13 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27993

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1 MADDESİNE GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Van İşletme Şube Müdürlüğünden:


ÇAMUR HAVUZLARININ (2 ADET) TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:


KONVERTER ÖN ISITICI EŞANJÖRÜNÜN BORU VE AYNALARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:


402 KİŞİLİK TELESKOPİK TRİBÜN VE KOLTUK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF İŞ MAKİNELERİ YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


MUHTELİF YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


LAMA, KARE, KÖŞEBENT VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


BRONZ YATAK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DİNGİL YATAK KUTUSU (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ İLE BOŞALTILMASI VE MAKİNENİN BAKIM, ONARIM VE REVİZYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


ARSA VERİLMEK SURETİYLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

İzmir Orman İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TTK İHTİYACI OLARAK (5 KALEM) KONVEYÖR BANT VE ÇELİK ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANT ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


3 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Denizli İl Encümeni Başkanlığından:


4 KALEM (EDT) ÇAY POŞET MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Rize:


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 16/1 MADDESİNE GÖRE TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır İşletme Bölge Müdürlüğü Van İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 600,00TL ile en çok 17.700,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 60 TL, en çok 1.770,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 42 Grup B.Oto, Pikap, Minibüs, Kamyon, Kamyonet, Dorse, v.b. cinsi araçlar; açık artırma suretiyle, Van Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü Defterdarlık Binası 5. Kat/VAN adresindeki ihale salonunda 19/7/2011 tarihinde saat 9.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 18/7/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Defterdarlık Binası 5. Kat VAN adresindeki Van İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Van İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için: Van İşletme Şube Müdürlüğü (0) (432) (214 05 61)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5685/1-1


ÇAMUR HAVUZLARININ (2 ADET) TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Çamur havuzlarının (2 adet) temizlenmesi, hafriyatının nakliyesi ve tesviyesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                       :   2011/104330

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Van Yolu Üzeri 5 Km. ERCİŞ 0.432

b) Telefon ve faks numarası           :   432 388 20 09-13/ 0.432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi (varsa)

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   (Teknik ve Özel şartnamede belirtilen işler) Fabrika tesisleri dışında 1 Adet, Fabrikamız tesisleri içinde 1 adet olmak üzere toplam 2 adet toprak çamur havuzunun taban kotlarına kadar hafriyatın yapılarak temizlenmesi ve istenilen eğime göre tesviyesinin yapılması, Fabrika tesisleri içindeki çamur (şlam) havuzundan çıkan uzaklığı yaklaşık 950 metre mesafedeki fabrika içindeki yetkililerce gösterilen alana tahmini 7.264 m3 hafriyatın, fabrika tesisleri dışındaki çamur havuzlarından çıkan uzaklığı yaklaşık 1300 metre mesafedeki yetkililerce gösterilen alana tahmini 19.190 m3 hafriyatın dökülerek sahanın kurumasını müteakip toprağın tesviye edilmesi.

b) Yapılacağı yer                            :   Erciş Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                   :   30 gün(otuz)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Erciş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   2/8/2011 Salı günü Saat 14.00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası Van yolu 5. Km. Erciş/Van adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): İhale dokümanında belirtilmiştir.

7 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.1 - İş Deneyim Belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

7.2-Benzer iş olarak;

a) Her türlü kazı hafriyat yapı nakliye işleri

b) İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümü benzer işe denk sayılacaktır.

8 - Teklifler, 2/8/2011 Salı günü saat 14.00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Teklif edilen fiyatların İhale Komisyonumuzca yüksek bulunması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde Fabrikamız ofis binasında hazır bulunmaları kendi yararlarınadır.

10 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu, en düşük teklifi veren istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden en az 30 (otuz)takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

16 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5700/1-1

—— • ——

KONVERTER ÖN ISITICI EŞANJÖRÜNÜN BORU VE AYNALARI SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

1 - İhalenin Konusu: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ihtiyacı konverter ön ısıtıcı eşanjöründe kullanılmak üzere ASTM A 312/ TP 321 Ø 60,3 mm dış çapında, 2,7686 mm et kalınlığında, 8.000 mm boyunda 180 adet boru; AISI 304 SS Ø 2250 mm çapında, 30 mm et kalınlığında 2 adet ayna alım işidir.

