30 Haziran 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27980

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:


ŞEKER AMBALAJLAMA VE TAHMİL TAHLİYE HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARAMİT ÖRGÜLÜ BEZ (BANT) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1.485 M2’LİK KAPALI ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Karaman Belediye Başkanlığından:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:


270.000.000 ADET HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 52 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE SATILACAKTIR

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


MOTOR YAĞI VE ANTİFİRİZ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:


SÜRE UZATIM VE DÜZELTME İLANI

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:


ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET PERFECTA MARKA 76 UC MODEL (528 MM X 620 MM YAN TABLALI) KAĞIT KESİM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR DONANIM VE YARDIMCI BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 


HESAP VE ZIMBA MAKİNESİ İLE TEL RAPTİYE MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 


PİST ÖZEL AYDINLATMA SİSTEMLERİ IŞIK SEVİYE ÖLÇÜM SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul İşletme Bölge Müdürlüğü Erenköy İşletme Şube Müdürlüğünden:

1 - a) Satışa esas bedeli en az 426,48 TL ile en çok 750.870,00 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı en az 43,00 TL, en çok 75.087,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında kumaş, toz maskesi, kimyevi madde, mangal, lamba, oyuncak, çakıl taşı, hasta bezi, rulman, terlik, bluz, gözlük çerçevesi v.b. 31 (otuzbir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 7/7/2011 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 6/7/2011 tarih ve saat 16.00'a kadar Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü veya Tüm İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerinde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'nci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin yukarıda belirtilen "tarih ve saate kadar Şaşmaz mevkii Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir."

2 - Kimlik belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (10 TL KDV dahil) bedeli karşılığı Erenköy İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Bilgi için : Erenköy İşletme Şube Müdürlüğü (0216) 364 36 80-81/109-187

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5272/1-1


ŞEKER AMBALAJLAMA VE TAHMİL TAHLİYE HİZMET İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız şeker ambalajlama ve tahmil tahliye hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                       :   2011/93847

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :   Şeker Fabrikası Müdürlüğü 39570-Alpullu/Kırklareli

b) Telefon ve faks numarası   :   Tlf: 0288 523 22 40(5 Hat), Faks: 0288 523 12 60

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı      :   Tahmini 30 gün süreyle (± % 20 toleranslı) 7.000 ton kristal şekerin 33 işçi ile 50 kg’lık polipropilen torbalara doldurularak, çuval ağızlarının dikilerek şeker ambarına verilmesi ve tahmini 10.000 ton (± % 20 toleranslı) kristal şekerin kampanya döneminde 30 gün, satış döneminde 15 gün süreyle olmak üzere toplam tahmini 45 günde tahmil tahliyesinin 33 işçi ile gerçekleştirilmesi işidir. İşin yürütülebilmesi için kampanya süresince üç vardiya, kampanya haricinde tek vardiya çalışılacaktır.

b) Yapılacağı yer                    :   Alpullu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :   İşin tahmini süresi 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :   Alpullu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                    :   12/7/2011 Salı günü, Saat 10:00

4 - İhale, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı Alpullu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 12/7/2011 Salı günü, saat 10:00’a kadar Alpulu Şeker Fabrikası-Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5173/1-1


ARAMİT ÖRGÜLÜ BEZ (BANT) SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Malzeme Alımları açık ihale usulü İle ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası           :   Tlf: (0344) 524 22 04-05 Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-  a) Dosya No                            : 2011/52

b) Niteliği, türü ve miktarı              :   ARAMİT ÖRGÜLÜ BEZ (BANT) ALIMI

c) Teslim yeri                                 :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                               :   Şartnamede belirtilecektir.

e) Şartname bedeli                          :   50,00.-TL

c) İhale tarihi ve saati                     :   14/7/2011 Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

yatırılacak yer                                :   Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 58 00728 775 72 71 - Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR64000 100039 0298 96309–5001 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7.maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

5271/1-1


1.485 M2’LİK KAPALI ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Makine İmalat ve İkmal Şube Müdürlüğü (Çiftlik Polis Karakolu yanı GAZİ/ANKARA) bünyesinde bulunan 1.485 m2’lik kapalı alan 5 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale, 21/7/2011 tarihinde Perşembe günü saat 14:30’da Kapalı zarf teklif alma usulü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları en geç 21/7/2011 Perşembe günü saat 14.30’a kadar TİGEM genel evrak servisine verilmiş olacaktır

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

Parti

No

İhale Konusu Alanın

Adı

Toplam

Miktarı

(M²)

İhale Muhammen Bedeli

TL Ay

(KDV Hariç)

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

TL/Yıl

İhale Geçici Teminatı

(TL)

1

KAPALI ALAN

1.485 m²

40.000,00

480.000,00

120.000,00

 

5 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Akay Şubesindeki 5994378-5004 nolu hesaba yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

6 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve Makine İmalat ve İkmal Şube Müdürlüğü (Çiftlik Polis Karakolu yanı GAZİ/ANKARA)  adresinden temin edilebilir.

