11 Temmuz 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27991

YARGI İLÂNLARI

 


İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

3. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Esas No      :  2010/685

Karar No.   :  2010/2869

Davacı        :  K.H.

Müşteki     :  Akbank T.A.Ş.

Sanık          :  Şener Ercan, Mustafa ve Havva'dan olma, 1971 D.lu, Kastamonu Cide Nüfusunda Kayıtlı.

Suç             :  Karşılıksız Çek Keşide Etmek

Suç Tarihi   :  15/12/2008

Karşılıksız çek keşide etmek suçudan sanık ŞENER ERCAN hakkında İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 15/12/2008 gün, 2010/685 esas, 2010/2869 karar sayılı hükmü ile

Sanığın 3167 sayılı yasanın 4814 sayılı yasa ile değişik 16/1. Md. gereğince çek bedeli tutarı olan 27,000TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 1 YIL SÜRE İLE BANKALARDA ÇEK HESABI AÇTIRMASININ YASAKLANMASINA karar verilmiş olmakla,

Sanığın belirli bir ikamet adresinin olmaması nedeni ile karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

İlanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden 7 gün sonra kararın kesinleşmiş sayılacağı, mahkeme masrafı ile ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

4968

—— • ——

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğinden:

Dosya No  :  2008/84

Karar No    :  2010/694

Yedek Subay ve Askeri Memurların Hazarda Çağrılıpta Gelmemeleri ve 15 günden sonra yakalanmaları suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/11/2010 tarihli ilamı ile Beraatına karar verilen Ruben ve İda oğlu, 8/11/1977 doğumlu, Edirne, Merkez, Doğan Mah/köy nüfusuna kayıtlı YUSUF SARFATİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur.

4963


Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden:

Esas No          :   2011/11

Karar No        :   2011/23

Karar Tarihi    :   8/3/2011

Suç                  :   izin Tecavüzü

Sanık               :   Şahin SÜTÇÜ- Garbiz ve Takü oğlu, 1988 D.lu, İstanbul, Şişli, Eskişehir Mah.si Nüf. Kyt. Kurtuluş Mah.si Demet Sok. Sahil Apt. 29/3 Şişli/ İstanbul adresinde oturur, Merkez Orduevi Müdürlüğünden terhisli P.Er

HÜKÜM ÖZETİ :

Sanığın müsnet suçu işlediği sabit görüldüğünden, 1632 Sayılı As.C.K.nun 66/1-b, 73 ve 5237 Sayılı TCK 62/1 nci Md.leri uyarınca NETİCETEN BEŞ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Temyizi kabil olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş, (Sanığın, 353 Sayılı Askeri Yargılama Usulü Kanununun 196,197 ve 209 ncu maddeleri uyarınca haklarında verilen kararı, gerekçeli hükmün kendilerine tebliğinden itibaren bir haftalık süre içerisinde Mahkememize, başka bir Askeri Mahkemeye veya Adliye Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle temyiz edebilme, bu şekilde Askeri Yargıtay temyiz yoluna müracaat edebilme hakları bulunmaktadır.) bugüne kadar bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyarınca sözü geçen hüküm kendisine ilaner tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağına karar verildiği duyurulur.

4450

—— • ——

3. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğinden:

Aşağıda Esas ve Karar numarası yazılı hüküm 7201 sayılı Kanunun 29,30 ve 31.maddeleri gereğince işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataplarına tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği, hükümlünün bu karara karşı temyiz hakkını kararın tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içerisinde askeri mahkemeye veya en yakın adli merciye vereceği yazılı dilekçe ile Askeri Yargıtay'da kullanabileceği ilanen tebliğ olunur.

E.No          : 2010/67

K.No          : 2010/91

Firar suçundan sanık, Cavit ve Müzeyyen oğlu, 1981 Doğ.lu, ANTALYA Mrk. Kızıltoprak Mah. T.C. 26071173276 Nüf.Kytlı, Ayhan ZEVKLİLER hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As.Mahkemesinin 24.03.2010 gün ve 2010/67-91 E.K. sayılı karan ile 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiştir.

4581