14 Temmuz 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27994

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:


ARSA SATILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:


1 ADET JET PULS TORBALI TOZ FİLTRESİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:


ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGÂHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:


POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:


ÇADIR YAN MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLAN 12 KALEM KABLO EK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ŞEHİRLERARASI OTO TERMİNALİ 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:


KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:


ATV-SABAH TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SIRA CETVELİ TADİLİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:


3.000.000 ADET BESLEME RONDELASI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


15 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2011-2012 Kampanyası süresince pancar analiz laboratuarı hizmet işlerinin yapılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011/104666

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Van Yolu Üzeri 10 Km. ERCİŞ

b) Telefon ve faks numarası   :   432 388 20 09-13/ 0.432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Tahmini 80 gün 27 kişi ile pancar analiz laboratuarı hizmet işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                    :   Erciş Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :   Fabrikamız 2011-2012 Kampanyası süresince Tahmini 80 gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   Erciş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   4/8/2011 Perşembe günü Saat 14.00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Van yolu 10.km. Erciş/Van adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.

7- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.1- İş Deneyim Belgeleri : Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

7.2- Benzer iş olarak ;

Personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işi benzer işler olarak kabul edilecektir.

8 - Teklifler, 4/8/2011 Perşembe günü saat 14.00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Teklif edilen fiyatların İhale Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları kendi yararlarınadır.

10 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu, en düşük teklifi veren istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

16 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5699/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu                              :   Arsa satışı, Z.Burnu, 2945 ada 49 parsel

İhalenin Yapılacağı Yer               :   Z.Burnu Belediyesi Abay Caddesi No: 165 Toplantı Salonu

İlgili Müdürlük/Birim                 :   İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili Telefon ve faxs                   :   (0212) 413 11 11/3094   Faxs: (0212) 413 12 86

İlgili kişi ve E-Posta                   :   Muharrem ÇAMUR-mcamur@,zeytinburnu.bel.tr/

                                                       Sinan SOUKSU-ssouksu@zeytinburnu.bel.tr

İhale Türü/Usulü                        :   Arsa satışı/ Kapalı Teklif Usulü (2886/36)

Son Teklif verme tarihi/saati      :   26/7/2011 - saat: 10.00

AÇIKLAMA

1 - Muhammen Bedeli                :   2.309.647,50 TL.

2 - Geçici Teminat %3               :   69.290,00 TL.

3 - İhale iştirak Teminatı (%7)   :   161.676,00 TL.

4 - Şartname bedeli                     :   300.00 TL.

5 - Yüzölçümü/m2 - 1.026.51 m2

6 - Satışa konu Belediye parselinin tamamı.

7 - Hâlihazır durumu                  :   Boş arsa

8 - İhale Tarih ve Saati               :   26/7/2011-11:00

1 - İhale şartnamesinin görülüp, satın alınabileceği yer: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

2 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

A) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, B) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

B) İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

C) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

D) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

3 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde, ihale saatinden bir saat öncesine kadar, Yazı İşleri Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

4 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin ( Teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.

5 - Telgraf veya Faks'la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

5677/1-1


1 ADET JET PULS TORBALI TOZ FİLTRESİ VE EKİPMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası: 2011/105024

1 - İhalenin Konusu: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, 1 Adet Jet Puls Torbalı Toz Filtresi ve Ekipmanları temini işi.

2 - Şartnameler;

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

Korkut Reis Mah. Cihan Sokak No: 2 Sıhhıye/Çankaya/ANKARA, Tel: 0 312 294 20 00

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı No:156 Aksaray/İSTANBUL, Tel: 0 212 527 09 09

-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

Halit Ziya Bulvarı No:1 İZMİR, Tel: 0 232 484 37 17

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden 75,00 TL bedelle,

Posta yoluyla 85,00 TL bedelle temin edilebilir.

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR52001500158048000407005 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 2/8/2011 günü Saat: 14.00

5-İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale

6 - İhaleye Girebilme Şartları :

İstekliler;

6.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını gösteren belgeyi,

6.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi.

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4),

6.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),

6.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.10. İş Deneyim Belgesini, İstekliler Jet Puls filtre imalatı işlerini yaptıklarına dair iş bitirme belgelerini,

6.11. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Jet Puls filtre imalatı işleri.