2 - Şartnameler;

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR, Tel: 0 266 721 31 00 adresinde,

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı

(Korkutreis Mah. Cihan Sokak No: 2 Çankaya/Ankara Tel: 0 312 294 22 31),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü

(Halit Ziya Bulvarı  No: 1 İzmir Tel : 0 232 484 37 17),

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü

(Atatürk Bulvarı No: 156 34134 Aksaray / İstanbul,  Tel: 0 212 527 09 09),

- Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma, Tel: 0266 721 31 00)

Adreslerinden 100,00 TL bedelle (Posta yoluyla 110,00 TL bedelle) temin edilebilir.

Şartname bedeli Vakıflar Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR610001500158007260519557 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı tarih ve saat: 04.08.2011 Perşembe günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince 201 Sayılı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği  - Açık İhale

6 - İhaleye Girebilme Şartları:

İstekliler;

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren belgeyi,

6.3. Ticaret siciline kayıtlı bulunduğunu belirten, ihalenin yapıldığı yıl için de Ticaret veya Sanayi Odasından alınmış belge aslı veya noter tasdikli suretini,

6.4. Firma sahibinin veya firmayı idare ve temsile yetkili kişilerin;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.8.  İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.9. Teklif edilen malın menşeini gösterir belge ile birlikte malın EN10204-3.1 üretici sertifikası,

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 4/8/2011 Perşembe günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Muhaberat Şefliğine elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

5709/1-1


TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli 12.924,43 TL; yatırılması gereken güvence tutarı 1.292,44 TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Amonyum sülfat cinsi.5 (BEŞ) grup eşya açık artırma suretiyle, Liman Cad.TMO Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki ihale salonunda 21/7/2011 tarih saat 09,30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 20/7/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Liman Cad. TMO Yanı Büyük Liman Antalya adresindeki Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü veya İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı (10 TL KDV dahil) Antalya İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Antalya Tasfiye İşletme Şube Müdürlüğü 0 242 259 03 80

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5665/1-1


402 KİŞİLİK TELESKOPİK TRİBÜN VE KOLTUK SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı, 402 kişilik teleskopik tribün ve koltuk, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartname ve çizimlerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2) Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3) Teklifler, 19/7/2011 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4) Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine de uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5) İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6) Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5730/1-1


MUHTELİF İŞ MAKİNELERİ YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR

E.Ü.A.Ş. Afşin-Elbistan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :   AEL İşl. Müd. Çoğulhan-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :   (0344) 524 22 82/524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi     :   ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği ve Türü                 

Miktarı

İhale

Kayıt No

  Dosya No 

Şartname

  Bedeli 

İhale

   Tarihi  

1- 72 Kalem Muhtelif İş Makineleri Yedek Parçası Alımı

72 Kalem

2011-100714

TER-AEL-2011-0722

80,00 TL

10/8/2011

b) Teslim yeri                         :   AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :   Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir.

d) İhale usulü                          :   Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   AEL İşletme Müd. İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :   Yukarıda belirtilen tarihlerde, Saat: 14.30

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :   AEL İşletmesi Satın Alma Şube Müdürlüğü

4-1 - İhale dökümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir.Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale Dokümanını satın alması zorunludur.

4.2 - Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini

- Vakıfbank Elbistan Şubesi IBAN NO: TR920001500158007286006913

Hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adresten temin edilebilir.

- EÜAŞ.Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Md.lüğü.(Fak:0-344-5242280) Çoğulhan-Afşin/Kahramanmaraş

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3(Yüzde üç) ’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.30’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve

İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

5688/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez Aziziye Mahallesi 166 ada, 1 nolu parselde bulunan 12.605,37 m2 lik alana ve emsal:2 'ye sahip (toplam inşaat alanı:25.210,74 m2) taşınmaz üzerinde toplam inşaat alanı 6.387,36 m2 olan 56 adet sosyal konutun ve en az 50.000.00 TL üzerinden para artırımı yapılarak Belediyemize verilmesine karşılık, aynı parsel üzerinde kalan 18.823,38 m2'lik kapalı inşaat alanının verilmesi (satılması) işi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.a Maddesi gereğince kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İşin ihalesi 21/7/2011 günü Saat 10.00'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İşin muhammen bedeli 3,263.940,96 TL olup, geçici teminatı 97.919,00 TL'dir. (Geçici Teminat % 3'tür)

4 - İhaleye ait Şartname ve ekleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tahsilat servisine yatırılacak 1.000,00 TL’lik makbuz karşılığında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2.kat Emlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya mesai saatleri dâhilinde aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir.

