yükseklisans ve doktora derecelerini inşaat mühendisliğinden almış olmak,

Elektromagnetik Alanlar ve Mik.D.Tekn.

Yardımcı Doçent

1

3

Lisans,yükseklisans ve doktora derecelerini eletrik-elektronik mühendisliğinden almış olmak,

Biyomedikal Mühendisliği Böl.

Yardımcı Doçent

1

3

Tıpta kullanılan radyoaktiflerin arıtılması konusunda doktora yapmış olmak,

 

 

 

 

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Tefsir

Profesör

1

1

 

Din Felsefesi

Profesör

1

1

 

Arap Dili ve Belagatı

Doçent

1

1

 

Kelam

Doçent

1

1

 

Hadis

Yardımcı Doçent

1

3

 

İslam Hukuku

Yardımcı Doçent

1

3

İlahiyat fakültesi mezunu, karine hakkında doktora yapmış olmak,

Türk İslam Edebiyatı (Farsça)

Yardımcı Doçent

1

3

 

GÜZEL SANATLAR  FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Sanat Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Seramik

Doçent

1

1

 

Resim

Yardımcı Doçent

1

3

 

Tiyatro

Yardımcı Doçent

1

3

 

Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü

Yardımcı Doçent

1

3

 

Yaylı Sazlar

Yardımcı Doçent

1

3

 

Kompozisyon

Yardımcı Doçent

1

3

 

Üflemeli Sazlar

Yardımcı Doçent

1

3

 

Tezhip

Yardımcı Doçent

1

3

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.

Doçent

1

1

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl.

Yardımcı Doçent

1

3

 

Gazetecilik

Yardımcı Doçent

1

3

 

 

 

 

 

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Analitik Kimya

Yardımcı Doçent

1

3

Nonsteroidal ilaçların adrenalin üzerine etkisi alanında doktora yapmış olmak,

 

 

 

 

 

VETERİNER  FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Doğum ve Jinekoloji

Doçent

1

1

 

Biyokimya

Yardımcı Doçent

2

3

Veteriner fakültesi mezunu olmak,

Anatomi

Yardımcı Doçent

1

3

Veteriner fakültesi mezunu olmak,

Cerrahi

Yardımcı Doçent

1

3

Veteriner fakültesi mezunu olmak,

Dölerme ve Suni Tohumlama

Yardımcı Doçent

1

3

Veteriner fakültesi mezunu olmak,

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Hemşirelik Esasları

Profesör

1

1

 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

 

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

1

 

Hemşirelik Esasları

Yardımcı Doçent

1

3

 

Çocuk Sağlığı ve Hast.Hemşireliği

Yardımcı Doçent

2

3

 

Psikiyatri Hemşireliği

Yardımcı Doçent

1

3

 

Ebelik Bölümü

Yardımcı Doçent

2

3

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Yardımcı Doçent

1

3

 

 

 

 

 

 

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Peyzaj Mimarlığı

Yardımcı Doçent

1

3

Peyzaj mimarlığı anabilim dalında doktora yapmış olmak,

 

 

 

 

 

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Anabilim Dalı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

İçsular Biyolojisi

Yardımcı Doçent

1

3

Tatlı su fitoplanktonları üzerine doktora yapmış olmak,

Balıkçılık Temel Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

3

Mide asit sekresyonu üzerine doktora yapmış olmak

Yetiştiricilik

Yardımcı Doçent

1

3

Su ürünleri yetiştirciliğinde anestetik kimyasallar üzerine doktora yapmış,

Yetiştiricilik

Yardımcı Doçent

1

3

Balıklarda in situ hibridizasyonu üzerine çalışma yapmış olmak.

 

 

 

 

 

ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

İnşaat Teknolojisi

Doçent

1

1

İnşaat anabilim dalı geoteknik alanında doktora yapmış olmak,

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

1

Biyokimya alanında doktora yapmış olmak,

Çocuk Gelişimi

Yardımcı Doçent

1

5

 

PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

İnşaat Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

3

Mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü mezunu olup,depreme dayanıklı yapıların genetik algoritma ile optimum tasarımı konusunda doktora yapmış olmak,

Bankacılık ve Sigortacılık

Yardımcı Doçent

1

3

İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup,yönetim ve bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde doktora yapmış olmak,

 

 

 

 

 

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Gıda Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

3

Biyolojik aktif doğal ürün türevleri sentezi konusunda çalışma yapmış olmak,

 

 

 

 

 

HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

 

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Labaratuvar ve Veteriner Sağlığı

Yardımcı Doçent

1

3

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda doktora yapmış olmak,

 

 

 

 

 

ŞENKAYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

Programı

Kadro Ünvanı

Adedi

Der

 

Fizyoterapi

Yardımcı Doçent

1

3

Tıp Fakültesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Sağlık veya Hemşirelik yüksekokulu mezunu ilgili programda doktora yapmış olmak,

Yaşlı Bakımı

Yardımcı Doçent

1

3

Tıp Fakültesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Sağlık veya Hemşirelik yüksekokulu mezunu ilgili programda doktora yapmış olmak,

5725/1-1


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası


 

 


 

5770/1-1