6.12. İstekli İSO 9001 -2008 kalite yönetim sertifikasını,

6.13. Jet-puls filtre sisteminin ve ekipmanlarının; yerleşim ve montaj ölçülerini gösteren projelerini,

6.14. Jet-puls filtre sistemi ve bunların ekipmanlarına ait; Broşürler, Kataloglar, Kalite belgeleri (TSE veya uluslar arası belgeler), Referans listelerini,

6.15. İki yıllık yedek parça listesini,

6.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” teklifte belirtilecek veya ilgili dokümanları, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 2/8/2011 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

5731/1-1


NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2011/2012 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye İşi Hizmeti Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                                   :  2011/98405

1. İdarenin

a) Adresi                                             :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası               :  424 2512875-79 - 424 2512414

c) Elektronik Posta Adresi                 :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                     :

2. İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                :  Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti , 20.000 ton

b) Yapılacağı Yer                                :  Kovancılar Ziraat Bölge kantarından Elazığ Şeker Fabrikasına karayolu pancar nakliyesi

c) İşin Süresi                                       :  Fabrikanın kantar açılış tarihinden itibaren başlayıp kampanya bitiş tarihine kadar devam edecektir.

3. İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                :  Elazığ Şeker Fabrikası- Toplantı Salonu

b) Tarihi -Saati                                   :  26/7/2011 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

İdari şartnamenin 7.4’üncü maddesinde belirtilen,yeterlik belgeleri,

4.1.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.9 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti,(Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1’ dir.)

5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri :

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1.maddesinde belirtilmiştir.

6. Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11/6/2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Karayolu taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler

8. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

10 - İhale dokümanı; Elazığ Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 TL karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

11. Teklifler,  ihale günü ve saatine kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.)

12. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

13. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

Diğer Hususlar :

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

5463/1-1


ŞERİTLİ AHŞAP TESTERE TEZGÂHI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından:

İşin adı                                    :   Şeritli ahşap testere tezgâhı alımı işi 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası               :   2011 /103912

Dosya No                               :   1127523

1 - İdarenin                             :

a) Adresi                                 :   Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 67090-ZONGULDAK

b)Telefon ve Faks numarası   :   Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

                                                   Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu malın            :

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Şeritli ahşap testere tezgâhı 1adet.

b) Teslim yeri                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                       :   İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin                             :

a) Yapılacağı yer                     :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   28/7/2011 – 15:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4-1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) Şartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale konusu iş için kısmı teklif verilmeyecektir.

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No:2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 10,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler en geç 28/7/2011 Perşembe günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

14.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5707/1-1


POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Ankara PTT Başmüdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                           :   2011/107118

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Sanayi Caddesi No : 9 06102 Ulus/ANKARA

b) Telefon - Faks Numarası               :   0312 309 50 83 - 0312 560 57 74

                                                               Faks : 0312 309 09 63

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)     :   ankara_malz@ptt.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                :   Posta gönderilerinin 410 işçiyle dağıtımı hizmetinin 122 takvim günü (4 ay) süreli yaptırılması işi.

b) Uygulanacak İhale Usulü               :   Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği Açık İhale Usulü

c) İşin Yapılacağı Yer                         :   Ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen, Ankara Posta İşleme ve Dağıtım Başmüdürlüğü ile Posta Dağıtım ve Toplama Merkezleri

d) İşe Başlama Tarihi                         :   1/9/2011

e) İşi Bitirme Tarihi                            :   31/12/2011

3 - İhalenin

a)Yapılacağı Yer                                 :   Ankara PTT Başmüdürlüğü Sanayi Caddesi No : 9 Kat : 3 Toplantı Salonu 06102 Ulus/ANKARA

b) Tarihi ve Saati                                :   26/7/2011 Salı günü saat :10.00

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç- Teklif mektubu,

d- Geçici Teminat,

e- Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname,

g- İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

ğ- İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

h- Ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname,

ı- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinden birinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

Bilançonun ibraz edilmesi halinde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve bir yıl içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,50 olması,

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75 den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanı sıra iki önceki yılın belgelerini sunabilir. Bu takdirde belgeleri sunulan bu iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan isteklilerin sunacakları iki önceki yıla ait anılan belgelerin şartları sağlamaması durumunda ise iki önceki yılın yanı sıra üç önceki yılın belgeleri sunulabilir.