7 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. N0:62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel:  0 312  417 84 70-80

Fax: 0 312 425 59 55

5326/1-1

 


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Karaman Belediye Başkanlığından:

 

Mahalle

Ada

Parsel

İmar Durumu / Cinsi

Alan m²’si

Muhammen

Bedeli TL./m2

Geçici Teminat

TL.

Yeşilada

2608

7

Emsal : 2 Ticaret ve Kon. Alanı

3.200,00

150,00

14.400,00

“

“

8

Emsal : 2 Ticaret ve Kon. Alanı

3.200,00

150,00

14.400,00

“

“

9

Emsal : 2 Ticaret ve Kon. Alanı

3.200,00

150,00

14.400,00

 

1 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve yukarıda mahallesi, ada, parsel, imar durumu, cinsi, yüzölçümü, TL./m2 muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen emsal : 2 ticaret ve konut alanı arsalar; Belediyemiz Encümeninin 23 Haziran 2011 tarih 536 sayılı kararı gereğince; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Artırma Usulü ile ilanat yapılmak suretiyle satılacaktır.

2 - Satışı yapılacak emsal : 2 ticaret ve konut alanı arsalarının %20’si peşin geri kalanı 6 eşit (altı ay) taksit halinde satılacaktır.

3 - İhaleye katılacaklardan istenilecek belgeler;

Teminat makbuzu veya teminat mektubu (ihale günü saat 14,00’a kadar yatırılmış olmalı), tasdikli kanuni ikametgah belgesi, T.C. numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi, şirket adına ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri gerekir.

4 - İhale 21 Temmuz 2011 tarihinde saat 15,00’da Belediye Sarayı Meclis Salonunda Encümen huzurunda basına açık olarak yapılacaktır.

5 - Satışı yapılacak gayrimenkullerin tapu teslimi borç bitiminde yapılacaktır.

6 - İhale ile ilgili şartname hakkında detaylı bilgi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak imza karşılığında temin edilebilir veya Belediyemizin www.karaman.bel.tr adresinden ulaşılabilir.

7 - Her türlü Vergi, Resim, Harç ve diğer tüm masraflar alıcıya aittir.

8 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

9 - İhale İta Amirince 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

10 - 2886 Sayılı yasaya mani hali olmayan herkes ihaleye katılabilir.

İlan olunur.

5310/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ankara İşletme Bölge Müdürlüğü Ergazi İşletme Şube Müdürlüğünden:

1- a) Satışa esas bedeli en az 533,48 TL ile en çok 36.751,22 TL arasında değişen; yatırılması gereken güvence tutarı da en az 53,35 TL, en çok 3.675,12 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 23 adet muhtelif Binek Oto, Minibüs, Kamyonet , Motorsiklet, Tır Çekicisi , Çekici Kamyon, Römork cinsi vasıta ; açık artırma suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Türkkuşu Yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki ihale salonunda 7/7/2011 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

b) Nakdi olarak ödenecek güvence 6/7/2011 tarih 16.00' ya kadar TASİŞ Ergazi Tesisleri Hava Durağı Şaşmaz Mevkii Türkkuşu yanı Etimesgut/ANKARA adresindeki Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü veya Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer İşletme Şube Müdürlükleri ve Şefliklerde bulunan sayman mutemetliklerine veya TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılması, Tasfiye Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen tedavüldeki Türk parası dışında kalan değerlerin, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Şaşmaz mevki Ergazi Tesisleri, Türk Kuşu Yanı Etimesgut/ANKARA" adresinde bulunan TASİŞ Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü veznesine teslim edilmesi gerekmektedir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri bedel karşılığı Ergazi İşletme Şube Müdürlüğümüz ve İşletme Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

4 - Satışla ilgili olarak aşağıda belirtilen telefon numarasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

BİLGİ İÇİN: Ergazi İşletme Şube Müdürlüğü (0) (0312)-(245 24 31 /201-202)

TASİŞ WEB SAYFASI ADRESİ

www.gumruk.gov.tr -

www.tasis.gov.tr

İlan olunur.

