13 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27993

YARGI İLÂNLARI

 


Bakırköy 14.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Fethiye 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

5 nci Piyade Eğtim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bakırköy 14.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:

Dosya No : 2010/340

Karar No  : 2011/4

213 sayılı yasaya muhalefet suçundan sanık ATABERK SÖNMEZOĞLU hakında mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/01/2011 tarihli kararı ile hakkındaki kamu davasının zaman aşımı nedeniyle ORTADAN KALDIRILMASINA karar verildiği,

Mahkememiz kararının ve katılan Maliye Bakanlığı adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekilinin temyiz dilekçesinin Dervişali Mah. Şehit Raşit Kılıç sk. Koçak apt. N. 93/5 Fatih adresli Hasan ve Aysel oğlu 1969 d.lu sanık ATABERK SÖNMEZOĞLU 'na tüm aramalara rağmen bulunamamış olduğundan tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince ilam RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ve sanığın temyizinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İlan olunur.

5299

—— •• ——

Fethiye 1. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No  : 2008/670

Karar No : 2011/136

TCK 179/3 maddesine aykırılık suçundan sanık TARIK GÜLTEKİN hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 1/3/2011 tarih ve 2008/670 Esas, 2011/136 Karar sayılı kararın;

Fikri ve Sebahat oğlu, 12/10/1972 Fethiye doğumlu TARİK GÜLTEKİN'e, tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediği, adres araştırması için yazılan müzekkerelere bila ikmal cevap verildiğinden ve tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur.

5243


2. Kor. K.lığı As. Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas Sayısı    : 2009/1970

Karar Sayısı  : 2009/1301

Karar Günü   : 01.12.2009

ÖZET           : Sanık Hacı ve Nafize Oğlu, 1988 D.lu, Diyarbakır, Ergani, Bozyer Nf. Kyt.lı Uğur YAVUZ’un 28.06.2009 tarihinde kasten yaralama suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın terhis olması sebebi ile askeri mahkemede yargılanmasını gerektiren ilginin kesildiği anlaşıldığından 353 Sayılı Kanunun 9, 17 ve 176’ncı maddeleri uyarınca Askeri Mahkememizin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde dava dosyasının yetkili ve görevli Lapseki Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4036

—————

Esas Sayısı    : 2009/2013

Karar Sayısı  : 2009/1359

Karar Günü   : 30.12.2009

ÖZET           : Sanık Yahya ve Ayşe Oğlu, 1986 D.lu, Yozgat, Çayıralan, Aşağıtekke Ky. Nf. Kyt.lı Abdurrahman ŞÖHRETLİ’nin 05.07.2007 tarihinde işlemiş olduğu üste fiilen taarruz suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 91/1 ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı C.M.K.nun 231’nci maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Süre İle Denetim Süresine Tabi Tutulmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hapis cezasının ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin hatırlatılmasına, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde açıklanması geri bırakılan mahkumiyetine ilişkin hapis cezasının açıklanacağının hatırlatılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, itiraz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4037

—————

Esas Sayısı    : 2009/2207

Karar Sayısı  : 2009/1198

Karar Günü   : 11.12.2009

ÖZET           : Sanık Fikret ve Nesrin Oğlu, 1989 D.lu, İzmir, Bornova, Yıldırım Beyazıt Nf. Kyt.lı Tolga ALUŞ’un 07.09.2009-27.09.2009 tarihleri arasında işlemiş olduğu firar suçundan eylemine uyan As.C.K.nun 66/1-a ve T.C.K.nun 62’nci maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar sanığın adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ işlemi yapılamamış olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 28’inci ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, temyiz süresinin tebliğden itibaren bir hafta olduğu ve istenildiği taktirde bu süre içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur.

4038


Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas No   : 2010/2027

Karar No : 2010/1818

SANIK KİMLİĞİ: İbrahim ONKARDAS. Mustafa Hakkı ve Emine oğlu, 9/5/1989 doğumla Şanlıurfa/Merkez ilçesi, Kadirci köyü nüfusuna kayıtlı. Hakkari/Çukurca 3. Jandarma Sınır Tabur 14. Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı emrinde (1989/3 J. Er) iken terhisli. T.C.Kimlik No: 52774659656

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık İbrahim ONKARDAŞ hakkında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 6/12/2010 gün ve 2010/2027 esas, 2010/1818 karar sayılı gerekçeli hükmüyle;

Sanık J.Er İbrahim ONKARDAŞ'ın Askeri Eşyayı Çalmak suçundan eylemine uyan cezanın alt sınırından takdiren ASCK'nun 131'nci maddenin 1. fıkrasının 2.bendi gereğince 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık J. Er İbrahim ONKARDAŞ'ın Askeri Eşyayı Çalmış olmasından dolayı As.C.K.nun 131/2 maddesi gereğince cezasından takdiren 1 gün artırım yapılarak 6 AY 1 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

T.C.K.nun 62 nci maddesi gereğince, sanığın cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak, 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezanın T.C.K.nun 50/a ve 52 nci maddesi gereğince beher gün karşılığının 20 TL. dan hesap edilip paraya çevrilerek, sanık İbrahim ONKARDAŞ'ın 3000 TL. ADLI PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında tayin olunan adli para cezasının T.C.K.nun 52/4 ncü maddesi gereğince yirmi eşit taksit halinde aylık olarak sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geriye kalan miktarın tamamının bir seferde sanıktan TAHSİL EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının HAPSE ÇEVRİLMESİNE,