6 - Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler verilecektir.

7 - İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecek işler :

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan, posta gönderilerinin işlenmesi veya dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü iş kolları.

8 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Sanayi Caddesi No:9 Kat:2 06102 Ulus/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dahil 120,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 26/7/2011 Salı günü saat:10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

13 - Bu iş için kısmi teklif verilemez.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca imzalanacaktır.

16 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

İlan olunur.

5750/1-1

—— • ——

ÇADIR YAN MALZEMESİ ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzca Yerleşim Sistemleri İşletmesi Üretim Müdürlüğünde kullanılmak üzere kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Çadır Yan Malzemesi 9650 Kg Ø 50*2 ETİAL 60 Boru (7.200 adet Ø50*2mm 1260 mm / 3.600 adet Ø50*2mm 760 mm) satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “ Alemdar Mah. Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. No:10 Cağaloğlu-Fatih / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 50,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 25 TEMMUZ 2011 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - Teklifler aynı gün saat 16:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

5751/1-1


TTK İHTİYACI OLAN 12 KALEM KABLO EK MALZEMELERİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                       :  2011/104509

1 - İdarenin                                    

a) Adresi                                         :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü

                                                          Satın Alma Daire Başkanlığı

                                                          ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası           :  Tel: 0-372.259 47 94 – 84

                                                          Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i              Malzemenin Cinsi -                                           Miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı

Harici Tip Soğuk Büzüşmeli Silikon Kablo Başlığı 1x25 mm2 - 1x150 mm2            78 adet

Dahili Tip Soğuk Büzüşmeli Silikon Kablo Başlığı 1x25 mm2 - 1x50 mm2              25 adet

Dahili Tip Soğuk Büzüşmeli Silikon Kablo Başlığı 1x70 mm2 - 1x185 mm2            18 adet

Harici Tip Soğuk Büzüşmeli Silikon Kablo Başlığı 1x185 mm2 - 1x300 mm2          12 adet

Dahili Tip Soğuk Büzüşmeli Silikon Kablo Başlığı 1x240 mm2 - 1x500 mm2          24 adet

Elektrik İzolasyon Bantı (19mmX20 m)                                                                1200 adet

Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Düz Kablo Ek ve Tamir Bantı (38mmX6 m)          250 adet

Esnek Kablo Ek ve Tamir Kiti                                                                                 100 adet

Sökülebilir Reçine (2 Lt.)                                                                                         290 kutu

Reçineli Düz Kablo Eki (1 Kv-23/35 mm)                                                                 20 adet

Reçineli Düz Kablo Eki (6 Kv-28/54 mm)                                                                 20 adet

Reçineli Düz Kablo Eki (6 Kv-33/63 mm)                                                               130 adet

b) Teslim yeri                                 :  TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır.

c) Teslim süresi                              :  Firmalar siparişi takiben malzemeleri 30 takvim günü içerisinde teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin                                    

a) Yapılacağı yer                             :  TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                            :  8/8/2011 Pazartesi – saat 15.00

c) Dosya no                                    : 1115069

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3 - Teslim edilen malzemeler için marka ve model belirtilecektir.

4.3.2 - Firmalar malzemeyi tanıtıcı katalog ve dokumanı teklifleri ile birlikte verecektir.

4.3.3 - Teklif edilen malzeme imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır.

4.3.4 - Malzemeler orijinal ambalajında teslim edilecektir.

4.3.5 - Kısmi teslimat yapılabilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi esas alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 8/8/2011 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

5781/1-1

—— • ——

ŞEHİRLERARASI OTO TERMİNALİ 10 YIL SÜRE İLE İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Edirne Belediye Başkanlığından:

Belediyemize ait, inşaatı tamamlanarak 2000 yılında işletmeye açılmış halen Edirne Belediyesi Şehirlerarası Oto Terminali olarak faaliyet gösterilen Edirne Merkez Demirkapı Mevkii pafta 48N-Id, ada 2130, parsel 1’de bulunan imar planında Terminal alanı olarak belirlenen ve Şartname ekinde bulunan tasdikli mimari projesinde gösterilen tesisin içinde bulunan;