5319/1-1


270.000.000 ADET HOLOGRAM ETİKET SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın ihtiyacı, 270.000.000 Adet Hologram Etiket % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE

b - Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Büyükdere/İSTANBUL

c - Çay İşletmeleri Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü – Elmadağ/ANKARA

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 18/7/2011 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

4998/1-1

—— • ——

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 52 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE SATILACAKTIR

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemiz yetiştirmesi;

2008-2009-2010 doğumlu 33 baş dişi, 19 baş erkek tay olmak üzere Toplam 52 baş SK Arap tayı açık artırma usulü satılacaktır.

2 - İhale, 19/7/2011 tarihinde, saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3 - Tay başına Geçici Teminat 5.000,00 TL’dir.

4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü-Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA ve Sultansuyu-Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir.

5 - TİGEM, 2886 Sayılı Kanuna tabi olmayıp, işletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun fiyatı tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

4515/1-1


MOTOR YAĞI VE ANTİFİRİZ SATIN ALINACAKTIR

Türk Telekom Batı-I Bölge Müdürlüğünden:

İhalenin konusu                          :  Batı-1 Bölge Müdürlüğümüz jeneratör gruplarında kullanılmak üzere Motor Yağı ve Antifiriz alım ihalesi

İhaleyi yapan birim adı              :  TÜRK TELEKOM A.Ş. BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adresi                                         :  Cumhuriyet Bulvarı No: 117 Pasaport/İZMİR

Tel                                              :  0 (232) 555 11 12

Faks                                            :  0 (232) 484 95 86

e-mail                                          :  Ahmet.bircekan@turktelekom.com.tr

İhale dokümanının görüleceği

ve temin edileceği yer                 :  Batı 1 Bölge Müdürlüğü/Tedarik Zinciri Müdürlüğü

                                                      521 no.lu oda

İhale usulü                                  :  İlanlı Alım

İhale tarih ve saati                      :  8/7/2011    10:00

Tekliflerin verileceği yer             :  Batı-I Bölge Müdürlüğü/Tedarik Zinciri Müdürlüğü

İhalenin yapılacağı yer               :  Batı-I Bölge Müdürlüğü/Tedarik Zinciri Müdürlüğü

                                                      İhale Salonu

İhaleye katılabilecek olanlar       :  Yurtiçinde faaliyet gösteren tüzel kişiler

Şartname bedeli                          :  KDV dâhil 20.-TL.

Geçici teminat miktarı                :  Teklif edilen bedelin en az % 3 oranında

Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte; ihaleyi yapıp yapmamakta, Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.

5353/1-1

—— • ——

SÜRE UZATIM VE DÜZELTME İLANI

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığından:

75 ADET KAPALI KASA KAMYONET VE BU ARAÇLARIN ZIRHLAMASI İHALESİNİN SON TEKLİF VERME TARİHİ 13/7/2011 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.

1 - 19/6/2011 tarih ve 27969 sayılı Resmi Gazete ile 21/6/2011 tarih ve 27971 tarihli Resmi Gazete’lerde yayınlanan “75 Adet Para Nakil Aracı ve Bu Araçların Zırhlaması İşi”  İhalesi, “75 Adet Kapalı Kasa Kamyonet ve Bu Araçların Zırhlaması” şeklinde düzeltilmiştir.

2 - Kapalı teklif alınmak suretiyle Bankamız ihtiyacı olan 75 adet kapalı kasa kamyonet ve bu araçların zırhlaması satın alınacaktır.

3 - İhale ilgili Komisyonca yapılacaktır.

4 - Şartname, BSMV dahil 2.000.-TL karşılığında Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın İstanbul Yolu Üzeri Trafo Durağı Karşısı Varlık-Ankara adresinden temin edilebilir.

5 - Şartnamede belirtilen konular dahilinde düzenlenecek teklif mektupları en geç 13/7/2011 günü saat 16.00’a kadar Satın Alma ve İdari Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yukarıdaki adresine getirilerek, makbuz karşılığında teslim edilecektir.

6 - Bankamız, 4734 (yapım işleri ayrık) sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

7 - İdari hususlarda 0312 584 53 79 numaralı telefondan, teknik hususlarda 0312 584 27 71 numaralı telefondan tamamlayıcı bilgi alınabilir.

5246/2-2

—— • ——

ERTELEME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

10.000.000 ADET SMS ALIM İHALESİ ERTELENMİŞTİR

20 Haziran 2011 tarih ve 27970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve ihale tarihi olarak 30 Haziran 2011 günü yapılacağı duyurulmuş olan “10.000.000 ADET SMS ALIM’’ ihalesi 11/7/2011 tarihine ertelenmiştir.