5 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin hazırlayacakları Dış zarflarını ihale tarih ve saatine kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümenine (İhale Komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.

6 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;

Dış Zarf içerisinde bulunması gereken Belgeler:

a) İç Zarf (Teklif Mektubu bırakılacak)

b) Gerçek Kişi olması halinde ikametgâh belgesi, Tüzel kişi olması halinde adres beyanı,

c) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış 97.919,00 TL Geçici teminat miktarında alındı belgesi veya banka teminat mektubu

d) Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Örneği, Tüzel Kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

e) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti

f) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

g) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

h) Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilanın yayınlandığı tarihten sonra alınmış belge,

i) Tüzel kişiliğin SSK'na borcu olmadığına dair ilk ilan tarihinden sonra alınmış yazı.

j) Şartname satın aldığına dair makbuzun aslı,

k) Bankalardan temin edilecek belgeler; Bankalar nezdindeki en az 750.000 TL'lik kullanılmamış nakit kredisini veya en az 750.000 TL'lik kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da en az 750.000 TL'lik serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. Bu kriterlerden birinin sağlanması yeterli olacaktır.

1) Ortak girişim olması halinde firmaların noter tasdikli "Ortak Girişim Beyannamesi ile ortakların her birinin (b,d,e,f,h,i) belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Teklif mektubu ortak girişimi oluşturan ortaklarca müştereken imzalanarak, teminat ve banka referansı ortaklarca müştereken verilebilineceği gibi ortaklardan birisi tarafından verilebilir.

7 - Bilumum vergi, rüsumlar ve harçlar ile sözleşme giderleri ihaleyi alana aittir.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

5296/1-1


MUHTELİF YUVARLAK ÇELİK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası             :   2011/100645

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                        :   15 kalem muhtelif ölçü, miktar ve kalitede yuvarlak çelik satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   17/8/2011- 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 17/8/2011 günü saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5588/1-1

—————

LAMA, KARE, KÖŞEBENT VE I-U PROFİL SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası             :   2011/100970

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

türü ve miktarı                        :   24 kalem muhtelif ölçü, miktar ve kalitede lama, kare, köşebent ve I-U profil satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   17/8/2011- 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 17/8/2011 günü saat: 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,-TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5589/1-1


BRONZ YATAK SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :   2011/103468

1- İdarenin

a) Adresi                                     :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası     :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

İhale konusu işin niteliği, türü

ve miktarı                                   :   200 takım Taşıyıcı Bronz Yatak Komple (Beyaz metal kaplı) teknik şartname-teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

2 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                         :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :   22/8/2011 - Saat 14:00

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 22/8/2011 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5623/1-1

—————

DİNGİL YATAK KUTUSU (KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                     :   2011/103799

1- İdarenin

a) Adresi                                         :   Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası         :   0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60-225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü

ve miktarı                                       :   952 adet dingil yatak kutusu komple (döküm malzeme); teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 – İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   23/8/2011 - Saat 14:45

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 23/8/2011 günü saat 14:45’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5624/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİ İLE BOŞALTILMASI VE MAKİNENİN BAKIM, ONARIM VE REVİZYON İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2011/2012 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Bakım, Onarım ve İşletilmesi Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İli İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2011/105359

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :   Ayaş Yolu 18 Km Etimesğut/ANKARA

b) Telefon No                             0 312 244 90 55

c) Faks No                              :   0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı    :   Ankara Şeker Fabrikası 2011/2012 Kampanya Döneminde Kırıkkale (Balışeyh) ve Polatlı (Karacaahmet, Sarıoba, Yaralı ve Yenice) Bölgesindeki Kantarındaki +/- % 20 toleranslı 105.500 ton pancarın dizel/elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve makinenin, bakım-onarım ve revizyonu işidir.