- 16 adet bilet satış yazıhanesi ve bunlara bağlı 42 adet peron ile

- 5 adet Büfe

- 1 adet WC

- 1 adet İçkisiz Lokanta (H Blok Normal Kat No: 1)

- 1 adet Ayakkabı ve Lostra Salonu (H Blok Normal Kat No: 2 boş işyeri)

- 1 adet Hediyelik Eşya Dükkânı (H Blok Normal Kat No: 3 boş işyeri)

- 1 adet Kuaför Salonu (H Blok Normal Kat No: 4)

- 1 adet Tost-Hamburger Salonu - (H Blok Normal Kat No: 5 – 31/12/2011 sözleşme bitiş tarihi)

- 1 adet Pastane - Kafeterya (H Blok Normal Kat No: 6 boş işyeri)

- 1 adet Çay Ocağı (H Blok Normal Kat No: 7)

- Peron tahsis ücreti gelirinin tahsil edilmesi işi

dahil olmak üzere ekli imar plan örneğinde işaretli terminal alanının; temizlik, ısınma, bakım-onarım, aydınlatma ile her türlü idari ve teknik işin yapılması şartıyla 10 yıl süre ile işletilmek üzere, 2886 sayılı Yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile ihaleye konulmuştur.

10 yıllık toplam Tahmini İhale Bedeli KDV Hariç 8.034.240,00,-TL olup, Geçici Teminatı 241.027,20,-TL dir.

İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler;

1. Kişilerden; İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Örneği,

2. Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Sanayi Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri, kanuni tebligat adresi (2011 yılı vizeli)

3. Vekâleten katılacaklardan; Noter onaylı vekâletname (2011 yılı Vizeli)

4. İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi. (2011 yılı onaylı)

5. Bu şartnamenin 7. maddesindeki yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları KİRALAYAN İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

7. Şehirlerarası yolcu taşıma hizmetinin yapılabilmesi için sözleşme onay tarihinden itibaren EN GEÇ 3 AY İÇİNDE Ulaştırma Bakanlığı'ndan Edirne Oto Terminali için T2 Yetki Belgesi alınması şarttır. İhale öncesi T2 yetki belgesini alacağına dair noter onaylı taahhütname verecektir.

8. İhale dokümanlarını aldığına dair 2.000,00 TL tutarındaki makbuz,

9. Talipliler ihale öncesi “Yer Görme Belgesi” imzalayacaklardır. Belge örneği Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Terminal İşletme Biriminden ücretsiz temin edilecektir.

10 Edirne Belediyesince tahakkuk ettirilmiş herhangi bir borcu olmadığına dair “İlişiksiz Belgesi” (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge)

Şartname ve eki imar plan örneği her gün mesai saatlerinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya 2.000,00 TL tutarında makbuz karşılığı temin edilebilir. Projeler İdarede görülecektir.

2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler 28/7/2011 Perşembe günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı’na (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilânında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 28/7/2011 Perşembe günü saat 14:00 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

5708/1-1

—— • ——

KAĞIT SATIN ALINACAKTIR

Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:

Bankamız Genel Müdürlük Birimleri ile Şubelerinde kullanılmak üzere değişik cins ve ölçülerde kağıt satın alınacaktır.

- Bankamız kağıt ihtiyacını karşılamak üzere değişik cins ve ölçülerde kağıt İdari Şartnamede belirtilen özellikler ve hükümler dâhilinde satın alınacaktır.

- İhale kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ilgili İhale Komisyonunca yapılacaktır.

- Konu ile ilgili şartnameler, Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın İstanbul Yolu Trafo Durağı Varlık Yenimahalle ANKARA adresindeki hizmet binasından 100.-TL. (BSMV Dahil) bedel karşılığında alınabilir.

- Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 22/7/2011 günü saat 14.00’a kadar yukarıda belirtilen adreste makbuz karşılığında teslim edilecektir.

- Bankamız (Yapım işleri ayrık) 4734 sayılı yasaya bağlı değildir.

- Tamamlayıcı bilgi 0312 - 584 53 34 no’lu, telefondan alınabilir.