5320/1-1


SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET PERFECTA MARKA 76 UC MODEL (528 MM X 620 MM YAN TABLALI) KAĞIT KESİM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Sayıştay Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Perfecta marka 76 UC model (528 mm x 620 mm yan tablalı) kağıt kesim makinesi marka ve modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (70.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 5/7/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5292/1-1

—————

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR

Ofisimizce, T.C. Bartın Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, muhtelif cins ve miktar yazılım Kuruluşça istenilen marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale doküman bedelini (70.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b)Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, marka ve modeline, Ofis ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 5/7/2011 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça istenilen marka ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, marka ve modeline uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5293/1-1

—————

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİSAYAR DONANIM VE YARDIMCI BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR

Kamu İhale Kurumu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ihtiyacı olan muhtelif cins ve miktar bilgisayar donanım ve yardımcı bileşenleri içerisinde yer alan mobil cihazların markalarına, diğer malzemelerin ise kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 5/7/2011 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin mobil cihazlar için markalarına, diğer malzemeler için ise teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5316/1-1

—————

HESAP VE ZIMBA MAKİNESİ İLE TEL RAPTİYE MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile satın alınacaktır:

 

MALZEMENİN GURUBU

MİKTAR

(Adet)

Neye Göre Alınacağı

Son Teklif Verme Tarihi

GRUP 3: BÜRO MAKİNE ve ALETLERİ

Hesap makinesi Tip:2 Cins:2 (10 rakam)

200

Teknik Şartname

8/7/2011

Hesap makinesi Tip:2 (12 rakam)

5.000

Teknik Şartname

8/7/2011

Zımba makinesi Tip:4 (arşiv tipi)

3.000

Teknik Şartname

11/7/2011

Tel raptiye makinesi Tip:5 (arşiv tipi)

3.000

Teknik Şartname

11/7/2011

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler en geç yukarıda belirtilen tarihlerde, saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu Satın Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine (kağıt makasları için numunesine) uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesi gereğince iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemeden; hesap makinesi Tip:2 Cins:2 (10 rakam) için belirtilen miktarın tamamı için teklif vereceklerdir. Diğer malzemenin ise tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, kısmi teklifte de bulunabileceklerdir. Ancak teklif edilen miktarın, tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şarttır.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5315/1-1


PİST ÖZEL AYDINLATMA SİSTEMLERİ IŞIK SEVİYE ÖLÇÜM SETİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

“Pist Özel Aydınlatma Sistemleri Işık Seviye Ölçüm Seti Alımı” işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Dosya Numarası                    :   2011/40

1 - İdarenin

a) Adresi                                         :   Konya Yolu Üzeri No:66 06330-Etiler/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası           :   0 312 204 23 38 – 0 312 212 81 58

c) Elektronik posta adresi (varsa)  :   kadir.dagdeviren@dhmi.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı              :   “Pist Özel Aydınlatma Sistemleri Işık Seviye Ölçüm Seti Temini”

b) Teslim yeri                                 :   Alıma konu cihazlar Atatürk Havalimanında Pist Armatürlerine veri kaydının (veri tabanı) tanımlanması kaydedilerek ve eğitimin verilmesi en geç 150 takvim günü içerisinde tamamlanarak Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü deposuna teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                               :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 150 (Yüzelli) takvim günü içinde teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                             :   Konya Yolu Üzeri No:66 Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                            :   18/7/2011 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b),  (c), (d), (e) ve (g)  bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 16 ncı maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), ( c) ve  (d),  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, İdari şartnamenin 10 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Teklif edilen bedelin % 5 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak ekte örneği sunulan belgelerin verilmesi zorunludur.

Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.

Ortak girişimlerde, bu belgeler ortaklarca hisseleri oranına bakılmaksızın müştereken karşılanabilir.

4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekli, imalatçı ise imalatçılık belgesini verecektir.

4.3.2. İstekli,  yetkili satıcı ise üreticinin vermiş olduğu imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesini verecektir.

4.3.3. Temsilci ise üretici firmanın vermiş olduğu temsilcilik belgesini ve üretici firmanın imalatçılık belgesini verecektir.