                                                   Kırıkkale Balışeyh (Elektrikli)                 15.500 Ton

                                                   Polatlı Yenice (Elektrikli)                         19.000 Ton

                                                   Polatlı Karacaahmet (Dizel)                     25.000 Ton

                                                   Polatlı Sarıoba (Dizel)                              14.000 Ton

                                                   Polatlı Yaralı (Dizel)                                32.000 Ton

b) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikasına bağlı Polatlı ve Kırıkkale Bölge Şefliklerine bağlı Balışeyh, Yenice, Karacaahmet, Sarıoba ve Yaralı Kantarları.

c) İşin Süresi                           :   15 Eylül 2011 İle 05 Aralık 2011 Tarihleri arası (Tahmini 82 Gün) Ankara Şeker Fabrikası 2011/2012 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :   Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :   25/7/2011 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5666/1-1


ARSA VERİLMEK SURETİYLE İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

İzmir Orman İşletme Müdürlüğünden:

Akçay Caddesi No: 250 - Gaziemir-İZMİR adresindeki İzmir İli Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi 18m-2a Pafta 1221 ada 6 parselde Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait 495 m2 arsa ve üzerindeki binanın verilmesine karşılık, avan projeleri ve mahal listeleri dokümanda verilmiş olan iki adet betonarme binanın İzmir ili Karşıyaka ilçesinde Aksoy Mahallesi 1743 sokaktaki Orman Bölge Müdürlüğü merkezindeki 26675 ada 1 nolu parsel ve 103 ada 88 parsel üzerine yüklenici tarafından bedel talep etmeden yaptırılması ve 4.000,00 ilave bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun birinci ve 37. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

İHALENİN BEDELİ, TARİHİ VE YERİ;

1 - Muhammen Bedel   :  1.408.403,00 TL (Yaptırılacak iki adet bina ve 4.000,00 TL ilave bedel)

2 - Tarihi/Saati              :  2/8/2011 saat 10:00

3 - Yeri                          :  Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu, 1743 Sok. No:27 Aksoy, Karşıyaka /İZMİR

4 - Geçici Teminatı (Muhammen Bedelin %3’ü): 42.252,00TL (KIRKİKİBİNİKİYÜZ ELLİİKİ TL) Üzerlerine ihale yapılanların Geçici teminat miktarı ihaleden sonra kesin teminat ve depozitolarının yatırılması ve sözleşme yapılmasını müteakip, üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin Geçici Teminatları ise ihaleden sonra geri verilir.

5 - Kesin Teminatı :  İhale bedelinin % 6’sıdır.

6 - İşin Süresi         :  İhaleye konu işin süresi 18 aydır. Sözleşmenin imzalanıp noterlikçe onaylandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.1) Kanuni ikametgah sahibi olduklarını gösterir belge,

7.2) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası bildirmeleri,

7.3) İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge, Tüzel kişi olması halinde ise, T.C.Kanunlarına göre ve Türkiye’de kurulmuş Tüzel kişiliğin sicile kayıt belgesi

7.4 - Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri ;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

7.5) Şekli ve içeriği Şartname ekinde belirlenen teklif mektubu.

7.6) İhale Şartname ve eklerinin(İhale dokümanının) satın alındığına dair belge.

7.7 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini, (ihale Ortak girişimin üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

7.8) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

7.9 - İsteklinin %3 geçici teminatı karşıladığına dair belge

İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar TC Ziraat Bankası Denizbostanlı Şubesindeki İBAN NO: TR 86 0001 000 9340 8168724 5001 Nolu hesabına veya İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına yatırılıp alındı makbuzlarını istenen evraklar ile birlikte komisyon başkanlığına vereceklerdir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz olması şarttır.

Belgeler asıl ya da noter tasdikli suret olacaktır.

8 - İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, 1743 sokak, No:29, 113 No.lu oda; Aksoy Mahallesi-KARŞIYAKA-İZMİR adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 100 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini ( İhale dokümanı) satın almaları zorunludur.