5681/2-2


ATV-SABAH TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SIRA CETVELİ TADİLİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

                                                                                                                      Dosya No: 2002/6

ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü sıra cetveli 2/12/2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup açılan davalar nedeniyle henüz kesinleşmemiştir. Devam eden süreçte 2/4/2011 tarih ve 27893 sayılı Resmi Gazete’de işbu Sıra Cetveline İlişkin Tadil yayımlanmıştır.

ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tadil Sıra Cetveli kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bakiye alacak tutarı alacak bildirilen 82.471.926,87,-TL, 25/5/2011 tarihinde Gelir İdaresi Başkalığına ödenmiş ancak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bakiye alacaklarının 74.772.462,12,-TL olduğu tespit edildiğinden, ödenen tutardan  7.699.464,75,-TL Kurumumuz hesaplarına iade edilmiştir.

Bu kapsamda,

- ATV – Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Sıra Cetvelinin 2.2. maddesinde belirtilen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı alacağının ödenen avans ve iade edilen tutarla birlikte, 6111 sayılı Kanun kapsamında “peşin” ödeme suretiyle 79.772.462,12,-TL (74.772.462,12,-TL + 5.000.000,-TL)  olarak belirlenmesine,

- ATV – Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü tadil Sıra Cetveli kapsamında Gelir İdaresine ödenen 82.471.926,87,-TL’den Kurumumuza iade edilen 7.699.464,75,-TL'nin sıra cetvelinin 2.4. maddesinde belirtilen bir sonraki alacaklı olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ayrılmasına, ayrılan pay ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu alacağı tamamen karşılanmadığından diğer alacaklılara pay ayrılmamasına,

- 2/12/2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ATV – Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Sıra Cetvelinin ve 2/4/2011 tarih ve 27893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan işbu Sıra Cetveli Tadilinin ilgili bölümlerinin bu şekilde tadil edilmesine,

İşbu tadil sıra cetvelinin yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilmesine,

karar verildi.

5794/1-1

—— • ——

3.000.000 ADET BESLEME RONDELASI SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                   :   2011/107659

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :   TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası             :   0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                 :   malzemesiparis@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :   3.000.000 adet Besleme Rondelası

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli ve yabancı isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 17/8/2011 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (1103 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV Dahil 100,-TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5771/1-1


HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ. Kurumu Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA

b) Telefon ve Fax No             :   0274 248 56 70-75 (6 hat) 0274 248 56 76

c) e-mail adresi                       :   satinalmaservisi@sli.gov.tr

2 - İhalenin Konusu Hizmetin :

 

Sıra

No

a) Niteliği – Türü - Miktarı

İhale

Kayıt No

İhale

Tarih ve Saati

Hizmet

Süresi

İhale Doküman Bedeli

(KDV.dahil)

Teklifleri

Geçerlilik Süresi

1

Lavvar Torbalama Tesisinin Çalıştırılması İşi

(200.000 TON kömürün torbalanması)

2011/104636

4/8/2011

Saat: 14.00

365

Takvim günü

75,00 TL

60

Takvim

Günü

 

b) Hizmetin Yeri                    :   SLİ Müessesesi Müdürlüğü / Seyitömer - KÜTAHYA

c) Hizmetin süresi                  :   Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yukarıda yazılı hizmet süresidir

d) İhalenin yapılacağı yer       :   S.L.İ Müessesesi Müdürlüğü, İhale Komisyon Salonu / Seyitömer - KÜTAHYA

3 - Teklif ve Sözleşme türü : İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir.

4 - İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adresten bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yer :

- Ankara’da : TKİ Genel Müdürlüğü, Satın Alma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No: 12 YENİMAHALLE

- İzmir’de : TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3 BORNOVA Tel: (0232) 339 26 71

- Bursa’da : B.L.İ Müdürlüğü ORHANELİ Tel: (0224) 827 64 71

- Kütahya’da : S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü /SEYİTÖMER adreslerinden görülebilir

ve yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır

8 - Bu ihale Kamu İhale Kanunun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgililere duyurulur.

5723/1-1

—— • ——

15 KALEM TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 15 kalem Tarım ve Hayvancılık İşçiliği Hizmeti satın alınacaktır.

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’nda ve Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00,-TL karşılığında temin edebilirler.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler muhammen tutarın % 3’ünden (24.584,31,-TL) az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 26/7/2011 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒnde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

A D R E S :

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 425 59 55

5745/1-1