4.3.5. Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar:

a) İmalatçı firmalar ISO 9001 veya ISO 9002 Kalite Sistem Belgesine haiz olacak olup, belgeler teklifle beraber verilecektir.

b) Cihazların CE Belgesi olacaktır.

c) Malzemelerin teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar ve Türkçe kataloglar verilecektir.

d) Malzemelere ait üretildiği ülkenin kalite standardı belgesi teklifle birlikte verilecektir.

e) Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin üretim ve pazarlaması ile ne kadar süredir uğraştığını belgelendirecektir.

f) Teklif edilen malzemeler set olarak değerlendirilecektir.

g) Teklif edilen malzemelerin imal edildiği ülke, üretim yılı ve modeli belirtilecektir.

4.4- Benzer iş olarak kabul edilecek işler; Bu ihalede Özel Aydınlatma Sistemleri açı ayar veya test cihazları temini benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı Konya Yolu Üzeri No:66 Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı İç Tedarik Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat 051 nolu oda adresinde görülebilir ve 50,00 TL (KDV dahil) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 18/7/2011 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar Konya Yolu Üzeri No:66 Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı İç Tedarik Şube Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği zemin kat 051 nolu oda’ya verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

5306/1-1


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Kadıköy Belediye Başkanlığından:

Aşağıda belirtilen Belediyemiz mülkü taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36.mad. gereğince kapalı teklif usulü Belediye Encümeninde ihale edilecektir.

 

İşin Adı:

Alanı

İmar Durumu

Muammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

İhale Günü ve Saati

Dosya Satış Bedeli TL

Küçükbakkalköy

235 pafta, 1992 ada,1 parsel

5019,00 m2

18/1/1994 tt'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy revizyon uygulama imar planında H:avan proje, KAKS:avan proje, TAKS:avan proje,ayrık Nizam, sağlık tesisleri alanında kalmaktadır.

7.528.500,00

225.855,00

19/7/2011

14:00

550,00.-TL

 

İhaleye girebilmek için isteklilerde şu  şartlar aranır:

İstekli şahıs olduğu taktirde :

a) - Kanuni İkametgahı (Onaylı)

b) - Nüfus sureti (Onaylı)

c) - Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (muhammen bedelin %3 kadar)

d) - Dosya bedeli tahsilat makbuzu

e) - Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekalet

İstekli bir şirket olduğu taktirde :

a) - Şirketin ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış bir belge.

b) - Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacakların bu şirketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname.

c) - Yabancı tab'anın on seneden beri Türkiye de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması.

d) - Yabancı şirketin b,c fıkralarında yazılı şartların her ikisinede haiz bulunması (Türkiye’de Şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)

e) - Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (muhammen bedelin %3 kadar)

f) - Dosya bedeli tahsilat makbuzu

g) - İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.

Bu satışa ait ihale dosyaları ihale gününden bir gün öncesine kadar mesai saatleri içinde yukarıda belirtilen bedel karşılığı Kadıköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar Kadıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekir.

5262/1-1

—————

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR

Aşağıda belirtilen Belediyemiz mülkü taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36.mad.gereğince kapalı teklif usulü Belediye Encümeninde ihale edilecektir.

 

İşin Adı:

Alanı

İmar Durumu

Muammen Bedel TL

Geçici Teminat TL

İhale Günü ve Saati

Dosya Satış Bedeli TL

Küçükbakkalköy

235 pafta, 1971 ada,1 parsel

7276,00 m2

18/1/1994 tt'li 1/1000 ölçekli Küçükbakkalköy revizyon uygulama imar planında H:avan proje, KAKS:avan proje, TAKS:avan proje,ayrık Nizam, sağlık tesisleri alanında kalmaktadır.

13.096.800,00

392.904,00

19/7/2011

14:00

550,00.-TL

 

İhaleye girebilmek için isteklilerde şu şartlar aranır:

İstekli şahıs olduğu taktirde :

a) - Kanuni İkametgahı (Onaylı)

b) - Nüfus sureti (Onaylı)

c) - Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (muhammen bedelin %3 kadar)

d) - Dosya bedeli tahsilat makbuzu

e) - Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekalet

İstekli bir şirket olduğu taktirde :

a) - Şirketin ticaret siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış bir belge.

b) - Şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacakların bu şirketin vekili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname.

c) - Yabancı tab'anın  on seneden beri Türkiye de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması.

f) - Dosya bedeli tahsilat makbuzu

g) - İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi.

Bu satışa ait ihale dosyaları ihale gününden bir gün öncesine kadar mesai saatleri içinde yukarıda belirtilen bedel karşılığı Kadıköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatine kadar Kadıköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri gerekir.

5261/1-1