9 - Tekliflerin Sunulma Şekli

9.1 - Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerir.

a) İç Zarf,(Teklif mektubu doldurularak iç zarfa konur, zarfın yapıştırılan yerli istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. )

b) İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için “İhaleye katılabilmek ve Yeterli Görülmek İçin İstenen belgelerin” eksiksiz olarak dış zarf içinde bulundurulması gerekmektedir.

c) İDARE adına alınmış 42.252,00 TL (KIRKİKİBİNİKİYÜZELLİİKİ TL) tutarında geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu

İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınabilmesi için Teklif Mektubunun bulunduğu iç zarfın ve istenilen diğer belgelerin içinde bulunduğu dış zarfın ağzının yapıştırılmış, imzalanmış, mühürlenmiş, üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılmış olması gereklidir. Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatların hem rakamla hem de yazı ile açık olarak yazılması, şartnamelere aykırı beyan ya da taahhüt içermemesi, teklif mektubunda silinti ve kazıntı olmaması şarttır. Aksi takdirde teklif değerlendirmeye alınmaz.

9.2 - İstekliler, içinde iç zarf ve diğer evrakların bulunduğu dış zarftan oluşan Tekliflerini, ihale tarihi olan 2/8/2011 Salı günü saat 10:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, 1743 sokak no: 29, 113 No.lu oda, Aksoy Mahallesi, Karşıyaka-İZMİR adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

9.3 - Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

9.4 - Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

10 - İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

11 - 2886 sayılı yasaya göre ihaleye katılması yasak olanlar ihaleye katılamaz.

12- İstekliler tekliflerini, avan projesi ve mahal listesi ihale şartnamesi ekindeki dokümanda verilmiş olan iki adet binayı yapmayı taahhüt etmek ve 4.000,00 TL ilave bedele ek olarak kapalı teklif usülü ile pey sürerek arttırmak suretiyle vereceklerdir Bu ihalede uygun bedel; teklif edilecek bedellerin en yükseğidir.

13 - İhale üzerine kalan isteklinin, idare tarafından ihale kararının kendine tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde, ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçların tamamını İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına veya İzmir Orman İşletme Müdürlüğü’nün TC Ziraat Bankası Denizbostanlı Şubesindeki İBAN NO TR 86 0001 000 9340 8168724 5001 Nolu hesabına nakden ve peşin olarak yatırması, sözleşme imzalanması ile ilgili işlemleri tamamlayarak geçici teminatı kati teminata çevirip, imzalanmış sözleşmeyi notere onaylatarak idareye teslimi şarttır.

İlan olunur.

5674/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Malatya Şeker Fabrikasından:

Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında Tahmil Tahliye işine ait İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                           :   2011/104568

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :   Özalper Mah. Karakavak Mevkii MALATYA

b) Telefon ve faks numarası               :   0 422 212 10 44 - 0422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                  :   malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                    :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                  :   Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı 3 Ay süreli Günlük 36 Kişi ile Kampanya Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 9 Ay Süreli Günlük 5 Kişi ile Tahmil Tahliye işine ait işçilik hizmetinin yürütülmesi,

b) Yapılacağı yer                                :   Malatya Şeker Fabrikası Şeker Ambarları

c) İşin süresi                                       :   ± % 20 Toleranslı 12 Ay

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :   Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                :   26/7/2011 Saat : 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1-a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

4.1.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5.1 - İş Deneyim Belgeleri :

5.1.1 - Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

5.1.2 - İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır.

5.1.3 - İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’ undan az olamaz. İş deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip İdari Şartnamenin 7.4.1.maddesinde belirtilmiştir.

6 - Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.

7 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir

9 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - Teklifler 26/7/2011 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

11 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için fiyat teklifi verilecektir.