Sanığa hükmedilen cezanın ASCK'nun madde 47-A uyarınca yasal imkansızlık nedeniyle ertelenmesine YER OLMADIĞINA,

Askeri Ceza Yasasının Ek-8 ve Ek-10/2.maddesi gereğince sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık İbrahim ONKARDAŞ'ın bulunamayışı nedeniyle hakkında verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık İbrahim ONKARDAŞ'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29., 30. ve 31. maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın Sanık İbrahim ONKARDAŞ'a tebliğ edilmiş sayılacağı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren 15 gün içinde Sanık İbrahim ONKARDAŞ tarafından en yakın Askeri Mahkemeye, Sivil Mahkemeye veya Askeri Mahkememize dilekçe verilerek müracaat edilmek suretiyle kararın temyiz edilebileceği Sanık İbrahim ONKARDAŞ'a ilanen tebliğ olunur.

3889

—— • ——

5 nci Piyade Eğtim Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

İLÂNEN TEBLİGATTIR

Aşağıda kimlikleri, suçları ve cezaları yazılı şahıslar uzun zamandan beri aranıp bulunamadığından haklarında verilen karar 7201 sayılı Yasanın 28, 29 ve devam eden maddeleri uyarınca Resmi Gazete’de ilân olunur. Tebliğ, ilân tarihinden 15 gün sonra yapılmış sayılır. Tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde Askeri Yargıtay'a karar aleyhine temyiz yoluna başvurulabilinir.

1 - Muş/Bulanık İlç. Gümüşpınar köyü Nüf. Kay. Zeynel Abidin Oğ. 1/3/1987 Doğ. sanık Sinan ÇELİK'in; Sivas 5'inci P. Eğt. Tug. K.lığı As. Mah.nin 14/12/2010 gün ve 2010/536-461-512 Esas-Evrak ve Karar sayılı gerekçeli karan ile, 27/2/2009-8/3/2010 tarihleri arasında izin tecavüzü suçundan dolayı As.C.K.nun 66/1-b maddesi uyarınca bir yıl süreyle hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 Sayılı TCK.nun 62'nci maddesi uyarınca cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY SÜREYLE HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığın 8/3/2010-24/3/2010 tarihleri arasında nezarette ve yolda; 24/3/2010-18/5/2010 tarihleri arasında tutuklulukta geçen günlerinin TCK.nun 63'üncü maddesi uyarınca mahkumiyetinden mahsubuna, atılı suç nedeniyle verilen hapis cezasının paraya çevrilmesine ve ertelenmesine yer olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verildi.

2 - Tekirdağ merkez Aydoğdu Mah. Nüf. Kay. Ahmet Oğ. 1986 Doğ. Eray GÖRENER'in Sivas 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah.nin 08.04.2011 gün ve 2007/569 Esas ve 2911/7 Müt. Karar sayılı Drş. İşl. Kararı ile;

Sanık hakkındaki Sivas 5'inci P.Eğt. Tug. K.lığı As. Mah.nin 25/10/2007 gün ve 2007653-/569-421 Evrak, Esas ve Karar sayılı kararı ile verilen on aylık hapis cezasını içerir kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün infazından sonra, Sivas 5'inci P .Eğt. Tug. K.lığı As. Mah.nin 25/12/2008 gün ve 2007/653-569 evrak, esas ve 2008/70 Müt.karar sayılı Drş. İşl. Kararı ile 25.12.2008 tarihinden geçerli olmak üzere şartla tahliye edildiği, ancak sanığın bihakkın tahliye tarihi olan 4/4/2009 tarihinden önce, 25/12/2007 tarihinde şartla tahliye edilmesinden 2 gün sonra 27/12/2008-18/11/2008 tarihleri arasında yeniden firar etmek suçunu işlediğinden,

Sanık hakkında bu firar suçundan dolayı Sivas 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah.nin 21/9/2010 gün ve 2010/649-549-467 Evrak, Esas ve Karar sayılı gerekçeli kararının kesinleşmesinden sonra, Sivas 5'inci P.Eğt.Tug.K.lığı As.Mah.nin 25.12.2008 gün ve 2007/653-569 evrak, esas ve 2008/70 Müt. karar sayılı şartla tahliye kararının geri alınarak, sanığın yeniden firar suçunu işlemeye başladığı 27/12/2008 tarihi ile bihakkın tahliye tarihi olan 4/4/2009 tarihleri arasındaki sürenin As.C.K.nun 53, 5275 sayılı Yasanın 107/13 ve 15'inci maddeleri uyarınca AYNEN İNFAZINA karar verilmiştir.

3875

—— • ——

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Esas No              :   2010/263

Karar No            :   2010/280

Suç                      :   İzin Tecavüzü.

Sanık Kimliği      :   Serkan YAVAN; TC No: 10080020966, Yusuf ve Fatma oğlu, 1988 doğumlu, Sivas, Kangal Akça Şehir Köyü Nüfusuna Kayıtlı, Sivas, Altuntabak Mah. 3 Sok No: 31 K: 4'de mukim, 1988/3 tertip Top. Er.

Karar Özeti        :   Sanığın müsnet suçu işlediğinden eylemine uyan As.C.K.66/1-b, T.C.K. 62. maddesi gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

Yukarıda kimliği ve karar özeti gösterilen hüküm bütün aramalara rağmen sanığın kendisi ve konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca ilan tarihinden 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

3953