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

14 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5686/1-1


MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :   2011/28

İhale Kayıt No                       :   2011/102838

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                 :   EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL : 0-372 264 30 50    FAX: 0-372 264 24 21

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu Malzemenin

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   1- 5.000 Adet 21x38x1 Sac Rondela

                                                   2- 5.000 Adet 21x38x3 Çelik Rondela

                                                   3- 3.000 Adet M16x50 ¾ Dişli Cıvata 12.9 Kalite

                                                   4- 3.000 Adet M16x30 İmbus Cıvata

                                                   (Havşa Başlı, Gömmeli) Dibe Kadar Dişli 10.9 Kalite

                                                   5- 5.000 Adet M20x90 Diş Boyu 50mm Cıvata 8.8 Kalite

                                                   6- 5.000 Adet M20x40 Dibe Kadar Dişli (Tam Paso) Cıvata 8.8 Kalite

                                                   7- 3.000 Adet M20x100 ¾ Dişli Cıvata 8.8 Kalite

                                                   8- 3.000 Adet M20x120 ¾ Dişli Cıvata 8.8 Kalite

                                                   9- 3.000 Adet M16 Somun 8.8 Kalite

                                                   10- 3.000 Adet M20 Somun 8.8 Kalite

b) Teslim yeri                         :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :   20 Takvim Günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   7/9/2011 ÇARŞAMBA Günü Saat: 14.00

c) İhale Usulü                         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 7/9/2011 saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zong. Şb: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5689/1-1

—————

MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Dosya No                               :   2011/27

İhale Kayıt No                       :   2011/102829

1 - Teşekkülün:

a) Adresi                                 :   EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası   :   TEL : 0-372 264 30 50   FAX : 0-372 264 29 99-24 21

c) Elektronik posta adresi      :

2 - İhale konusu Malzemenin .

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   10.000 Adet Rutil Elektrot 2,5 x 35 mm

                                                   10.000 Adet Rutil Elektrot 3,25 x 35 mm

                                                   30.000 Adet Kesme Elektrot 4,00 x450 mm Alımı.

                                                   -TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE.

b) Teslim yeri                         :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

c) İşin süresi                           :   15 TAKVİM GÜNÜ.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :   ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                    :   6/9/2011 SALI Günü Saat: 14.00

c) İhale Usulü                         :   EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında Açık İhale Usulü

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 30,00 -TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 6/9/2011, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR= 280001 000454 109 057 75-5001

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21

Halk Bankası Zong. Şb: IBN NO: TR = 580001 2009 806 00013 00017

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır.

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

5690/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK (5 KALEM) KONVEYÖR BANT VE ÇELİK ÖRGÜLÜ KONVEYÖR BANT ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası           :   Tel: 0-372.259 47 94-259 47 97

                                                           Fax: 0.372-253 12 73-251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   satinalma@taskomuru.gov.tr

2 - İhale konusu işin nev’i                  Malzemenin Cinsi                                  Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı                  1 - Konveyör bant     30"                       5.250 m

                                                           2 - Konveyör bant     36"                       3.000 m

                                                           3 - Konveyör bant     40"                          250 m

                                                           4 - Konveyör bant     42"                          250 m

                                                           5 - Konveyör bant     48"                          500 m

b) Teslim yeri                                 :   TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm işleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim tarihi                               :   Konveyör bandlar 90 takvim günde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                            :   1/8/2011 Pazartesi - saat 1500

c) Dosya no                                    :   1112068

d) İhale kayıt no                             :   2011/103723

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a),(b),(c),(d),(e)ve(g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamemizin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

5 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 100,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler en geç 1/8/2011 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

8 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır;

13 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

14 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

5706/1-1


3 ADET JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATLI SAHA İHALE EDİLECEKTİR

Denizli İl Encümeni Başkanlığından:

İlimiz sınırlarında terk talebinde bulunulmuş üç (3) adet jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu l0.madde 1.fıkra (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliği 17. maddesi gereğince; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

1 - Aşağıda İli, İlçesi, köyü, alanı, paftası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarları ve ihale tarihi yazılı jeotermal sahaların ihalesi yapılacaktır.

İli: Denizli, İlçesi:Sarayköy, Köyü:Duacılı, Alan:.1462,41 Hektar, Pafta:DENİZLİ-M21-b2, Muhammen Bedeli: 150.000,00-TL, Geçici Teminat: 4.500,00-TL

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0671000

0671000

0673000

0675000

0675000

0665000

0665000

0670000

0670000

Yukarı (X)

4196832

4196000

4196000

4195000

4194000

4194000

4195000

4195000

4196416

İli: Denizli, İlçesi: Merkez, Köyü: Yeniköy, Alan: 967,64Hektar, Pafta: DENİZLİ-M22-a2, Muhammen Bedeli: 25.000,00-TL, Geçici Teminat: 750,00-TL

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

8.Nokta

9.Nokta

Sağa (Y)

0693107

0691058

0691200

0690610

0691000

0694000

0694000

0693645

0692497

Yukarı (X)

4197811

4199473

4199700

4200512

4201000

4201000

4196000

4196000

4197502

İli: Denizli, İlçesi: Merkez, Köyü: Haytabey, Alan: 4638,88Hektar, Pafta: UŞAK L22-d3, DENİZLİ M22-a2 Muhammen Bedeli: 25.000,00-TL, Geçici Teminat: 750,00-TL

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

Sağa (Y)

0691000

0690610

0689674

0687000

0690350

0695000

0692976

Yukarı (X)

4201000

4200512

4201801

4208000

4211400

4203700

4201000

İhale Tarihi:27/7/2011  Saat: 14:00

2 - İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte İl Özel İdaresi Hizmet binasında İl Encümenince yapılacaktır.

3- İsteklilerin istenen belgeleri 27/7/2011 tarihi saat 14:00'e kadar İl Encümenine teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, bağlı olduğu Vergi dairesi ili ve numarasını gösterir belge,

b ) Gerçek kişiler için;

T.C. Kimlik numarası içerir onaylı nüfus cüzdan sureti

- Noterden onaylı imza sirküleri

- Vekaleten ihaleye katılacaklar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Tebligat için ikametgah belgesi, irtibat telefonu ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

c) Tüzel kişiler için,

- Şirketin kuruluş statüsünü ve yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti ve yönetimin onaylı imza sirküleri,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge,

- Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve onaylı imza beyannamesi,

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık beyannamesini ibraz edeceklerdir.

5 - İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Denizli İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir.

6 - İlan süresi içinde hiç başvuru yapılmayan sahalar ihale gününü takip eden ilk iş gününde jeotermal aramalara açık hale gelecektir.

7 - Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

5479/1-1

—— • ——

4 KALEM (EDT) ÇAY POŞET MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Rize:

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı 4 kalem (500 Gr.lık 200.000 Adet Kamelya,500 Gr.lık 800.000Adet Rize Turist,500 Gr.lık 300.000 Adet Filiz ve        1000 Gr.lık 300.000 Adet Kamelya Çay Poşetleri) EDT Çay Poşet malzemesi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-RİZE

b) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

c) Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27/7/2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler alternatif teklif veremezler.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam bedel üzerinden % 3 geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6 kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmı teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.

5492/1-1


RUHSATLI JEOTERMAL ALANLAR İHALE EDİLECEKTİR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda bulunan 29 (yirmidokuz) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecek olup, her Jeotermal Alan ayrı ayrı ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139 06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   0312.201 18 05 /287 91 77 – 0 312 287 91 53

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   mta@mta.gov.tr

2 - İhale konusu 29 (yirmidokuz) Adet Jeotermal  Alanlara Ait Bilgiler :

 

Sıra No

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek

Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Yatırılacak Geçici Teminat Tutarı

(ABD Doları )

Jeotermal Alan

1

2011/JA-83-SH

17/8/2011

11/00

AKSARAY

Aksaray-Güzelyurt-Şahinkalesi

 

30.000,00.$

Jeotermal Alan

2

2011/JA-84-SH

17/8/2011

11/00

AYDIN

Aydın-Kuyucak-Horsunlu-Ortakçı

 

50.000,00.$

Jeotermal Alan

3

2011/JA-85-SH

17/8/2011

11/00

AYDIN

Aydın-Merkez-

Çiftlik

40.000,00.$

Jeotermal Alan

4

2011/JA-86-SH

17/8/2011

11/00

AYDIN

Aydın-Germencik-Gümüş

 

45.000,00.$

Jeotermal Alan

5

2011/JA-87-SH

17/8/2011

11/00

AYDIN

Aydın-Germencik

 

400.000,00.$

Jeotermal Alan

6

2011/JA-88-SH

17/8/2011

11/00

AYDIN

Aydın-Sultanhisar-Malgaçemir-Malgaçmustafa

 

100.000,00.$

Jeotermal Alan

7

2011/JA-89-SH

17/8/2011

11/00

BALIKESİR

Balıkesir-İvrindi-Büyükılıca

 

20.000,00.$

Jeotermal Alan

8

2011/JA-90-SH

17/8/2011

11/00

BALIKESİR

Balıkesir-Merkez-Kirazköy

 

15.000,00.$

Jeotermal Alan

9

2011/JA-91-SH

17/8/2011

11/00

BİNGÖL

Bingöl-Karlıova-Hacılar (Gömeağan)

30.000,00.$

Jeotermal Alan

10

2011/JA-92-SH

17/8/2011

11/00

ÇANAKKALE

Çanakkale-Çan-Bardakçılar

 

35.000,00.$

Jeotermal Alan

11

2011/JA-93-SH

17/8/2011

11/00

ÇANAKKALE

Çanakkale-Ayvacık-Babadere

 

40.000,00.$

Jeotermal Alan

12

2011/JA-94-SH

17/8/2011

11/00

ÇANAKKALE

Çanakkale-Ezine-Firanlı ve Akçakeçili

40.000,00.$

Jeotermal Alan

13

2011/JA-95-SH

17/8/2011

11/00

ÇANKIRI

Çankırı-Merkez-Bozkır ve Dedeköy

25.000,00.$

Jeotermal Alan

14

2011/JA-96-SH

17/8/2011

11/00

DENİZLİ

Denizli-Buldan-

45.000,00.$

Jeotermal Alan

15

2011/JA-97-SH

17/8/2011

11/00

MANİSA

Manisa-Kula-Emir-Şehitli

 

35.000,00.$

Jeotermal Alan

16

2011/JA-98-SH

17/8/2011

11/00

MANİSA

Manisa-Köprübaşı-Saraycık

 

35.000,00.$

Jeotermal Alan

17

2011/JA-99-SH

17/8/2011

11/00

MANİSA

Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere

 

600.000,00.$

Jeotermal Alan

18

2011/JA-100-SH

17/8/2011

11/00

MERSİN

Mersin-Silifke-Keben

 

30.000,00.$

Jeotermal Alan

19

2011/JA-101-SH

17/8/2011

11/00

MANİSA

Manisa-Demirci-Eskihisar

20.000,00.$

Jeotermal Alan

20

2011/JA-102-SH

17/8/2011

11/00

KONYA

Konya-Hüyük

 

10.000,00.$

Jeotermal Alan

21

2011/JA-103-SH

17/8/2011

11/00

KONYA

Konya-Karapınar-Üzecikdağı

 

15.000,00.$

Jeotermal Alan

22

2011/JA-104-SH

17/8/2011

11/00

KÜTAHYA

Kütahya-Simav-Eynal-Çitgöl-Naşa

40.000,00.$

Jeotermal Alan

23

2011/JA-105-SH

17/8/2011

11/00

ÇANAKKALE

Çanakkale-Biga-Kırkgeçit

 

20.000,00.$

Jeotermal Alan

24

2011/JA-106-SH

17/8/2011

11/00

ÇANAKKALE

Çanakkale-Ayvacık-Küçükçetmi

30.000,00.$

Jeotermal Alan

25

2011/JA-107-SH

17/8/2011

11/00

ANKARA

Ankara-Beypazarı-Kızılcasöğüt

 

15.000,00.$

Jeotermal Alan

26

2011/JA-108-SH

17/8/2011

11/00

ESKİŞEHİR

Eskişehir-Günyüzü-Gümüşkonak

 

15.000,00.$

Jeotermal Alan

27

2011/JA-109-SH

17/8/2011

11/00

KAYSERİ

Kayseri-Özvatan-Kermelik

15.000,00.$

Jeotermal Alan

28

2011/JA-110-SH

17/8/2011

11/00

KIRŞEHİR

Kırşehir-Mucur

15.000,00.$

Jeotermal Alan

29

2011/JA-111-SH

17/8/2011

11/00

İZMİR

İzmir-Kınık-Poyracık

15.000,00.$

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu.

4 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, 5 ve 17 inci sıra numaralı ihale dosyaları 500,TL’sı, diğer ihale dosyaları ise 200,TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif ettikleri Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Söz konusu ihale 2886 sayılı ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

5670/1-1